ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/126

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-12-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-12-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς ύδατος, αφαλάτωσης και διύλισης, καθώς και συνοδών έργων στις νήσους Κέρκυρα και Παξούς (Ε.Υ.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς ύδατος, αφαλάτωσης και διύλισης, καθώς και συνοδών έργων στις νήσους Κέρκυρα και Παξούς (Ε.Υ.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ)», η οποία λειτουργεί ως υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με αρμοδιότητα σε όλα τα θέματα που αφορούν στη μελέτη και κατασκευή νέων έργων ροής υδάτων, συλλογής και μεταφοράς ακατέργαστου ύδατος στα διυλιστήρια, έργων αφαλάτωσης και διύλισης καθώς και τα συνοδά έργα που απαιτούνται για την υλοποίηση του ειδικού και σημαντικού έργου Εθνικού Επιπέδου της Ύδρευσης των νήσων Κέρκυρας, Παξών και λοιπών νήσων του Νομού Κέρκυρας.
2.  
  Η Υπηρεσία αυτή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη μελέτη και κατασκευή των Δημοσίων Έργων
3.  
  Έδρα της Ε.Υ.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ ορίζεται η Κέρκυρα και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται οκταετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 2 "Οργάνωση Υπηρεσίας - Αρμοδιότητες"
1.  
  Για την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνιστώνται τα εξής Γραφεία: α. Γραφείο Κατασκευών, Μελετών και Ποιότητας έργων Κέρκυρας, με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν στη μελέτη και κατασκευή των έργων της Ε.Υ.Δ.Ε. στην Κέρκυρα. β. Γραφείο Κατασκευών, Μελετών και Ποιότητας έργων Παξών, με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν στη μελέτη και κατασκευή των έργων της Ε.Υ.Δ.Ε. στους Παξούς. γ. Γραφείο Διοικητικού-Οικονομικού, με αρμοδιότητα για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΔΕ.
Άρθρο 3
1.  
  Της Ε.Υ.Δ.Ε. προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών. Των Γραφείων Κατασκευών, Μελετών και Ποιότητας έργων Κέρκυρας και Παξών προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών. Του Γραφείου Διοικητικού Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Ο ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
2.  
  Τον Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ.Ε. απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος του Γραφείου Κατασκευών, Μελετών και Ποιότητας Έργων Κέρκυρας.
Άρθρο 4
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της Ε.Υ.Δ.Ε. καθορίζονται σε είκοσι (20) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ Πολιτικών Μηχανικών 5 Μηχανολόγων Μηχανικών 1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 2 Χημικών Μηχανικών 1 ΠληροφορικήςΓεωλόγων 1 Διοικητικού-Οικονομικού 2 Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 1 Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ Τεχνικού (Οδηγών) 1 Προσωπικού Η/Υ 1 Διοικητικού Λογιστικού 2 Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1 ΣΥΝΟΛΟ 20.
2.  
  Η στελέχωση της Ε.Υ.Δ.Ε. γίνεται με μετακίνηση μονίμων ή με σύμβαση υπαλλήλων που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, που σχετίζονται με την κατασκευή ή την χρήση και λειτουργία των έργων ή όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό ανάλογων προσόντων, με ειδικό προσω-πικό απαιτούμενων ειδικοτήτων, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4, του άρθρου 8 του Ν.679/1977, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 5, του Ν.2229/1994.
Άρθρο 5
1.  
  Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται έλλειψη ή ανάγκη αναθεώρησης προδιαγραφών ή κανονισμών αναγκαίων για την ποιοτική, άρτια και έγκαιρη προώθηση των μελετών και έργων αρμοδιότητας της Ε.Υ.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ, επιτρέπεται με ευθύνη της ΕΥΔΕ, η σύνταξη προδιαγραφών, κανονισμών, προτύπων συμβατικών τευχών και προτυποποίηση μελετών, που υποβάλλονται στη Προϊσταμένη Αρχή για έλεγχο και για προώθηση έγκρισής τους, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2.  
  Στις επιτροπές που συγκροτούνται για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη των ανωτέρω ειδικών κειμένων, επιτρέπεται να συμμετέχουν και υπάλληλοι της Προϊσταμένης Αρχής, καθώς και ιδιώτες ειδικοί
Άρθρο 6
1.  
  Η Ε.Υ.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ μπορεί να αναθέτει, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθήκοντα συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού, διοίκησης, διαχείρισης, οργάνωσης κ.λ.π.) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
2.  
  Επίσης επιτρέπεται η σύσταση επιτροπής επεξεργασίας ειδικών θεμάτων από υπαλλήλους της Ε.Υ.Δ.Ε. και της Προϊσταμένης Αρχής, άλλους ιδιώτες επιστήμονες και καθηγητές ΑΕΙ, με απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για την ταχεία και αποτελεσματική προώθηση των μελετών και έργων της ΕΥΔΕ (άρθρο 6 παρ.2 του ν.679/1977).
Άρθρο 7 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Μέχρι την έκδοση, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διαπιστωτικής πράξης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. για την επαρκή στελέχωση και λειτουργία της Ε.Υ.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ, οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής θα ασκούνται από την Διεύθυνση ‘Εργων Ύδρευσης και Αποχεύτευσης (Δ6) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 8 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (Α΄ 245), «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» όπως τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1, του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (Α΄ 23). β. Της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 679/1977 (Α΄ 245). γ. Του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». ε. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». στ. Της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός κρατικών δαπανών» (Α΄ 38). 2.α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221). β) Την υπ’ αριθμ. 69139/7766/21-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β΄ 2514). γ) Την υπ’ αριθμ. 2672/3-12-2009 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη» (Β΄ 2408).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος, προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: ετήσια δαπάνη ύψους 1300 € περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος, 2200€ περίπου για καθένα εκ των ετών 2011 έως και 2017 και 950 € περίπου για το έτος 2018, η οποία θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Ε.Φ.39 - 130, Κ.Α.Ε. 0215). β) Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.): δαπάνη ύψους 205.000 € περίπου για το έτος 2010, 350.000 € περίπου για τα έτη 2011 έως και 2017 και 145.000 € περίπου για το έτος 2018, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις των οικείων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (Σ.Α.Ε.076/8 έργο 2009ΣΕ07680000) και με κοινοτική συγχρηματοδότηση {Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας» 2007-2013 ’Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013’’}.
 • Τα έγγραφα με αρ. Δ6/οικ/3240/3-12-2009 και Δ6/οικ/3357/15-12-2009 της Δ/νσης Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ6) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την σύσταση της Ε.Υ.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ.
 • Την γνωμοδότηση αριθμ. Δ216/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΠΡΑΞΗ 2009/69139/7766 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/69139_7766 2009
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία