Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Συνιστώνται εξήντα πέντε (65) νέες οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας οικονομικών οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από το εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α΄- 41) και την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 261/2002 (Α΄- 232) ως εξής: Χρηματοοικονομικής: 15 Φοροτεχνικών Εφαρμογών: 15 Τραπεζικών Εφαρμογών: 16 Λογιστικής: 13 Οικονομικοί Υγείας: 6.
2.  
  Το σύνολο των οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας οικονομικών κατανέμεται κατά βαθμό ως εξής: Ταξίαρχοι: 1 Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α΄: 96
3.  
  Συνιστώνται τριάντα πέντε (35) νέες οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Πληροφορικής, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από το εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 και την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 261/2002 ως εξής: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Υπολογιστών: 7 Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής: 7 Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων: 7 Διερεύνησης Ψηφιακών Πειστηρίων: 14.
4.  
  Το σύνολο των οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας πληροφορικής κατανέμεται κατά βαθμό ως εξής: Ταξίαρχοι: 1 Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Α΄: 50
Article 2
1.  
  Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 373/2002 (Α΄- 320) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Από ιδιώτες που προσλαμβάνονται κατά την αναφερόμενη στα επόμενα άρθρα διαδικασία, με το βαθμό του Αστυνόμου Β΄ οι ιατροί και με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ οι οδοντίατροι και οι λοιποί αξιωματικοί. 2 Από μετάταξη αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων ή ένταξη του αστυνομικού προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 8, που αποκτά έναν από τους αναφερόμενους στο εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 τίτλο σπουδών και συγκεντρώνει τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου προϋποθέσεις Οι αξιωματικοί μετατάσσονται ή εντάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων με το βαθμό που κατέχουν, όχι όμως κατώτερο από το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, οι δε ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ Στις κατηγορίες με εισαγωγικό βαθμό ανώτερο του Υπαστυνόμου Α΄, η μετάταξη ή ένταξη γίνεται με τον ανώτερο αυτό βαθμό .
2.  
  Στο άρθρο 2 του π.δ.373/2002 η παρ. 2 αναριθμείται σε παρ. 3 και προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
  Ειδικά οι οικονομικοί αξιωματικοί των ειδικοτήτων χρηματοοικονομικής, φοροτεχνικών εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, λογιστικής και οικονομικοί υγείας, καθώς και οι αξιωματικοί πληροφορικής των ειδικοτήτων ηλεκτρολόγοι μηχανικοί - μηχανικοί υπολογιστών, μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, μηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων και διερεύνησης ψηφιακών πειστηρίων προέρχονται
 1. από ιδιώτες που προσλαμβάνονται ύστερα από διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα, και
 2. από μετάταξη αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των εδαφ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 και της παρ. 2του άρθρου 3.
 3. Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται ενιαίος πίνακας επιτυχόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 .
Article 3
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 τουπ.δ. 373/2002 αντικαθίσταται ως εξής: Ως αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων προσλαμβάνονται, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, εφόσον αυτές δεν καλύπτονται με τη διαδικασία του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 2, ιδιώτες Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα..
2.  
  Τα στοιχεία (6) και (7) της περίπτωσης β΄ της παρ. 1του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 αντικαθίστανται ως εξής: (6) Οι οικονομικοί πτυχίο Πανεπιστημίου, Τμήματος αντίστοιχου της κατά περίπτωσης ειδικότητας και, εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο Τμήμα, πτυχίο Οικονομικού ή άλλου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο τα οικονομικά (7) Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί - μηχανικοί υπολογιστών, οι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και οι μηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων πτυχίο αντιστοίχου Τμήματος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου ή πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Φυσικής ή Μαθηματικών και οι λοιποί αξιωματικοί πληροφορικής πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο την πληροφορική
Article 4
1.  
  Το στοιχείο (7) της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.373/2002 αντικαθίσταται ως εξής: (7) Ειδικότερα, για τις ειδικότητες χημικού τοξικολόγου και φυσικού με εξειδίκευση στη βλητική, καθώς και για τις ειδικότητες χρηματοοικονομικής, φοροτεχνικών εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, λογιστικής και οικονομικών υγείας, απαιτείται, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος αντίστοιχος της ειδικότητας Ομοίως οι πτυχιούχοι Τμήματος Φυσικής ή Μαθηματικών που είναι υποψήφιοι για τις ειδικότητες ηλεκτρολόγων μηχανικών - μηχανικών υπολογιστών, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων απαιτείται να κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητας
2.  
  Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 τουπ.δ. 373/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή ΜΑSΤΕR), μελέτες, επιστημονικές εργασίες, προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας και συμμετοχή σε συνέδρια ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
 2. Ομοίως θεωρείται πρόσθετο προσόν για τους αξιωματικούς πληροφορικής η κατοχή ενός από τα ακόλουθα πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεμάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένες ή νομίμως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού.Certified Ιnfοrmatiοn Systems Security Ρrοfessiοnal, Systems Security Certified Ρractitiοner, Certified Ιnfοrmatiοn Systems Αuditοr, Certified Εthical Ηacker, Licensed Ρenetratiοn Τester, ΕC-Cοuncil Certified Security Αnalyst, Certified Εxpert Ρenetratiοn Τester, Certified Αpplicatiοn Security Specialist, Certified Cοmputer Fοrensics Εxaminer, Cοmputer Ηacking Fοrensic Ιnνestigatοr .
Article 5
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: Τα δικαιολογητικά των ιδιωτών υποψηφίων συγκεντρώνονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία παραλαμβάνει η ως άνω επιτροπή και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες
2.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 τουπ.δ. 373/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πίνακα ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων κατά κατηγορία και ειδικότητα που συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και πίνακα ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προς τούτο προσόντα και προϋποθέσεις
3.  
  Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 προστίθενται στοιχεία (10), (11) και (12) ως εξής: (10) Δύο (2) μονάδες στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς - μηχανικούς υπολογιστών, στους μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, στους μηχανικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων και στους διερευνητές ψηφιακών πειστηρίων για κάθε ένα από τα πιστοποιητικά σπουδών του εδαφίου ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 (11) Μία (1) μονάδα στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς – μηχανικούς υπολογιστών, μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και μηχανικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) συμμετοχές σε συνέδρια με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνικές διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης κώδικα εκμετάλλευσης αδυναμιών υπολογιστικών συστημάτων ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (12) Τέσσερις (4) μονάδες στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς – μηχανικούς υπολογιστών, μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και μηχανικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων που έχουν τουλάχιστον ενός έτους προϋπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, αυξανόμενες κατά μία (1) μονάδα για κάθε επιπλέον εξάμηνο προϋπηρεσίας Η προϋπηρεσία αυτή πιστοποιείται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα .
4.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
  Στους πίνακες της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου καταχωρούνται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας για κάθε κατηγορία και ειδικότητα και η βαθμολογία τους ανά κριτήριο και συνολικά, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Οι πίνακες επιτυχόντων και οι πίνακες των μη ικανών υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες της παρ. 3 του άρθρου 5 όπου και αναρτώνται για ενημέρωση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων να υποβάλουν απευθείας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αίτηση διόρθωσης στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί ορθά. Η επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται επί της αιτήσεως και ενεργούνται, αν απαιτείται, οι αναγκαίες διορθώσεις και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Στη συνέχεια η ίδια επιτροπή συντάσσει τελικό πίνακα επιτυχόντων, σύμφωνα με την ως άνω συνολική τους βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2. Αν προκύψει νέα ισοβαθμία διενεργείται κλήρωση από την επιτροπή αξιολόγησης στην οποία καλούνται και οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Στη συνέχεια με διαταγή του Προϊστάμενου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων καλούνται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό που ορίζεται στην προκήρυξη κατά κατηγορία και ειδικότητα, πλην όσων προέρχονται από μετάταξη, να προσέλθουν προς εξέταση της σωματικής τους ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (2) του εδαφίου δ΄, της παρ. 1 του άρθρου 3 .
5.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι κατά τα ανωτέρω προσληφθέντες εντάσσονται στην οικεία επετηρίδα της παρ. 2 του άρθρου 1 κατά περίπτωση .
Article 6
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 5 καθώς και το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6του π.δ. 373/2002.
Article 7 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτ. δ΄, στ΄ και η΄ και παρ. 7 του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄- 98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄- 213).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.600.000 ευρώ περίπου για καθένα των ετών 2010 και 2011, 2.650.000 ευρώ περίπου για καθένα των ετών 2012 και 2013 και 2.800.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2014 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από πιστώσεις που θα εγγράφονται στα αντίστοιχα σχέδια προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Ε.Φ. 43 - 110 «Ελληνική Αστυνομία», ΚΑΕ 0411, 0421,0424, 0431, 0432, 0433, 0452, 0513, 1421 και 1423.
 • Την υπ΄ αριθμ. 290/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Σύσταση θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2002/261 2002
Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας. 2002/373 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Title Ref.Number Date
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 373/2002. 2010/51 2010
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2011/113 2011
Name
Label
Label