ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/24

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-04-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-04-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-04-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την περίπτωση κ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009 διαγράφονται οι εξής λέξεις: «της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), της ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε» και «του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3513/2006, Α 265)».
2.  
  Η περίπτωση λ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανήκει αποκλειστικά η εποπτεία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), της ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε (άρθρα 1 και 2 ν. 2687/1999, Α΄ 39) και η προβλεπόμενη στα άρθρα 3 παρ. 2 και 10 του ν. 3489/2006 (Α΄ 205) αρμοδιότητα αναφορικά με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.
Άρθρο 2
1.  
  Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
2.  
  Η υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
3.  
  Μετά την υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 προστίθεται υποπερίπτωση δδ που έχει ως εξής: δδ) Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα ακόλουθα Γραφεία i) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρο 1 παρ. 2 περ. α π.δ. 381/1989, 168 Α΄), ii) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 1 παρ. 2 περ. β π.δ. 381/1989), iii) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 1 παρ. 2 περ. γ π.δ. 381/1989), Έως τη λειτουργία αντίστοιχων γραφείων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα γραφεία αυτά εξυπηρετούν και τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας αυτής .
4.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, που είχε συσταθεί στο τέως Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (άρθρο 4 ν. 3199/2003, Α΄ 280), μετατρέπεται και συνιστά Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στην Ειδική Γραμματεία αυτή μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και λοιπών Φυσικών Πόρων (άρθρο 15 π.δ. 381/1989, 168 Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5.  
  Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Στην Γενική Γραμματεία αυτή ανήκουν η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας (άρθρο 1 π.δ. 340/1990, Α΄ 135), η Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Έργων (άρθρο 1 π.δ. 49/1996, Α΄ 44) και η Διεύθυνση Χωροταξίας (άρθρο 1 π.δ. 51/1988, Α΄ 19), οι οποίες αποσπώνται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού.
6.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. β. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 π.δ. 352/1991, Α΄ 124, και 1 παρ. 2 π.δ. 228/2002, 208 Α΄) εντάσσεται ως Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου .
7.  
  Το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, η εποπτεία του οποίου παραμένει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξακολουθεί, έως τη συγκρότηση αντίστοιχου φορέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να καλύπτει τις δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 8 του ν. 3208/2003 (Ειδικός Φορέας Δασών) και να εξυπηρετεί λειτουργικά τις ανάγκες της μεταφερθείσας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Κατά το μέρος αυτό το Κεντρικό Ταμείο εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, όπου στο νόμο αναφέρεται Υπουργός Γεωργίας ή Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νοείται εφεξής ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8.  
  Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από τις 5 Νοεμβρίου 2009
Άρθρο 3
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ. 189/2009 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της εποπτείας αφορά το κατασκευαστικό έργο των νομικών αυτών προσώπων και, ιδίως, τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμό, καθώς και τις συναφείς προμήθειες και εργασίες κάθε είδους έργου υποδομής που τα νομικά αυτά πρόσωπα αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του σκοπού τους
2.  
  Στο άρθρο 7 του π.δ. 189/2009 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:
  3. Η εποπτεία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε, άρθρο 18 ν. 2937/2001, Α 169) και της Εταιρείας Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων (άρθρο 22 παρ. 1 ν. 2937/2001).
3.  
  Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τις 5 Νοεμβρίου 2009
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 8 του π.δ. 189/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 8
  1.  
   Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μεταφέρεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού και συγκροτείται σε Γενική Γραμματεία, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 52 π.δ. 63/2005), καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που εποπτεύονταν από αυτήν.
  2.  
   Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 33 παρ. 1 ν. 3699/2008, Α΄ 171) μεταφέρονται.
  1. από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η εποπτεία και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την απασχόληση (ν. 3191/2003, Α 258), η εποπτεία των λειτουργιών και οργάνων που προβλέπονται στο κεφάλαιο Α του ν. 3369/2005 (Α΄ 171), εκτός από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Σύστημα 1 (Σύστημα Έρευνας των αναγκών της αγοράς εργασίας, άρθρο 5 ν. 3191/2003), καθώς και οι πόροι αυτών, .
  2. Η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των μονάδων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και των λοιπών μονάδων, δημόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  3. Τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι από αυτά φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οργανισμοί, εποπτεύουν τη διοικητική και οικονομική λειτουργία των πιο πάνω μονάδων, .
  4. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η αρμοδιότητα για εισήγηση, σχεδιασμό και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών και ειδικότερα του περιεχομένου, των εκπαιδευτικών μεθόδων, των εκπαιδευτών και των υποδομών των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων (άρθρο 25 π.δ. 63/2005).
  3.  
   Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανήκει η εποπτεία
  1. Της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης (άρθρο 2 ν. 3369/2005, Α΄ 171), .
  2. Του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 22 ν. 2469/1997, Α΄ 38) και .
  3. Του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (άρθρο 16 ν. 2224/1994, Α΄ 112).
  4.  
   Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η εποπτεία του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (άρθρο 8 ν. 3513/2006, Α 265) .
Άρθρο 5
1.  
  Έως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων στα Υπουργεία στα οποία μεταφέρεται το προσωπικό των μεταφερόμενων με το παρόν υπηρεσιών, το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος
Άρθρο 6
1.  
  Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικώς στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος. Μετακινήσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος από και προς τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμοδιότητες όλων των Υπουργών, όπως προσδιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ανακατανέμονται αντίστοιχα προς το περιεχόμενο τους σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του διατάγματος αυτού. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις του παρόντος, νοείται εφεξής ο Υπουργός στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα.
Άρθρο 8
1.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέρονται με τις διατάξεις του παρόντος βαρύνουν έως τις 31.12.2010 τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται.
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137). β) Των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας -Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, (Α΄ 213), 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄ 213), και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (Α΄ 221). γ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/07.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98).
 • Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 35/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-04-15 Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/56
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2687 1999
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2001/2937 2001
Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) 2003/3191 2003
Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000. 2003/3199 2003
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. 2005/3369 2005
Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2006/3489 2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2006/3513 2006
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 2008/3699 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/51 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/381 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/381 1989
9 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής ατο Υπουργείο Περιβαλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων ΄Έργων του Υπουργείου Περιβαλλοντος, Χωροταξίας χαι Δηµοσίων “Έργων. 1990/340 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/352 1991
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1996/49 1996
Κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. 2002/228 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις. 2010/3855 2010
Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού. 2010/100 2010
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2010/101 2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. 2010/83 2010
Αναστολή του Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητώνκαι εταιρειών Μελετών» (Α΄ 185). 2011/133 2011
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξηςκαι μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2012/11 2012
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2012/130 2012
Τροποποίηση του π.δ. 77/1988 (Α΄ 33) κατ’ εφαρμογή της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της 29ης Νοεμβρίου 2000 που κυρώθηκε με τον. 3396/2005 (Α΄ 246). 2012/46 2012
Διατήρηση σε ισχύ ειδικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. 2012/57 2012
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως εθνικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (L 172/2.7.2009) 2012/60 2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 “Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης”» (Α΄ 66), [...]" 2012/78 2012
Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σύμβαση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-[...]" 2012/80 2012
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2013/163 2013
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2014/165 2014