ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/18

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-03-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-03-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-03-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης»(Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/2004(Α΄ 156) και 17/2009 (Α΄ 33).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 32/2004(Α΄ 26), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 179/2004 (Α΄ 158) και κωδικοποιήθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), ακολούθως δε αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 17/2009 (Α΄ 33), αντικαθίσταται ως εξής:
  Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από.α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, β) το Νομικό Γραφείο, γ) το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων, ε) το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων και στ) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του π.δ. 32/2004,η οποία προστέθηκε στο πιο πάνω άρθρο, όπως το άρθρο αυτό είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου μόνου του π.δ. 179/2004 (Α΄ 156), με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του π.δ. 17/2009 (Α΄ 33) και εντάχθηκε ως περίπτωση θ’ στο άρθρο 76 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, αντικαθίσταται ως εξής:
  6. Συνεργάζεται με το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, το Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων, το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων και την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους .
Άρθρο 3
1.  
  Μετά το άρθρο 5Β του π.δ. 32/2004, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 17/2009 και κωδικοποιήθηκε ως άρθρο 76Β στον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, προστίθεται άρθρο 5Γ, εντασσόμενο στον Κώδικα αυτόν ως άρθρο 76Γ, ως εξής:
  Άρθρο 5Γ
  1.  
   Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων
  2.  
   Το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες
  1. παρακολουθεί τις διαδικασίες ενσωμάτωσης του παράγωγου κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη και υποστηρίζει τα αρμόδια υπουργεία, εφόσον αυτά το ζητήσουν,
  2. παρακολουθεί την εξέλιξη διαδικασιών για παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου από τη Χώρα μας ενώπιον των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.  
  Οι περιπτώσεις στ, ζ και η της παραγράφου 2 του άρθρου 5Β του π.δ. 32/2004 καταργούνται και οι περιπτώσεις θ, ι, ια και ιβ της ίδιας παραγράφου αναριθμούνται σε στ, ζ, η και θ, αντιστοίχως.
Άρθρο 4
1.  
  Η υποπερίπτωση εε της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του αναριθμημένου άρθρου 7 του π.δ. 32/2004, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου μόνου του π.δ. 179/2004, κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 78 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα και ακολούθως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 17/2009, αναριθμείται σε περίπτωση στστ και προστίθεται υποπερίπτωση εε ως εξής: εε) Μία θέση προϊσταμένου του Γραφείου Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων
Άρθρο 5
1.  
  Το τρίτο εδάφιο που προστέθηκε, με την παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 17/2009, στην παράγραφο 3 του αναριθμημένου άρθρου 10 του π.δ. 32/2004, όπως το τελευταίο αυτό άρθρο κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 82 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, αντικαθίσταται ως εξής: Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για τις αποδοχές των υπαλλήλων των Γραφείων Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων και Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 86 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα(π.δ. 63/2005, Α΄ 98) και β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 30.611,00 για το τρέχον οικονομικό έτος και 37.195,00 για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν κατά το τρέχον έτος από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φ. 23-640, ΚΑΕ Ομάδας 0200) και κατά τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ανωτέρω Υπουργείου, για το σκοπό αυτό.
 • Το πρακτικό επεξεργασίας 31/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών,