ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/108

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-11-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-11-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-11-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Γενική Γραμματεία με τον τίτλο «Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων» και θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό 1° της κατηγορίας των ειδικών θέσεων
Άρθρο 2
1.  
    Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία για τη διαμόρφωση προτάσεων αναφορικά με το στρατηγικό σχεδιασμό των επενδύσεων και την παρακολούθηση προόδου επενδυτικών προτάσεων
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παρ. 6 περ. γ και 8 παρ. 2 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43) και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102). β) Των άρθρων 51 παρ. 1, 55 παρ. 13 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98). γ) Της 2672/3.12.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄ 2408).
  • Την ανάγκη σύστασης Υπηρεσιακής Μονάδας, σε επίπεδο Γενικής Γραμματείας, για τη στήριξη της προσπάθειας προσέλκυσης σημαντικών επενδύσεων για την προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (Φορέας 35/170 - ΚΑΕ 211, 213, 215, 217, 219, 229, 289, 291, 511 και 579) δαπάνη ύψους τριάντα εφτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (37.572,80) για το τρέχον οικονομικό έτος και διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (225.436,80) ετησίως για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
  • Την 223/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005