ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/11

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-02-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-02-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-02-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άρθρο 2 "Στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται με το προσωπικό τους:"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, όπως αυτή έχει συσταθεί με το π.δ. 234/2007 (Α 272) και λειτουργεί.
2.  
  Η Διεύθυνση Ιθαγένειας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, όπως αυτή έχει συσταθεί με το π.δ. 146/2008 (Α 202) και λειτουργεί.
Άρθρο 3 "Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής ανήκουν:"
1.  
  Η εισήγηση για τον σχεδιασμό και χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα α) της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, β) της ιθαγένειας
2.  
  Η εποπτεία και ο συντονισμός της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες α) για τη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη, β) για την ιθαγένεια
3.  
  Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος
4.  
  Η εποπτεία και μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής
Άρθρο 4 "Στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:"
1.  
  Μία (1) θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, προϊστα-μένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό 1ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων
2.  
  Μία (1) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 14 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).
3.  
  Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 13 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α98).
Άρθρο 5
1.  
  Τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής ως τη σύνταξη ενιαίου οργανισμού των συγχωνευθέντων με το Π.Δ. 373/1995 (Α’ 201) Υπουργείων, επικουρεί το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, όπως έχει συσταθεί με το π.δ. 146/2008 (Α’ 202) και λειτουργεί, για την υποστήριξη της αναφερομένης στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος Διεύθυνση Ιθαγένειας.
2.  
  Το προσωπικό των υπηρεσιών που υπάγονται με το παρόν διάταγμα στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν ως την έναρξη ισχύος αυτού του διατάγματος
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παρ. 6 περ. γ και 8 παρ. 2 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (Α 43) και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102). β. Των άρθρων 51, 55 παράγραφοι 13 και 14 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). γ. Του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων Υπουργείων» (Α 221), του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Α 213) και του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.» (Α 213). δ. Του π.δ. 234/2007 «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών» (Α 272). ε. Του π.δ. 146/2008 «Τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» (Α 202).
 • Την αριθ. 2672/3.12.2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη» (Β 2408).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη ύψους 215.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται, κατ’ έτος, στον ειδικό φορέα 07-110 και ειδικότερα στις ομάδες των ΚΑΕ 0200, 0500, 0800 και 1100 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Τη Δ16/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/49 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών. 2007/234 2007
Τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2008/146 2008
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009