ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/30

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-05-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-05-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 25/2004 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανώμοτη κατάθεση ή ψευδή δήλωση (άρθρα 216, 217, 222 και 225 Π.Κ. και άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986, Α΄ 75), εφόσον η τέλεση αυτών σχετίζεται με την έκδοση, τη χρήση, την απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου, ή για αρπαγή, εμπόριο δούλων, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, ακούσια απαγωγή, σωματεμπορία ή διακίνηση λαθρομεταναστών (άρθρα 322, 323, 323Α, 324, 327, 351 Π.Κ., άρθρο 87 παρ. 5 και 6 και 88 παρ. 1 και 2 του ν. 3386/2005, Α΄ 212).
 2. Η απαγόρευση ισχύει για 5 έτη από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης αν πρόκειται για πλημμέλημα και για 10 έτη από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης αν πρόκειται για κακούργημα και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις η ποινή έχει εκτιθεί .
2.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 25/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης α΄ και για όσο χρόνο διαρκεί η εκκρεμοδικία
3.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 25/2004, προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
 1. εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή ή είναι υπόδικος και του έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση
4.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 25/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ.192/2005 (Α΄ 234), αντικαθίσταται ως εξής:
  Επίσης, επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίου
 1. στους ανυπότακτους του εξωτερικού αποκλειστικά για την εφαρμογή του άρθρου 46 του π.δ. 292/2003 (Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143), .
 2. σε περίπτωση μεταγωγής κρατουμένου από σωφρονιστικό κατάστημα της αλλοδαπής στην ημεδαπή και αντιστρόφως.
 3. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το διαβατήριο επιστρέφεται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων αμέσως μόλις εκλείψει η αιτία για την οποία εκδόθηκε και τηρείται στην υπηρεσία αυτή μέχρι τη λήξη του χρόνου ισχύος του .
5.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ/τος 25/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
  Για τη χορήγηση διαβατηρίου απαιτείται η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου στις υπηρεσίες που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23) μαζί με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση για χορήγηση διαβατηρίου σε ανήλικο κάτω των 18 ετών υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια ή την επιτροπεία αυτού. Επίσης, η αίτηση για τη χορήγηση διαβατηρίου σε ενήλικο που έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται από το δικαστικό συμπαραστάτη του. Στην περίπτωση μεταγωγής κρατουμένου το διαβατήριο εκδίδεται κατόπιν αιτήσεώς του ή αυτεπαγγέλτως και αποκλειστικώς για το λόγο της μεταγωγής με βάση έγγραφο της αρχής που διέταξε τη μεταγωγή στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του κρατουμένου και ο χρόνος μεταγωγής .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 2 του π.δ/τος 25/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 192/2005 (Α΄ 234) και το άρθρο 2 του π.δ. 135/2007 (Α΄ 172) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 2
  1.  
   Η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων καθορίζεται σε πέντε (5) έτη από την έκδοση τους για τα διαβατήρια των ενηλίκων, καθώς και των ανηλίκων, που έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη της ηλικίας τους και τρία (3) έτη για τα διαβατήρια των λοιπών ανηλίκων.
  2.  
   Σε περίπτωση που η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη, η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων καθορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.
  3.  
   Η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων που χορηγούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 και την παρ. 3 του άρθρου 4, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ.135/2007 καθορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες και των διαβατηρίων που χορηγούνται σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 καθορίζεται και σε τρεις (3) μήνες .
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 25/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 192/2005 (Α΄ 234), αντικαθίσταται ως εξής:
  Η αρμόδια για την παράδοση του νέου διαβατηρίου υπηρεσία προβαίνει στην ακύρωση του διαβατηρίου που αντικαθίσταται και επιστρέφει αυτό στον κάτοχο. Η ακύρωση του διαβατηρίου γίνεται με απλή διάτρηση του εμπροσθίου εξωφύλλου και των εσωφύλλων, στην άνω και κάτω γωνία της δεξιάς πλευράς αυτού, με παράλληλη επίθεση σφραγίδας με την ένδειξη “ΑΚΥΡΟΝ - CΑΝCΕLLΕD”, σε σημεία που δεν θα θίγονται οι φερόμενες σ’ αυτό θεωρήσεις. Η ακύρωση του οπίσθιου εξωφύλλου γίνεται με πολλαπλές διατρήσεις σε ολόκληρη την επιφάνεια αυτού κατά τρόπο ώστε να καταστρέφεται το ανεπαφικό πλινθίο .
Άρθρο 4
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 135/2007 (Α΄ 234), αντικαθίσταται ως εξής:
  Εφόσον κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αστυνομικές ή προξενικές αρχές διαπιστωθεί ότι σε βάρος κατόχου διαβατηρίου εκκρεμεί απόφαση απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα ή αδίκημα της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, το διαβατήριο αφαιρείται και αποστέλλεται προς φύλαξη στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Ο κάτοχος του διαβατηρίου που αφαιρέθηκε μπορεί να το παραλάβει αντιστοίχως μετά την άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου ή μετά την οριστική παύση της ποινικής δίωξης ή την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος ή τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης. Σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 το διαβατήριο δεν παραδίδεται πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην ίδια διάταξη .
2.  
  Στο άρθρο 5 του π.δ. 25/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 135/2007 (Α΄ 172), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
  Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου που αναγράφονται στο διαβατήριο, αυτό ακυρώνεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3, ανεξαρτήτως της υποβολής αίτησης αντικατάστασης .
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ΄ αριθμ. 43/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2004/3257 2004
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων στρατολογικής φύσης. 2003/292 2003
Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών. 2004/25 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/192 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών». 2007/135 2007
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία