ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/19

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-03-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-03-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-03-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κοινοτική Άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Το παρόν ενσωματώνει την Εθνική Νομοθεσία με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/23/ΕC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και έχει ως στόχο την ενίσχυση των προτύπων ασφαλείας και τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινοτικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μέσω της έκδοσης κοινοτικής άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται: - στους μαθητευόμενους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και - στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πρωτίστως σε κινήσεις αεροσκαφών της γενικής εναέριας κυκλοφορίας. 3.Με επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 και του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, στις περιπτώσεις στις οποίες τακτικές και προγραμματισμένες εξυπηρετήσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας παρέχονται σε γενική εναέρια κυκλοφορία υπό την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πρωτίστως σε κινήσεις αεροσκαφών εκτός της γενικής εναέριας κυκλοφορίας, η Εθνική Εποπτική Αρχή εξασφαλίζει ότι το επίπεδο ασφάλειας και η ποιότητα των υπηρεσιών στη γενική εναέρια κυκλοφορία είναι τουλάχιστον ισοδύναμες προς το επίπεδο που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: 1.Ως «υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας» νοείται υπηρεσία η οποία παρέχεται με σκοπό την πρόληψη των συγκρούσεων μεταξύ αεροσκαφών, και, στην περιοχή ελιγμών, μεταξύ αεροσκαφών και εμποδίων, και τη διεκπεραίωση και διατήρηση ομαλής ροής της εναέριας κυκλοφορίας. 2.Ως «φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας» νοείται οιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που παρέχει υπηρεσίες αεροναυτιλίας για τη γενική εναέρια κυκλοφορία. Ως δε «φορέας παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας» νοείται επιμέρους φορέας του γενικού όρου «φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας». 3.Ως «γενική εναέρια κυκλοφορία» νοείται κάθε κίνηση πολιτικού αεροσκάφους καθώς και κάθε κίνηση κρατικού αεροσκάφους (συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, των τελωνειακών και των αστυνομικών αεροσκαφών) όταν η κίνηση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΙCΑΟ. 4.Ως «άδεια» νοείται πιστοποιητικό, με οιαδήποτε ονομασία, που εκδίδεται και καταχωρίζεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και το οποίο παρέχει στον νόμιμο κάτοχό του το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις ειδικότητες και τις καταχωρίσεις που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό. 5.Ως «ειδικότητα» νοείται η εξουσιοδότηση που αναγράφεται στην άδεια ή τη συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, η οποία αναφέρει τους ειδικούς όρους, τα δικαιώματα ή τους περιορισμούς που συνεπάγεται η συγκεκριμένη άδεια? οι ειδικότητες της άδειας είναι τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες: 1)Έλεγχος αεροδρομίου εξ όψεως 2)Ενόργανος έλεγχος αεροδρομίου 3)Διαδικασιακός έλεγχος προσέγγισης 4)Έλεγχος προσέγγισης με επιτήρηση 5)Διαδικαστικός έλεγχος περιοχής 6)Έλεγχος περιοχής με επιτήρηση. 6.Ως «καταχώριση ειδικότητας» νοείται η εξουσιοδότηση που αναγράφεται στην άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, η οποία αναφέρει τους ειδικούς όρους, τα δικαιώματα ή τους περιορισμούς που συνεπάγεται η σχετική ειδικότητα. 7.Ως «καταχώριση μονάδας» νοείται η εξουσιοδότηση που αναγράφεται στην άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και η οποία αναφέρει τον ενδείκτη τοπωνυμίας ΙCΑΟ και τους τομείς ή/και θέσεις εργασίας όπου είναι ικανός να εργάζεται ο κάτοχος της άδειας. 8.Ως «καταχώριση γλωσσικής επάρκειας» νοείται η εξουσιοδότηση που αναγράφεται στην άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, η οποία αναφέρει τη γλωσσική επάρκεια του κατόχου. 9.Ως «καταχώριση εκπαιδευτή» νοείται η εξουσιοδότηση που αναγράφεται στην άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, η οποία αναφέρει την ικανότητα του κατόχου για παροχή πρακτικής εκπαίδευσης. 10.Ως «ενδείκτης τοπωνυμίας ΙCΑΟ» νοείται ο τετραψήφιος κωδικός, που σχηματίζεται σύμφωνα με κανόνες προβλεπόμενους από τον ΙCΑΟ στο εγχειρίδιο του DΟC 7910 και προσδιορίζει την τοποθεσία ενός σταθερού αεροναυτικού σταθμού. 11.Ως «τομέας» νοείται ένα μέρος μιας περιοχής ελέγχου ή/και μέρος μιας περιοχής/ανώτερης περιοχής πληροφοριών πτήσης. 12.Ως «εκπαίδευση» νοείται το σύνολο των θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης, και η πρακτική εφαρμογή (οn the jοb training) που απαιτούνται για να αποκτηθούν και να διατηρηθούν οι αναγκαίες ικανότητες για την παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας η εκπαίδευση συνίσταται στα εξής: 1)αρχική εκπαίδευση, που παρέχει βασική εκπαίδευση και εκπαίδευση ειδικότητας, η οποία οδηγεί στη χορήγηση άδειας εκπαιδευόμενου 2)εκπαίδευση σε μονάδα, που συμπεριλαμβάνει μεταβατική εκπαίδευση, εκπαίδευση πριν από την πρακτική εφαρμογή, και πρακτική εφαρμογή, η οποία οδηγεί στη χορήγηση άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας 3)διαρκή εκπαίδευση, για τη διατήρηση της ισχύος των καταχωρίσεων 4)εκπαίδευση των εκπαιδευτών πρακτικής εκπαίδευσης, η οποία οδηγεί στη χορήγηση καταχώρισης εκπαιδευτή 5)εκπαίδευση εξεταστών και/ή αξιολογητών. 13.Ως «εκπαιδευτικός φορέας» νοείται οργανισμός ο οποίος έχει πιστοποιηθεί από την εθνική εποπτική αρχή προκειμένου να παρέχει έναν ή περισσότερους τύπους εκπαίδευσης. 14.Ως «κανονισμός επιχειρησιακής επάρκειας προσωπικού «μονάδος» νοείται εγκεκριμένο σχέδιο που αναφέρει τη μέθοδο με την οποία η μονάδα διατηρεί την επάρκεια των κατόχων αδειών που απασχολούνται σε αυτήν. 15.Ως «πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας» νοείται ένα εγκεκριμένο σχέδιο στο οποίο αναπτύσσονται λεπτομερώς οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα που χρειάζονται ώστε οι διαδικασίες της μονάδας να μπορούν να εφαρμόζονται στην τοπική περιοχή, υπό την εποπτεία εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευσης. Άρθρο 3 1.Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος αρμόδια είναι η Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας, εφεξής Εθνική Εποπτική Αρχή του άρθρου 25 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄49). 2.Η Εθνική Εποπτική Αρχή είναι ανεξάρτητη από τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τους εκπαιδευτικούς φορείς. Η ανεξαρτησία επιτυγχάνεται μέσω επαρκούς διαχωρισμού, τουλάχιστον στο λειτουργικό επίπεδο, μεταξύ της Εθνικής Εποπτικής Αρχής και των φορέων αυτών. Η Εθνική Εποπτική Αρχή ασκεί τις εξουσίες της κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή. 3.Η ονομασία και διεύθυνση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής και κάθε σχετική μεταβολή, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση συμμόρφωσης με την παράγραφο 2 κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφεξής Επιτροπή. Άρθρο 4 1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος, η Εθνική Εποπτική Αρχή εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που εμπίπτουν στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, παρέχονται μόνον από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα. 2.Οι υποψήφιοι για άδεια αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να ασκούν καθήκοντα ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Η απόδειξη αναφέρεται στις γνώσεις, την πείρα, τις δεξιότητες και τη γλωσσική επάρκεια. 3.Η άδεια παραμένει στην κυριότητα του ατόμου στο οποίο έχει χορηγηθεί και το οποίο την υπογράφει. 4.Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1: 1)η άδεια, οι ειδικότητες ή καταχωρίσεις είναι δυνατόν να αναστέλλονται όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την επάρκεια του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας ή σε περίπτωση παραπτώματός του εξαιτίας της μη συμμόρφωσής του με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν. 2)η άδεια είναι δυνατόν να ανακαλείται μόνον σε περίπτωση βαριάς αμέλειας ή καταχρήσεων. 5.Με την άδεια εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας εξουσιοδοτείται ο κάτοχος να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπό την εποπτεία εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευσης. 6.Η άδεια περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. 7.Στην εκδιδόμενη στην ελληνική γλώσσα άδεια περιλαμβάνεται ακριβής αγγλική μετάφραση των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. 8.Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διασφαλίζει ότι οι ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στη διαχείριση ασφάλειας και κρίσεων. Άρθρο 5 1.Άδειες εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας χορηγούνται σε υποψηφίους οι οποίοι: 1)είναι τουλάχιστον 18 ετών και κάτοχοι πτυχίου τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίου που επιτρέπει την πρόσβαση σε πανεπιστημιακές ή ισοβάθμιες σπουδές. 2)έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη σειρά μαθημάτων αρχικής εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, σχετικής με την ειδικότητα και την καταχώριση ειδικότητας, κατά περίπτωση όπως προβλέπεται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ. 3)διαθέτουν σε ισχύ ιατρικό πιστοποιητικό, και 4)έχουν επιδείξει ικανό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η άδεια περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ειδικότητα και μία καταχώριση ειδικότητας, κατά περίπτωση. 2.Άδειες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας χορηγούνται σε υποψηφίους οι οποίοι: 1)έχουν ηλικία τουλάχιστον 21 ετών. 2)είναι κάτοχοι άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και έχουν ολοκληρώσει εγκεκριμένο πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας, έχουν δε επιτύχει στις ανάλογες εξετάσεις ή αξιολογήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙ. 3)διαθέτουν ιατρικό πιστοποιητικό σε ισχύ και 4)έχουν επιδείξει επαρκές επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η άδεια είναι έγκυρη αν περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ειδικότητες και τις σχετικές καταχωρήσεις ειδικότητας, μονάδας και γλωσσικής επάρκειας στις οποίες η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 3.Η καταχώριση εκπαιδευτή χορηγείται σε κατόχους άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας οι οποίοι: 1)έχουν παράσχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αμέσως προηγούμενη περίοδο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή μεγαλύτερης διάρκειας, όπως καθορίζεται από την Εθνική Εποπτική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότητες και τις καταχωρίσεις για τις οποίες παρασχέθηκε εκπαίδευση. 2)έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας αξιολογήθηκαν οι απαιτούμενες γνώσεις και παιδαγωγικές δεξιότητες, μέσω καταλλήλων εξετάσεων. Άρθρο 6 Ειδικότητες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας Οι άδειες περιέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικότητες προκειμένου να αναφέρεται ο τύπος υπηρεσίας την οποία δύναται να παρέχει ο κάτοχος της άδειας: α) Η ειδικότητα για έλεγχο αεροδρομίου εξ όψεως (ΑDV) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για κυκλοφορία αεροδρομίου σε αεροδρόμιο που δεν διαθέτει δημοσιευμένες διαδικασίες προσέγγισης ή αναχώρησης με όργανα. β) Η ειδικότητα για ενόργανο έλεγχο αεροδρομίου (ΑDΙ) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για κυκλοφορία αεροδρομίου σε αεροδρόμιο που διαθέτει δημοσιευμένες διαδικασίες προσέγγισης ή αναχώρησης με όργανα και συνοδεύεται τουλάχιστον από μία από τις καταχωρίσεις ειδικότητας, που περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. γ) Η ειδικότητα για διαδικασιακό έλεγχο προσέγγισης (ΑΡΡ) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αφικνούμενα, αναχωρούντα ή διερχόμενα αεροσκάφη χωρίς τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης. δ) Η ειδικότητα ελέγχου προσέγγισης με επιτήρηση (ΑΡS) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει εξυπηρέτηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αφικνούμενα, αναχωρούντα ή διερχόμενα αεροσκάφη, με τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης, και συνοδεύεται τουλάχιστον από μία από τις καταχωρίσεις ειδικότητας που περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2. ε) Η ειδικότητα για διαδικασιακό έλεγχο περιοχής (ΑCΡ) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη, χωρίς τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης. στ) Η ειδικότητα για έλεγχο περιοχής με επιτήρηση (ΑCS) δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε αεροσκάφη, με τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης, και συνοδεύεται τουλάχιστον από μία από τις καταχωρίσεις ειδικότητας, που περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3. Άρθρο 7 1.Η ειδικότητα για ενόργανο έλεγχο αεροδρομίου (ΑDΙ) πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες καταχωρίσεις: 1)καταχώριση για πύργο ελέγχου (ΤWR): δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου όταν ο έλεγχος αεροδρομίου παρέχεται από μία θέση εργασίας. 2)καταχώριση για έλεγχο κινήσεων εδάφους (GΜC): δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου κινήσεων εδάφους. 3)καταχώριση για επιτήρηση κινήσεων εδάφους (GΜS), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για έλεγχο κινήσεων εδάφους ή της καταχώρισης για πύργο ελέγχου: δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου κινήσεων εδάφους με τη βοήθεια συστημάτων καθοδήγησης επιφανειακής κίνησης στο αεροδρόμιο. 4)καταχώριση για εναέριο έλεγχο (ΑΙR): δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει εναέριο έλεγχο. 5)καταχώριση για έλεγχο αεροδρομίου με ραντάρ (RΑD), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για εναέριο έλεγχο ή της καταχώρισης για πύργο ελέγχου: δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει έλεγχο αεροδρομίου με τη βοήθεια εξοπλισμού ραντάρ επιτήρησης. 2.Η ειδικότητα για έλεγχο προσέγγισης με επιτήρηση (ΑΡS) πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες καταχωρίσεις: 1)καταχώριση για ραντάρ (RΑD): δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης με τη χρήση πρωτεύοντος ή /και δευτερεύοντος ραντάρ. 2)καταχώριση για ραντάρ προσέγγισης ακριβείας (ΡΑR), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για ραντάρ: δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει προσεγγίσεις ακριβείας ελεγχόμενες από το έδαφος, με τη χρήση ραντάρ προσέγγισης ακριβείας, σε αεροσκάφη κατά την τελική προσέγγιση στο διάδρομο. 3)καταχώριση για προσέγγιση με ραντάρ επιτήρησης (SRΑ), που χορηγείται επιπροσθέτως της καταχώρισης για ραντάρ: δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει προσεγγίσεις μη ακριβείας ελεγχόμενες από το έδαφος, με τη χρήση εξοπλισμού επιτήρησης, σε αεροσκάφη κατά την τελική προσέγγιση στο διάδρομο. 4)καταχώριση για αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση (ΑDS): δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης με τη χρήση επιτήρησης εξαρτώμενης από αυτόματα όργανα. 5)καταχώριση για έλεγχο τερματικής περιοχής (ΤCL), που χορηγείται επιπροσθέτως των καταχωρίσεων για ραντάρ ή για αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση: δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με τη χρήση οιουδήποτε εξοπλισμού επιτήρησης, σε αεροσκάφη που κυκλοφορούν σε συγκεκριμένη τερματική περιοχή ή /και γειτονικούς τομείς. 3.Η ειδικότητα για επιτήρηση ελέγχου περιοχής (ΑCS) πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες καταχωρίσεις: 1)καταχώριση για ραντάρ (RΑD): δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου περιοχής με τη χρήση εξοπλισμού ραντάρ επιτήρησης 2)καταχώριση για αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση (ΑDS): δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου περιοχής με τη χρήση επιτήρησης εξαρτώμενης από αυτόματα όργανα. 3)καταχώριση για έλεγχο τερματικής περιοχής (ΤCL), που χορηγείται επιπροσθέτως των καταχωρίσεων για ραντάρ ή για αυτόματη εξαρτώμενη επιτήρηση: δηλώνει ότι ο κάτοχος είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με τη χρήση οιουδήποτε εξοπλισμού επιτήρησης, σε αεροσκάφη που κυκλοφορούν σε συγκεκριμένη τερματική περιοχή ή /και γειτονικούς τομείς. Άρθρο 8 Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας οφείλουν να διαθέτουν ικανοποιητική ικανότητα ομιλίας και κατανόησης της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια τους καθορίζεται σύμφωνα με την κλίμακα διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος. 1.Το απαιτούμενο επίπεδο κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 στην αγγλική γλώσσα είναι το επίπεδο 4 της κλίμακας διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ. 2.Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της πολυπλοκότητας που επικρατούν στον ελληνικό εναέριο χώρο με αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με ελληνικές στρατιωτικές υπηρεσίες και τοπικές αρχές, το απαιτούμενο επίπεδο κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, στην Ελληνική γλώσσα, είναι το επίπεδο 5 της κλίμακας διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ, για όλες τις ειδικότητες και καταχωρήσεις. 3.Η γλωσσική επάρκεια αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται μετά από διαφανή και αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης που έχει εγκριθεί από την Εθνική Εποπτική Αρχή. Άρθρο 9 Καταχωρίσεις εκπαιδευτή Η καταχώριση εκπαιδευτή δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι επαρκής να παρέχει εκπαίδευση και εποπτεία σε θέση εργασίας για τομείς που καλύπτονται από ισχύουσα ειδικότητα. Άρθρο 10 Καταχωρίσεις μονάδας Η καταχώριση μονάδας δηλώνει ότι ο κάτοχος της άδειας είναι ικανός να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για ένα συγκεκριμένο τομέα, ομάδα τομέων ή θέσεων εργασίας, υπό την ευθύνη μονάδας της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Άρθρο 11 1.Οι καταχωρίσεις μονάδας ισχύουν για αρχική περίοδο δώδεκα μηνών. Η ισχύς των καταχωρίσεων αυτών παρατείνεται για το επόμενο δωδεκάμηνο, αν ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας αποδεικνύει ότι: 1)ο υποψήφιος έχει ασκήσει τα δικαιώματα της άδειας επί έναν ελάχιστο αριθμό ωρών, όπως αναφέρεται στον εγκεκριμένο κανονισμό επιχειρησιακής επάρκειας προσωπικού μονάδος, κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο. 2)έχει αξιολογηθεί η επάρκεια του υποψηφίου σύμφωνα με το μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ, και 3)υποψήφιος διαθέτει εν ισχύ ιατρικό πιστοποιητικό. Ο ελάχιστος αριθμός ωρών εργασίας, χωρίς καθήκοντα εκπαίδευσης, που απαιτείται για τη διατήρηση της ισχύος της καταχώρισης μονάδας, μπορεί να μειώνεται για τους εκπαιδευτές πρακτικής εκπαίδευσης, ανάλογα με το χρόνο που αφιερώνουν για την εκπαίδευση των ασκουμένων στις θέσεις εργασίας για τις οποίες ζητείται η παράταση. 2.Σε περίπτωση που παύουν να ισχύουν οι καταχωρίσεις μονάδας, για την εκ νέου επικύρωση της καταχώρισης πρέπει να ολοκληρώνεται επιτυχώς πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας. 3.Ο κάτοχος ειδικότητας ή καταχώρισης ειδικότητας, ο οποίος δεν έχει παράσχει υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, συνδεόμενες με την εν λόγω ειδικότητα ή καταχώριση ειδικότητας, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός τεσσάρων συναπτών ετών, δύναται να αρχίζει εκπαίδευση σε μονάδα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα ή καταχώριση ειδικότητας μόνο αν αξιολογηθεί δεόντως από τον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Εναερίου Κυκλοφορίας, ότι ο κάτοχος εξακολουθεί να πληροί τους όρους αυτής της ειδικότητας ή καταχώρισης ειδικότητας, και εφόσον πληροί τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που προκύπτουν από την αξιολόγηση αυτήν. 4.Η επίσημη αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας του υποψηφίου, εκτός από την περίπτωση υποψηφίων, οι οποίοι αποδεικνύουν γλωσσική επάρκεια επιπέδου 6, πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που δεν υπερβαίνουν τα τρία έτη για υποψηφίους που επιδεικνύουν γλωσσική επάρκεια επιπέδου 4 και τα έξι έτη για υποψηφίους που αποδεικνύουν γλωσσική επάρκεια επιπέδου 5. 5.Η καταχώριση εκπαιδευτή ισχύει για ανανεώσιμη περίοδο 36 μηνών. Άρθρο 12 1.Τα ιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται από αρμόδιο ιατρικό φορέα ή από ιατρικούς εξεταστές οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από την Εθνική Εποπτική Αρχή. 2.Η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών είναι συνεπής προς τις διατάξεις του παραρτήματος Ι της σύμβασης του Σικάγου για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο έγγραφο του Εurοcοntrοl «Requirements fοr Εurοpean Class 3 Μedical Certificatiοn οf Αir Τraffic Cοntrοllers». 3.Το ιατρικό πιστοποιητικό ισχύει από την ημερομηνία της ιατρικής εξέτασης και για 24 μήνες έως την ηλικία των 40 ετών και για δώδεκα μήνες για ηλικίες άνω των 40 ετών. Το ιατρικό πιστοποιητικό μπορεί να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή εάν αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας του κατόχου. 4.Ο Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, σχετικά με τα ιατρικά πιστοποιητικά, μεριμνά ώστε να υπάρχουν αποτελεσματικές διαδικασίες αναθεώρησης ή προσφυγής, σε δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές με την κατάλληλη συμμετοχή ανεξάρτητων ιατρικών συμβούλων. 5.Ο Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας εξασφαλίζει την καθιέρωση διαδικασιών για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μειωμένης υγείας των Ελεγκτών και παρέχει στους κατόχους αδείας τη δυνατότητα να ειδοποιούν τον προϊστάμενο της μονάδας τους ότι αντιλαμβάνονται μείωση της υγείας τους ή ότι ευρίσκονται υπό την επήρεια οποιασδήποτε ψυχοτρόπου ουσίας ή φαρμάκου, που θα μπορούσε να τους καταστήσει ανίκανους να ασκήσουν τα δικαιώματα της αδείας με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο. Με ευθύνη του Διοικητή της ΥΠΑ θα καθορισθούν οι περαιτέρω εσωτερικές διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, το αργότερο εντός τριμήνου από την έναρξη της ισχύος του παρόντος. Άρθρο 13 1.Η παροχή εκπαίδευσης σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και η σχετική διαδικασία αξιολόγησης, πιστοποιούνται από την Εθνική Εποπτική Αρχή. 2.Οι απαιτήσεις πιστοποίησης αφορούν την τεχνική και επιχειρησιακή επάρκεια και καταλληλότητα για διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων, όπως προβλέπεται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙV. 3.Οι αιτήσεις πιστοποίησης από υποψηφίους εκπαιδευτικούς φορείς που έχουν τον κύριο χώρο επιχειρήσεων και την έδρα τους, εφόσον υπάρχει, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, υποβάλλονται στην Εθνική Εποπτική Αρχή. Η Εθνική Εποπτική Αρχή εκδίδει πιστοποιητικά, όταν ο υποψήφιος εκπαιδευτικός φορέας πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙV. Είναι δυνατόν να εκδίδονται πιστοποιητικά για κάθε τύπο εκπαίδευσης, ή σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες αεροναυτιλίας, στα οποία ο τύπος εκπαίδευσης και ο τύπος υπηρεσίας αεροναυτιλίας πιστοποιούνται ως δέσμη υπηρεσιών. 4.Στα πιστοποιητικά καθορίζονται επακριβώς οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙV. 5.Η Εθνική Εποπτική Αρχή παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις και τους όρους που προσαρτώνται στα πιστοποιητικά. Εάν διαπιστώσει ότι ο κάτοχος πιστοποιητικού δεν πληροί πλέον τις εν λόγω απαιτήσεις ή όρους λαμβάνει ενδεδειγμένα μέτρα τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν ανάκληση του πιστοποιητικού. 6.Η Εθνική Εποπτική Αρχή αναγνωρίζει κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται νομίμως σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 14 1.Προκειμένου να εξασφαλίζονται τα επίπεδα επάρκειας που είναι απαραίτητα για να εκτελούν τα καθήκοντα τους οι Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ασφαλείας, η Εθνική Εποπτική Αρχή εξασφαλίζει την εποπτεία και την παρακολούθηση της εκπαίδευσής τους. Τα καθήκοντα της περιλαμβάνουν: 1)την έκδοση και ανάκληση των αδειών, ειδικοτήτων και καταχωρίσεων για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η αντίστοιχη εκπαίδευση και αξιολόγηση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Εποπτικής Αρχής. 2)τη διατήρηση και αναστολή των ειδικοτήτων και των καταχωρίσεων, τα δικαιώματα των οποίων ασκούνται υπ’ ευθύνη της Εθνικής Εποπτικής Αρχής. 3)την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών φορέων. 4)την έγκριση των εκπαιδευτικών μαθημάτων, των προγραμμάτων εκπαίδευσης σε μονάδα και των κανονισμών επιχειρησιακής επάρκειας προσωπικού μονάδος. 5)την έγκριση εξεταστών επάρκειας ή των αξιολογητών επάρκειας. 6)την παρακολούθηση και τον έλεγχο του εκπαιδευτικού συστήματος, και 7)την καθιέρωση κατάλληλων μηχανισμών προσφυγής και κοινοποίησης. 2.Η Εθνική Εποπτική Αρχή παρέχει τις δέουσες πληροφορίες και αμοιβαία συνδρομή στις Εθνικές Εποπτικές Αρχές των λοιπών κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρμογή του παρόντος, ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας εντός της Κοινότητας. 3.Η Εθνική Εποπτική Αρχή μεριμνά για την τήρηση βάσης δεδομένων, η οποία περιέχει τα στοιχεία για τις ικανότητες όλων των κατόχων αδείας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και για τις ημερομηνίες ισχύος των καταχωρίσεών τους. Προς το σκοπό αυτόν, οι επιχειρησιακές μονάδες των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας τηρούν αρχεία σχετικά με τις ώρες που κάθε κάτοχος αδείας εργαζόμενος στη μονάδα πράγματι απασχολήθηκε στους τομείς, στην ομάδα τομέων ή στις θέσεις εργασίας, διαβιβάζουν δε τα δεδομένα αυτά στην Εθνική Εποπτική Αρχή, εφόσον ζητηθούν. 4.Η Εθνική Εποπτική Αρχή εγκρίνει τους κατόχους αδείας που έχουν δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα εξεταστή επάρκειας ή αξιολογητή επάρκειας για εκπαίδευση σε μονάδα και συνεχή εκπαίδευση. Η έγκριση ισχύει επί τριετία, με δυνατότητα ανανέωσης. 5.Η Εθνική Εποπτική Αρχή διενεργεί τακτικά έλεγχο των εκπαιδευτικών φορέων, για να εξασφαλίζει ουσιαστική συμμόρφωση με τα πρότυπα που καθορίζονται στο παρόν διάταγμα. Επιπλέον του τακτικού ελέγχου, η Εθνική Εποπτική Αρχή μπορεί να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις, για να ελέγχει την ουσιαστική εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα που καθορίζονται στο παρόν. 6.Η Εθνική Εποπτική Αρχή μπορεί να αναθέσει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τα καθήκοντα ελέγχου και τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου σε αναγνωρισμένους οργανισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004. 7.Η Εθνική Εποπτική Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/23/ΕC και του παρόντος έως τις 17 Μαΐου 2011 και στη συνέχεια ανά τριετία. Άρθρο 15 1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, η Εθνική Εποπτική Αρχή αναγνωρίζει την άδεια και τις σχετικές ειδικότητες, καταχωρίσεις ειδικοτήτων και καταχωρίσεις γλωσσικής επάρκειας, που εκδίδονται από την Εθνική Εποπτική Αρχή άλλου κράτους μέλους βάσει της Οδηγίας 2006/23/ΕC, καθώς και το συνοδευτικό ιατρικό πιστοποιητικό, εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν ηλικία τουλάχιστον 21 ετών. 2.Σε περιπτώσεις που κάτοχος άδειας που εξεδόθη σε άλλο κράτος μέλος ασκεί τα εκ της αδείας απορρέοντα δικαιώματα στην Ελληνική Επικράτεια, έχει το δικαίωμα να ανταλλάσσει την άδειά του με άδεια που εκδίδει η Εθνική Εποπτική Αρχή, χωρίς να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι. 3.Προκειμένου να χορηγήσει την καταχώριση μονάδας που έχει ζητηθεί, η Εθνική Εποπτική Αρχή απαιτεί να πληροί ο υποψήφιος τους ειδικούς όρους που συνοδεύουν την εν λόγω καταχώριση, με προσδιορισμό της μονάδας, του τομέα ή της θέσης εργασίας. Όταν καταρτίζει το πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας, ο εκπαιδευτικός φορέας λαμβάνει δεόντως υπόψη τις κτηθείσες ικανότητες και την πείρα του υποψηφίου. 4.Η Εθνική Εποπτική Αρχή εγκρίνει και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με το πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας, που περιέχει την προτεινόμενη εκπαίδευση] για τον υποψήφιο, το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την υποβολή των δικαιολογητικών. Στις αποφάσεις της, η Εθνική εποπτική Αρχή εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών της αμεροληψίας και της αναλογικότητας. Άρθρο 16 1.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος από Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, η Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας, μετά από ενημέρωση του φορέα παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας δύναται να αναστείλει προσωρινά την άδεια, τις ειδικότητες και τις καταχωρίσεις του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Η προσωρινή αυτή αναστολή μπορεί να διαρκέσει έως ότου εκλείψουν οι συνθήκες ή αιτίες που οδήγησαν σε παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος. Το διάστημα της προσωρινής αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Το διάστημα όμως αυτό των έξι μηνών, ειδικά για την περίπτωση μη ύπαρξης ιατρικού πιστοποιητικού, μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις (3) μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν κριθεί αδύνατο να προσκομισθεί το ιατρικό πιστοποιητικό εντός του αρχικού διαστήματος των έξι μηνών. Κατά τη διάρκεια της αναστολές ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η άδεια, οι ειδικότητες και οι καταχωρίσεις, λόγω αδυναμίας γλωσσικής επάρκειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν, είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα, είτε και στις δύο, οφείλει να εκπαιδευτεί και στη συνέχεια να επανεξετασθεί, ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον οι αδυναμίες αυτές έχουν εκλείψει. Σε περίπτωση δε προσωρινής αναστολής, λόγω μη ύπαρξης ιατρικού πιστοποιητικού, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας οφείλει να το προσκομίσει εντός του ως άνω αναφερόμενου διαστήματος. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, εντός του ανωτέρου διαστήματος, ότι οι αδυναμίες γλωσσικής επάρκειας έχουν εκλείψει ή ότι το ιατρικό πιστοποιητικό έχει προσκομισθεί, τότε παύει η προσωρινή αναστολή και η Εθνική Εποπτική Αρχή θέτει σε ισχύ πάλι την άδεια, τις ειδικότητες και τις καταχωρίσεις του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που παρέλθει το διάστημα της προσωρινής αναστολής και δεν έχουν εκλείψει οι συνθήκες ή αιτίες, που οδήγησαν σε παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος, η Εθνική Εποπτική Αρχή, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασής της, ανακαλεί οριστικά την άδεια του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. 2.Η άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας είναι δυνατόν να ανακαλείται από την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας με αιτιολογημένη απόφασή της, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση που ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας έχει επιδείξει βαριά αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Άρθρο 17 Μεταβατικές ρυθμίσειςΕιδικά για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που υπηρετούσαν την 17.05.2008 και προς το σκοπό της το πρώτον χορήγησης κοινοτικής άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, το διάστημα των έξι μηνών για την περίπτωση μη χορήγησης ιατρικού πιστοποιητικού ή έλλειψης πιστοποίησης γλωσσικής επάρκειας που προβλέπει το άρθρο 16 παρ. 1 εδ. β΄ και γ΄ του παρόντος, μπορεί να παραταθεί έως συνολικά δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρις ότου οι εν λόγω ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αναπληρώσουν την έλλειψη στο πρόσωπό τους είτε του ιατρικού πιστοποιητικού είτε της γλωσσικής επάρκειας ή και των δύο, η άδειά τους θεωρείται ανασταλείσα. Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Προδιαγραφές αδειών Οι άδειες που εκδίδονται από την εθνική εποπτική αρχή δυνάμει του παρόντος τηρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 1.Αναγραφόμενα λεπτομερή στοιχεία 1.1. Αναγράφονται στην άδεια τα ακόλουθα λεπτομερή στοιχεία, σημειώνονται δε με αστερίσκο τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να μεταφράζονται στα αγγλικά: 1)Ονομασία του κράτους ή της αρχής έκδοσης της άδειας (με έντονους μαύρους χαρακτήρες). 2)Τίτλος της άδειας (με πολύ έντονους μαύρους χαρακτήρες). 3)Αύξων αριθμός της άδειας, με αραβικούς αριθμούς, τον οποίο έχει δώσει η αρχή έκδοσης της άδειας. 4)Πλήρες όνομα κατόχου (και με λατινικούς χαρακτήρες εάν η εθνική γλώσσα δεν χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες). 5)Ημερομηνία γεννήσεως, 6)Ιθαγένεια του κατόχου, 7)Υπογραφή του κατόχου, 8)Πιστοποίηση της ισχύος και εξουσιοδότηση του κατόχου να ασκεί δικαιώματα αντίστοιχα της άδειας, η οποία θα αναφέρει: i) τις ειδικότητες, τις καταχωρίσεις ειδικοτήτων, τις καταχωρίσεις γλωσσικής επάρκειας, τις καταχωρίσεις εκπαιδευτή και τις καταχωρίσεις μονάδας, ii) την ημερομηνία πρώτης έκδοσης, iii) τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος τους. 9)Υπογραφή του υπαλλήλου που εκδίδει την άδεια και ημερομηνία έκδοσής της. 10)Σφραγίδα της αρχής έκδοσης της άδειας. 1.2. Η άδεια πρέπει να συνοδεύεται από εν ισχύ ιατρικό πιστοποιητικό. 2.Υλικό Χρησιμοποιείται χαρτί αρίστης ποιότητας ή άλλο κατάλληλο υλικό, τα δε στοιχεία που απαριθμούνται στο ανωτέρω σημείο 1 πρέπει να είναι ευανάγνωστα. 3.Χρώμα 3.1. Οσάκις χρησιμοποιείται ομοιόχρωμο υλικό για όλες τις σχετικές με την αεροπορία άδειες που εκδίδει η εθνική εποπτική αρχή, το χρώμα αυτό είναι το λευκό. 3.2. Οσάκις οι σχετικές με την αεροπορία άδειες που εκδίδει η εθνική εποπτική αρχή φέρουν διακριτική χρωματική σήμανση, το χρώμα της άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας είναι το κίτρινο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Απαιτήσεις αρχικής εκπαίδευσης για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας Με την αρχική εκπαίδευση εξασφαλίζεται όχι οι μαθητευόμενοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πληρούν τουλάχιστον τους στόχους βασικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ειδικότητας, όπως περιγράφονται στα έγγραφα του Εurοcοntrοl «Guidelines fοr air traffic cοntrοller Cοmmοn Cοre Cοntent Ιnitial Τraining», έκδοση της 10.12.2004, ούτως ώστε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να είναι σε θέση να χειρίζονται την εναέρια κυκλοφορία με ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Η αρχική εκπαίδευση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: αεροπορικό δίκαιο, διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας, που συμπεριλαμβάνει διαδικασίες για συνεργασία μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα, μετεωρολογία, αεροναυτιλία, αεροσκάφη και θεωρία πτήσης, που συμπεριλαμβάνει συνεννόηση μεταξύ ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και χειριστή, ανθρώπινος παράγοντας, εξοπλισμός και συστήματα, επαγγελματικό περιβάλλον, ασφάλεια και καλλιέργεια νοοτροπίας ασφάλειας, συστήματα διαχείρισης ασφάλειας, ασυνήθεις καταστάσεις και καταστάσεις ανάγκης, συστήματα μειωμένης απόδοσης, γλωσσικές γνώσεις, που συμπεριλαμβάνει φρασεολογία ραδιοτηλεφωνίας. Τα θέματα διδάσκονται κατά τρόπο ώστε οι υποψήφιοι να προετοιμάζονται για τους διάφορους τύπους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και να τονίζονται οι πλευρές ασφαλείας. Η αρχική εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης, η δε διάρκεια της καθορίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια αρχικής εκπαίδευσης. Με τις αποκτηθείσες ικανότητες εξασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να θεωρηθεί ικανός να χειρίζεται καταστάσεις πολύπλοκης και πυκνής κυκλοφορίας, και διευκολύνεται η μετάβαση στην εκπαίδευση σε μονάδα. Η επάρκεια του υποψηφίου μετά την αρχική εκπαίδευση αξιολογείται με κατάλληλες εξετάσεις ή βάσει συστήματος συνεχούς αξιολόγησης. ΜΕΡΟΣ Β Απαιτήσεις εκπαίδευσης σε μονάδα για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας Στα προγράμματα εκπαίδευσης σε μονάδα αναπτύσσονται λεπτομερώς οι απαιτούμενες διαδικασίες και το αναγκαίο χρονοδιάγραμμα που επιτρέπουν την εφαρμογή των διαδικασιών της μονάδας στην τοπική περιοχή, υπό την εποπτεία εκπαιδευτή πρακτικής εκπαίδευσης. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδείξεις όλων των στοιχείων του συστήματος αξιολόγησης των ικανοτήτων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι εργασιακές ρυθμίσεις, η αξιολόγηση της προόδου και οι εξετάσεις, καθώς και διαδικασίες κοινοποίησης στην εθνική εποπτική αρχή. Η εκπαίδευση σε μονάδα μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία της αρχικής εκπαίδευσης τα οποία προσιδιάζουν στις εγχώριες συνθήκες. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη μονάδα καθορίζεται στο πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας. Οι απαιτούμενες ικανότητες θα αξιολογούνται με κατάλληλες εξετάσεις ή σύστημα συνεχούς αξιολόγησης, από εγκεκριμένους εξεταστές ή αξιολογητές επάρκειας, οι οποίοι κρίνουν με ουδετερότητα και αντικειμενικότητα. Για το σκοπό αυτόν, η εθνική εποπτική αρχή δημιουργεί μηχανισμούς προσφυγής, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιη μεταχείριση των υποψηφίων. ΜΕΡΟΣ Γ Απαιτήσεις συνεχούς εκπαίδευσης για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας Οι καταχωρίσεις ειδικότητας και μονάδας στις άδειες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας διατηρούνται σε ισχύ μέσω εγκεκριμένης συνεχούς εκπαίδευσης, η οποία συνίσταται σε εκπαίδευση για να διατηρηθούν οι ικανότητες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, επαναληπτικά μαθήματα, εκπαίδευση έκτακτης ανάγκης και, ανάλογα με την περίπτωση, γλωσσική εκπαίδευση. Η συνεχής εκπαίδευση αποτελείται από θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, μαζί με προσομοίωση. Για το σκοπό αυτόν, ο εκπαιδευτικός φορέας καταρτίζει κανονισμούς επιχειρησιακής επάρκειας προσωπικού μονάδος, όπου αναπτύσσονται λεπτομερώς οι διαδικασίες, η επάνδρωση και το χρονοδιάγραμμα που χρειάζονται για την παροχή κατάλληλης συνεχούς εκπαίδευσης και για την απόδειξη των ικανοτήτων. Τα σχέδια αυτά επανεξετάζονται και εγκρίνονται τουλάχιστον ανά τριετία. Η διάρκεια της συνεχούς εκπαίδευσης αποφασίζεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που εργάζονται στη μονάδα, ιδίως ενόψει αλλαγής ή προγραμματισμένης αλλαγής διαδικασιών ή εξοπλισμού, ή ενόψει των συνολικών απαιτήσεων διαχείρισης της ασφάλειας. Τα προσόντα κάθε ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας αξιολογούνται δεόντως τουλάχιστον ανά τριετία. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας διασφαλίζει την εφαρμογή μηχανισμών που εξασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση των κατόχων αδείας των οποίων η ισχύς των καταχωρίσεων δεν μπορεί να παραταθεί. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Οι απαιτήσεις γλωσσικής επάρκειας του άρθρου 8, εφαρμόζονται για τη χρήση τόσο φρασεολογίας, όσο και απλής γλώσσας. Για να θεωρηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις γλωσσικής επάρκειας, ο υποψήφιος για άδεια ή ο κάτοχος αδείας αξιολογείται και πρέπει να επιδείξει συμμόρφωση τουλάχιστον με το επιχειρησιακό επίπεδο (επίπεδο 4) της κλίμακας διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας, που περιγράφεται στο παρόν παράρτημα. Οι ομιλητές που έχουν γλωσσική επάρκεια: α) επικοινωνούν αποτελεσματικά σε αποκλειστικά φωνητικές (τηλεφωνικές/ραδιοτηλεφωνικές) και πρόσωπο με πρόσωπο καταστάσεις. β) επικοινωνούν επί κοινών, συγκεκριμένων και εργασιακών θεμάτων με ακρίβεια και σαφήνεια. γ) χρησιμοποιούν κατάλληλες επικοινωνιακές στρατηγικές για την ανταλλαγή μηνυμάτων και για την αναγνώριση και την άρση παρανοήσεων (π.χ. έλεγχος, επιβεβαίωση ή διευκρίνιση πληροφοριών) σε γενικό ή εργασιακό πλαίσιο. δ) χειρίζονται επιτυχώς και με σχετική άνεση τις γλωσσικές προκλήσεις που θέτει μια περιπλοκή ή απρόσμενη τροπή των γεγονότων, η οποία συμβαίνει στο πλαίσιο συνήθους κατάστασης εργασίας ή καθήκοντος επικοινωνίας με το οποίο είναι κανονικά εξοικειωμένοι, και ε) χρησιμοποιούν διάλεκτο ή προφορά που είναι κατανοητή από την αεροναυτική κοινότητα. Κλίμακα διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας: Προεπιχειρησιακό, στοιχειώδες και προστοιχειώδες επίπεδο. 1. Επίπεδο προστοιχειώδες α. Προφορά: Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου. β. Δομή: Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου. γ. Λεξιλόγιο: χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου. δ. Ευχέρεια λόγου: χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου. ε. Κατανόηση: χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του στοιχειώδους επιπέδου. στ. Ανταπόκριση: χρήση της γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο τον στοιχειώδους επιπέδου. 2. Επίπεδο στοιχειώδες α. Προφορά: Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές ιδιομορφίες και συνήθως παρεμβάλλονται στην ευχέρεια κατανόησης. β. Δομή: Επιδεικνύει μόνον περιορισμένο έλεγχο μερικών απλών αποστηθισμένων δομών και γραμματικής και των προτάσεων. γ. Λεξιλόγιο: Περιορισμένο φάσμα λεξιλογίου, που αποτελείται μόνον από μεμονωμένες λέξεις και απομνημονευμένες φράσεις. δ. Ευχέρεια λόγου: Μπορεί να αρθρώσει πολύ μικρές, απομονωμένες, απομνημονευμένες λέξεις, με συχνές παύσεις και συμπληρώσεις που διασπούν το λόγο, για την αναζήτηση εκφράσεων και την άρθρωση λιγότερο οικείων λέξεων. ε. Κατανόηση: Η κατανόηση περιορίζεται σε απομονωμένες, απομνημονευμένες φράσεις, όταν αρθρώνονται προσεκτικά και αργά. στ. Ανταπόκριση: Ο χρόνος απόκρισης είναι βραδύς, και η απόκριση συχνά ακατάλληλη. Η απόκριση περιορίζεται σε απλή συνομιλία ρουτίνας. 3. Προεπιχειρησιακό επίπεδο α. Προφορά: Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές ιδιομορφίες και συχνά παρεμβάλλονται στην ευχέρεια κατανόησης. β. Δομή: Οι βασικές δομές της γραμματικής και των προτάσεων που συνδέονται με προβλέψιμες καταστάσεις δεν είναι πάντοτε καλά ελεγχόμενες. Τα λάθη συχνά παρεμβάλλονται στο νόημα. γ. Λεξιλόγιο: Το φάσμα του λεξιλογίου και η ακρίβεια είναι συχνά επαρκή για επικοινωνία σε κοινά, συγκεκριμένα ή εργασιακά θέματα, αλλά το φάσμα είναι περιορισμένο και η επιλογή των λέξεων συχνά ακατάλληλη. Συχνά υπάρχει αδυναμία επιτυχούς παράφρασης, όταν υπάρχει έλλειψη λεξιλογίου. δ. Ευχέρεια λόγου: Εκφέρει τμήματα λόγου, αλλά η διατύπωση και οι παύσεις είναι συχνά ακατάλληλες. Οι δισταγμοί ή η βραδύτητα της επεξεργασίας του λόγου μπορεί να εμποδίσουν την αποτελεσματική επικοινωνία. Οι συμπληρώσεις μερικές φορές διασπούν το λόγο. ε. Κατανόηση: Η κατανόηση είναι συχνά ακριβής σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα, όταν η χρησιμοποιούμενη προφορά ή ποικιλία είναι επαρκώς κατανοητή για τη διεθνή κοινότητα χρηστών. Ενδέχεται να υπάρχει έλλειψη κατανόησης της περιπλοκής της γλώσσας ή της κατάστασης ή της απρόσμενης τροπής των γεγονότων. στ. Ανταπόκριση: Οι αποκρίσεις είναι ενίοτε άμεσες, κατάλληλες και παρέχουν πληροφορίες. Μπορεί να αρχίσει και να διατηρήσει τη συνομιλία με εύλογη άνεση σε οικεία θέματα και προβλέψιμες καταστάσεις. Γενικώς ανεπαρκής στην αντιμετώπιση απρόσμενης τροπής των γεγονότων. Κλίμακα διαβάθμισης γλωσσικής επάρκειας: Επιχειρησιακό, εκτεταμένο και άριστο επίπεδο 4. Επιχειρησιακό επίπεδο α. Προφορά: Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές ιδιομορφίες, αλλά μόνον μερικές φορές παρεμβάλλονται στην ευχέρεια κατανόησης. β. Δομή: Οι βασικές δομές της γραμματικής και των προτάσεων χρησιμοποιούνται δημιουργικά και είναι συνήθως καλά ελεγχόμενες. Ενδέχεται να υπάρξουν λάθη, ιδίως σε ασυνήθεις ή απρόσμενες περιστάσεις, αλλά σπανίως παρεμβάλλονται στο νόημα. γ. Λεξιλόγιο: Το φάσμα του λεξιλογίου και η ακρίβεια είναι συνήθως επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα. Μπορεί συχνά να γίνεται επιτυχής χρήση παραφράσεων, όταν υπάρχει έλλειψη λεξιλογίου σε ασυνήθεις ή απρόσμενες περιστάσεις. δ. Ευχέρεια λόγου: Εκφέρει τμήματα λόγου με κατάλληλο ρυθμό. Ενδέχεται να υπάρχει περιστασιακή απώλεια της ευχέρειας λόγου κατά τη μετάβαση από επαναλαμβανόμενες ή στερεότυπες φράσεις σε αυθόρμητη ανταπόκριση, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία. Δυνατότητα περιορισμένης χρήσης δεικτικών ή συνδετικών στοιχείων της ομιλίας. Οι συμπληρώσεις δεν διασπούν το λόγο. ε. Κατανόηση: Η κατανόηση είναι μάλλον ακριβής σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα, όταν η χρησιμοποιούμενη προφορά ή ποικιλία είναι επαρκώς κατανοητά για τη διεθνή κοινότητα χρηστών. Όταν ο ομιλητής αντιμετωπίζει περιπλοκή της γλώσσας ή της κατάστασης ή απρόσμενη τροπή των γεγονότων, η κατανόηση μπορεί να είναι βραδύτερη ή να απαιτεί στρατηγικές αποσαφήνισης. στ. Ανταπόκριση: Οι αποκρίσεις είναι συνήθως άμεσες, κατάλληλες και παρέχουν πληροφορίες. Αρχίζει και διατηρεί τη συνομιλία, ακόμη και στην αντιμετώπιση απρόσμενης τροπής των γεγονότων. Αντιμετωπίζει κατάλληλα τις φαινομενικές παρανοήσεις με, έλεγχο, επιβεβαίωση ή αποσαφήνιση. 5. Εκτεταμένο επίπεδο α. Προφορά: Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, αν και επηρεάζονται από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές ιδιομορφίες, σπανίως παρεμβάλλονται στην ευχέρεια κατανόησης. β. Δομή: Οι βασικές δομές της γραμματικής και των προτάσεων είναι συνεχώς καλά ελεγχόμενες. Επιχειρείται η χρήση πολύπλοκων δομών, αλλά με λάθη που κάποιες φορές παρεμβάλλονται στο νόημα. γ. Λεξιλόγιο: Το φάσμα του λεξιλογίου και η ακρίβεια είναι επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα. Συνεχής και επιτυχής χρήση παραφράσεων. Το λεξιλόγιο μερικές φορές περιέχει ιδιωματισμούς. δ. Ευχέρεια λόγου: Ικανότητα ομιλίας επί μακρόν με σχετική άνεση για οικεία θέματα, αλλά μπορεί να μην υπάρχει διακύμανση της ροής του λόγου για λόγους ύφους. Δυνατότητα χρήσης κατάλληλων δεικτικών ή συνδετικών στοιχείων της ομιλίας. ε. Κατανόηση: Η κατανόηση είναι ακριβής σε κοινά, συγκεκριμένα και εργασιακά θέματα και μάλλον ακριβής, όταν ο ομιλητής αντιμετωπίζει περιπλοκή της γλώσσας ή της κατάστασης ή απρόσμενη τροπή των γεγονότων. Δυνατότητα κατανόησης ενός φάσματος ποικιλιών της ομιλίας (διάλεκτο ή/ και προφορά) ή νοηματικών πλαισίων. στ. Ανταπόκριση: Οι αποκρίσεις είναι άμεσες, κατάλληλες και παρέχουν πληροφορίες. Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σχέση ομιλητή/ ακροατή. 6. Άριστο Επίπεδο α. Προφορά: Η προφορά, ο τόνος, ο ρυθμός και ο τονισμός, αν και επηρεάζονται ενδεχομένως από την πρώτη γλώσσα ή τοπικές ιδιομορφίες, σχεδόν ποτέ δεν παρεμβάλλονται στην ευχέρεια κατανόησης. β. Δομή: Οι βασικές και πολύπλοκες δομές τόσο της γραμματικής, όσο και των προτάσεων είναι συνεχώς καλά ελεγχόμενες. γ. Λεξιλόγιο: Το φάσμα του λεξιλογίου και η ακρίβεια είναι επαρκή για αποτελεσματική επικοινωνία σε μια ευρεία ποικιλία οικείων και μη οικείων θεμάτων. Το λεξιλόγιο περιέχει ιδιωματισμούς, εννοιολογικές αποχρώσεις και είναι ευπροσάρμοστο στα διάφορα νοηματικά πλαίσια. δ. Ευχέρεια λόγου: Ικανότητα ομιλίας επί μακρόν με φυσική, αβίαστη ροή. Διακύμανση της ροής του λόγου για λόγους ύφους, π.χ. για να τονιστεί ένα σημείο. Αυθόρμητη χρήση κατάλληλων δεικτικών και συνδετικών στοιχείων της ομιλίας. ε. Κατανόηση: Η κατανόηση είναι συνεχώς ακριβής σε όλα σχεδόν τα πλαίσια και περιλαμβάνει κατανόηση των γλωσσικών και πολιτιστικών λεπτών διακρίσεων. στ. Ανταπόκριση: Ανταποκρίνεται με άνεση σε όλες σχεδόν τις καταστάσεις. Είναι ευπροσάρμοστος στις λεκτικές και μη λεκτικές νύξεις και αποκρίνεται σε αυτές αναλόγως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 1. Η τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 πρέπει να αποδεικνύεται με στοιχεία ότι οι εκπαιδευτικοί φορείς έχουν το κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό και λειτουργούν εντός περιβάλλοντος κατάλληλου για την παροχή της εκπαίδευσης που απαιτείται για την απόκτηση ή τη διατήρηση άδειας εκπαιδευόμενου ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί φορείς: α) διαθέτουν αποτελεσματική δομή διαχείρισης και επαρκές προσωπικό με κατάλληλα προσόντα και πείρα προκειμένου να παρέχουν εκπαίδευση σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει το παρόν. β) διαθέτουν τις αναγκαίες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και καταλύματα που αντιστοιχούν στο είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης. γ) γνωστοποιούν τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν για να καθορίσουν λεπτομερώς το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη διάρκεια των εκπαιδευτικών μαθημάτων, τα σχέδια εκπαίδευσης σε μονάδα και τους κανονισμούς επιχειρησιακής επάρκειας προσωπικού μονάδος. Η εν λόγω μεθοδολογία θα περιλαμβάνει τον τρόπο διοργάνωσης των εξετάσεων ή των αξιολογήσεων. Για τις εξετάσεις που αφορούν την αρχική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης προσομοίωσης, τα προσόντα των εξεταστών πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς. δ) αποδεικνύουν ότι διαθέτουν σύστημα διαχείρισης της ποιότητας προκειμένου να παρακολουθείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση με τα συστήματα και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης ανταποκρίνονται προς τα πρότυπα του παρόντος. ε) αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο παρόν και ότι οι δραστηριότητες έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη ανάλογα με τη φύση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 2. Στα πιστοποιητικά αναγράφονται: α) η εθνική εποπτική αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό β) ο υποψήφιος (όνομα και διεύθυνση) γ) ο τύπος υπηρεσιών που πιστοποιούνται δ) δήλωση της συμμόρφωσης του υποψηφίου προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο ε) η ημερομηνία εκδόσεως και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού. Άρθρο 18 Έναρξη Ισχύος 1) Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του. 2) Θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εξακολουθούν να ρυθμίζονται από την υπάρχουσα Νομοθεσία. 3) Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 17.5.2008, πλην εκείνων που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευσή του και το άρθρο 8, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 17.05.2010. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34) «Εφαρμογή Κοινοτικού Δικαίου» όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τις υπ’ αριθμ. 247/09 και 23/10 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011