Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Απριλίου 2008 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα κριτήρια για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης σε αεροσκάφη τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στόχος"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα τροποποιείται το πδ 133/2007 (Α΄ 171) και ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2008/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Απριλίου 2008 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα κριτήρια για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης σε αεροσκάφη τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες (ΕL 109/17 της 19-04-2008)
Άρθρο 2
1.  
  Στο άρθρο 3 του π.δ. 133/2007 (ΦΕΚ Α΄ 171) προστίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί:«.
2.  
  Μετά το άρθρο 5 του π.δ. 133/2007 (ΦΕΚ Α΄ 171) προστίθεται άρθρο 5α ως εξής:
  Άρθρο 5α
  1.  
   Επιθεώρησης Οι Επιθεωρητές είναι μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ1, ΠΕ4, ΤΕ4, ΠΕ6, ΠΕ9 της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και Επιθεωρητές Πτητικής Λειτουργίας, Επιθεωρητές Πτητικής Ικανότητας, και Επιθεωρητές Ασφάλειας Θαλάμου Επιβατών με σύμβαση ΕΣΙΔ (π.δ. 147/2005 ΦΕΚ Α΄ 200). Για τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ1 απαιτείται η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων αερολιμενικού ελέγχου σε Τμήμα ή Γραφείο Αερολιμενικού Ελέγχου αερολιμένα, για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, ή η άσκηση καθηκόντων στις Διευθύνσεις Αερολιμένων, Αεροπορικής Εκμετάλλευσης ή Πτητικών Προτύπων, ως και η κατοχή πτυχίου επιμελητή πτήσεων. Για τους υπαλλήλους των λοιπών κλάδων απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις (3) μήνες στην Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των ανωτέρω κλάδων λογίζονται ως Επιθεωρητές εφόσον δεν είναι ήδη Επιθεωρητές σύμφωνα με το π.δ. 147/2005 (ΦΕΚ Α΄ 200).
  2.  
   Προκειμένου υπάλληλος της παραγράφου 1 να πιστοποιηθεί ως Επιθεωρητής, πέραν των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 απαιτείται
  1. προηγούμενη αεροναυτική εκπαίδευση ή/και πρακτικές γνώσεις που αφορούν στο πεδίο ή πεδία επιθεώρησης και ειδικότερα.1) την λειτουργία αεροσκαφών, 2) την αδειοδότηση ιπτάμενου πληρώματος, 3) την πτητική ικανότητα του αεροσκάφους, 4) τα επικίνδυνα υλικά και .
  2. επιτυχής ολοκλήρωση εκπαίδευσης, η οποία συνίσταται σε.1) παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων που παραδίδονται από εκπαιδευτικό φορέα, ο οποίος προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6. 2) πρακτική εκπαίδευση παρεχόμενη από εκπαιδευτικό φορέα ο οποίος προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 ή από επιθεωρητή Α΄ τάξεως ο οποίος δρα εκτός του πλαισίου του εκαπιδευτικού φορέα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6. 3) επαγγελματική εξάσκηση παρεχόμενη μετά από σειρά επιθεωρήσεων, τις οποίες πραγματοποιούν οι εκπαιδευόμενοι, υπό την εποπτεία Επιθεωρητών Α΄ τάξεως.
  3. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται σύμφωνα με το καθοδηγητικό υλικό που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας.
  4. Στους υπαλλήλους που ολοκληρώνουν επιτυχώς την εκπαίδευση, χορηγείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Αερομεταφορών, πιστοποιητικό Επιθεωρητή, στο οποίο καθορίζεται και το εύρος των αρμοδιοτήτων επιθεώρησης.
  3.  
   Για τη διατήρηση της πιστοποίησης του Επιθεωρητή απαιτείται
  1. συνεχιζόμενη εκπαίδευση (recurrent training), η οποία συνίσταται σε θεωρητικά μαθήματα που παραδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 και
  2. η πραγματοποίηση του ελάχιστου αριθμού επιθεωρήσεων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, στο χώρο στάθμευσης εντός κάθε δωδεκάμηνης περιόδου από την τελευταία εκπαίδευση SΑFΑ.
  4.  
   Οι Επιθεωρητές διακρίνονται σε Επιθεωρητές Α΄ τάξης (seniοr inspectοrs) και σε Επιθεωρητές Β΄ τάξης. Προκειμένου Επιθεωρητής Β΄ τάξης να προαχθεί σε Επιθεωρητή Α΄ τάξης, απαιτείται να έχει ασκήσει καθήκοντα Επιθεωρητή Β΄ τάξης επί τριετία και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τριάντα έξη (36) επιθεωρήσεις στο χώρο στάθμευσης. Η προαγωγή του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Διευθυντή Αερομεταφορών, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων Διευθύνσεων.
  5.  
   Ως Επιθεωρητής Α΄ τάξης λογίζεται ο υπάλληλος που
  1. έχει ασκήσει καθήκοντα επιθεώρησης αεροσκαφών στο χώρο στάθμευσης κατά την τριετία που προηγήθηκε του διορισμού του και
  2. έχει διενεργήσει τουλάχιστον τριάντα έξη (36) επιθεωρήσεις στο χώρο στάθμευσης κατά την τριετία που προηγήθηκε του διορισμού του.
  3. Για την πλήρωση των υπό τα α) και β) στοιχεία κριτηρίων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Διευθυντή Αερομεταφορών.
  4. Στους Επιθεωρητές Α΄ τάξης ανατίθεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η πρακτική εκπαίδευση και η επαγγελματική εξάσκηση υποψήφιων Επιθεωρητών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με το καθοδηγητικό υλικό που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας.
  6.  
   Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εδάφιο α) του παρόντος και έχουν πραγματοποιήσει έως την 19-10-2008, τουλάχιστον δώδεκα (12) επιθεωρήσεις στο χώρο στάθμευσης, λογίζονται αυτοδίκαια ως πιστοποιημένοι Επιθεωρητές Β΄ τάξεως. Η συνδρομή των υπό α) και β) στοιχείων βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Διευθυντή Αερομεταφορών. Οι Επιθεωρητές αυτοί λαμβάνουν υποχρεωτικά, όχι αργότερα από την 01-07-2010, συνεχιζόμενη εκπαίδευση που παρέχεται σταδιακά στην Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και εν συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 εδάφιο α) του παρόντος άρθρου.
  7.  
   Ολες οι επιθεωρήσεις SΑFΑ αεροσκαφών στο χώρο στάθμευσης πραγματοποιούνται αποκλειστικά από Επιθεωρητές.
3.  
  Το άρθρο 6 του π.δ. 133/2007 (ΦΕΚ Α΄ 171) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 6
  1.  
   Η εκπαίδευση των Επιθεωρητών πραγματοποιείται από την Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο κατάστημα της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας ή σε κρατικούς αερολιμένες, εν όλω ή εν μέρει. Η αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων περιλαμβάνει τα εκάστοτε ισχύοντα διεθνή ή κοινοτικά πρότυπα για τη διενέργεια σχετικών επιθεωρήσεων, ως και τις εξελίξεις της σχετικής νομοθεσίας, ενώ σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται με βάση τη σχετική διδακτέα ύλη και τα πρότυπα που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας. Αρμόδιο όργανο για την τήρηση των ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, δια του Συντονιστή του προγράμματος SΑFΑ. Εάν, κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση εκπαίδευσης Επιθεωρητών σε τμήμα αρμόδιας αεροπορικής Αρχής άλλου κράτους μέλους ή άλλου ανεξάρτητου φορέα, αδειοδοτημένου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το καθοδηγητικό υλικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Αεροπορίας, τότε απαιτείται.
  1. η προηγούμενη αξιολόγησή του από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μέσω της εφαρμογής συστήματος διαρκούς αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό καθοδηγητικό υλικό που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας, καθώς και τις αξιολογήσεις άλλων κρατών μελών και
  2. η διαπίστωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι το τμήμα αυτό της αεροπορικής Αρχής του κράτους μέλους ή ο ανεξάρτητος φορέας παρέχει εκπαίδευση με βάση τη διδακτέα ύλη και το καθοδηγητικό υλικό που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας.
  3. Οι διαπιστωτικές πράξεις των ανωτέρω περιπτώσεων α) και β), εκδίδονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
  4. Προκειμένου ο τελευταίος να διατυπώσει την εισήγησή του, ζητά προηγουμένως την γνώμη της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων.
  5. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων μπορεί επίσης να ζητά από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας να αξιολογήσει τμήμα αρμόδιας αεροπορικής Αρχής άλλου κράτους μέλους ή άλλου ανεξάρτητου φορέα και να εκδώσει γνωμοδότηση, στην οποία μπορεί να βασίζεται η κατά τα προηγούμενα εδάφια αξιολόγησή τους.
  6. Στις περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας έχει γνωμοδοτήσει θετικά για τμήμα αρμόδιας αεροπορικής Αρχής άλλου κράτους μέλους ή άλλο ανεξάρτητο φορέα, δεν απαιτείται η κατά τα ανωτέρω έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
  7. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας και τα συστήματα για την διαρκή αξιολόγηση των τμημάτων των αρμόδιων αεροπορικών Αρχών άλλου κράτους μέλους ή των ανεξάρτητων φορέων πρέπει να τροποποιούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις συστάσεις που απορρέουν από τους ελέγχους τυποποίησης που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας.
  2.  
   Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μεριμνά ώστε κάθε Επιθεωρητής να πραγματοποιεί κατ’ ελάχιστο δώδεκα (12) επιθεωρήσεις αεροσκαφών στο χώρο στάθμευσης ετησίως, προκειμένου να διατηρεί την πιστοποίησή του σε ισχύ. Κατά τις μετακινήσεις των Επιθεωρητών εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’αριθμ.2/52971/0022 ΦΕΚ Β΄ 1753) ΚΥΑ. Οι επιθεωρήσεις στο χώρο στάθμευσης από τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ1 της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πραγματοποιούνται στους αερολιμένες της χώρας, σύμφωνα με πρόγραμμα που εκπονεί η Διεύθυνση Αερολιμένων. Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων εδαφίων, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 οι οποίοι κατέχουν θέση Προϊσταμένου στις Διευθύνσεις Αερολιμένων, Αεροπορικής Εκμετάλλευσης, Πτητικών Προτύπων, ή Γενικής Διεύθυνσης ή Αερολιμενάρχη, ή επικεφαλής Κρατικής Αεροπορικής Αρχής, πραγματοποιούν κατ΄ελάχιστο τέσσερις (4) επιθεωρήσεις αεροσκαφών στο χώρο στάθμευσης ετησίως προκειμένου να διατηρούν την πιστοποίηση σε ισχύ.
  3.  
   Για την άσκηση των δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 32 του ν. 2912/2001, οι Επιθεωρητές είναι εφοδιασμένοι με ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα στην οποία φέρεται η φωτογραφία του κατόχου της και η ιδιότητά τους στην αγγλική γλώσσα. Η υπηρεσιακή ταυτότητα εκδίδεται είτε από την μονάδα στην οποία υπηρετεί ο Επιθεωρητής, είτε εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, από την Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στο κάτω μέρος της ίδιας πλευράς τίθεται η υπογραφή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης που την εκδίδει, η υπηρεσιακή σφραγίδα και δείγμα υπογραφής του κατόχου. Στην άλλη πλευρά της ταυτότητας αναγράφονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τα εξής.“Ο εικονιζόμενος είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής ασφάλειας πτήσεων, ειδικότητας SΑFΑ και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 του ν. 2912/2001, δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε χώρο που έχει σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής των διαδικασιών της ασφάλειας των πτήσεων σε κάθε περίπτωση”.
4.  
  Το Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 133/2007 (ΦΕΚ Α΄ 171) αντικαθίσταται ως εξής: Παράρτημα ΙΙ 1 Γενικές οδηγίες 1.1 Οι επιθεωρήσεις SΑFΑ στο χώρο στάθμευσης διενεργούνται από Επιθεωρητές που κατέχουν τις αναγκαίες για τις επιθεωρήσεις γνώσεις, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν τεχνικά, επιχειρησιακά θέματα και θέματα αξιοπλοΐας σε περίπτωση που εξετάζονται όλα τα σημεία του καταλόγου ελέγχου Όταν διενεργείται επιθεώρηση στο χώρο στάθμευσης από δύο ή περισσότερους επιθεωρητές, τα κύρια στοιχεία της επιθεώρησης —οπτική εξέταση του εξωτερικού του αεροσκάφους, επιθεώρηση του θαλάμου διακυβέρνησης και επιθεώρηση του θαλάμου επιβατών ή/και των διαμερισμάτων φορτίου— επιτρέπεται να κατανέμονται μεταξύ των Επιθεωρητών. 1.2 Οι Επιθεωρητές οφείλουν πριν την έναρξη της επιθεώρησης εντός του αεροσκάφους, να δηλώνουν την ταυτότητά τους στον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή, εφόσον απουσιάζει, σε μέλος του ιπταμένου πληρώματος ή στον ανώτερο εκπρόσωπο του φορέα εκμετάλλευσης Όταν δεν είναι δυνατόν να ενημερωθεί εκπρόσωπος του φορέα εκμετάλλευσης ή όταν αυτός δεν είναι παρών εντός ή πλησίον αεροσκάφους, γενική αρχή είναι να μη διενεργείται επιθεώρηση στο χώρο στάθμευσης Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να διενεργηθεί επιθεώρηση στο χώρο στάθμευσης, τότε όμως η επιθεώρηση περιορίζεται σε οπτικό έλεγχο του εξωτερικού του αεροσκάφους. 1.3 Η επιθεώρηση είναι όσο το δυνατόν πιο διεξοδική εντός των διαθέσιμων χρονικών ορίων και πόρων Αυτό σημαίνει ότι, εάν ο χρόνος ή οι πόροι είναι περιορισμένοι, επιτρέπεται να μην ελεγχθούν όλα τα προς εξέταση σημεία, αλλά ορισμένα από αυτά Ανάλογα με το χρόνο και τους πόρους που διατίθενται για την επιθεώρηση στο χώρο στάθμευσης, τα προς εξέταση σημεία επιλέγονται σύμφωνα με τους στόχους του κοινοτικού προγράμματος SΑFΑ. 1.4 Οι επιθεωρήσεις στο χώρο στάθμευσης δεν πρέπει να προκαλούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αναχώρηση του επιθεωρούμενου αεροσκάφους Πιθανές αιτίες καθυστέρησης, χωρίς να είναι οι μοναδικές, αποτελούν οι αμφιβολίες για την ορθότητα της προετοιμασίας της πτήσης, της πτητικής ικανότητας του αεροσκάφους ή άλλα θέματα που σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια του αεροσκάφους και των επιβαινόντων. 2 Πρότυπα 2.1 Τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και οι ευρωπαϊκές περιφερειακές συμπληρωματικές διαδικασίες του ΔΟΠΑ αποτελούν τη βάση για την επιθεώρηση του αεροσκάφους και του αερομεταφορέα με βάση το κοινοτικό πρόγραμμα SΑFΑ. Όταν επιθεωρείται η τεχνική κατάσταση ενός αεροσκάφους, αυτή ελέγχεται επίσης με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του αεροσκάφους. 3 Διαδικασία Επιθεώρησης Σημεία του καταλόγου ελέγχου 3.1 Τα προς έλεγχο σημεία επιλέγονται από τα σημεία που περιέχει ο κατάλογος ελέγχου της έκθεσης επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 54 σημεία, όπως εμφανίζονται στο προσάρτημα 1. 3.2 Η επιθεώρηση και τα τυχόν ευρήματά της σημειώνονται στην έκθεση επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης, μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης Λεπτομερής καθοδήγηση SΑFΑ 3.3 Για κάθε σημείο του καταλόγου ελέγχου της έκθεσης επιθεωρήσεων στο χώρο στάθμευσης SΑFΑ, καθορίζεται λεπτομερής περιγραφή που περιλαμβάνει το πεδίο και τη μέθοδο της επιθεώρησης Επιπλέον, σημειώνονται οι σχετικές απαιτήσεις στα παραρτήματα ΔΟΠΑ Τα ανωτέρω συντάσσονται και δημοσιεύονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας, ως λεπτομερές υλικό καθοδήγησης και τροποποιούνται εφόσον χρειάζεται για να ληφθούν υπόψη τα τελευταία ισχύοντα πρότυπα Καταχώριση των εκθέσεων στην κεντρική βάση δεδομένων SΑFΑ 3.4 Οι εκθέσεις επιθεώρησης καταχωρίζονται στην κεντρική βάση δεδομένων SΑFΑ όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης, ακόμη και εάν δεν υπάρξουν ευρήματα. 4 Κατηγοριοποίηση των ευρημάτων 4.1 Για κάθε σημείο επιθεώρησης, καθορίζονται ως ευρήματα τρεις κατηγορίες δυνατών παρεκκλίσεων από τα σχετικά πρότυπα που ορίζονται στην παράγραφο 3.1 Τα ευρήματα αυτά κατηγοριοποιούνται ως εξής • εύρημα της κατηγορίας 1 θεωρείται ότι έχει ελάσσονα επιρροή στην ασφάλεια πτήσεων, • εύρημα της κατηγορίας 2 ενδέχεται να έχει σημαντική επιρροή στην ασφάλεια πτήσεων, και • εύρημα της κατηγορίας 3 ενδέχεται να έχει μείζονα επιρροή στην ασφάλεια πτήσεων. 4.2 Η κατηγοριοποίηση των ευρημάτων πραγματοποιείται βάσει των οδηγιών που συντάσσονται και δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας Οι οδηγίες αυτές αποτελούν λεπτομερές υλικό καθοδήγησης και τροποποιούνται, εφόσον χρειάζεται, ώστε να ανταποκρίνονται στη σχετική επιστημονική και τεχνική πρόοδο. 5 Μέτρα παρακολούθησης που πρέπει να λαμβάνονται 5.1 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1.2 του Παραρτήματος αυτού, συμπληρώνεται αποδεικτικό επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης, που περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία του προσαρτήματος 2, αντίγραφο του οποίου παραδίδεται ιδιοχείρως στον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή, εφόσον αυτός απουσιάζει, σε μέλος του ιπταμένου πληρώματος ή σε ανώτερο εκπρόσωπο του φορέα εκμετάλλευσης που είναι παρών ή βρίσκεται πλησίον του αεροσκάφους κατά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης SΑFΑ. Από τον αποδέκτη ζητείται να υπογράψει τη βεβαίωση παραλαβής του αποδεικτικού της επιθεώρησης, την οποία κρατεί ο επιθεωρητής Η άρνηση του αποδέκτη να υπογράψει καταγράφεται στο έγγραφο Σχετικές λεπτομερείς οδηγίες συντάσσονται και δημοσιεύονται ως λεπτομερές υλικό καθοδήγησης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας. 5.2 Με βάση την κατηγοριοποίηση των ευρημάτων, καθορίζονται ορισμένα μέτρα παρακολούθησης Οι σχέσεις της κατηγορίας ευρημάτων με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στη συνέχεια παρουσιάζονται στην κλάση των μέτρων, τα οποία καθορίζονται και δημοσιεύονται ως λεπτομερές υλικό καθοδήγησης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας. 5.3 Μέτρο της κλάσης 1 Πρόκειται για την παροχή πληροφοριών σχετικών με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης στο χώρο στάθμευσης στον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή, εφόσον αυτός απουσιάζει, σε μέλος του ιπταμένου πληρώματος ή σε ανώτερο εκπρόσωπο του φορέα εκμετάλλευσης που είναι παρών Το μέτρο συνίσταται σε προφορική αναφορά και παράδοση του αποδεικτικού της επιθεώρησης Το μέτρο της κλάσης 1 λαμβάνεται μετά από κάθε επιθεώρηση, ανεξαρτήτως εάν εντοπίσθηκαν ευρήματα ή όχι. 5.4 Μέτρο της κλάσης 2 Το μέτρο αυτό συνίσταται σε 1) γραπτή κοινοποίηση προς τον ενδιαφερόμενο αερομεταφορέα, στην οποία του ζητείται απόδειξη των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί, και 2) γραπτή κοινοποίηση προς το ενδιαφερόμενο κράτος (κράτος του φορέα εκμετάλλευσης ή/και νηολόγησης), η οποία περιέχει τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν στο αεροσκάφος υπό την εποπτεία ασφάλειας πτήσεων του αντίστοιχου κράτους Η κοινοποίηση περιέχει, εφόσον χρειάζεται, αίτημα να επιβεβαιωθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί τα διορθωτικά μέτρα που είχαν ληφθεί βάσει του εδαφίου 1 Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Αεροπορίας, μηνιαία έκθεση των μέτρων παρακολούθησης που έλαβαν μετά από επιθεωρήσεις στο χώρο στάθμευσης Μέτρα της κλάσης 2 λαμβάνονται μετά από επιθεωρήσεις στο χώρο στάθμευσης κατά τις οποίες έχουν εντοπισθεί ευρήματα της κατηγορίας 2 ή 3 Σχετικές λεπτομερείς οδηγίες συντάσσονται και δημοσιεύονται ως λεπτομερές υλικό καθοδήγησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας. 5.5 Μέτρο της κλάσης 3 Μέτρο της κλάσης 3 λαμβάνεται μετά από επιθεώρηση κατά την οποία εντοπίσθηκαν ευρήματα της κατηγορίας 3 Λόγω της σημασίας των ευρημάτων της κατηγορίας 3 όσον αφορά τη δυνατότητα επιρροής τους στην ασφάλεια πτήσης του αεροσκάφους και των επιβαινόντων, ισχύουν οι εξής υποκατηγορίες 1 Κλάση 3α — Περιορισμός της πτητικής λειτουργίας του αεροσκάφους Ο Επιθεωρητής ή οι Επιθεωρητές που διενεργούν την επιθεώρηση κρίνουν ότι, εξαιτίας των βλαβών που εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, το αεροσκάφος επιτρέπεται να αναχωρήσει μόνον υπό ορισμένους περιορισμούς. 2 Κλάση 3β — Διορθωτικά μέτρα πριν από την πτήση Κατά την επιθεώρηση διαδρόμου εντοπίζονται βλάβες, για τις οποίες απαιτούνται διορθωτικά μέτρα πριν πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη πτήση. 3 Κλάση 3γ — Απαγόρευση απογείωσης του αεροσκάφους από τον Επιθεωρητή ή τους Επιθεωρητές που διενεργούν την επιθεώρηση Αεροσκάφος κρατείται στο έδαφος εφόσον εντοπισθούν ευρήματα της κατηγορίας 3 (σοβαρά), αυτός ή αυτοί που διενεργούν την επιθεώρηση δεν είναι πεπεισμένοι ότι θα ληφθούν διορθωτικά μέτρα από τον φορέα εκμετάλλευσης του αεροσκάφους για να αντιμετωπίσει τις βλάβες πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους, θέτοντας έτσι σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους και των επιβαινόντων του Στις περιπτώσεις αυτές, απαγορεύεται η απογείωση του αεροσκάφους μέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος και ενημερώνεται άμεσα οι αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου φορέα εκμετάλλευσης του αεροσκάφους και του κράτους νηολόγησης του αεροσκάφους Στα μέτρα που λαμβάνονται βάσει των εδαφίων 2 και 3 συμπεριλαμβάνεται η μη εμπορική πτήση χωρίς επιβάτες (ferry flight) προς τη βάση συντήρησης. 4 Κλάση 3δ — Άμεση απαγόρευση λειτουργίας Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να προβεί σε απαγόρευση πραγματοποίησης πτήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσος και προφανής κίνδυνος ασφάλειας των πτήσεων.
9.  
  Εurοpean Ανiatiοn Safety Αgency (ΕΑSΑ): Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας
10.  
  Ιnternatiοnal Ciνil Ανiatiοn Οrganisatiοn (ΙCΑΟ): Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας.».
Άρθρο 3
1.  
  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα προσαρτήματα 1 και 2, τα οποία έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 19η Οκτωβρίου 2008. Στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 και 4 του ν.1338/1983 (Α΄ 34) όπως το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) και το άρθρο 4 με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν.1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70) και τροποποιήθηκε τελευταία με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312). β) Των άρθρων 32 παρ. 1, 5 και 6 και 35 παρ. 1 και 2 του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ/Α/94/01) «προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των προτύπων Ασφάλειας πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανικών θεμάτων της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις» όπως η παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 2912/2001 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ Α 187). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως ισχύει. δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). ε) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213). στ) Του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221). ζ) Του π.δ. 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 214).
 • Την υπ. αριθ. 2672/3-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 2408).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Εφάπαξ δαπάνη ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) περίπου ευρώ για την προμήθεια προστατευτικού και λοιπού εξοπλισμού του προσωπικού. β) Ετήσια δαπάνη για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (94.000) περίπου ευρώ. Οι δαπάνες των ανωτέρω α) και β) στοιχείων θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Ειδ. Φορέας 39-120 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΚΑΕ 0713, 0843, 0881 και 1421 για την εφάπαξ δαπάνη και ΚΑΕ 0713, 0843 και 0881 για τις δαπάνες εκπαίδευσης), που θα ενισχυθούν από τους Λογαριασμούς «Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων.... (ΤΕΑΑ)».
 • Την υπ’ αριθμ. 34/2010 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων του Σώματος Επιθεωρητών Ασφαλείας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 2005/147 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιμοποιούν κοινο[...]" 2007/133 2007
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία