ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/12

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-02-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2009/135/ΕΚ της επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2009 (ΕΕL 288).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "ΣΚΟΠΟΣ"
1.  
  Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος, το οποίο εκδίδεται σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/135/ΕΚ «για προσωρινές παρεκκλίσεις από ορισμένα κριτήρια καταλληλότητας των δοτών ολικού αίματος και συστατικών του αίματος, τα οποία ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2004/33/ΕΚ, στο πλαίσιο του κινδύνου έλλειψης λόγω της πανδημίας της γρίπης Α(Η1Ν1)» της Επιτροπής (ΕΕL 288), είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου έλλειψης ή τρέχουσας έλλειψης όσον αφορά την προμήθεια του αίματος και των συστατικών του αίματος, που έχει άμεση σχέση με την πανδημία της γρίπης Α(Η1Ν1) με παρεκκλίσεις, σε προσωρινή βάση, από ορισμένα κριτήρια καταλληλότητας των δοτών
Άρθρο 2
1.  
  Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο 1.2 του παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 138/2005, μειώνονται τα ελάχιστα επίπεδα αιμοσφαιρίνης στο αίμα του δότη σε όχι λιγότερο από 120 g/l για τις γυναίκες και 130 g/l για τους άνδρες.
2.  
  Κατά παρέκκλιση από το σημείο 2.2.1 του παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 138/2005 εφαρμόζεται περίοδος αποκλεισμού όχι μικρότερη των επτά ημερών από την εξαφάνιση των συμπτωμάτων γριπώδους συνδρόμου.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 30 Ιουνίου 2010. Στην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6.5 του ν. 1892/1990 (Α΄101), β) του άρθρου 4, του αυτού ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄70) και τροποποιήθηκε διαδοχικώς με τα άρθρα: 7 του ν. 1775/1988 (Α΄101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄21) και τελικώς με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄312).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
 • Του π.δ. 138/2005 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος» (Α΄195).
 • Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”» (Α΄213) και του π.δ. 189/2009 (Α΄221).
 • Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ288/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/138 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/138 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία