Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "ΣΚΟΠΟΣ"
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο μεταφέρεται στο Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 «για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (L191/2005): α. Ορίζει το πλαίσιο για τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ), ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους στην αγορά, με τρόπο που συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, με ταυτόχρονη αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. β. Τροποποιεί τα Προεδρικά Διατάγματα 335/1993 «Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992» (ΦΕΚ 143/Α/1992), 178/1998 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/57ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 3ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, καταψυκτών και συνδυασμών τους» (ΦΕΚ 131/Α/1996) και την Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης Δ6/Β/17682/2001 «Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για λαμπτήρες φθορισμού, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 (ΦΕΚ 1407/Β/2000).
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ), προκειμένου να διατίθενται στην αγορά, ή/και να τίθενται σε λειτουργία
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν με την επιφύλαξη της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων (Ν. 2939/2001,ΦΕΚ 179/Α/2001 και Π.Δ. 117/2004, ΦΕΚ 82/Α/2004) όπως ισχύουν, καθώς και της νομοθεσίας περί χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί φθοριωμένων αερίων θερμοκηπίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου του 2006, όπως ισχύουν (L 396/2006).
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στα μέσα μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων
Άρθρο 3 "Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:"
1.  
  «προϊόν που καταναλώνει ενέργεια (ΠΚΕ)»: το προϊόν το οποίο, αφού διατεθεί στην αγορά ή/και τεθεί σε λειτουργία, εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, ορυκτά καύσιμα και ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές) για να λειτουργήσει σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται, καθώς και το προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση της ενέργειας αυτής, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που εξαρτώνται από την κατανάλωση ενέργειας και προορίζονται να ενσωματωθούν σε ΠΚΕ που καλύπτονται από το παρόν, και τα οποία διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικούς χρήστες, και των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο?
2.  
  «κατασκευαστικά στοιχεία και υπομονάδες συναρμολόγησης»: εξαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν σε ΠΚΕ και τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικούς χρήστες ή οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των οποίων δεν μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο?
3.  
  «μέτρα εφαρμογής»: μέτρα που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν και τα οποία θεσπίζουν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συγκεκριμένα ΠΚΕ ή για ορισμένες περιβαλλοντικές πτυχές τους?
4.  
  «διάθεση στην αγορά»: κυκλοφορία, για πρώτη φορά, ΠΚΕ στην κοινοτική αγορά, με σκοπό τη διανομή ή τη χρήση του στην Κοινότητα, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν, και ανεξάρτητα από την τεχνική πώλησης?
5.  
  «θέση σε λειτουργία»: η πρώτη χρήση ΠΚΕ εντός της Κοινότητας από τον τελικό χρήστη προς το σκοπό για τον οποίο προορίζεται?
6.  
  «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ΠΚΕ, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτό, ενόψει της διάθεσής τους στην αγορά ή/και της θέσης τους σε λειτουργία, με τη δική του επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για δική του χρήση. Εάν δεν υπάρχει κατασκευαστής κατά τα οριζόμενα στην πρώτη πρόταση, ή εισαγωγέας κατά την έννοια του εδαφίου 8, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ, τα οποία εμπίπτουν στο παρόν, θεωρείται κατασκευαστής?.
7.  
  «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να διεκπεραιώνει, εξ ονόματός του, όλες ή ορισμένες από τις υποχρεώσεις και διατυπώσεις που συνδέονται με το παρόν?
8.  
  «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ?
9.  
  «υλικά»: το σύνολο των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ΠΚΕ?
10.  
  «σχεδιασμός προϊόντος»: το σύνολο των διαδικασιών που μετατρέπουν τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το προϊόν, από απόψεως νομικής, τεχνικής, ασφαλείας, λειτουργίας, αγοράς ή άλλης, σε τεχνικές προδιαγραφές ενός ΠΚΕ?
11.  
  «περιβαλλοντική πτυχή»: στοιχείο ή λειτουργία ενός ΠΚΕ που μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του?
12.  
  «περιβαλλοντική επίπτωση»: κάθε μεταβολή στο περιβάλλον η οποία προκύπτει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από ΠΚΕ κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του?
13.  
  «κύκλος ζωής»: τα διαδοχικά και αλληλοσυνδεόμενα στάδια ενός ΠΚΕ, από τη χρήση της πρώτης ύλης έως την τελική διάθεσή του?
14.  
  «επαναχρησιμοποίηση»: κάθε ενέργεια με την οποία ένα ΠΚΕ ή εξαρτήματά του, που έχουν φτάσει στο τέλος της πρώτης χρήσης τους, χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάσθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς χρήσης ενός ΠΚΕ, το οποίο επιστρέφεται σε σημεία συλλογής, διανομείς, φορείς ανακύκλωσης ή κατασκευαστές, καθώς και της επαναχρησιμοποίησης ενός ΠΚΕ μετά από ανακατασκευή?
15.  
  «ανακύκλωση»: η επανεπεξεργασία αποβλήτων στα πλαίσια μιας διαδικασίας παραγωγής για τον αρχικό σκοπό ή για άλλους σκοπούς, όχι όμως για την ανάκτηση ενέργειας?
16.  
  «ανάκτηση ενέργειας»: κάθε χρήση καυσίμων αποβλήτων ως μέσων παραγωγής ενέργειας μέσω της άμεσης καύσης με ή χωρίς άλλα απόβλητα αλλά με ανάκτηση της θερμότητας?
17.  
  «ανάκτηση»: κάθε εφαρμοστέα ενέργεια που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι Β της ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ Β/1909/22.12.2003) ?.
18.  
  «απόβλητο»: κάθε ουσία ή αντικείμενο των κατηγοριών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι Α της ΚΥΑ 50910/2727, (ΦΕΚ Β/1909/22.12.2003) την οποία ο κάτοχος απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει?.
19.  
  «επικίνδυνο απόβλητο»: κάθε απόβλητο που εμπίπτει στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β/383/28.3.2006) ?.
20.  
  «οικολογικό προφίλ»: περιγραφή, σύμφωνα με το σχετικό μέτρο εφαρμογής για το συγκεκριμένο ΠΚΕ, των εισροών και εκροών (όπως πρώτες ύλες, εκπομπές και απόβλητα) που συνδέονται με ένα ΠΚΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και που είναι σημαντικές από την άποψη του περιβαλλοντικού αντίκτυπού του και εκφράζονται σε φυσικά μεγέθη, τα οποία μπορούν να μετρηθούν?
21.  
  «περιβαλλοντικές επιδόσεις» ενός ΠΚΕ: τα αποτελέσματα της εκ μέρους του κατασκευαστή διαχείρισης των περιβαλλοντικών πτυχών του ΠΚΕ, όπως αντικατοπτρίζονται στον φάκελο τεχνικών προδιαγραφών?
22.  
  «βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων»: η διαδικασία βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός ΠΚΕ, κατά τη διάρκεια διαδοχικών γενεών του, αν και όχι κατ’ ανάγκην για όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές του προϊόντος ταυτοχρόνως?
23.  
  «οικολογικός σχεδιασμός»: η ένταξη των περιβαλλοντικών πτυχών στο σχεδιασμό του προϊόντος με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του ΠΚΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του?
24.  
  «απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού»: κάθε απαίτηση που αφορά ένα ΠΚΕ ή τον σχεδιασμό ενός ΠΚΕ, σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων, ή κάθε απαίτηση παροχής πληροφοριών για τις περιβαλλοντικές πτυχές ενός ΠΚΕ?
25.  
  «γενική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού»: κάθε απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού που βασίζεται στο οικολογικό προφίλ συνολικά και που δεν θέτει συγκεκριμένες οριακές τιμές για συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές?
26.  
  «ειδική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού»: μια ποσοτικοποιημένη και μετρήσιμη απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού που αφορά μια συγκεκριμένη περιβαλλοντική πτυχή ενός ΠΚΕ, όπως η κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, υπολογιζόμενη για δεδομένη μονάδα επίδοσης?
27.  
  «εναρμονισμένο πρότυπο»: τεχνική προδιαγραφή που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο με το Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/20.2.2001).
Άρθρο 4
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 22 του παρόντος, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, για να διασφαλίζουν ότι τα ΠΚΕ που καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής, μπορούν να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία , μόνο εάν συμμορφώνονται με τα εν λόγω μέτρα και φέρουν τη σήμανση CΕ σύμφωνα με το άρθρο 6
2.  
  Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν : i) να οργανώνουν κατάλληλους ελέγχους συμμόρφωσης των ΠΚΕ, σε κατάλληλη κλίμακα, και να υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να αποσύρει από την αγορά μη συμμορφούμενα προϊόντα ΠΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6, ii) να απαιτούν την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών εκ μέρους των ενδιαφερομένων, όπως ορίζεται στα μέτρα εφαρμογής, iii) να λαμβάνουν δείγματα των προϊόντων και να τα υποβάλλουν σε ελέγχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος, iν) να τηρούν ενήμερη την Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα της επιτήρησης της αγοράς, ν) να διασφαλίζουν ότι παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές και τους λοιπούς ενδιαφερομένους να υποβάλλουν παρατηρήσεις προς αυτές σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων
Άρθρο 5 "ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ"
1.  
  Όταν ο παραγωγός δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας και δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, η υποχρέωση: - να διασφαλίζει ότι το ΠΚΕ το οποίο διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος και την υποχρέωση σήμανσης CΕ, - να έχει διαθέσιμη τη δήλωση συμμόρφωσης και τον φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης (τεχνικό φάκελο), βαρύνει τον εισαγωγέα
Άρθρο 6
1.  
  Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, όπως περιγράφονται στο άρθρο 18 του παρόντος, τοποθετείται στο προϊόν η σήμανση συμμόρφωσης CΕ και εκδίδεται δήλωση συμμόρφωσης, με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διασφαλίζει και δηλώνει ότι το ΠΚΕ έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής
2.  
  Η σήμανση συμμόρφωσης CΕ αποτελείται από τα αρχικά «CΕ», όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Η σήμανση “CΕ” τίθεται κατά τρόπο ώστε να είναι ορατή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη επί των ΠΚΕ και σε κάθε άλλη περίπτωση όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, πάνω στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ.
3.  
  Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ και παραπέμπει στο σχετικό μέτρο εφαρμογής
4.  
  Η τοποθέτηση στο ΠΚΕ σημάτων που ενδέχεται να παραπλανήσουν τους χρήστες, ως προς την έννοια ή τη μορφή της σήμανσης CΕ, απαγορεύεται
5.  
  Οι πληροφορίες που προβλέπεται να παρέχονται σύμφωνα με το μέρος 2 του Παραρτήματος Ι πρέπει να είναι διατυπωμένες στην Ελληνική γλώσσα, όταν το ΠΚΕ φθάνει στον τελικό χρήστη. Επιτρέπεται επίσης η παροχή των εν λόγω πληροφοριών και σε μία ή περισσότερες άλλες επίσημες κοινοτικές ή/και εκτός Ε.Ε. χωρών γλώσσες. Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου του παρόντος λαμβάνονται ιδίως υπόψη:.
 1. η δυνατότητα παροχής των πληροφοριών με εναρμονισμένα σύμβολα ή αναγνωρισμένους κωδικούς ή άλλα μέτρα?
 2. το είδος των χρηστών που προβλέπεται να χρησιμοποιήσουν το ΠΚΕ και η φύση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται
Άρθρο 7
1.  
  Δεν απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμποδίζεται η διάθεση στην αγορά ή/και η θέση σε λειτουργία στην Ελληνική επικράτεια ενός ΠΚΕ, που έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής και φέρει τη σήμανση CΕ σύμφωνα με το άρθρο 6, για λόγους απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν τις παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι μέρος 1, οι οποίες καλύπτονται από σχετικό μέτρο εφαρμογής,
2.  
  Δεν απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμποδίζεται, για λόγους απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν τις παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι μέρος 1, η διάθεση στην αγορά ή/και η θέση σε λειτουργία στην Ελληνική επικράτεια ενός ΠΚΕ που φέρει τη σήμανση CΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 και για το οποίο δεν προβλέπεται απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού
3.  
  Δεν εμποδίζεται η παρουσίαση, π.χ. σε εμπορικές εκθέσεις και επιδείξεις, ΠΚΕ τα οποία δεν συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος και του σχετικού μέτρου εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ορατή ένδειξη σύμφωνα με την οποία δεν διατίθενται στην αγορά/τίθενται σε λειτουργία έως ότου συμμορφωθούν με τις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 8
1.  
  Όταν οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος διαπιστώνουν ότι ένα ΠΚΕ που φέρει τη σήμανση CΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος και του σχετικού μέτρου εφαρμογής, μεριμνούν για την άρση της μη συμμόρφωσης, υποχρεώνοντας τον κατασκευαστή, ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ή τον εισαγωγέα, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του ΠΚΕ με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής και φέρει τη σήμανση CΕ
2.  
  Σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ένα ΠΚΕ δεν συμμορφώνεται, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα τα οποία, αναλόγως της βαρύτητας της μη συμμόρφωσης, μπορεί να φθάνουν και στην απαγόρευση της διάθεσής του στην αγορά. Τα ανωτέρω μέτρα αίρονται, εφ’ όσον αποδειχθεί η συμμόρφωση,.
3.  
  Όταν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώνουν συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση ενός ΠΚΕ, μπορούν να αποφασίζουν τον περιορισμό ή/και την απαγόρευση της διάθεσης του εν λόγω ΠΚΕ στην αγορά ή/και τη θέση του σε λειτουργία ή την ασφαλή απόσυρσή του από την αγορά
4.  
  Κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το παρόν και η οποία περιορίζει ή απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ, αναφέρει με ακρίβεια τους λόγους που την επέβαλαν
5.  
  Κατά της ως άνω απόφασης της αρμόδιας αρχής, που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, αυτός δύναται να ασκήσει τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ.1 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999). Στην ως άνω απόφαση θα γίνεται ειδική μνεία για τις δυνατότητες προσβολής της, την προθεσμία ασκήσεως τους καθώς και τις συνέπειες παράληψης άσκησης αυτών.
Άρθρο 9
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 8, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους και, ιδίως, διευκρινίζοντας αν η μη συμμόρφωση οφείλεται:
 1. στη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής?
 2. στην εσφαλμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 2?
 3. σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 2
Άρθρο 10
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και τα εντεταλμένα όργανα και φορείς για την πραγματοποίηση των πάσης φύσεως ελέγχων και δοκιμών, τηρούν, όπου απαιτείται, την αρχή της εμπιστευτικότητας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας
2.  
  Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στη δημοσιοποίηση των αποφάσεων, πληροφοριών και στοιχείων, στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων αρχών, στον πληρέστερο βαθμό που κρίνεται αναγκαίος για την προστασία των δημοσίων συμφερόντων, των χρηστών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος
Άρθρο 11
1.  
  Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ή/και τη θέση ενός ΠΚΕ σε λειτουργία, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του μεριμνά για τη διενέργεια αξιολόγησης σχετικά με τη συμμόρφωση του ΠΚΕ με όλες τις οικείες απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής
2.  
  Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης καθορίζονται από τα μέτρα εφαρμογής και αφήνουν στους κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου σχεδιασμού, που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙV, και του συστήματος διαχείρισης, που αναφέρεται στο Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται στην Απόφαση 93/465/ΕΟΚ. Όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν ισχυρές ενδείξεις μη συμμόρφωσης ενός ΠΚΕ, δημοσιεύουν το ταχύτερο δυνατόν τεκμηριωμένη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ΠΚΕ, την οποία μπορεί να διεξαγάγει αρμόδιος προς τούτο φορέας, ώστε να καταστεί δυνατή, εφόσον απαιτείται, η έγκαιρη διορθωτική επέμβαση. Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό καταχωρημένο σύμφωνα με τον Κανονισμό 761/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS) και η σχεδιαστική λειτουργία περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, το σύστημα διαχείρισης αυτού του οργανισμού τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος V. Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό ο οποίος διαθέτει σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει τη λειτουργία του σχεδιασμού του προϊόντος και το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το σύστημα διαχείρισης τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Παραρτήματος V.
3.  
  Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διατηρεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν την διενέργεια αξιολόγησης συμμόρφωσης καθώς και δηλώσεις συμμόρφωσης για χρονικό διάστημα 10 ετών μετά την κατασκευή του τελευταίου ΠΚΕ, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να δύνανται να προβούν σε διενέργεια επιθεώρησης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών εντός 10 ημερών μετά την παραλαβή του σχετικού εγγράφου που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή/και τηλεομοιοτυπία.
4.  
  Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης και στη δήλωση συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 συντάσσονται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και προσκομίζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
Άρθρο 12
1.  
  Τα ΠΚΕ που φέρουν την αναφερόμενη στο άρθρο 6 σήμανση CΕ τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής
2.  
  Τα ΠΚΕ για τα οποία έχουν εφαρμοσθεί εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής στο οποίο αναφέρονται τα εν λόγω πρότυπα
3.  
  Τα ΠΚΕ στα οποία έχει απονεμηθεί το κοινοτικό οικολογικό σήμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 1980/2000/ΕΚ τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του σχετικού μέτρου εφαρμογής, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται από το οικολογικό σήμα
4.  
  Για τους σκοπούς της τεκμαιρόμενης συμμόρφωσης στο πλαίσιο του παρόντος μπορεί να θεωρηθεί ότι και άλλα οικολογικά σήματα πληρούν ισοδύναμους όρους με το κοινοτικό οικολογικό σήμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 1980/2000/ΕΚ, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής. Τα ΠΚΕ στα οποία έχουν απονεμηθεί τέτοια οικολογικά σήματα, τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του σχετικού μέτρου εφαρμογής, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται από το οικολογικό σήμα.
Άρθρο 13
1.  
  Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) μεριμνά στα πλαίσια του άρθρου 3 του Ν. 372/76 (ΦΕΚ 166/Α/30.6.76) για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να καθίσταται δυνατή η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης των εναρμονισμένων προτύπων.
2.  
  Όταν ο ΕΛΟΤ ή/και οι αρμόδιες υπηρεσίες θεωρούν ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων τεκμαίρεται ότι πληροί τις ειδικές διατάξεις ενός μέτρου εφαρμογής, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις εν λόγω διατάξεις, ενημερώνουν σχετικά τη μόνιμη επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το ΠΔ 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/2001), αναφέροντας τους σχετικούς λόγους, προκειμένου η επιτροπή να διατυπώσει τη γνώμη της κατεπειγόντως
Άρθρο 14 "ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ"
1.  
  Μέσω των μέτρων εφαρμογής οι κατασκευαστές ή τους εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά ή/και θέτουν σε λειτουργία κατασκευαστικά στοιχεία και υπομονάδες συναρμολόγησης μπορεί να υποχρεώνονται να παρέχουν στον κατασκευαστή ενός ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής τις σχετικές πληροφορίες για την υλική σύνθεση και για την κατανάλωση ενέργειας, υλικών ή/και πόρων των κατασκευαστικών στοιχείων ή υπομονάδων συναρμολόγησης. Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών από τον κατασκευαστή ή/και τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του κατά το Παράρτημα Ι μέρος 2, είναι αναλογικές και λαμβάνουν υπόψη το εύλογο του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών ευαίσθητων πληροφοριών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Άρθρο 15 "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"
1.  
  Οι αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος αρχές συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και παρέχουν προς την Επιτροπή πληροφορίες, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, ούτως ώστε να υποβοηθείται η εφαρμογή του παρόντος, και ιδίως η εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10
Άρθρο 16 "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ορίζονται στα πλαίσια των Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004) και του άρθρου 37 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006) ως ισχύουν οι δράσεις και τα μέτρα που βοηθούν τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να ενσωματώσουν περιβαλλοντικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, κατά το σχεδιασμό των προϊόντων τους. Στο πλαίσιο των ανωτέρω νόμων δύνανται επίσης να ορίζονται οι δράσεις ενίσχυσης των δικτύων και δομών παροχής βοήθειας, για την ενθάρρυνση των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, να υιοθετήσουν, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος, περιβαλλοντικά υγιή προσέγγιση και να προσαρμοσθούν προς τη μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Άρθρο 17 "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ"
1.  
  Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα εφαρμογής, οι κατασκευαστές διασφαλίζουν, υπό τη μορφή που κρίνουν κατάλληλη, ότι στους καταναλωτές των ΠΚΕ παρέχονται: - η αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην αειφόρο χρήση του προϊόντος, - τα οικολογικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα οφέλη του οικολογικού σχεδιασμού, όταν τα μέτρα εφαρμογής το απαιτούν
Άρθρο 18 "ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ"
1.  
  Οι εθελοντικές συμφωνίες ως μονομερείς δεσμεύεις της βιομηχανίας ή άλλα μέτρα αντιστάθμισης που προτείνονται ως εναλλακτικές λύσεις αντί των μέτρων εφαρμογής στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας αξιολογούνται τουλάχιστον βάσει του Παραρτήματος VΙΙΙ
Άρθρο 19 "ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στα καθοριζόμενα από την οικεία ευρωπαϊκή νομοθεσία όργανα (fοra) διαβούλευσης, επιτροπές κ.α., οφείλουν να συμβάλλουν στον ορισμό και στην αναθεώρηση των μέτρων εφαρμογής, στην εξέταση της αποτελεσματικότητας των καθιερωμένων μηχανισμών εποπτείας της αγοράς και στην αξιολόγηση των εθελοντικών μηχανισμών και άλλων μέτρων αυτορρύθμισης.
Άρθρο 20
1.  
  Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί ή μεταπωλεί και γενικά διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος, κατά παράβαση των διατάξεών του, ή εμποδίζει το σχετικό έλεγχο, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο από 1.000 μέχρι και 50.000 ΕΥΡΩ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος. Σε περιπτώσεις όπου θίγονται θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας των χρηστών και του περιβάλλοντος, εκτός των ανωτέρω ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
2.  
  Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υπεύθυνοι οφείλουν:
 1. να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα των αρμόδιων υπηρεσιών του άρθρου 22 την είσοδο στους χώρους κατασκευής, πωλήσεως, ή αποθηκεύσεως, να θέτουν στη διάθεσή τους οιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κατασκευή ή προέλευση του εν λόγω υλικού και να διευκολύνουν το έργο των οργάνων αυτών και
 2. να παραδίδουν δείγματα, χωρίς αντάλλαγμα, στα αρμόδια για τον έλεγχο των ΠΚΕ όργανα και να αποστέλλουν, εφόσον τους ζητηθεί, σε εργαστήριο για έλεγχο οπουδήποτε τους ήθελε υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 22, τα σφραγισμένα δείγματα του τύπου του υλικού που πρόκειται να ελεγχθεί.
 3. Τα δείγματα αυτά επιστρέφονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου εφόσον διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος και δεν έχουν κατά τον έλεγχο αλλοιωθεί ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για χρήση.
3.  
  Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από κλήση σε ακρόαση του υποχρέου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999). Με την ίδια απόφαση δύναται να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση και πώληση των ανωτέρω ΠΚΕ στην αγορά ή/και να επιβάλλεται η απόσυρση αυτών από την αγορά.
4.  
  Κάθε απόφαση εκδιδόμενη σύμφωνα με το παρόν άρθρο που επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο ή/και απαγόρευση της διάθεσης και πώλησης ΠΚΕ στην αγορά ή/και απόσυρση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να γνωστοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή ή/και τηλεομοιοτυπία
5.  
  Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει του παρόντος βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού
6.  
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9
Άρθρο 21 "ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ"
1.  
  Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι οι κάτωθι υπηρεσίες: Α. Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής . Β. Η 4η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε συνεργασία κατά περίπτωση με την 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ίδιου Υπουργείου. Για τους σκοπούς του ελέγχου της αγοράς ΠΚΕ και όπου κρίνεται σκόπιμο από την αρμόδια προς τούτο αρχή, ζητείται η συνδρομή και άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου όπως ΔΟΥ, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, Τελωνείων, Ελληνικής Αστυνομίας, Επιμελητηρίων, υπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειών κ.α. τηρουμένου κατά περίπτωση του απορρήτου, για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων ή/και την διάθεση προσωπικού για τον επιτόπιο έλεγχο της υπεύθυνης επιχείρησης/προσώπου.
Άρθρο 22
1.  
  Το Π.Δ. 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/1993) τροποποιείται ως εξής:.
 1. Το άρθρο 6 διαγράφεται
 2. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 3. Άρθρο 9 1 Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί ή μεταπωλεί και γενικά διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία λέβητες του άρθρου 1, κατά παράβαση των διατάξεών του, ή εμποδίζει το σχετικό έλεγχο, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο από 1.000 μέχρι και 50.000 ΕΥΡΩ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης Σε περίπτωση υποτροπής, οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος Σε περιπτώσεις όπου θίγονται θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας, εκτός των ανωτέρω ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. 2 Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υπεύθυνοι οφείλουν α) να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα των αρμόδιων υπηρεσιών του άρθρου 10 την είσοδο στους χώρους κατασκευής, πωλήσεως ή αποθηκεύσεως, να θέτουν στη διάθεσή τους οιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κατασκευή ή προέλευση των εν λόγω προϊόντων και να διευκολύνουν το έργο των οργάνων αυτών και β) να παραδίδουν δείγματα προϊόντων, χωρίς αντάλλαγμα, στα αρμόδια για τον έλεγχό τους όργανα και να αποστέλλουν, εφόσον τους ζητηθεί, σε εργαστήριο για έλεγχο οπουδήποτε τους ήθελε υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 10, τα σφραγισμένα δείγματα του τύπου του προϊόντος που πρόκειται να ελεγχθεί Τα δείγματα αυτά επιστρέφονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου εφόσον διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος και δεν έχουν κατά τον έλεγχο αλλοιωθεί ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για χρήση. 5 Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από κλήση σε ακρόαση του υπόχρεου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) Με την ίδια απόφαση δύναται να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση και πώληση λεβήτων στην αγορά ή/και να επιβάλλεται η απόσυρση αυτών από την αγορά. 6 Απόφαση εκδιδόμενη σύμφωνα με το παρόν που επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο ή/και απαγόρευση της διάθεσης και πώλησης ενός λέβητα στην αγορά ή/και απόσυρση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και γνωστοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή ή/και τηλεομοιοτυπία. 7 Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει του παρόντος βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 8 Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη λήψη κάθε μέτρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αναφέροντας τους λόγους για τη σχετική απόφαση.
 4. Μετά το άρθρο 10 και πριν από το άρθρο 11 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
 5. «Άρθρο 10α Το παρόν αποτελεί μέτρο εφαρμογής, κατά την έννοια του άρθρου 15 της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, όπως αυτή ενσωματώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.».
 6. Στο Παράρτημα Ι, το τμήμα 2 διαγράφεται
 7. Το Παράρτημα ΙΙ διαγράφεται
2.  
  Το Π.Δ.178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) τροποποιείται ως εξής:.
 1. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Άρθρο 7 1 Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί ή μεταπωλεί και γενικά διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία ψυκτικές συσκευές που καλύπτονται από το παρόν, κατά παράβαση των διατάξεών του, ή εμποδίζει το σχετικό έλεγχο, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο από 1.000 μέχρι και 50.000 ΕΥΡΩ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης Σε περίπτωση υποτροπής, οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος Σε περιπτώσεις όπου θίγονται θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας, εκτός των ανωτέρω ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. 3 Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υπεύθυνοι οφείλουν α) να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα των αρμόδιων υπηρεσιών του άρθρου 8 την είσοδο στους χώρους κατασκευής, πωλήσεως ή αποθηκεύσεως, να θέτουν στη διάθεσή τους οιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κατασκευή ή προέλευση των εν λόγω προϊόντων και να διευκολύνουν το έργο των οργάνων αυτών και β) να παραδίδουν δείγματα προϊόντων, χωρίς αντάλλαγμα, στα αρμόδια για τον έλεγχό τους όργανα και να αποστέλλουν, εφόσον τους ζητηθεί, σε εργαστήριο για έλεγχο οπουδήποτε τους ήθελε υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 8, τα σφραγισμένα δείγματα του τύπου του προϊόντος που πρόκειται να ελεγχθεί Τα δείγματα αυτά επιστρέφονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου εφόσον διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος και δεν έχουν κατά τον έλεγχο αλλοιωθεί ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για χρήση. 4 Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μετά από κλήση σε ακρόαση του υπόχρεου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) Με την ίδια απόφαση δύναται να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση και πώληση ψυκτικών συσκευών στην αγορά ή/και να επιβάλλεται η απόσυρση αυτών από την αγορά. 5 Απόφαση εκδιδόμενη σύμφωνα με το παρόν που επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο ή/και απαγόρευση της διάθεσης και πώλησης μιας ψυκτικής συσκευής στην αγορά ή/και απόσυρση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και γνωστοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή ή/και τηλεομοιοτυπία. 6 Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει του παρόντος βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 7 Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη λήψη κάθε μέτρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αναφέροντας τους λόγους για τη σχετική απόφαση.
 3. Μετά το άρθρο 8 και πριν το άρθρο 9 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
 4. «Άρθρο 8α Το παρόν αποτελεί μέτρο εφαρμογής, κατά την έννοια του Αρθρου 15 της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, όπως αυτή ενσωματώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.».
3.  
  Η Δ6/Β/17862 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:
 1. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
 2. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί ή μεταπωλεί και γενικά διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία στραγγαλιστικά πηνία που καλύπτονται από την παρούσα, κατά παράβαση των διατάξεών της, ή εμποδίζει το σχετικό έλεγχο, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο από 1.000 μέχρι και 50.000 ΕΥΡΩ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
 3. Σε περίπτωση υποτροπής, οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος.
 4. Σε περιπτώσεις όπου θίγονται θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας, εκτός των ανωτέρω ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
 5. Μετά το άρθρο 8 και πριν το άρθρο 9 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
 6. «Άρθρο 8α Η παρούσα αποτελεί μέτρο εφαρμογής, κατά την έννοια του Άρθρου 15 της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, όπως αυτή ενσωματώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.».
Άρθρο 23 "ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
1.  
  Οι διατάξεις της ΚΥΑ Β/13352/2635/29.6.1990 (ΦΕΚ 437/Β/1990) με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 86/594/ΕΚ του Συμβουλίου, ισχύουν μέχρι την έκδοση σχετικών μέτρων εφαρμογής από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα για τον αερόφερτο θόρυβο που παράγουν οι οικιακές συσκευές, οπότε και αυτοδίκαια καταργούνται.
Άρθρο 24 "Τα Παραρτήματα Ι-VΙΙΙ προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΜέθοδος καθορισμού των γενικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού Οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού αποσκοπούν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδ [...]"
1.  
  Ανοικτός χαρακτήρας της συμμετοχής Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης είναι ανοικτές στη συμμετοχή φορέων τρίτων χωρών, στις φάσεις τόσο της προετοιμασίας όσο και της εφαρμογής Άλλες περιβαλλοντικές πτυχές μπορεί να εξετάζονται σε εθελοντική βάση. Η αποδοτικότητα προϊόντων που διατίθενται στις διεθνείς αγορές και τα σημεία αναφοράς που ορίζονται στη νομοθεσία άλλων χωρών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση καθώς και κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων. Με βάση την ανάλυση αυτή και λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και τεχνικής εφικτότητας, καθώς και των δυνατοτήτων βελτίωσης, λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του προϊόντος στο ελάχιστο. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, το επίπεδο της ενεργειακής απόδοσης ή κατανάλωσης καθορίζεται με στόχο το ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής για τους τελικούς χρήστες για αντιπροσωπευτικά μοντέλα ΠΚΕ, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών σε άλλες περιβαλλοντικές πτυχές. Η μέθοδος διενέργειας της ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής χρησιμοποιεί πραγματικό προεξοφλητικό επιτόκιο βάσει των δεδομένων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μια ρεαλιστική διάρκεια ζωής για το ΠΚΕ βασίζεται στο άθροισμα των διακυμάνσεων της τιμής αγοράς (που προκύπτει από τις διακυμάνσεις του βιομηχανικού κόστους) και των λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από τα διάφορα επίπεδα εναλλακτικών επιλογών για πραγματοποίηση τεχνικών βελτιώσεων υπολογιζόμενων με αφαίρεση για όλη τη διάρκεια ζωής των εξεταζομένων αντιπροσωπευτικών μοντέλων ΠΚΕ. Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν πρωτίστως την κατανάλωση ενέργειας και τις πρόσθετες δαπάνες για άλλους πόρους (όπως νερό ή απορρυπαντικά). Πρέπει να διεξάγεται ανάλυση ευαισθησίας που να καλύπτει τα σχετικά στοιχεία (όπως τιμή της ενέργειας ή άλλων πόρων, κόστος των πρώτων υλών ή κόστος παραγωγής, προεξοφλητικά επιτόκια) και, κατά περίπτωση, το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των αποτρεπομένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, προκειμένου να ελέγχεται αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και αν τα γενικά συμπεράσματα είναι αξιόπιστα. Η απαίτηση αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Παρόμοια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμόζεται και για άλλους πόρους, όπως για το νερό.
2.  
  Για τη σύνταξη των τεχνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αναλύσεων, μπορούν να χρησιμοποιούνται πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών δραστηριοτήτων. Η εν λόγω τεκμηρίωση περιλαμβάνει ιδίως:. Η επιλογή συγκεκριμένης σχεδιαστικής λύσης εξασφαλίζει εύλογη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων περιβαλλοντικών πτυχών και μεταξύ, αφενός, των περιβαλλοντικών πτυχών και άλλων σχετικών θεμάτων, όπως η ασφάλεια και η υγεία, οι τεχνικές απαιτήσεις λειτουργικότητας, ποιότητας και επιδόσεων, και, αφετέρου, των οικονομικών πτυχών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους κατασκευής και της δυνατότητας εμπορίας, τηρουμένου, συγχρόνως, του συνόλου της σχετικής νομοθεσίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΜέθοδος καθορισμού των ειδικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού Οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού αποσκοπούν στη βελτίωση μιας επιλεγμένης περιβαλλοντικής πτυχής του προϊόντος. Μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή απαιτήσεων για μειωμένη κατανάλωση ενός συγκεκριμένου πόρου, όπως όρια για τη χρήση αυτού του πόρου κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του ΠΚΕ, όπως ενδείκνυται (π.χ. όρια για την κατανάλωση νερού στη φάση της χρήσης ή για τις ποσότητες ενός συγκεκριμένου υλικού που ενσωματώνεται στο προϊόν ή απαίτηση για τις ελάχιστες ποσότητες ανακυκλωμένου υλικού). Κατά την κατάρτιση μέτρων εφαρμογής που καθορίζουν ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει του άρθρου 15, η Επιτροπή προσδιορίζει, όπως ενδείκνυται ανάλογα με το ΠΚΕ που καλύπτεται από το μέτρο εφαρμογής, τις σχετικές παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού εκ των απαριθμούμενων στο Παράρτημα Ι, μέρος 1 και ορίζει το επίπεδο των απαιτήσεων αυτών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19, παράγραφος 2, ως ακολούθως:.
 1. γενική περιγραφή του ΠΚΕ και της χρήσης για την οποία προορίζεται?
 2. τα πορίσματα σχετικών μελετών περιβαλλοντικής αξιολόγησης που εκπόνησε ο κατασκευαστής ή/και παραπομπές σε βιβλιογραφία περιβαλλοντικής αξιολόγησης ή σε περιπτωσιολογικές μελέτες, που χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή για την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και τον καθορισμό λύσεων όσον αφορά το σχεδιασμό του προϊόντος?
 3. το οικολογικό προφίλ, εφόσον απαιτείται από το μέτρο εφαρμογής?
 4. στοιχεία των προδιαγραφών σχεδιασμού του προϊόντος σχετικά με τις πτυχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού του?
 5. κατάλογο των αναφερόμενων στο άρθρο 10 της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ κατάλληλων προτύπων, που εφαρμόσθηκαν εν όλω ή εν μέρει, και περιγραφή των λύσεων που υιοθετήθηκαν για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής σε περίπτωση μη εφαρμογής των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή όταν τα εν λόγω έγγραφα δεν πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής?
 6. αντίγραφο των πληροφοριών που αφορούν τις πτυχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού του προϊόντος οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι, μέρος 2?
 7. τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, με λεπτομερή στοιχεία για τη συμμόρφωση των μετρήσεων αυτών με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στο σχετικό μέτρο εφαρμογής
3.  
  Ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία των εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΣύστημα διαχείρισης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Αν η σήμανση CΕ μειωθεί ή αυξηθεί, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που δίνονται στο παραπάνω σχήμα. Όλες οι διατάξεις που θεσπίζονται από τον κατασκευαστή για τη βελτίωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων και τον καθορισμό του οικολογικού προφίλ του ΠΚΕ, εφόσον απαιτείται από το μέτρο εφαρμογής, μέσω του σχεδιασμού και της κατασκευής του, πρέπει να τεκμηριώνονται με συστηματικό και τακτικό τρόπο υπό μορφή γραπτών διαδικασιών και οδηγιών. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να τίθεται πάνω στη συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα. - του καταλόγου των εγγράφων που πρέπει να συντάσσονται - και ανάλογα με την περίπτωση - να προσκομίζονται για να αποδεικνύεται η συμμόρφωση του ΠΚΕ, - των στόχων και δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος και της οργανωτικής δομής, των ευθυνών, των εξουσιών της διοίκησης και του τρόπου κατανομής των πόρων όσον αφορά την εφαρμογή και τη διατήρησή τους, - των ελέγχων και των δοκιμών που πρέπει να διενεργούνται μετά την κατασκευή του προϊόντος για να ελέγχονται οι επιδόσεις του σε σχέση με τους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων, - των διαδικασιών για τον έλεγχο της αναγκαίας τεκμηρίωσης και για τη διασφάλιση της συνεχούς ενημέρωσής της, - της μεθόδου για τον έλεγχο της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών στοιχείων του συστήματος διαχείρισης. 3.2. Προγραμματισμός Ο κατασκευαστής θεσπίζει και διατηρεί:.
 1. διαδικασίες για τον καθορισμό του οικολογικού προφίλ του προϊόντος?
 2. ο κατασκευαστής θεσπίζει και διατηρεί διαδικασίες για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης, και επιφέρει στις τεκμηριωμένες διαδικασίες τις τροποποιήσεις που προκύπτουν από τα διορθωτικά μέτρα?
 3. ο κατασκευαστής διενεργεί τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, πλήρη εσωτερικό έλεγχο του συστήματος διαχείρισης, αναφορικά προς τα περιβαλλοντικά του στοιχεία.
 4. Εφαρμογή και τεκμηρίωση 3.3.1.
 5. Η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης καλύπτει, ιδίως, τα εξής:.
 6. τα έγγραφα που περιγράφουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, με λεπτομερή στοιχεία για τη συμμόρφωση των μετρήσεων αυτών με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στο σχετικό μέτρο εφαρμογής?
 7. ο κατασκευαστής καθορίζει προδιαγραφές που αναφέρουν, ιδίως, τα πρότυπα που εφαρμόσθηκαν? σε περίπτωση μη εφαρμογής των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης?
 8. αντίγραφο των πληροφοριών σχετικά με τις πτυχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού του προϊόντος οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι, μέρος 2. 3.4.
 9. Έλεγχος και διορθωτικά μέτρα.
4.  
  Ανάλογα με την περίπτωση, τα άλλα τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν Αν η πρωτοβουλία αυτορρύθμισης καλύπτει μεγάλο χρονικό διάστημα, περιλαμβάνονται προσωρινοί στόχοι. Εξασφαλίζεται η δυνατότητα εποπτείας της συμμόρφωσης προς τους σκοπούς και τους ενδιαμέσους στόχους κατά τρόπο οικονομικώς προσιτό και αξιόπιστο, με σαφείς και αξιόπιστους δείκτες. Η ανάπτυξη των δεικτών αυτών διευκολύνεται με στοιχεία που προέρχονται από την έρευνα και τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις.
5.  
  Ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία άλλης κοινοτικής νομοθεσίας που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης CΕ Τούτο ισχύει επίσης για τις προσωρινές και τις τελικές εκθέσεις παρακολούθησης. Οι συμμετέχοντες —δηλαδή η βιομηχανία, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οι ενώσεις καταναλωτών— έχουν τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με τις πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης.
6.  
  Λεπτομερή στοιχεία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης δυνάμει της απόφασης 93/465/ΕΟΚ - όταν οι ενότητες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είναι διαφορετικές από την ενότητα Α, τους παράγοντες που οδηγούν στην επιλογή αυτής της συγκεκριμένης διαδικασίας, - ανάλογα με την περίπτωση, τα κριτήρια για την έγκριση ή/και την πιστοποίηση των τρίτων μερών. Όταν για το ίδιο ΠΚΕ ορίζονται διαφορετικές ενότητες σε άλλες απαιτήσεις ΕΚ, η ενότητα που ορίζεται στο μέτρο εφαρμογής υπερισχύει όσον αφορά τη σχετική απαίτηση. Το σχέδιο εποπτείας και υποβολής εκθέσεων πρέπει να είναι λεπτομερές, διαφανές και αντικειμενικό. Απόκειται στις υπηρεσίες της Επιτροπής να εξετάζουν, επικουρούμενες από την επιτροπή του άρθρου 19, παράγραφος 1, εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της εθελοντικής συμφωνίας ή άλλων αυτορρυθμιστικών μέτρων.
7.  
  Οικονομική αποδοτικότητα της διαχείρισης πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης Το κόστος διαχείρισης των πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση, δεν πρέπει να οδηγεί σε δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση σε σχέση με τους στόχους τους και τα άλλα διαθέσιμα μέσα πολιτικής
8.  
  Αειφορία Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης ανταποκρίνονται στους στόχους πολιτικής της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης προσέγγισης, καθώς και στην οικονομική και την κοινωνική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ενσωματώνεται η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (υγεία, ποιότητα ζωής και οικονομικά συμφέροντα).
9.  
  Συμβατότητα κινήτρων Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης δεν αναμένεται να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν άλλοι παράγοντες και κίνητρα - πίεση στην αγορά, φορολογία, και νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο - στέλνουν αντιφατικά μηνύματα στους συμμετέχοντες στη δέσμευση. Η συνέπεια της πολιτικής αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο από την άποψη αυτή και λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πρωτοβουλίας.
Άρθρο 25 "ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 10.8.2007, πλην εκείνων που αναφέρονται στην επιβολή κυρώσεων, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως ισχύει.
 • Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 231/Α/2009), Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
 • Το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.
 • Τις διατάξεις της απόφασης υπ’ αρ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β/2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», καθώς και το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο (1ο) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
 • Την με αρ. 2672/13.12.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408/Β/2009).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και ειδικότερα από εκείνες των άρθρων 4 και 16, προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη που δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, καθ’ όσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και τόπος πραγματοποιούμενων ελέγχων, βαθμός υλοποιούμενων δράσεων κλπ). Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού ( ΚΑΕ 0873 – αμοιβές νομικών προσώπων) των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή και του Π.Δ.Ε κατά περίπτωση.
 • Την υπ. αριθ. 30/2010 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Β/13352/2635 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Β_13352_2635 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/13588/725 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/13588_725 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΝΟΜΟΣ 1976/372 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/372 1976
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/1980 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1980 2000
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών κια Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2939 2001
ΝΟΜΟΣ 2001/761 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/761 2001
Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. 2004/3299 2004
ΝΟΜΟΣ 2006/1907 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/1907 2006
Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. 2006/3522 2006
Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92). 1993/335 1993
Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 3ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, κα[...]" 1998/178 1998
Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 2001/39 2001
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικ[...]" 2004/117 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009