ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/20

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το καταβαλλόμενο στους σμυριδορύκτες Νάξου εργατικό δικαίωμα εξόρυξης και μεταφοράς της σμύριδας ανά παραδιδόμενο στο Δημόσιο στατήρα καθορίζεται ως εξής: α. Πρώτη ποιότητα: σε 1,67 € από 1-1-2009 έως 31-12-2009. β. Δεύτερη ποιότητα: σε 1,45 € από 1-1-2009 έως 31-12-2009. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Την με αριθμό 14/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με πρόταση των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών,
 • Την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με αριθμό Δ8/Δ/Φ.36.2/5159/934/4-6-2009 «Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς σμύριδας Νάξου, για το έτος 2009».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 215.730,83€. Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τρέχοντος οικονομικού έτους (Ειδικός Φορέας 31/120 ΚΑΕ 3323).
 • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 3 παρ. 2 του από 5-9-1935 Π.Δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας σμύριδος» (ΦΕΚ Α΄ 408, αναδ. ΦΕΚ Α΄ 429). β. του άρθρου 145 παρ. 2 του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α΄ 277), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Ν. 857/1978 (ΦΕΚ Α΄ 239). γ. του άρθρου μόνο του Β.Δ. 594/61 «Περί τρόπου καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος» (ΦΕΚ Α΄ 146). δ. του άρθρου 1 παρ. 5 περ. δ. του Π.Δ. 129/92 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 65).
 • Του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).
 • Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232).
 • Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας -Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213).
 • Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 2672/3-12-2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 52167/21-12-2009 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Β΄ 2514).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-03-30 Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/52