Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μήλου Νομού Κυκλάδων, του Δήμου Μεγανησίου Νόμου Λευκάδας, του Δήμου Φυλής Νομού Αττικής και των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου Γλυκών Νερών Νομού Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί προληπτικό έλεγχο επί των δαπανών:
 1. του Δήμου Μήλου Νομού Κυκλάδων,
 2. του Δήμου Μεγανησίου Νομού Λευκάδας,
 3. του Δήμου Φυλής Νομού Αττικής καθώς και των κατωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226-242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων:
 4. γ1. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Φυλής», γ2. «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Φυλής», γ3. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής», γ4. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Φυλής»,.
 5. των κατωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις των άρθρων 226-242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων στην εποπτεία του Δήμου Γλυκών Νερών Νομού Αττικής:
 6. δ1. «1ος Παιδικός Σταθμός Γλυκών Νερών», δ2. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Γλυκών Νερών», δ3. «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Γλυκών Νερών» και δ4. «Οργανισμός Άθλησης και Νεολαίας Γλυκών Νερών»,.
2.  
  Από τον ανωτέρω έλεγχο, εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), της παρ. 4 του ίδιου άρθρου του ίδιου κώδικα, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) καθώς και αυτές του άρθρου τέταρτου του ν. 3463/2006.
 • Την υπ’ αριθμ. 170/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 • Την υπ’ αριθμ. 257/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου Νομού Κυκλάδων.
 • Την υπ’ αριθμ. 157/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγανησίου Νομού Λευκάδας.
 • Την υπ’ αριθμ. 186/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής Νομού Αττικής.
 • Την υπ’ αριθμ. 2/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυκών Νερών Νομού Αττικής.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ 383/18-1-2010 (29 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και ίου Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2010/383 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/383 2010
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία