ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/128

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ανθυπαστυνόμοι, οι οποίοι επανεκατετάγησαν στην Ελληνική Αστυνομία με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1339/1983 (Α΄- 35) και παρέμειναν στην ενέργεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 377/2002 (Α΄- 323) και 241/2007 (Α΄- 284), μπορούν, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός του προτελευταίου μήνα από την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους, να ζητήσουν την παραμονή τους στην ενεργό Υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ότι το 65ο έτος συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Όσοι αποστρατεύονται την 31-12-2010 μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι την ημερομηνία αυτή.
2.  
  Όσοι από τους Ανθυπαστυνόμους και Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1481/1984 (Α΄ - 152), μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, που δεν ανακαλείται, περαιτέρω παραμονής στην ενεργό υπηρεσία του Σώματος για ένα έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ότι το 60ο έτος συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία για κάθε έτος, ύστερα από κρίση του συμβουλίου του άρθρου 47 του ν. 1481/1984, το οποίο συνεκτιμά κυρίως την πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την απόδοσή τους, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους ατομικούς τους φακέλους. Οι ανωτέρω κατά την αποστρατεία τους ή την απόλυσή τους, οποτεδήποτε, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3686/2008 (Α΄ - 158), λόγω καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας. Οι καταλαμβανόμενοι από το όριο ηλικίας την 31-12-2010 μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού νόμου 3865/2010 (Α΄- 120) για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Άρθρο 2 "Προαγωγή αξιωματικών που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων"
1.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 40 του π.δ.24/1997 (Α΄ - 29) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Αξιωματικοί που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) δεν προάγονται στον ανώτερο βαθμό, αν δεν προαχθούν στο βαθμό αυτό όλοι οι ομοιόβαθμοί τους της Σχολής Αξιωματικών που κρίθηκαν προακτέοι και απέκτησαν το βαθμό τους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους .
Άρθρο 3 "Χρόνος διαγραφής Αντιστρατήγων Αστυνομίας από τη δύναμη του Σώματος"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 46 του π.δ. 24/1997 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Κατ’ εξαίρεση οι Αντιστράτηγοι Αστυνομίας διαγράφονται από τη δύναμη του Σώματος τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσίευση του διατάγματος αποστρατείας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περίπτ. στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄- 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 245/2010 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-12-23 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/221
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1339 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικούτης Ελληνικής Αστυνομίας. 2008/3686 2008
Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. 2010/3865 2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 128/2010 «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 221). 2012/134 2012
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2016/81 2016