ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-03-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-03-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-02-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄- 58).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του π.δ/τος 141/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 309/2001 (Α΄ - 209) και το άρθρο 1 του π.δ/τος 52/2008 (Α΄- 83), αντικαθίσταται ως εξής: Η διάθεση προσωπικού για τη φρούρηση ευπαθών στόχων, είτε αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, είτε κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, καθώς και ο προσδιορισμός του είδους αυτής καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας .
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 70 του π.δ/τος 141/1991, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ/τος 52/2008 (Α΄- 83), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. ε. Τα κεντρικά κτίρια στέγασης των Υπουργείων για ορισμένες ώρες του 24ώρου ή επί 24ώρου βάσεως εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφαλείας .
Άρθρο 3
1.  
  Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του π.δ/τος 141/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ/τος 309/2001 και το άρθρο 4 του π.δ/τος 52/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Στους Αρχηγούς και τα επίσημα πρόσωπα ξένων Κρατών, όταν επισκέπτονται τη Χώρα μας, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι ασφαλείας
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του π.δ/τος 141/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ/τος 309/2001 και το άρθρο 4 του π.δ/τος 52/2008, αντικαθίσταται ως εξής: Στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου η συνοδεία ασφαλείας παρέχεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας .
3.  
  Η περίπτωση θ΄ του της παραγράφου 6 του άρθρου 156 του π.δ/τος 141/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ/τος 309/2001 και το άρθρο 4 του π.δ/τος 52/2008, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για την ασφάλεια των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, διατίθενται, σε καθέναν, μέχρι τέσσερις (4) αστυνομικοί και ένα (1) συνοδευτικό όχημα Επίσης, για την ασφάλεια εισαγγελέων, ανακριτών και δικαστών που χειρίζονται ειδικές υποθέσεις, διατίθενται μέχρι δύο (2) αστυνομικοί και ένα (1) συνοδευτικό όχημα Η λήψη των μέτρων αυτών παύει έξι (6) μήνες μετά τη διεκπεραίωση της χειριζόμενης υπόθεσης ή παρατείνεται για έξι (6) ακόμη μήνες, με αιτιολογημένη νέα διάταξη του αρμοδίου Εισαγγελέα Εφετών
Άρθρο 4
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α. οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 70 του π.δ/τος 141/1991, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 2 του π.δ/τος 52/2008 και β. η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 του π.δ/τος 141/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ/τος 309/2001 και το άρθρο 4 του π.δ/τος 52/2008.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄ και στ΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄- 213).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 2/2010 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ - 58). 2001/309 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). 2008/52 2008
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009