Τροποποίηση π.δ/τος 289/1999 με τίτλο «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 του π.δ/τος 289/1999 (Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 1
  1.  
   Συνιστάται στο Δήμο Αθηναίων Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
Άρθρο 2 "Το άρθρο 3 του π.δ/τος 289/1999 (Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής: «Σκοπός του Ιδρύματος είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων και η καταπολέμηση των παραγόντων που τις οδηγούν στη φτώχεια, στον αποκλεισμό και στην κοινων [...]"
1.  
  Λειτουργεί Κέντρο Σίτισης για τη δωρεάν διανομή φαγητού
2.  
  Λειτουργεί την «Αθηναϊκή Αγορά» για τη δωρεάν παροχή ενδυμάτων, υποδημάτων, ελαφρού οικιακού εξοπλισμού σε οικονομικά αδύνατους
3.  
  Λειτουργεί το «Κοινωνικό Φαρμακείο» για τη δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστα άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
4.  
  Λειτουργεί το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» σε συνεργασία με χορηγούς – ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν τα μέσα και την απαραίτητη τεχνογνωσία καλύπτοντας δωρεάν πρωτογενείς ανάγκες επιβίωσης (είδη παντοπωλείου) σε άπορες οικογένειες και μοναχικά άτομα
5.  
  Μισθώνει ακίνητα για στέγαση αναξιοπαθούντων ατόμων – οικογενειών και δημιουργεί ξενώνες αστέγων σε ενοικιασμένα ή ιδιόκτητα κτίρια
6.  
  Αναπτύσσει δραστηριότητες και δομές για τα Α.με.Α,συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) παιδιών Α.με.Α.
7.  
  Αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής οικονομίας στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση, την πρόληψη των κοινωνικών ανισοτήτων, την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και την ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου
8.  
  Εκπονεί και υλοποιεί ειδικά προγράμματα για την παροχή βοήθειας στο δρόμο. Η παροχή «βοήθειας στο δρόμο» γίνεται καθημερινά από ειδικές ομάδες του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) σε άστεγους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη και για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων και έκτακτων αναγκών λόγω καιρικών συνθηκών. Οι ομάδες δίνουν φαγητό, κουβέρτες και υπνόσακους κ.λ.π. σε όσους έχουν ανάγκη και πληροφορίες για το πού θα διανυκτερεύσουν.
9.  
  Οργανώνει ή συνδιοργανώνει εκδηλώσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ευαισθητοποίηση του κοινού, την προσέλκυση εσόδων και την παροχή πολιτιστικών αγαθών στις ευπαθείς και αποκλεισμένες ομάδες
10.  
  Αξιοποιεί το δίκτυο εθελοντών του Ιδρύματος με τον επωφελέστερο δυνατό τρόπο στην υποστήριξη των κοινωνικών προγραμμάτων
11.  
  Συνεργάζεται με αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Φορείς (Feantsa, habitact κ.α.) για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων σε τοπικό επίπεδο.
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 4 του π.δ/τος 289/1999 (ΦΕΚ Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 4
  1.  
   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος είναι εννεαμελές και αποτελείται από τέσσερις (4) αιρετούς εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία και πέντε (5) δημότες – κατοίκους που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή είναι χρήστες των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Στη διοίκηση του Ιδρύματος θα πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων όταν οι εργαζόμενοι είναι περισσότεροι από δέκα (10). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 227 του ν. 3463/2006 .
Άρθρο 4
1.  
  Το εδαφ. γ΄ του άρθρου 5 του π.δ/τος 289/1999 (ΦΕΚ Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής: Τα μη αιρετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πριν την εγκατάσταση ορκίζονται ενώπιον του δημάρχου
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 9 του π.δ/τος 289/1999 (ΦΕΚ Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 9
  1.  
   Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, το κώλυμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τα μέλη τους.
  2.  
   Ο κανονισμός λειτουργίας του ιδρύματος και ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο.
  3.  
   Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου .
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 10 του π.δ/τος 289/1999 (ΦΕΚ Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 10
  1.  
   Πόροι του Ιδρύματος είναι.Α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση ή τυχόν έκτακτη του Δήμου, Β) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, Γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχει το ίδρυμα, Δ) Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα .
Άρθρο 7
1.  
  Κατά τα λοιπά ισχύει το π.δ. 289/1999 (ΦΕΚ Α΄ 250). Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την αριθμ. 19/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 • Την αριθμ. 1775/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 226, 227 και 235 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 Α΄ 114).
 • Το αριθμ. 289/1999 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 250) «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την αριθμ. 2876/7-10-09 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
 • Το αριθμ. 187/2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Το αριθμ. 189/2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 • Την αριθμ. 383/18-1-10 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ Β΄ 29).
 • Την αριθμ. 167287/17-12-09 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φωτεινής Γεννηματά» (ΦΕΚ Β΄ 2480).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/167287 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/167287 2009
ΠΡΑΞΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΠΡΑΞΗ 2010/383 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/383 2010
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων». 1999/289 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών 2009/187 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία