ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-03-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-03-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-02-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού"
1.  
  Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού συνιστάται Γενική Γραμματεία Τουρισμού
Άρθρο 2 "Αποστολή Γενικής Γραμματείας Τουρισμού"
1.  
  Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού είναι ο προγραμματισμός και η χάραξη της τουριστικής πολιτικής καθώς και ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Για το σκοπό αυτό ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που καθορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ Α΄ 187) και το π.δ. 149/2005 (ΦΕΚ Α΄ 211), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Άρθρο 3 "Υπαγόμενες Υπηρεσίες"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού υπάγονται οι υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, πριν από τη συγχώνευσή του στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με το π.δ. 186/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), με τις θέσεις και το προσωπικό τους.
Άρθρο 4 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις: Μια (1) θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας, με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων της παρ. 13 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα. Μια (1) θέση ειδικού συμβούλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα. Μια (1) θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.
Άρθρο 5
1.  
 1. Η Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης της περ.
 2. Αθ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης.
 3. Η Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής της περ.
 4. Αι) της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξης.
2.  
 1. Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού
 2. Διεύθυνση Διοικητικού
 3. Διεύθυνση Οικονομικού
 4. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
 5. Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού
3.  
 1. Στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 2. Στη Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
4.  
  Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού, η οποία συστάθηκε με την με αριθμ. 15903/29.7.2008 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄1635) και τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 4312/18.2.2009 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 315) υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Τουρισμού.
Άρθρο 6 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Του άρθρου 27, παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 (παρ. 6 περ. γ) και 8 (παρ. 2) του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43) και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 (παρ. 6) του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α΄ 102).
 • Της με αριθμ. 2672/3-12-2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408).
 • Των άρθρων 51, 55 (παρ. 13&14) και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
 • Του π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄213).
 • Του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄187), όπως ισχύει.
 • Του π.δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 211).
 • Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ» (Α΄ 213) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους διακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων και εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (231.634,00 €) για το τρέχον οικονομικό έτος και για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε έτη, σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΚΑΕ 0200, 0511 και 0512). Τη με αριθμ. 15/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και του Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-03-01 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/35
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/15903 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/15903 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/4312 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/4312 2009
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 2005/149 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης. 2009/186 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία