ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/111

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-11-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συγκρότηση και Λειτουργία του Δημοσίου Στρατιωτικού Ταμείου του Ζ΄ ΕΛΔΑΠ στο Στρατό Ξηράς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ιδρύεται το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο του Ζ΄ Ελεγκτηρίου Δαπανών (ΕΛΔΑΠ)
2.  
  Η τοπική αρμοδιότητα του Δημοσίου Στρατιωτικού Ταμείου εκτείνεται επί των Στρατιωτικών Μονάδων, που εδρεύουν στην ΠΕ/ΑΣΔΕΝ
Άρθρο 2 "Συγκρότηση - Υπαγωγή - Οργάνωση"
1.  
  Το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο του Ζ΄ ΕΛΔΑΠ είναι οικονομικώς αυτοτελής Στρατιωτική Υπηρεσία, για την οποία έχουν παράλληλα εφαρμογή και οι ισχύουσες, για τη συγκρότηση, υπαγωγή και οργάνωση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών, διατάξεις
Άρθρο 3
1.  
  Όργανα του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου είναι ο Διευθυντής αυτού και ο Ταμίας
2.  
  Ο Διευθυντής και ο Ταμίας έχουν και ασκούν διοικητική αρμοδιότητα, είναι δημόσιοι υπόλογοι και ασκούν επίσης τις οικονομικές αρμοδιότητες του Ταμείου, υπέχοντας αντίστοιχα τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις ευθύνες
3.  
  Ο Διευθυντής του Ταμείου έχει και ασκεί διοικητική αρμοδιότητα Διοικητού Μονάδας και είναι αρμόδιος για την έγκαιρη, ομαλή και κανονική διαχείριση και απόδοση των δια του Ταμείου διακινουμένων, εισπραττόμενων ή καταβαλλομένων κονδυλίων
4.  
  Ο Ταμίας είναι δημόσιος υπόλογος, εκτελεί τις προβλεπόμενες οικονομικές και λογιστικές πράξεις και τηρεί τα προβλεπόμενα Βιβλία. Επίσης, συγκεντρώνει, ταξινομεί και τηρεί στατιστικά και απολογιστικά στοιχεία, κατά τις κείμενες διατάξεις.
5.  
  Ο προβλεπόμενος για τα οικονομικά όργανα των Στρατιωτικών Μονάδων τρόπος παράδοσης - παραλαβής των καθηκόντων τους και ο τρόπος επιθεώρησης και ελέγχου αυτών, έχει εφαρμογή και για τα όργανα των Δημοσίων Στρατιωτικών Ταμείων
Άρθρο 4 "Οικονομικός Έλεγχος, Οικονομικές Επιθεωρήσεις Δημοσίων Στρατιωτικών Ταμείων και Καταλογισμοί"
1.  
  Το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο του Ζ΄ ΕΛΔΑΠ υπόκεινται σε τακτικούς και έκτακτους οικονομικούς ελέγχους και Επιθεωρήσεις. Οι ανωτέρω έλεγχοι και επιθεωρήσεις, καθώς και οι καταλογισμοί σε βάρος των υπευθύνων οργάνων των Δημοσίων Στρατιωτικών Ταμείων ασκούνται από τα αρμόδια προς τούτο Όργανα του Στρατού Ξηράς, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως, τίθεται το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο του Ζ΄ ΕΛΔΑΠ υπό εκκαθάριση προς διάλυση και διαλύεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης
2.  
  Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το Δημόσιο Στρατιω­τικό Ταμείο στο οποίο περιέρχονται το Υπόλοιπο Τα­μείου, τα Βιβλία, το Αρχείο, οι εκκρεμείς υποθέσεις - πράξεις και η τοπική αρμοδιότητα του διαλυόμενου Δημοσίου Στρατιωτικού Ταμείου, το οποίο συνεχίζει και λειτουργεί μόνο στα πλαίσια της διαδικασίας εκκαθάρισης
Άρθρο 6
1.  
  Το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο συναλλάσσεται υποχρεωτικά μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος
2.  
  Όλες οι εισπράξεις του ιδρυόμενου ΔΣΤ, συγκεντρώνονται για λογαριασμό του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στα κατά τόπους υποκαταστήματα ή πρακτορεία αυτής
3.  
  Το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο δεν διαθέτει χρηματικά αποθέματα
4.  
  Οι πληρωμές από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο γίνονται αποκλειστικά μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος με εντολές μεταφοράς των σχετικών χρηματικών ποσών προς τους υπάρχοντες λογαριασμούς των δικαιούχων (Μονάδες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε εμπορικές τράπεζες.
Άρθρο 7
1.  
  Στο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο εφαρμόζεται το Λογιστικό Σύστημα που ισχύει για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, ίδια δε το λογιστικό εσόδων και εξόδων, ο τρόπος τήρησης των σχετικών λογαριασμών και δικαιολογητικών, των λογιστικών βιβλίων και διαδικα­σιών, που αφορούν σ’ αυτά, απόδοσης λογαριασμού και τήρησης των φακέλων λογιστικών στοιχείων
2.  
  Επιτρέπεται η παράλληλη ή αποκλειστική εφαρμογή μηχανογραφικού λογιστικού συστήματος κατά τους όρους του άρθρου 109 του Ν. 2362/95.
Άρθρο 8 "Κωδικός Αριθμός Δημοσίων Στρατιωτικών Ταμείων"
1.  
  Για κάθε Ταμείο παρέχεται από την αρμόδια Δνση του ΓΛΚ ιδιαίτερος Κωδικός Αριθμός Αναγνώρισης, ο οποίος αποτυπώνεται σε κάθε οικονομικό έγγραφο, βιβλίο ή άλλο παραστατικό στοιχείο που εκδίδεται από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο
Άρθρο 9 "Λειτουργία του Δημοσίου Στρατιωτικού Ταμείου σε Επιστράτευση και Πόλεμο"
1.  
  Σε περίπτωση επιστράτευσης ή πολέμου, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις που προβλέπονται στα εφαρμοζόμενα εκάστοτε πολεμικά σχέδια, ως προς τις προσαρμογές και λοιπές ρυθμίσεις, που προβλέπονται για τα Δημόσια Στρατιωτικά Ταμεία
Άρθρο 10 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ» (Α΄ 251).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 247), ιδία δε των άρθρων 57, 67, 109.
 • Τη διάταξη του άρθρου 17 (παράγραφος 1 εδάφιο 1) του Ν. 2292/95 «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 35).
 • Υπ’ αριθμ. 216 Πρακτικό της 18ης/19 Αυγ 2008 Συνεδρία­σης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Την αριθμ 2672/3-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 2408).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.000,00 ευρώ περίπου η οποία θα καλύπτεται από τον Π/Υ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ (Ε.Φ. 11 -200 ΚΑΕ 1111).
 • Την αριθμ 25/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/721 1970
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συγκρότηση και λειτουργία Δημόσιων Στρατιωτικών Ταμείων στο Στρατό Ξηράς. 2017/26 2017