ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ)/2010/38
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2010-05-25
ΦΕΚ: Α/2010/78 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

ΜΕΡΟΣ Α


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α


Άρθρο 1


 1. Πεδίο εφαρμογής(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλα τα επαγγέλματα που δεν καλύπτονται από τα κεφάλαια II και IIIτου παρόντος τίτλου, καθώς και στις ακόλουθες περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών, για συγκεκριμένους καιεξαιρετικούς λόγους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις πουπροβλέπονται στα ανωτέρω κεφάλαια:
  1. για τις δραστηριότητες του παραρτήματος IV, ότανο επαγγελματίας δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων17, 18 και 19·
  2. για ιατρούς βασικής εκπαίδευσης, ειδικευμένουςιατρούς, νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη,οδοντιάτρους, ειδικευμένους οδοντιάτρους, κτηνιάτρους,μαίες/μαιευτές, φαρμακοποιούς και αρχιτέκτονες, ότανο επαγγελματίας δεν πληροί τις απαιτήσεις ουσιαστικήςκαι νόμιμης επαγγελματικής άσκησης που αναφέρονταιστα άρθρα 23, 27, 33, 37, 39, 43 και 49·
  3. για αρχιτέκτονες, όταν ο επαγγελματίας είναι κάτοχος τίτλου εκπαίδευσης που δεν περιλαμβάνεται στοπαράρτημα V, σημείο 5.7·
  4. υπό την επιφύλαξη των άρθρων 21 παράγραφος1, 23 και 27, για ιατρούς, νοσοκόμους, οδοντιάτρους,κτηνιάτρους, μαίες/μαιευτές, φαρμακοποιούς και αρχιτέκτονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσηςειδικότητας και οι οποίοι πρέπει να έχουν λάβει μέροςστην εκπαίδευση για την απόκτηση τίτλου εκ των περιλαμβανομένων στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2,5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 και 5.7.1, αποκλειστικά και μόνο για τηναναγνώριση της συγκεκριμένης ειδικότητας·
  5. για νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψηκαι ειδικευμένους νοσοκόμους οι οποίοι είναι κάτοχοιτίτλου εκπαίδευσης ειδικότητας και οι οποίοι έχουνλάβει μέρος στην εκπαίδευση για την απόκτηση τίτλουεκ των περιλαμβανομένων στο παράρτημα V, σημείο5.2.2, όταν ο επαγγελματίας ζητεί αναγνώριση σε άλλοκράτος μέλος στο οποίο οι σχετικές επαγγελματικέςδραστηριότητες ασκούνται από ειδικευμένους νοσοκόμους που δεν έχουν εκπαιδευθεί ως νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη·
  6. για ειδικευμένους νοσοκόμους που δεν έχουνεκπαιδευθεί ως νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, όταν ο μετανάστης ζητεί αναγνώριση σε άλλοκράτος μέλος στο οποίο οι σχετικές επαγγελματικέςδραστηριότητες ασκούνται από νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, ειδικευμένους νοσοκόμουςπου δεν έχουν εκπαιδευθεί ως νοσοκόμοι υπεύθυνοιγια γενική περίθαλψη ή ειδικευμένους νοσοκόμους οιοποίοι είναι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης ειδικότηταςκαι οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στην εκπαίδευση γιατην απόκτηση τίτλου εκ των περιλαμβανομένων στοπαράρτημα V, σημείο 5.2.2·
  7. για τους επαγγελματίες που πληρούν τις απαιτήσειςτου άρθρου 3, παράγραφος 3.


Άρθρο 2


 1. Επίπεδα προσόντων(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)Για την εφαρμογή του άρθρου 13, ορίζονται τα ακόλουθα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων:
  1. βεβαίωση επάρκειας που χορηγείται από αρμόδιααρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία έχειοριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ήδιοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, βάσει:i) είτε εκπαίδευσης που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος κατά την έννοια των στοιχείων
  2. , γ), δ) ή ε) ή ειδικής εξέτασης χωρίς προηγούμενηεκπαίδευση, ή της άσκησης του επαγγέλματος σε ένακράτος μέλος με πλήρη απασχόληση επί τρία συναπτάέτη ή επί ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένοωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία,ii) είτε γενικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της έχει αποκτήσει γενικές γνώσεις·β) πιστοποιητικό που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωσηκύκλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:i) είτε γενικής εκπαίδευσης, συμπληρωμένου με κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης άλλοναπό εκείνους περί των οποίων το στοιχείο γ) ή/και μετην επιπλέον αυτού του κύκλου σπουδών απαιτούμενηπρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος,ii) είτε τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμπληρωμένου ενδεχομένως με κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης από εκείνους περί των οποίωντο στοιχείο i) ή/και με την επιπλέον αυτού του κύκλουσπουδών απαιτούμενη πρακτική άσκηση ή άσκηση τουεπαγγέλματος·
  3. δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς:i) είτε εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου,εκτός από την αναφερόμενη στα στοιχεία δ) και ε), διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή ισοδύναμης διάρκειαςυπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, προϋπόθεσηπρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθμιωνσπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην ανώτατη ή ανώτερη πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή την ολοκλήρωση ισοδύναμης σχολικής εκπαίδευσης στο δεύτεροδευτεροβάθμιο επίπεδο, καθώς και την ενδεχομένωςαπαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση,ii) είτε, στην περίπτωση νομοθετικά ρυθμιζόμενουεπαγγέλματος, κύκλος εκπαίδευσης με ειδική διάρθρωση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, ισότιμος μετο επίπεδο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο ανωτέρωστοιχείο i), ο οποίος παρέχει συγκρίσιμο επαγγελματικόεπίπεδο και προετοιμάζει για την ανάληψη ανάλογουεπιπέδου ευθυνών και καθηκόντων. Ο κατάλογος τουπαραρτήματος ΙΙ μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα μετη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εκπαίδευση που καλύπτει τις απαιτήσεις που προβλέπονταιστην προηγούμενη φράση·
  4. δίπλωμα που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση τηςεκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, διάρκειαςτουλάχιστον τριών και όχι άνω των τεσσάρων ετώνή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτατηςεκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτικούεπιπέδου, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδώνεπαγγελματική κατάρτιση·
  5. δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος ολοκλήρωσε επιτυχώς κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδώνελάχιστης διάρκειας τεσσάρων ετών ή αντίστοιχης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, σεπανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλοίδρυμα ανάλογου επιπέδου, καθώς και, ενδεχομένως,την επαγγελματική κατάρτιση που μπορεί να απαιτείταισυμπληρωματικά προς τον εν λόγω κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών.


Άρθρο 3


 1. Εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης που πιστοποιεί εκπαίδευση του άρθρου 11, ακόμη και ως προς το οικείο επίπεδο, κάθε τίτλος εκπαίδευσης ή σύνολο τίτλων εκπαίδευσης που χορηγήθηκε από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης εντός της Κοινότητας, έχει αναγνωριστεί από το εν λόγω κράτος μέλος ως ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει τα ίδια δικαιώματα ανάληψης ή άσκησης επαγγέλματος, ή προετοιμάζει για την άσκηση του επαγγέλματος.

 2. Εξομοιώνεται επίσης προς αυτόν τον τίτλο εκπαίδευσης, υπό τους ίδιους όρους με τους προβλεπόμενους στο πρώτο εδάφιο, κάθε επαγγελματικό προσόν που, χωρίς να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους καταγωγής σχετικά με την ανάληψη ή την άσκηση ενός επαγγέλματος, παρέχει στον κάτοχό του κεκτημένα δικαιώματα δυνάμει των εν λόγω διατάξεων. Τούτο ισχύει ιδίως εάν το κράτος μέλος καταγωγής αυξήσει το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για την εισδοχή σε επάγγελμα και την άσκησή του και εάν κάποιος που έχει παλαιότερα εκπαιδευθεί κατά τρόπο που δεν ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις, απολαμβάνει κεκτημένα δικαιώματα λόγω εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων· στην περίπτωση αυτή η παλαιότερη εκπαίδευση θεωρείται για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 13, αντίστοιχη με το επίπεδο της νέας εκπαίδευσης.


Άρθρο 4


 1. Εάν για την ανάληψη ή την άσκηση νομοθετικάρυθμιζόμενου επαγγέλματος απαιτείται στην Ελλάδα ηκατοχή συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων, ηαρμόδια αρχή του άρθρου 54 παρέχει την δυνατότηταανάληψης του οικείου επαγγέλματος και της άσκησήςτου, υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν γιαΈλληνες πολίτες, στους αιτούντες που είναι κάτοχοι τηςβεβαίωσης επάρκειας ή του τίτλου εκπαίδευσης πουαπαιτείται από άλλο κράτος μέλος για την ανάληψη ήτην άσκηση του ίδιου επαγγέλματος στην επικράτειάτου.Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. να έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτουςμέλους, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγωκράτους·
  2. να βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελματικών προσόντωντουλάχιστον ισοδύναμο με το αμέσως προηγούμενοεπίπεδο εκείνου που απαιτείται στην Ελλάδα, όπωςορίζεται στο άρθρο 11.

 2. Η δυνατότητα ανάληψης του επαγγέλματος και ηάσκησή του, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, παρέχονται επίσης στους αιτούντες που έχουν ασκήσει τοεπάγγελμα που εξετάζεται στην εν λόγω παράγραφομε πλήρη απασχόληση επί δύο έτη κατά την τελευταίαδεκαετία, σε άλλο κράτος μέλος που δεν ρυθμίζει νομοθετικά το εν λόγω επάγγελμα, και οι οποίοι διαθέτουνμία ή περισσότερες βεβαιώσεις επάρκειας ή έναν ήπερισσότερους τίτλους εκπαίδευσης.Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή οι τίτλοι εκπαίδευσης πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγωκράτους·
  2. βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελματικών προσόντωντουλάχιστον ισοδύναμο προς το αμέσως προηγούμενοεπίπεδο εκείνου που απαιτείται στην Ελλάδα, όπωςορίζεται στο άρθρο 11·
  3. πιστοποιούν την προετοιμασία του αιτούντος γιατην άσκηση του οικείου επαγγέλματος.Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο διετής επαγγελματική πείρα δεν απαιτείται, όταν ο τίτλος ή οι τίτλοιεκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών πιστοποιούν εκπαίδευση και κατάρτιση νομοθετικά ρυθμιζόμενη κατά τηνέννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σταεπίπεδα προσόντων που περιγράφονται στο άρθρο 11στοιχεία β), γ), δ) ή ε). Ως νομοθετικά ρυθμιζόμενοςκύκλος εκπαίδευσης και κατάρτισης στο επίπεδο πουπεριγράφεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) θεωρείται ιδίωςο αναφερόμενος στο παράρτημα ΙΙΙ. Ο κατάλογος τουπαραρτήματος ΙΙΙ μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωναμε τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2 τηςΟδηγίας 2005/36/ΕΚ, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη εκπαίδευση που παρέχει ανάλογο επαγγελματικόεπίπεδο και που προετοιμάζει τον εκπαιδευόμενο γιαανάλογο επίπεδο ευθυνών και καθηκόντων.

 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β) και την παράγραφο 2 στοιχείο β), επιτρέπεται η ανάληψη και η άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, όταν η ανάληψη του εν λόγω επαγγέλματος προϋποθέτει την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης που βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου πανεπιστημιακής ή ανώτατης εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων ετών και ο αιτών διαθέτει τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο γ).


Άρθρο 5


 1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει την αρμόδια αρχή του άρθρου 54 να απαιτεί από τον αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ’ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειαςσε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσης που επικαλείται δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφοι 1 ή 2, είναιμικρότερη κατά τουλάχιστον ένα έτος από εκείνη πουαπαιτείται στην Ελλάδα·
  2. εφόσον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά τομείςγνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους πουκαλύπτονται από τον απαιτούμενο στην Ελλάδα τίτλοεκπαίδευσης·
  3. εφόσον το νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμαστην Ελλάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικώς ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελμαστο κράτος μέλος προέλευσης του αιτούντος, κατάτην έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2, και εφόσον ηεν λόγω διαφορά συνίσταται στη συγκεκριμένη εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα και η οποία αφοράτομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνουςπου καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τοντίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών.

 2. Όταν η αρμόδια αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, οφείλει να παρέχει στον αιτούντα την ευχέρεια επιλογής μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμασίας επάρκειας. Εφόσον η αρμόδια αρχή φρονεί ότι, για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, είναι απαραίτητη η παρέκκλιση από την επιλογή που παρέχεται στον αιτούντα μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμασίας επάρκειας δυνάμει του πρώτου εδαφίου, ενημερώνει σχετικώς εκ των προτέρων τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προσκομίζοντας κατάλληλη αιτιολόγηση για την εν λόγω παρέκκλιση. Εάν η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφού λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, θεωρεί ότι η εξεταζόμενη στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος παρέκκλιση δεν ενδείκνυται ή δεν συνάδει προς την κοινοτική νομοθεσία, ζητεί από την Ελλάδα, εντός τριών μηνών, να αρνηθεί να λάβει το εξεταζόμενο μέτρο. Ελλείψει αντίδρασης εκ μέρους της Επιτροπής κατά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, η παρέκκλιση δύναται να εφαρμοστεί.

 3. Κατά παρέκκλιση της αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σύμφωνα με την οποία ο αιτών έχει το δικαίωμα επιλογής, όσον αφορά τα επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων απαιτείται συγκεκριμένη γνώση του εθνικού δικαίου και των οποίων ουσιαστικό και σταθερό στοιχείο της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι η παροχή συμβουλών ή/και βοήθειας σχετικά με το εθνικό δίκαιο, η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 μπορεί να ορίζει είτε περίοδο προσαρμογής είτε δοκιμασία επάρκειας. Αυτό ισχύει επίσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχεία β) και γ), δ) σχετικά με τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους, στ) εάν ο μετανάστης ζητεί αναγνώριση σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο οι οικείες επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται από νοσοκόμους υπεύθυνους για την παροχή γενικής περίθαλψης ή ειδικευμένους νοσοκόμους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης ειδικότητας και οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στην εκπαίδευση για την απόκτηση των τίτλων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V, σημείο 5.2.2 και στο άρθρο 10 στοιχείο ζ). Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 10 α), η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 δύναται να απαιτήσει περίοδο προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας όταν ο μετανάστης προτίθεται να ασκήσει, ως αυτοαπασχολούμενος ή ως διευθυντής επιχειρήσεως, επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν τη γνώση και εφαρμογή ισχυόντων ειδικών εθνικών κανόνων, στο μέτρο που η γνώση και εφαρμογή των εθνικών αυτών κανόνων απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας για την πρόσβαση των Ελλήνων υπηκόων στη σχετική δραστηριότητα.

 4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ), νοούνται ως “τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί” οι τομείς των οποίων η γνώση είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος και ως προς τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο μετανάστης παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τη διάρκεια ή το περιεχόμενο σε σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται στη χώρα.

 5. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται τηρούμενης της αρχής της αναλογικότητας. Ειδικότερα, εάν η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή την υποβολή του σε δοκιμασία επάρκειας, πρέπει κατ’ αρχάς να εξακριβώσει κατά πόσον οι γνώσεις που έχει αποκτήσει ο αιτών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πείρας του σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή μερικώς, την ουσιώδη διαφορά για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 4.

 6. Η δοκιμασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προσαρμογής του παρόντος άρθρου διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφ’ όσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, άλλως από τη δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, η οποία προσδιορίζει το περιεχόμενό τους. Από τις ίδιες αρχές γίνεται και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης και τα αποτελέσματά της γνωστοποιούνται στο Συμβούλιο για την έκδοση της τελικής απόφασής του.

 7. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή δημόσια αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, οι όροι και οι διαδικασίες για τη διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας και της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, ο τρόπος επίβλεψης και αξιολόγησης αυτών και κάθε άλλο κριτήριο, το οποίο θεωρείται απαραίτητο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 6


 1. Εάν τα επαγγελματικά προσόντα του αιτούντος πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται σε μέτρο το οποίο θα θεσπιστεί κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, οι αρμόδιες αρχές δεν εφαρμόζουν τα αντισταθμιστικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 14.

 2. Μέτρα θεσπιζόμενα κατά το άρθρο 15 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ δεν παρεμποδίζουν τον καθορισμό επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται για την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος και το περιεχόμενο και την οργάνωση των συστημάτων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας


Άρθρο 7


 1. Απαιτήσεις σχετικά με την επαγγελματική πείρα (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) Εφόσον η ανάληψη ή η άσκηση μίας από τις δραστηριότητες του παραρτήματος IV εξαρτάται στην Ελλάδα από την κατοχή γενικών εμπορικών ή επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 54 αναγνωρίζουν ως επαρκή απόδειξη των εν λόγω γνώσεων και ικανοτήτων την προηγούμενη άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος. Ο αιτών πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την άσκηση αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19.


Άρθρο 8


 1. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος IV,η προηγούμενη άσκηση της οικείας δραστηριότηταςπρέπει να έχει πραγματοποιηθεί:
  1. είτε επί έξι συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης·
  2. είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσονο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστον τριετήεκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτωςέγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα·
  3. είτε επί τέσσερα συναπτά έτη με την ιδιότητα τουαυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης,εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγωδραστηριότητα έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστονδιετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικόαναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα·
  4. είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα τουαυτοαπασχολούμενου, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξειότι έχει ασκήσει ως μισθωτός την συγκεκριμένη δραστηριότητα επί τουλάχιστον πέντε έτη·
  5. είτε επί πέντε συναπτά έτη ως διευθυντικό στέλεχος, εκ των οποίων επί τρία τουλάχιστον συναπτάέτη επιφορτισμένος με καθήκοντα τεχνικής φύσεως καιυπεύθυνος για ένα τουλάχιστον τμήμα της επιχείρησης,εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένηδραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως τουλάχιστοντριετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος ή κρίνεται απολύτωςέγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα.

 2. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και δ), η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου στην αρμόδια αρχή του άρθρου 54 του παρόντος διατάγματος.

 3. Για δραστηριότητες της ομάδας ex 855 της ονοματολογίας ΔΤΤΒ, κομμωτήρια, η παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν εφαρμόζεται.


Άρθρο 9


 1. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ΙΙ του παραρτήματος IV,η προηγούμενη άσκηση της οικείας δραστηριότηταςπρέπει να έχει πραγματοποιηθεί:
  1. είτε επί πέντε συναπτά έτη με την ιδιότητα τουαυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης·
  2. είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα τουαυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης,εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγωδραστηριότητα έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστοντριετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος ή κρίνεται απολύτωςέγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα·
  3. είτε επί τέσσερα συναπτά έτη με την ιδιότητα τουαυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης,εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι για την εν λόγωδραστηριότητα έχει προηγουμένως λάβει τουλάχιστονδιετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικόαναγνωρισμένο από το κράτος ή κρίνεται απολύτωςέγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα·
  4. είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα τουαυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης,*01000782505100116*εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ωςμισθωτός την συγκεκριμένη δραστηριότητα επί τουλάχιστον πέντε έτη·
  5. είτε επί πέντε συναπτά έτη με την ιδιότητα τουμισθωτού, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για τηνσυγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένωςτουλάχιστον τριετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται μεπιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ήκρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικόφορέα·
  6. είτε επί έξι συναπτά έτη με την ιδιότητα τουμισθωτού, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για τηνσυγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένωςτουλάχιστον διετή εκπαίδευση, η οποία βεβαιώνεται μεπιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος ήκρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιο επαγγελματικόφορέα.

 2. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και δ), η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου στην αρμόδια αρχή του άρθρου 54 του παρόντος διατάγματος.


Άρθρο 10


 1. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ΙΙΙ του παραρτήματος IV, η προηγούμενη άσκηση της οικείας δραστηριότητας πρέπεινα έχει πραγματοποιηθεί:
  1. είτε επί τρία συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης·
  2. είτε επί δύο συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένηδραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως εκπαίδευση,η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένοαπό το κράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη απόαρμόδιο επαγγελματικό φορέα·
  3. είτε επί δύο συναπτά έτη με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου ή του διευθυντή επιχείρησης, εφόσονο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει ασκήσει ως μισθωτόςτην συγκεκριμένη δραστηριότητα επί τουλάχιστον τρίαέτη·
  4. είτε επί τρία συναπτά έτη ως μισθωτός, εφόσον οδικαιούχος αποδείξει ότι, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει λάβει προηγουμένως εκπαίδευση, η οποίαβεβαιώνεται με πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τοκράτος μέλος ή κρίνεται απολύτως έγκυρη από αρμόδιοεπαγγελματικό φορέα.

 2. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α) και γ), η εν λόγω δραστηριότητα δεν πρέπει να έχει παύσει να ασκείται για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου στην αρμόδια αρχή του άρθρου 54 του παρόντος διατάγματος.


Άρθρο 11


 1. Η πλήρωση των όρων που αναφέρονται στα άρθρα 17, 18 και 19 του παρόντος διατάγματος αποδεικνύεται με βεβαίωση, όσον αφορά τη φύση και τη διάρκεια της δραστηριότητας, χορηγούμενη από την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους καταγωγής, την οποία ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει για να στηρίξει την αίτησή του για άσκηση της ή των εν λόγω δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

 2. Στην Ελλάδα, αρμόδια αρχή για την έκδοση και χορήγηση της ανωτέρω σχετικής βεβαίωσης ορίζεται ο Νομάρχης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας ή ασκήσεως της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερομένου, ο οποίος καθορίζει και την υπηρεσία που μεριμνά για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών.

 3. Για την έκδοση βεβαίωσης ασκήσεως δραστηριότητας υπό την ιδιότητα του παρόχου υπηρεσιών τουάρθρου 5 του παρόντος διατάγματος απαιτείται ένατουλάχιστον από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
  1. βεβαίωση ενάρξεως επαγγέλματος της οικείας οικονομικής εφορίας,
  2. πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου.Για την έκδοση της παραπάνω βεβαιώσεως εφόσον οδικαιούχος επικαλείται και προηγούμενη σχετική εκπαίδευση, απαιτείται επιπλέον των ανωτέρω, πιστοποιητικόαναγνωρισμένης από την Ελλάδα ή το κράτος μέλοςκαταγωγής, σχολής.Εφόσον για την έκδοση της ανωτέρω βεβαιώσεως οδικαιούχος επικαλείται επαγγελματική πείρα την οποίααπέκτησε κατά την άσκηση μισθωτής δραστηριότητας(σχέση εξαρτημένης εργασίας), απαιτείται βεβαίωσητου εργοδότη στον οποίο παρείχε υπηρεσίες και σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού και/ή ένορκηβεβαίωση ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του κράτουςμέλους καταγωγής.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIIΑναγνώριση βάσει του συντονισμού τωνελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσηςΤμήμα 1Γενικές διατάξεις


Άρθρο 12


 1. Αναγνωρίζονται οι τίτλοι εκπαίδευσης ιατρού, που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, ειδικευμένου οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φαρμακοποιού και αρχιτέκτονα, οι οποίοι εμφαίνονται στο παράρτημα V υπό τα σημεία, αντιστοίχως, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 και 5.7.1, εφόσον πληρούν τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης για τους οποίους γίνεται αντιστοίχως λόγος στα άρθρα 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 και 46, και παρέχεται σε αυτούς η ίδια ισχύς, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται στην Ελλάδα. Οι εν λόγω τίτλοι εκπαίδευσης πρέπει να έχουν χορηγηθεί από τους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών και να συνοδεύονται, ενδεχομένως, από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 και 5.7.1 αντίστοιχα. ΦΕΚ 78 1545 Οι διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων για τα οποία γίνεται λόγος στα άρθρα 23, 27, 33, 37, 39 και 49.

 2. Η Ελλάδα αναγνωρίζει, για την άσκηση δραστηριοτήτων γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, τους τίτλους εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V, σημείο 5.1.4 και χορηγούνται σε υπηκόους των κρατών μελών από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις εκπαίδευσης του άρθρου 28. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει με την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 30.

 3. Η Ελλάδα αναγνωρίζει τους τίτλους μαιευτικής εκπαίδευσης που χορηγούνται στους υπηκόους κρατών μελών από τα άλλα κράτη μέλη και οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα V, σημείο 5.5.2, πληρούν τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης του άρθρου 40 και τους όρους εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 41, παρέχοντάς τους την ίδια ισχύ, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται στην χώρα. Η παρούσα διάταξη ισχύει με την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων για τα οποία γίνεται λόγος στα άρθρα 23 και 43.

 4. Οι αναφερόμενοι στο παράρτημα V, σημείο 5.7.1, τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που αποτελούν αντικείμενο αυτόματης αναγνώρισης δυνάμει της παραγράφου 1 πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία ξεκίνησε το νωρίτερο κατά τη διάρκεια του κρίσιμου ακαδημαϊκού έτους που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα.

 5. Η ανάληψη και η άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή και φαρμακοποιού εξαρτώνται από την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται αντιστοίχως στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει κατά τη συνολική διάρκεια της εκπαίδευσής του και, όταν ενδείκνυται, τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 6, στο άρθρο 34 παράγραφος 3, στο άρθρο 38 παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 3 και στο άρθρο 44 παράγραφος 3, αντιστοίχως.


Άρθρο 13


 1. Κοινές διατάξεις σχετικά με την εκπαίδευση (Άρθρο 22 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) Ως προς την εκπαίδευση, στην οποία αναφέρονται τα άρθρα 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 και 46, τίτλοι που πιστοποιούν εκπαίδευση μερικής παρακολούθησης αναγνωρίζονται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θεσπίζουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής ούτως ώστε η συνολική διάρκεια, το επίπεδο και η ποιότητα της εκπαίδευσης αυτής να μην είναι χαμηλότερου επιπέδου από ό,τι ισχύει για την εκπαίδευση με πλήρη παρακολούθηση.


Άρθρο 14


 1. Με την επιφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων που αφορούν ειδικά τα οικεία επαγγέλματα, εφόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης ιατρού, που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, ειδικευμένου οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή και φαρμακοποιού, τους οποίους κατέχουν υπήκοοι των κρατών μελών, δεν πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων εκπαίδευσης που αναφέρονται στα άρθρα 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 και 44, αναγνωρίζονται ως επαρκής απόδειξη οι τίτλοι εκπαίδευσης που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη, με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι αυτοί πιστοποιούν επιτυχώς ολοκληρωθείσα εκπαίδευση που ξεκίνησε πριν από τις κρίσιμες ημερομηνίες που αναφέρονται στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2, και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι οι κάτοχοί τους ανέλαβαν πράγματι και νομίμως τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού.

 2. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται στους τίτλους εκπαίδευσης ιατρού, που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου γιαγενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, ειδικευμένου οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή και φαρμακοποιού, οιοποίοι έχουν αποκτηθεί στην επικράτεια της πρώηνΛαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και δεν πληρούν τοσύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης πουαναφέρονται στα άρθρα 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 και 44εφόσον οι τίτλοι αυτοί πιστοποιούν επιτυχώς ολοκληρωθείσα εκπαίδευση που ξεκίνησε πριν από:
  1. τις 3 Οκτωβρίου 1990 για τους ιατρούς βασικήςεκπαίδευσης, τους υπεύθυνους για γενική περίθαλψηνοσοκόμους, τους οδοντιάτρους βασικής εκπαίδευσηςκαι ειδικευμένους οδοντιάτρους, τους κτηνιάτρους, τιςμαίες/τους μαιευτές, τους φαρμακοποιούς και
  2. τις 3 Απριλίου 1992 για τους ειδικευμένους ιατρούς.Οι τίτλοι εκπαίδευσης του πρώτου εδαφίου παρέχουντο δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτωνστην επικράτεια της Γερμανίας υπό τους ίδιους όρουςμε τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται απότις γερμανικές αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στοπαράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,5.5.2 και 5.6.2.

 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 37 παράγραφος 1, αναγνωρίζονται οι τίτλοι εκπαίδευσης ιατρού που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, φαρμακοποιού και αρχιτέκτονα, τους οποίους κατέχουν υπήκοοι των κρατών μελών, και είτε είχαν χορηγηθεί από την πρώην Τσεχοσλοβακία είτε η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων είχε αρχίσει, για την Τσεχική Δημοκρατία και την Σλοβακία, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, εφόσον οι αρμόδιες αρχές ενός εκ των δύο προαναφερομένων κρατών μελών βεβαιώνουν ότι οι τίτλοι αυτοί έχουν, στην επικράτειά τους, την ίδια νομική ισχύ με τους τίτλους που οι ίδιες χορηγούν και, όσον αφορά τους αρχιτέκτονες, με τους τίτλους που αναφέρονται για αυτά τα κράτη μέλη στο παράρτημα VI, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, φαρμακοποιού για τις δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 45 παράγραφος 2, και όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα για τις δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 48. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην επικράτειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

 4. Αναγνωρίζονται οι τίτλοι εκπαίδευσης ιατρού,που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενικήπερίθαλψη, οδοντιάτρου, ειδικευμένου οδοντιάτρου,κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, φαρμακοποιού και αρχιτέκτονα, τους οποίους κατέχουν υπήκοοι των κρατώνμελών, και είτε είχαν χορηγηθεί από την πρώην Σοβιετική Ένωση είτε η εκπαίδευση των ενδιαφερομένωνείχε αρχίσει,α) για την Εσθονία, πριν από τις 20 Αυγούστου 1991·
  1. για τη Λετονία, πριν από τις 21 Αυγούστου 1991·
  2. για τη Λιθουανία, πριν από τις 11 Μαρτίου 1990,εφόσον οι αρμόδιες αρχές ενός εκ των τριών προαναφερομένων κρατών μελών βεβαιώνουν ότι οι τίτλοιαυτοί έχουν, στην επικράτειά τους, την ίδια νομική ισχύμε τους τίτλους που οι ίδιες χορηγούν και, όσον αφοράτους αρχιτέκτονες, με τους τίτλους που αναφέρονταιγια αυτά τα κράτη μέλη, στο παράρτημα VI σημείο 6,όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσηςκαι ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή,φαρμακοποιού για τις δραστηριότητες περί των οποίωντο άρθρο 45 παράγραφος 2, και όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα για τις δραστηριότητες περί τωνοποίων το άρθρο 48.Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίοβεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών έχουνασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην επικράτειά τουςτις εν λόγω δραστηριότητες επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.Για τους τίτλους κτηνιατρικής εκπαίδευσης που είτεχορηγήθηκαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση είτε ηεκπαίδευση των ενδιαφερομένων είχε αρχίσει, για τηνΕσθονία, πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, η βεβαίωσηπου αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο πρέπει νασυνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οιεσθονικές αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στηνεπικράτειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί πέντεσυναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

 5. Αναγνωρίζονται οι τίτλοι εκπαίδευσης ιατρού, που επιτρέπουν την ανάληψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, ειδικευμένου οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, φαρμακοποιού και αρχιτέκτονα, τους οποίους κατέχουν υπήκοοι των κρατών μελών, και είτε είχαν χορηγηθεί από την πρώην Γιουγκοσλαβία είτε η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων είχε αρχίσει, για την Σλοβενία, πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, εφόσον οι αρμόδιες αρχές του προαναφερομένου κράτους μέλους βεβαιώνουν ότι οι τίτλοι αυτοί έχουν, στην επικράτειά του, την ίδια νομική ισχύ με τους τίτλους που οι ίδιες χορηγούν και, όσον αφορά τους αρχιτέκτονες με τους τίτλους που αναφέρονται για αυτό το κράτος μέλος στο παράρτημα VI, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού βασικής εκπαίδευσης και ειδικευμένου ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή, φαρμακοποιού για τις δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 44 παράγραφος 2, και όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα για τις δραστηριότητες περί των οποίων το άρθρο 48. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην επικράτειά τους τις εν λόγω δραστηριότητες επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

 6. Αναγνωρίζονται ως επαρκής απόδειξη για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων οι τίτλοι εκπαίδευσης ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας/μαιευτή και φαρμακοποιού δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που αναφέρονται για το συγκεκριμένο κράτος μέλος στο παράρτημα V σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2, οι τίτλοι εκπαίδευσης που χορηγούνται από τα εν λόγω κράτη μέλη συνοδευόμενοι από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς. Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο βεβαιώνει ότι οι εν λόγω τίτλοι εκπαίδευσης πιστοποιούν επιτυχώς ολοκληρωθείσα εκπαίδευση σύμφωνη προς τα άρθρα 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 και 44 και εξομοιώνονται από το κράτος μέλος που τους χορήγησε προς αυτούς των οποίων οι ονομασίες εμφανίζονται στο παράρτημα V σημεία 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 και 5.6.2.

 7. Κατά παρέκκλιση από το παρόν διάταγμα, η Βουλγαρία μπορεί να επιτρέπει στους κατόχους του τίτλου “фелдшер” (feldsher) που απονεμόταν στη Βουλγαρία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1999, οι οποίοι ασκούσαν το επάγγελμα δυνάμει του βουλγαρικού εθνικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων την 1η Ιανουαρίου 2000, να εξακολουθούν να ασκούν το εν λόγω επάγγελμα, έστω και εάν μέρη της δραστηριότητάς τους εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Οι κάτοχοι του βουλγαρικού τίτλου του “фелдшер” (feldsher) που αναφέρεται ανωτέρω δεν αναγνωρίζονται ως ιατροί ή ως νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενικές φροντίδες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος διατάγματος. Τμήμα 2 Ιατροί


Άρθρο 15


 1. Η εισαγωγή στη βασική ιατρική εκπαίδευση προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που παρέχει πρόσβαση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα για τις συγκεκριμένες αυτές σπουδές.

 2. Η βασική ιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον έξι έτη σπουδών ή 5500 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που πραγματοποιείται εντός ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου. Όσον αφορά τα πρόσωπα που ξεκίνησαν τις σπουδές τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 1972, η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο εκπαίδευση δύναται να περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου διάρκειας έξι μηνών, πραγματοποιούμενη με πλήρη παρακολούθηση υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών.

 3. Η βασική ιατρική εκπαίδευση παρέχει την εγγύησηότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθεςγνώσεις και δεξιότητες:
  1. προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζεται η ιατρική καθώς και επαρκή κατανόησητων επιστημονικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένωντων αρχών μετρήσεως των βιολογικών λειτουργιών,της αξιολόγησης των επιστημονικώς διαπιστωμένωνγεγονότων και της ανάλυσης των δεδομένων·
  2. προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης των λειτουργιών και της συμπεριφοράς του ανθρώπινου οργανισμού υγιούς ή ασθενούς, καθώς και των σχέσεωνμεταξύ της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου καιτου φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του·
  3. προσήκουσες γνώσεις των κλινικών θεμάτων καιτης κλινικής πρακτικής που να παρέχουν συνεκτική εικόνα των σωματικών και διανοητικών ασθενειών, τηςπροληπτικής ιατρικής, της διαγνωστικής και της θεραπευτικής ιατρικής καθώς και της αναπαραγωγής τουανθρώπου·
  4. προσήκουσα κλινική πείρα υπό κατάλληλη εποπτείασε νοσοκομεία.


Άρθρο 16


 1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών προϋποθέτει την ολοκλήρωση και την επικύρωση εξαετών σπουδών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού κύκλου που αναφέρεται στο άρθρο 24, κατά τη διάρκεια των οποίων αποκτήθηκαν οι σχετικές γνώσεις βασικής ιατρικής.

 2. Η εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακό κέντρο, σε νοσοκομειακό και πανεπιστημιακό κέντρο ή, ενδεχομένως, σε ίδρυμα ιατρικής περίθαλψης εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς. Η ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών του παραρτήματος V σημείο 5.1.3 δεν δύναται να υπολείπεται σε διάρκεια εκείνης που αναφέρεται στο εν λόγω σημείο. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών ή φορέων και προϋποθέτει την προσωπική συμμετοχή του ειδικευόμενου ιατρού στη δραστηριότητα και στις ευθύνες που συνεπάγονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες.

 3. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με πλήρη παρακολούθηση σε ειδικές θέσεις που έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές. Απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των ιατρικών δραστηριοτήτων του τμήματος όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών, ώστε ο ειδικευόμενος ιατρός να αφιερώνει στην εν λόγω πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση το σύνολο της επαγγελματικής δραστηριότητάς του καθ’ όλη τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας και καθ’ όλο το έτος, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές τρόπους. Ως εκ τούτου, οι θέσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο εύλογης αμοιβής.

 4. Η χορήγηση τίτλου εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού εξαρτάται από την κατοχή ενός εκ των τίτλων βασικής ιατρικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 5.1.1.


Άρθρο 17


 1. Ονομασίες εκπαιδεύσεων ειδικευμένων ιατρών (Άρθρο 26 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) Οι τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών που αναφέρονται στο άρθρο 21 είναι εκείνοι που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς του παραρτήματος V σημείο 5.1.2 και αντιστοιχούν, όσον αφορά την συγκεκριμένη εκπαίδευση, στις ισχύουσες στα διάφορα κράτη μέλη ονομασίες οι οποίες εμφανίζονται στο παράρτημα V σημείο 5.1.3.


Άρθρο 18


 1. Για την αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης των ειδικευμένων ιατρών, των οποίων η εκπαίδευση για την απόκτηση ειδικότητας με μερική παρακολούθηση διέπονταν από τις ισχύουσες κατά την 20ή Ιουνίου 1975 νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, και οι οποίοι άρχισαν την εν λόγω εκπαίδευσή τους το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1983, απαιτείται να συνοδεύονται οι τίτλοι εκπαίδευσης από πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι αφιερώθηκαν πράγματι και νομίμως στις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού.

 2. Ο τίτλος ειδικευμένου ιατρού που χορηγείται στην Ισπανία στους ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση για την απόκτηση ειδικότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995 χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 25 ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης αναγνωρίζεται, εφόσον ο εν λόγω τίτλος συνοδεύεται από πιστοποιητικό εκδοθέν από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος υποβλήθηκε επιτυχώς στη δοκιμασία ειδικής επαγγελματικής επάρκειας που διοργανώθηκε στο πλαίσιο εξαιρετικών μέτρων που αφορούν την αναγνώριση και αναφέρονται στο βασιλικό διάταγμα 1497/99, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος κατέχει συγκρίσιμο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων με εκείνο των ιατρών που κατέχουν τίτλους ειδικευμένου ιατρού οι οποίοι καθορίζονται, όσον αφορά την Ισπανία, στο παράρτημα V σημεία 5.1.2 και 5.1.3.


Άρθρο 19


 1. Η εισαγωγή στην ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής προϋποθέτει την ολοκλήρωση και την επικύρωση εξαετών σπουδών στο πλαίσιο του κύκλου σπουδών που αναφέρεται στο άρθρο 24.

 2. Η ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής, που οδηγεί σε απόκτηση τίτλου έχει τριετή τουλάχιστον διάρκεια με πλήρη παρακολούθηση. Ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής, η οποία οδήγησε στην απόκτηση τίτλων εκπαίδευσης, που χορηγήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006, έπρεπε να έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο έτη με πλήρη παρακολούθηση.

 3. Η ειδική εκπαίδευση γενικής ιατρικής πραγματοποιείται με πλήρη παρακολούθηση υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών ή φορέων, είναι δε περισσότερο πρακτικής παρά θεωρητικής φύσεως. Η πρακτική εκπαίδευση παρέχεται, αφενός, επί τουλάχιστον έξι μήνες σε εγκεκριμένο νοσοκομειακό περιβάλλον που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις απαραίτητες υπηρεσίες και, αφετέρου, επί τουλάχιστον έξι μήνες σε εγκεκριμένο ιατρείο γενικής ιατρικής ή σε εγκεκριμένο κέντρο στο οποίο οι ιατροί παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη. Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιείται με τη σύμπραξη άλλων υγειονομικών ιδρυμάτων ή φορέων που ασχολούνται με τη γενική ιατρική. Mε την επιφύλαξη των ελάχιστων περιόδων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, η πρακτική εκπαίδευση δύναται να παρέχεται επί έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο σε άλλα εγκεκριμένα υγειονομικά ιδρύματα ή σε άλλους εγκεκριμένους υγειονομικούς φορείς που ασχολούνται με τη γενική ιατρική. Η εκπαίδευση προϋποθέτει την προσωπική συμμετοχή του υποψηφίου στην επαγγελματική δραστηριότητα και στις ευθύνες των προσώπων με τα οποία εργάζεται.

 4. Η χορήγηση τίτλου ειδικής εκπαίδευσης γενικής ιατρικής εξαρτάται από την κατοχή ενός εκ των τίτλων βασικής ιατρικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 5.1.1.


Άρθρο 20


 1. Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής (Άρθρο 29 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τα κεκτημένα δικαιώματα, η άσκηση των δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης εξαρτάται από την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.1.4.


Άρθρο 21


 1. Αναγνωρίζεται ως κεκτημένο το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής χωρίς τον τίτλο εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.1.4, σε όλους τους ιατρούς, που έχουν πάρει άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος μέχρι τις 31.12.1994 δυνάμει διατάξεων που ισχύουν για την άσκηση του επαγγέλματος του ιατρού βασικής εκπαίδευσης, και οι οποίοι κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 ή του άρθρου 23. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου, όπου ο ιατρός έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση χορηγεί, κατόπιν σχετικής αίτησης, πιστοποιητικό που βεβαιώνει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του ιατρού γενικής ιατρικής χωρίς τον τίτλο εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.1.4, στους ιατρούς οι οποίοι έχουν κεκτημένα δικαιώματα δυνάμει του πρώτου εδαφίου.

 2. Αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου και τα οποία χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών μελών από τα άλλα κράτη μέλη, παρέχοντάς τους, στην επικράτειά της, την ίδια ισχύ με τους τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται στην Ελλάδα και οι οποίοι επιτρέπουν την άσκηση δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής. Τμήμα 3 Νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη


Άρθρο 22


 1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη προϋποθέτει γενική σχολική εκπαίδευση τουλάχιστον δέκα ετών, η οποία βεβαιώνεται από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου επιπέδου, στις επαγγελματικές σχολές νοσοκόμων.

 2. Η εκπαίδευση νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη πραγματοποιείται με πλήρη παρακολούθηση και περιλαμβάνει τουλάχιστον το πρόγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα V σημείο 5.2.1.

 3. Η εκπαίδευση του νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετείς σπουδές ή 4600 ώρες θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης· η θεωρητική κατάρτιση καλύπτει τουλάχιστον το ένα τρίτο και η κλινική κατάρτιση τουλάχιστον τη μισή ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης. Είναι δυνατή μερική εξαίρεση σε πρόσωπα που έχουν λάβει τμήμα της υπό εξέταση εκπαίδευσης στο πλαίσιο άλλης εκπαίδευσης τουλάχιστον ισοδύναμου επιπέδου. Ο φορέας που είναι επιφορτισμένος με την εκπαίδευση νοσοκόμου είναι αρμόδιος για το συντονισμό μεταξύ της θεωρητικής και της κλινικής κατάρτισης για το σύνολο του προγράμματος σπουδών.

 4. Η θεωρητική κατάρτιση ορίζεται ως η πτυχή της νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας οι υπό κατάρτιση νοσοκόμοι αποκτούν τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις, κατανόηση και δεξιότητες για το σχεδιασμό, την παροχή και την αξιολόγηση της συνολικής υγειονομικής περίθαλψης. Η εν λόγω εκπαίδευση παρέχεται από το διδακτικό προσωπικό σε θέματα νοσηλευτικής, καθώς και από άλλα αρμόδια πρόσωπα, στις νοσηλευτικές σχολές και σε άλλους χώρους κατάρτισης που επιλέγονται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

 5. Η κλινική κατάρτιση ορίζεται ως η πτυχή της νοσηλευτικής εκπαίδευσης μέσω της οποίας ο υπό κατάρτιση νοσοκόμος μαθαίνει, στο πλαίσιο ομάδας, σε άμεση επαφή με υγιές ή άρρωστο άτομο ή/και σύνολο ανθρώπων (κοινότητα), να σχεδιάζει, να παρέχει και να αξιολογεί την απαιτούμενη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει. Ο εκπαιδευόμενος νοσοκόμος μαθαίνει όχι μόνο να αποτελεί μέλος μιας ομάδας, αλλά και να είναι επικεφαλής ομάδας που οργανώνει τη συνολική νοσηλευτική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής εκπαίδευσης για τα μεμονωμένα άτομα και τις μικρές ομάδες, στο πλαίσιο του υγειονομικού φορέα ή εντός της κοινότητας. Η εν λόγω κατάρτιση πραγματοποιείται στα νοσοκομεία και σε άλλους υγειονομικούς φορείς, καθώς και στο πλαίσιο της κοινότητας, υπό την ευθύνη των διδασκόντων νοσοκόμων και με τη συνεργασία και την αρωγή άλλων ειδικευμένων νοσοκόμων. Άλλο ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να ενσωματωθεί στη διδακτική διεργασία. Οι υπό κατάρτιση νοσοκόμοι συμμετέχουν στις δραστηριότητες των συγκεκριμένων υπηρεσιών στο βαθμό που οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην εκπαίδευσή τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ανάληψη των ευθυνών που συνεπάγεται η νοσηλευτική περίθαλψη.

 6. Η εκπαίδευση του νοσοκόμου υπεύθυνου για γενικήπερίθαλψη παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενοςέχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
  1. προσήκουσες γνώσεις των επιστημών στις οποίεςβασίζεται η γενική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένηςτης ικανοποιητικής γνώσεως του οργανισμού, των φυσιολογικών λειτουργιών και της συμπεριφοράς των υγιώνκαι των ασθενών προσώπων, καθώς και των σχέσεωνπου υφίστανται μεταξύ της κατάστασης της υγείας τουανθρώπου και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του·
  2. ικανοποιητική γνώση της φύσης και της δεοντολογίας του επαγγέλματος και των γενικών αρχών πουαφορούν την υγεία και την περίθαλψη·
  3. προσήκουσα κλινική πείρα, η οποία πρέπει να επιλέγεται για τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα και ναέχει αποκτηθεί υπό τον έλεγχο ειδικευμένων νοσοκόμων και σε χώρους όπου ο αριθμός του ειδικευμένουπροσωπικού και ο εξοπλισμός είναι κατάλληλοι για τηνπερίθαλψη των ασθενών από νοσοκόμους·
  4. ικανότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και εμπειρία από τη συνεργασίαμε το προσωπικό αυτό·
  5. εμπειρία από τη συνεργασία με άλλους επαγγελματίες του υγειονομικού τομέα.


Άρθρο 23


 1. Άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη (Άρθρο 32 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, οι επαγγελματικές δραστηριότητες νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη είναι οι δραστηριότητες που ασκούνται βάσει των επαγγελματικών τίτλων του παραρτήματος V σημείο 5.2.2.


Άρθρο 24


 1. Εφόσον οι γενικοί κανόνες των κεκτημένων δικαιωμάτων εφαρμόζονται στους νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 23 του παρόντος διατάγματος πρέπει να περιλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη χορήγηση νοσηλευτικής περίθαλψης στον ασθενή.

 2. Όσον αφορά τους πολωνικούς τίτλους εκπαίδευσης ως νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη,σχετικά με τα κεκτημένα δικαιώματα ισχύουν μόνονοι παρακάτω διατάξεις περί κεκτημένων δικαιωμάτων.Για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων οιτίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνου για γενικήπερίθαλψη χορηγήθηκαν από την Πολωνία ή των οποίωνη εκπαίδευση άρχισε σ’ αυτό το κράτος πριν από την1η Μαΐου 2004, οι δε τίτλοι δεν πληρούν τις ελάχιστεςαπαιτήσεις εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 31 του παρόντος διατάγματος αναγνωρίζονται οικάτωθι αναφερόμενοι τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμουυπεύθυνου για γενική περίθαλψη ως επαρκής απόδειξη,εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που βεβαιώνειότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ασκήσει, πραγματικά καινομίμως, στην Πολωνία τις δραστηριότητες νοσοκόμουυπεύθυνου για γενική περίθαλψη κατά τις οριζόμενεςπεριόδους:
  1. τίτλος εκπαίδευσης νοσοκόμου βασικών σπουδών(dyplom licencjata pielęgniarstwa): επί τρία συναπτά έτητουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται τηςημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·
  2. τίτλος εκπαίδευσης νοσοκόμου που πιστοποιείολοκλήρωση μεταδευτεροβάθμιων σπουδών, χορηγηθείς από ίδρυμα ιατρικής επαγγελματικής εκπαίδευσης(dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej): επίπέντε συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία πουπροηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.Οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να περιλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για τον προγραμματισμό, τηνοργάνωση και τη χορήγηση νοσηλευτικής περίθαλψηςστον ασθενή.

 3. Αναγνωρίζονται τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης νοσοκόμων που έχουν χορηγηθεί στην Πολωνία σε νοσοκόμους που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους πριν από την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν συμμορφωνόταν προς τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης του άρθρου 31, που βεβαιώνεται με πτυχίο “bachelor” το οποίο αποκτήθηκε με βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης που περιέχεται στο άρθρο 11 της πράξης της 20ής Απριλίου 2004 σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλματα του νοσοκόμου και της μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας της 30ής Απριλίου 2004, αριθ. 92, pos. 885) και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 11ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσοκόμου και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσοκόμων και μαιών/μαιευτών (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας της 13ης Μαΐου 2004, αριθ. 110, pos. 1170) με στόχο να εξακριβωθεί ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο νοσοκόμων που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία, στην περίπτωση της Πολωνίας, καθορίζονται στο παράρτημα V, σημείο 5.2.2.

 4. Όσον αφορά τους ρουμανικούς τίτλους νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη ισχύουν μόνον οι εξής διατάξεις περί κεκτημένων δικαιωμάτων: Στην περίπτωση υπηκόων κρατών μελών των οποίων οι επίσημοι τίτλοι σπουδών νοσοκόμων υπεύθυνων για γενικές φροντίδες χορηγήθηκαν από τη Ρουμανία, ή οι οποίοι άρχισαν την εκπαίδευσή τους στη χώρα αυτή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και δεν πληρούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις κατάρτισης που ορίζονται στο άρθρο 31 του παρόντος διατάγματος, αναγνωρίζονται οι επίσημοι τίτλοι σπουδών νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε şcoală postliceală, ως επαρκής απόδειξη, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση ότι αυτοί οι υπήκοοι κρατών μελών έχουν πραγματικά και νόμιμα ασκήσει στη Ρουμανία τις δραστηριότητες νοσοκόμου τουλάχιστον επί πέντε συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των επτά ετών προ της χορηγήσεως της βεβαιώσεως. Στις παραπάνω δραστηριότητες πρέπει να έχει περιληφθεί η ανάληψη πλήρους ευθύνης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση της νοσοκομειακής περίθαλψης του ασθενούς. Τμήμα 4 Οδοντίατροι


Άρθρο 25


 1. Η εισαγωγή στη βασική οδοντιατρική εκπαίδευση προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που παρέχει πρόσβαση, για τις συγκεκριμένες αυτές σπουδές, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου σε ένα κράτος μέλος.

 2. Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη θεωρητικών και πρακτικών σπουδών πλήρους παρακολούθησης που αφορούν τουλάχιστον το πρόγραμμα του παραρτήματος V, σημείο 5.3.1, και οι οποίες πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

 3. Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
  1. Προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζεται η οδοντιατρική τέχνη καθώς και επαρκήκατανόηση των επιστημονικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών μετρήσεως των βιολογικώνλειτουργιών, της αξιολόγησης των επιστημονικώς διαπιστωμένων γεγονότων και της ανάλυσης των δεδομένων·
  2. προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης, φυσιολογίας και συμπεριφοράς υγιών και ασθενών, καθώς καιτης επιρροής του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου, κατά το μέτρο που ταστοιχεία αυτά σχετίζονται με την οδοντιατρική·
  3. προσήκουσες γνώσεις της διάρθρωσης και της λειτουργίας των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνωνκαι των γύρω ιστών, ασθενών και υγιών καθώς και τηςσχέσης αυτών με τη γενική υγεία και τη φυσική καικοινωνική καλή κατάσταση του ασθενούς·
  4. προσήκουσες γνώσεις των κλινικών πρακτικώνκαι μεθόδων που να παρέχουν συνεκτική εικόνα τωνανωμαλιών, βλαβών και ασθενειών των οδόντων, τουστόματος, των σιαγόνων και των γύρω ιστών, υπό τοπρίσμα της προληπτικής, διαγνωστικής και θεραπευτικής οδοντολογίας·
  5. προσήκουσα κλινική πείρα υπό κατάλληλη εποπτείασε νοσοκομεία.Η εκπαίδευση του οδοντιάτρου παρέχει τα αναγκαίαπροσόντα για όλες τις προληπτικές, διαγνωστικές καιθεραπευτικές δραστηριότητες των ανωμαλιών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των σιαγόνων καιτων γύρω ιστών.


Άρθρο 26


 1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση και επικύρωση πενταετών θεωρητικών και πρακτικών σπουδών στο πλαίσιο του κύκλου σπουδών που προβλέπεται στο άρθρο 34 ή την κατοχή των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 23 και στο άρθρο 37.

 2. Η εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική διδασκαλία σε πανεπιστημιακό κέντρο, σε κέντρο περιθάλψεως, εκπαιδεύσεως και έρευνας ή, ενδεχομένως, σε ίδρυμα υγείας εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτόν από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς. Πραγματοποιείται με ειδικά οδοντιατρικά μαθήματα κατά πλήρη απασχόληση τουλάχιστον τριών ετών υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών ή οργανισμών. Συνεπάγεται προσωπική συμμετοχή του υποψηφίου ειδικευμένου οδοντιάτρου στην δραστηριότητα και στις ευθύνες του εκάστοτε ιδρύματος.

 3. Η χορήγηση του τίτλου ειδικευμένου οδοντιάτρου εξαρτάται από την κατοχή ενός από τους τίτλους βασικής οδοντιατρικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 5.3.2.


Άρθρο 27


 1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, οι επαγγελματικές δραστηριότητες του οδοντιάτρου είναι οι δραστηριότητες που ορίζονται στην παράγραφο 3 και ασκούνται βάσει των επαγγελματικών τίτλων του παραρτήματος V σημείο 5.3.2.

 2. Το επάγγελμα του οδοντιάτρου βασίζεται στην οδοντιατρική εκπαίδευση για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 34 και συνιστά επάγγελμα ειδικό και ξεχωριστό από του ιατρού, είτε ειδικευμένου είτε όχι. Η άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων οδοντιάτρου προϋποθέτει την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.3.2. Οι κάτοχοι ενός τέτοιου τίτλου εκπαίδευσης εξομοιώνονται με τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 23 ή 37.

 3. Οι οδοντίατροι έχουν γενικώς τη δυνατότητα ανάληψης και άσκησης των δραστηριοτήτων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας όσον αφορά τις ανωμαλίες και ασθένειες των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των παρακείμενων ιστών, τηρουμένων των κανονιστικών διατάξεων και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα κατά τις κρίσιμες ημερομηνίες που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο 5.3.2.


Άρθρο 28


 1. Αναγνωρίζονται, για τους σκοπούς της άσκησης τωνεπαγγελματικών δραστηριοτήτων οδοντιάτρου βάσειτων τίτλων του παραρτήματος V σημείο 5.3.2, οι τίτλοιεκπαίδευσης ιατρού οι οποίοι χορηγούνται στην Ιταλία,στην Ισπανία, στην Αυστρία, στην Τσεχική Δημοκρατία,στη Σλοβακία και στη Ρουμανία σε άτομα που άρχισαντην ιατρική εκπαίδευσή τους το αργότερο κατά τηνκρίσιμη ημερομηνία που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα για το οικείο κράτος μέλος, και συνοδεύονταιαπό πιστοποιητικό που χορηγείται από τις αρμόδιεςαρχές των ανωτέρω κρατών μελών.Το εν λόγω πιστοποιητικό βεβαιώνει την τήρηση τωνακόλουθων δύο προϋποθέσεων :
  1. ότι τα άτομα αυτά άσκησαν, στο εν λόγω κράτοςμέλος, πράγματι, νομίμως και πρωτίστως, τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 36 του παρόντοςδιατάγματος επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατάτη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση τουπιστοποιητικού·
  2. ότι τα πρόσωπα αυτά επιτρέπεται να ασκούν τιςεν λόγω δραστηριότητες υπό τους ίδιους όρους μετους κατόχους του τίτλου εκπαίδευσης που παρατίθεται για το συγκεκριμένο κράτος στο παράρτημα Vσημείο 5.3.2.Εξαιρούνται από την τριετή άσκηση του επαγγέλματος που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), ταάτομα που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστοντριετείς σπουδές οι οποίες βεβαιώνονται από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους ως ισοδύναμες προςτην εκπαίδευση που αναφέρεται στο άρθρο 34.Όσον αφορά την Τσεχική Δημοκρατία και την Σλοβακία, οι τίτλοι εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στην πρώηνΤσεχοσλοβακία αναγνωρίζονται όπως και οι τσεχικοίκαι σλοβακικοί τίτλοι εκπαίδευσης και υπό τους ίδιουςόρους που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια.

 2. Αναγνωρίζονται οι τίτλοι ιατρικής εκπαίδευσης πουχορηγούνται στην Ιταλία σε άτομα που έχουν αρχίσειτην πανεπιστημιακή ιατρική εκπαίδευσή τους μετά την28η Ιανουαρίου 1980 και, το αργότερο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1984, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικόπου χορηγείται από τις ιταλικές αρμόδιες αρχές.Το εν λόγω πιστοποιητικό βεβαιώνει την τήρηση τωνακόλουθων τριών προϋποθέσεων:
  1. ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν υποβληθεί επιτυχώςστην ειδική δοκιμασία επάρκειας που διοργανώθηκεαπό τις αρμόδιες ιταλικές αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον κατέχουν επίπεδο γνώσεων καιδεξιοτήτων συγκρίσιμο προς εκείνο των ατόμων πουδιαθέτουν τον τίτλο εκπαίδευσης που εμφανίζεται, γιατην Ιταλία, στο παράρτημα V, σημείο 5.3.2·
  2. ότι, στην Ιταλία, άσκησαν πράγματι, νομίμως καιπρωτίστως, τις δραστηριότητες που αναφέρονται στοάρθρο 36 επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη κατά τηδιάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού·
  3. ότι επιτρέπεται να ασκούν ή ασκούν πράγματι, νομίμως και πρωτίστως και υπό τους ίδιους όρους με τουςκατόχους του τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται γιατην Ιταλία στο παράρτημα V σημείο 5.3.2, τις δραστηριότητες του άρθρου 36.Απαλλάσσονται από τη δοκιμασία επάρκειας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), τα πρόσωπαπου έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον τριετείς σπουδές οι οποίες πιστοποιούνται από τις αρμόδιεςαρχές ως ισοδύναμες προς την εκπαίδευση για τηνοποία γίνεται λόγος στο άρθρο 34.Προς τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα εξομοιώνονται τα πρόσωπα που άρχισαν την πανεπιστημιακήιατρική τους εκπαίδευση μετά την 31η Δεκεμβρίου 1984,υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω τριετείς σπουδέςάρχισαν πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1994.Τμήμα 5Κτηνίατροι


Άρθρο 29


 1. Η κτηνιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πενταετείς θεωρητικές και πρακτικές σπουδές πλήρους παρακολούθησης που πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου, και περιλαμβάνουν τουλάχιστον το πρόγραμμα που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.4.1.

 2. Η εισαγωγή στην κτηνιατρική εκπαίδευση προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που παρέχει πρόσβαση, για τις συγκεκριμένες σπουδές, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει ως ισοδύναμου επιπέδου για τις σπουδές αυτές.

 3. Η εκπαίδευση του κτηνιάτρου παρέχει την εγγύησηότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθεςγνώσεις και δεξιότητες:
  1. προσήκουσες γνώσεις των επιστημών στις οποίεςβασίζονται οι δραστηριότητες του κτηνιάτρου·
  2. προσήκουσες γνώσεις του οργανισμού και τωνλειτουργιών των υγιών ζώων, της εκτροφής τους, τηςαναπαραγωγής τους, γενικώς της υγιεινής τους καθώςκαι της διατροφής τους, περιλαμβανομένης της τεχνολογίας που εφαρμόζεται κατά την παρασκευή και τηδιατήρηση των τροφών που απαιτούνται για τις ανάγκες τους·
  3. προσήκουσες γνώσεις στον τομέα της συμπεριφοράς και της προστασίας των ζώων·
  4. προσήκουσες γνώσεις των αιτιών, της φύσης, τηςεξέλιξης, των αποτελεσμάτων, των διαγνωστικών μεθόδων και της θεραπείας των ασθενειών των ζώων,είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες· μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη γνώση των ασθενειών που μεταδίδονται στονάνθρωπο·
  5. προσήκουσες γνώσεις της προληπτικής ιατρικής·
  6. προσήκουσες γνώσεις της υγιεινής και της τεχνολογίας κατά την παραγωγή, βιομηχανική παραγωγή καιθέση σε κυκλοφορία των ζωοτροφών ή ζωικής προελεύσεως τροφίμων που προορίζονται για την ανθρώπινηκατανάλωση·
  7. προσήκουσες γνώσεις όσον αφορά τις νομοθετικές,κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που σχετίζονται μετα ανωτέρω απαριθμηθέντα θέματα·
  8. προσήκουσα κλινική και άλλη πρακτική εμπειρίαυπό κατάλληλη εποπτεία.


Άρθρο 30


 1. Ειδικά κεκτημένα δικαιώματα των κτηνιάτρων (Άρθρο 39 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 παράγραφος 4 όσον αφορά τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων οι τίτλοι κτηνιατρικής εκπαίδευσης έχουν χορηγηθεί από την Εσθονία ή των οποίων η εκπαίδευση άρχισε σ’ αυτό το κράτος πριν από την 1η Μαΐου 2004, οι τίτλοι αυτοί αναγνωρίζονται εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ασκήσει, πραγματικά και νομίμως, στην Εσθονία τις οικείες δραστηριότητες επί πέντε συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. Τμήμα 6 Μαίες/Μαιευτές


Άρθρο 31


 1. Συνολικά, η μαιευτική εκπαίδευση περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους εκπαιδευτικούςκύκλους:
  1. ειδική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον τριών ετών θεωρητικών και πρακτικών σπουδών (κατεύθυνση I) που να καλύπτει τουλάχιστον τοπρόγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα V σημείο5.5.1 ή
  2. ειδική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης δεκαοκτώ μηνών (κατεύθυνση II) που να καλύπτει τουλάχιστον το πρόγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα Vσημείο 5.5.1 και η οποία να μην έχει αποτελέσει αντικείμενο ισοδύναμης κατάρτισης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη.Ο φορέας που αναλαμβάνει την μαιευτική εκπαίδευσηθα πρέπει να είναι αρμόδιος για το συντονισμό θεωρίας και πράξης για το σύνολο του προγράμματοςσπουδών.

 2. Η εισαγωγή στη μαιευτική εκπαίδευση υπόκειται σεμία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. την ολοκλήρωση τουλάχιστον των πρώτων δέκαετών της γενικής σχολικής εκπαίδευσης, για την κατεύθυνση I·
  2. την κατοχή τίτλου εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.2.2 για την κατεύθυνση II.

 3. Η εκπαίδευση της μαίας/του μαιευτή παρέχει τηνεγγύηση ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος έχει αποκτήσει τιςακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
  1. προσήκουσες γνώσεις των επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι δραστηριότητες της μαίας/του μαιευτή, ιδίως της μαιευτικής και της γυναικολογίας·
  2. προσήκουσες γνώσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας και της νομοθεσίας·
  3. λεπτομερή γνώση της βιολογικής λειτουργίας, τηςανατομίας και της φυσιολογίας στον τομέα της μαιευτικής και των νεογνών, καθώς και γνώση των σχέσεωνμεταξύ της κατάστασης της υγείας του ανθρώπου καιτου φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και τηςσυμπεριφοράς του·
  4. επαρκή κλινική πείρα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα υπό την εποπτεία αναγνωρισμένου εξειδικευμένουπροσωπικού στη μαιευτική·
  5. προσήκουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευσητου υγειονομικού προσωπικού και εμπειρία συνεργασίαςμε το εν λόγω προσωπικό.


Άρθρο 32


 1. Οι τίτλοι μαιευτικής εκπαίδευσης του παραρτήματος V σημείο 5.5.2 αναγνωρίζονται αυτομάτως δυνάμειτου άρθρου 21, εφόσον πληρούν μία από τις ακόλουθεςπροϋποθέσεις:
  1. μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησηςτουλάχιστον τριών ετών:i) είτε εξαρτώμενη από την κατοχή διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου παρέχοντος πρόσβαση σταπανεπιστημιακά ιδρύματα ή στα ιδρύματα τριτοβάθμιαςεκπαίδευσης, ή διασφαλίζοντος εκ προοιμίου ισοδύναμοεπίπεδο γνώσεων,ii) είτε ακολουθούμενη από διετή επαγγελματική πείραγια την οποία χορηγείται πιστοποιητικό σύμφωνα μετην παράγραφο 2·
  2. μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησηςτουλάχιστον δύο ετών ή 3600 ωρών υπό τον όρο ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνουγια γενική περίθαλψη που αναφέρεται στο παράρτημαV σημείο 5.2.2·
  3. μαιευτική εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησηςτουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών ή 3000 ωρών υπό τονόρο ότι συνοδεύεται από τίτλο εκπαίδευσης νοσοκόμουυπεύθυνου για γενική περίθαλψη που αναφέρεται στοπαράρτημα V σημείο 5.2.2 και ακολουθούμενη από επαγγελματική πείρα ενός έτους για την οποία χορηγείταιπιστοποιητικό σύμφωνα με την παράγραφο 2.

 2. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 πιστοποιητικό χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής. Βεβαιώνει δε ότι ο δικαιούχος, μετά την απόκτηση του τίτλου μαιευτικής εκπαίδευσης, άσκησε ικανοποιητικά, σε νοσοκομείο ή σε εγκεκριμένο προς τούτο υγειονομικό ίδρυμα, όλες τις δραστηριότητες μαίας/μαιευτή κατά το αντίστοιχο διάστημα.


Άρθρο 33


 1. Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται στις δραστηριότητες μαίας/μαιευτή όπως ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και όπως ασκούνται βάσει των επαγγελματικών τίτλων του παραρτήματος V σημείο 5.5.2.

 2. Οι μαίες/μαιευτές έχουν τη δυνατότητα ανάληψηςκαι άσκησης τουλάχιστον των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
  1. παροχή ορθής πληροφόρησης και συμβουλών σεθέματα οικογενειακού προγραμματισμού·
  2. εξακρίβωση εγκυμοσύνης και στη συνέχεια παρακολούθηση της φυσιολογικής εγκυμοσύνης και εκτέλεσητων εξετάσεων που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο τηςεξέλιξης της φυσιολογικής εγκυμοσύνης·
  3. έγγραφη ή συμβουλευτική υπόδειξη για εκτέλεσητων απαραίτητων εξετάσεων με στόχο την όσο γίνεταιπιο πρώιμη διάγνωση κάθε επικίνδυνης εγκυμοσύνης·
  4. κατάρτιση προγράμματος προετοιμασίας των γονέων στο μελλοντικό ρόλο τους, εξασφάλιση της πλήρουςπροετοιμασίας τους για τον τοκετό και παροχή συμβουλών στον τομέα της υγιεινής και της διατροφής·
  5. παροχή συνδρομής στην έγκυο κατά τη διάρκειατου τοκετού και παρακολούθηση της κατάστασης τουεμβρύου με τα κατάλληλα κλινικά και τεχνικά μέσα·
  6. διεξαγωγή του φυσιολογικού τοκετού στην περίπτωση που πρόκειται για κεφαλική προβολή περιλαμβανομένης εν ανάγκη και της επισειοτομής και, σεεπείγουσα περίπτωση, διενέργεια τοκετού ισχιακήςπροβολής·
  7. διάγνωση στη μητέρα ή στο νεογνό συμπτωμάτωνπου φανερώνουν ανωμαλίες οι οποίες απαιτούν τηνπαρέμβαση ιατρού καθώς και παροχή συνδρομής στοντελευταίο σε περίπτωση επέμβασης· λήψη επειγόντωνμέτρων που επιβάλλονται σε περίπτωση απουσίας ιατρού, ιδίως δακτυλική αποκόλληση του πλακούντα, ηοποία ακολουθείται ενδεχομένως από δακτυλική επισκόπηση της μήτρας·
  8. εξέταση και φροντίδα του νεογνού· λήψη όλωντων μέτρων που επιβάλλονται σε περίπτωση ανάγκηςκαι εφαρμογή, σε δεδομένη περίπτωση, άμεσης ανανήψεως·
  9. παρακολούθηση και έλεγχος της λεχώνας και παροχή όλων των απαραίτητων συμβουλών που αποβλέπουν στην ανατροφή του νεογνού με τις καλύτερεςδυνατές συνθήκες·
  10. εφαρμογή της θεραπείας που ορίζεται από τον ιατρό·
  11. τήρηση των απαραίτητων εγγράφων, ιστορικώνκαι αρχείων.


Άρθρο 34


 1. Για τους πολίτες των κρατών μελών των οποίων οι χορηγούμενοι τίτλοι μαιευτικής εκπαίδευσης πληρούν το σύνολο των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης του άρθρου 40 αλλά, δυνάμει του άρθρου 41, αναγνωρίζονται μόνο, εάν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματος, που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο 41 παράγραφος 2, αναγνωρίζονται ως επαρκής απόδειξη οι τίτλοι εκπαίδευσης, που χορηγήθηκαν από αυτά τα κράτη μέλη πριν από την κρίσιμη ημερομηνία που αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 5.5.2, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό, που βεβαιώνει ότι οι εν λόγω υπήκοοι αφιερώθηκαν πράγματι και νομίμως στις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον δύο συναπτά έτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγηση του πιστοποιητικού.

 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται στους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων οι τίτλοι μαιευτικής εκπαίδευσης πιστοποιούν εκπαίδευση, που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και οι οποίοι πληρούν το σύνολο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης του άρθρου 40 του παρόντος διατάγματος, αλλά οι οποίοι δυνάμει του άρθρου 41 αναγνωρίζονται μόνο, εάν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματος, που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο 41 παράγραφος 2, εφόσον πιστοποιούν εκπαίδευση, που άρχισε πριν από τις 3 Οκτωβρίου 1990.

 3. Όσον αφορά τους πολωνικούς τίτλους εκπαίδευσηςμαίας/μαιευτή, σχετικά με τα κεκτημένα δικαιώματαισχύουν μόνον οι παρακάτω διατάξεις περί κεκτημένωνδικαιωμάτων.Για τους υπηκόους των κρατών μελών των οποίων οιτίτλοι εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή χορηγήθηκαν από τηνΠολωνία, ή των οποίων η εκπαίδευση άρχισε σ’ αυτότο κράτος πριν από την 1η Μαΐου 2004, οι δε τίτλοιδεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης,που προβλέπονται στο άρθρο 40, αναγνωρίζονται οικάτωθι αναφερόμενοι τίτλοι εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή,εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό, που βεβαιώνει,ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ασκήσει, πραγματικά καινομίμως, στην Πολωνία τις δραστηριότητες μαίας/μαιευτή κατά τις παρακάτω οριζόμενες περιόδους:
  1. τίτλος εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή βασικών σπουδών (dyplom licencjata położnictwa): επί τρία συναπτάέτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείταιτης ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·
  2. τίτλος εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή που πιστοποιείολοκλήρωση μεταδευτεροβάθμιων σπουδών, χορηγηθείς από ίδρυμα ιατρικής επαγγελματικής εκπαίδευσης(dyplom położnej): επί πέντε συναπτά έτη τουλάχιστονκατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίαςέκδοσης του πιστοποιητικού.

 4. Αναγνωρίζονται οι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της μαιευτικής, που έχουν χορηγηθεί στην Πολωνία σε μαίες/μαιευτές, που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους πριν από την 1η Μαΐου 2004, η οποία δεν πληρούσε τις στοιχειώδεις απαιτήσεις εκπαίδευσης του άρθρου 40 του παρόντος διατάγματος, που βεβαιώνεται με πτυχίο “bachelor”, το οποίο αποκτήθηκε με βάση ειδικό πρόγραμμα αναβάθμισης, που περιέχεται στο άρθρο 11 της πράξης της 20ής Απριλίου 2004 σχετικά με την τροποποίηση της πράξης για τα επαγγέλματα του νοσοκόμου και της μαίας/μαιευτή και σε ορισμένα άλλα νομοθετήματα (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας της 30ής Απριλίου 2004, αριθ. 92 pos. 885) και στον κανονισμό του Υπουργού Υγείας της 11ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους λεπτομερείς όρους σπουδών νοσοκόμου και μαίας/μαιευτή, που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τελική εξέταση- matura) και οι οποίοι είναι απόφοιτοι ιατρικού λυκείου και ιατρικών επαγγελματικών σχολών νοσοκόμων και μαιών/μαιευτών (Επίσημη Εφημερίδα της Πολωνικής Δημοκρατίας της 13ης Μαΐου 2004, αριθ. 110 pos. 1170) με στόχο να εξακριβωθεί ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ανάλογο με το επίπεδο μαιών/μαιευτών που διαθέτουν τα προσόντα τα οποία, στην περίπτωση της Πολωνίας, καθορίζονται στο παράρτημα V σημείο 5.5.2.

 5. Όσον αφορά τους ρουμανικούς τίτλους μαιών, ισχύουν μόνον οι εξής διατάξεις κεκτημένων δικαιωμάτων: Επίσημοι τίτλοι σπουδών μαιευτικής (asistent medical obstetrică – ginecologie), οι οποίοι χορηγήθηκαν από τη Ρουμανία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 σε πολίτες των κρατών μελών και δεν πληρούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις κατάρτισης, που ορίζονται στο άρθρο 40 του παρόντος διατάγματος, αναγνωρίζονται ως επαρκής απόδειξη για τους σκοπούς εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μαίας, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση, ότι αυτοί οι υπήκοοι των κρατών μελών έχουν πραγματικά και νόμιμα ασκήσει στη Ρουμανία τις δραστηριότητες μαίας τουλάχιστον επί πέντε συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των επτά ετών πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης. Τμήμα 7 Φαρμακοποιοί


Άρθρο 35


 1. Η εισαγωγή στη φαρμακευτική εκπαίδευση προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος ή πιστοποιητικού που παρέχει πρόσβαση, για τις συγκεκριμένες σπουδές, στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε ιδρύματα επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου, σε ένα κράτος μέλος.

 2. Ο τίτλος φαρμακευτικής εκπαίδευσης βεβαιώνειεκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, από ταοποία τουλάχιστον:
  1. τέσσερα έτη θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισηςπλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο, ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου αναγνωρισμένου ωςισοδύναμου ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου·
  2. έξι μήνες πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο ανοικτόστο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό την εποπτεία της φαρμακευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου αυτού.Ο εν λόγω κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τουλάχιστοντο πρόγραμμα του παραρτήματος V σημείο 5.6.1.

 3. Η εκπαίδευση του φαρμακοποιού παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις ακόλουθεςγνώσεις και δεξιότητες:
  1. προσήκουσα γνώση των φαρμάκων καθώς και τωνυλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τωνφαρμάκων·
  2. προσήκουσα γνώση της φαρμακευτικής τεχνολογίας και του φυσικού, χημικού, βιολογικού και μικροβιολογικού ελέγχου των φαρμάκων·
  3. προσήκουσα γνώση του μεταβολισμού και των αποτελεσμάτων των φαρμάκων και της δράσης των τοξικώνουσιών, καθώς και της χρήσης των φαρμάκων·
  4. προσήκουσα γνώση η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων για τα φάρμακαώστε βάσει αυτής να μπορούν να παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες·
  5. προσήκουσα γνώση των νόμιμων και άλλων προϋποθέσεων για την άσκηση φαρμακευτικών δραστηριοτήτων.


Άρθρο 36


 1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, φαρμακευτικές δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες, των οποίων η ανάληψη και η άσκηση εξαρτώνται, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων και οι οποίες μπορούν να ασκηθούν από τους κατόχους τίτλου εκπαίδευσης από τους αναφερόμενους στο παράρτημα V σημείο 5.6.2.

 2. Οι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου εκπαίδευσης, ήτίτλου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου επιπέδου στοντομέα της φαρμακευτικής, που πληροί τους όρους τουάρθρου 44, έχουν το δικαίωμα ανάληψης και άσκησης,με την επιφύλαξη, ενδεχομένως, της απαίτησης συμπληρωματικής επαγγελματικής πείρας, τουλάχιστον τωνακόλουθων δραστηριοτήτων:
  1. καθορισμού της φαρμακευτικής μορφής των φαρμάκων,
  2. παρασκευής και ελέγχου των φαρμάκων,
  3. ελέγχου των φαρμάκων σε εργαστήριο ελέγχουφαρμάκων,
  4. αποθήκευσης, διατήρησης και διανομής των φαρμάκων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης,
  5. προετοιμασίας, ελέγχου, αποθήκευσης και διανομήςτων φαρμάκων στα φαρμακεία,
  6. προετοιμασίας, ελέγχου, αποθήκευσης και διάθεσης των φαρμάκων στα νοσοκομεία,
  7. παροχής πληροφοριών και συμβουλών σχετικά μετα φάρμακα.Τμήμα 8Αρχιτέκτονες


Άρθρο 37


 1. Εκπαίδευση αρχιτεκτόνων(Άρθρο 46 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)Συνολικά, η εκπαίδευση αρχιτέκτονα περιλαμβάνει τουλάχιστον είτε τέσσερα έτη σπουδών πλήρους παρακολούθησης, είτε έξι έτη σπουδών, εκ των οποίων τουλάχιστοντρία έτη πλήρους παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ήανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα και πιστοποιείται με τηνεπιτυχία σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου.Η εν λόγω εκπαίδευση, που πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και της οποίας το πρωταρχικόστοιχείο συνιστά η αρχιτεκτονική, πρέπει να διατηρείτην ισορροπία μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικώνπτυχών της εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής και να παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενοςέχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
  1. ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιώνπου να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικέςαπαιτήσεις·
  2. προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριώντης αρχιτεκτονικής καθώς και των συναφών τεχνών,τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου·
  3. γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναιδυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης·
  4. προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονταιστη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού·
  5. ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός,ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, καθώς καιικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τουςχώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και τηναντίστοιχη κλίμακα·
  6. ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος τουαρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποίαλαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες·
  7. γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης·
  8. γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού,οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποίασυνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων·
  9. προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουνσχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχείαεσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας·
  10. τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτοναςθα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούντις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενοςτους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούςκανονισμούς·
  11. προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων,κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με τηνυλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη τωνσχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.


Άρθρο 38


 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46, αναγνωρίζεται επίσης ότι πληροί το άρθρο 21 η τριετής εκπαίδευση των “Fachhochschulen” στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία λειτουργούσε στις 5 Αυγούστου 1985, πληρούσε τις απαιτήσεις του άρθρου 46 και παρείχε πρόσβαση στις δραστηριότητες του άρθρου 48 στο ανωτέρω κράτος μέλος βάσει του επαγγελματικού τίτλου αρχιτέκτονα, με την προϋπόθεση ότι η εκπαίδευση συμπληρώνεται από περίοδο επαγγελματικής πείρας τεσσάρων ετών, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορηγείται από την επαγγελματική τάξη στον πίνακα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο αρχιτέκτονας που επιθυμεί να επωφεληθεί των διατάξεων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Η επαγγελματική τάξη πρέπει προηγουμένως να ορίσει ότι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τον οικείο αρχιτέκτονα στον τομέα της αρχιτεκτονικής συνιστούν πειστική εφαρμογή του συνόλου των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 46 . Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται βάσει της ίδιας διαδικασίας με εκείνη που ισχύει για την εγγραφή στον πίνακα της επαγγελματικής τάξης.

 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46 και στα πλαίσια των προσπαθειών για την κοινωνική αναβάθμιση ή την αναβάθμιση των προγραμμάτων πανεπιστημιακών σπουδών με μερική απασχόληση, αναγνωρίζεται επίσης ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 η εκπαίδευση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 46 και πιστοποιείται από εξέταση στην αρχιτεκτονική, που ολοκληρώνεται επιτυχώς από πρόσωπο που εργάζεται επί επτά και πλέον έτη στον τομέα της αρχιτεκτονικής υπό τον έλεγχο ενός αρχιτέκτονα ή ενός γραφείου αρχιτεκτόνων. Η εξέταση αυτή πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και να ισοδυναμεί προς την εξέταση στο τέλος των σπουδών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 46, πρώτο εδάφιο.


Άρθρο 39


 1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, επαγγελματικές δραστηριότητες του αρχιτέκτονα είναι οι δραστηριότητες που ασκούνται συνήθως βάσει του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα.

 2. Θεωρείται ότι πληρούν τους απαιτούμενους όρους για την άσκηση των δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα, υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, οι υπήκοοι κράτους μέλους οι οποίοι δικαιούνται να φέρουν τον εν λόγω τίτλο κατ’ εφαρμογή νόμου που παραχωρεί στην αρμόδια αρχή κράτους μέλους τη δυνατότητα να χορηγεί τον τίτλο αυτό στους υπηκόους των κρατών μελών που έχουν διακριθεί ιδιαιτέρως λόγω της ποιότητας του έργου τους στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική φύση των δραστηριοτήτων των ενδιαφερομένων βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορηγεί το κράτος μέλος καταγωγής τους.


Άρθρο 40


 1. Αναγνωρίζονται οι τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που αναφέρονται στο παράρτημα VI, οι οποίοι χορηγούνται από τα άλλα κράτη μέλη και πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε το αργότερο κατά το αναφερόμενο στο εν λόγω παράρτημα κρίσιμο ακαδημαϊκό έτος, ακόμη και αν δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 46, παρέχοντάς τους την ίδια ισχύ, στην επικράτειά της, με τους τίτλους εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που χορηγούνται στην Ελλάδα όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα. Κατά ταύτα, αναγνωρίζονται οι βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, οι οποίες πιστοποιούν την αντίστοιχη ισοδυναμία των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται από τις 8 Μαΐου 1945 από τις αρμόδιες αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας με τους τίτλους που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα.

 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται και προσδίδεται σ’ αυτές, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων υπό τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα, η ίδια ισχύς με τουςτίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται στην Ελλάδα,οι βεβαιώσεις που χορηγούνται στους υπηκόους τωνκρατών μελών από τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουνκανονιστικές ρυθμίσεις ως προς την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα κατά τις ακόλουθεςημερομηνίες:
  1. 1η Ιανουαρίου 1995 για την Αυστρία, τη Φινλανδίακαι τη Σουηδία·
  2. 1η Μαΐου 2004 για την Τσεχική Δημοκρατία, τηνΕσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τηνΟυγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τηΣλοβακία·
  3. 5 Αυγούστου 1987 για τα άλλα κράτη μέλη.Οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιοτης παρούσας παραγράφου πιστοποιούν ότι ο κάτοχόςτους έλαβε την άδεια να κάνει χρήση του επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα το αργότερο κατά τηνημερομηνία αυτή και ότι αφιερώθηκε πράγματι, στοπλαίσιο της εν λόγω κανονιστικής ρύθμισης, στις συγκεκριμένες δραστηριότητες επί τουλάχιστον τρία συναπτάέτη κατά τη διάρκεια πέντε ετών πριν από τη χορήγησητου πιστοποιητικού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙVΚοινές διατάξεις περί εγκατάστασης


Άρθρο 41


 1. Προκειμένου να αποφανθούν επί αιτήσεως αδείας για την άσκηση του οικείου νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος κατ’ εφαρμογή του παρόντος τίτλου, οι αρμόδιες αρχές απαιτούν την κατάθεση των εγγράφων και των πιστοποιητικών του παραρτήματος VII. Τα έγγραφα που αναφέρονται στο παράρτημα VII σημείο 1 στοιχεία δ), ε) και στ) δεν μπορούν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οργανισμοί και άλλα νομικά πρόσωπα διασφαλίζουν το απόρρητο των παρεχόμενων πληροφοριών.

 2. Σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους επιβεβαίωση του γνησίου των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος μέλος καθώς και επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ο δικαιούχος πληροί, όσον αφορά τα επαγγέλματα του κεφαλαίου III του παρόντος τίτλου, τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που αναφέρονται αντιστοίχως στα άρθρα 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 και 46.

 3. Σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αμφιβολιών, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι εκπαίδευσης, κατά την έννοιατου άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), από αρμόδιααρχή κράτους μέλους και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σεεκπαιδευτικό ίδρυμα που εδρεύει νόμιμα, σύμφωνα μετις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, στην ελληνική επικράτεια ή στην επικράτειαάλλου κράτους μέλους, οι αρμόδιες ελληνικές αρχέςεπαληθεύουν με τον αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλοςκαταγωγής του τίτλου:
  1. κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυμα που παρέσχε την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήμως από τοεκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος μέλοςκαταγωγής του τίτλου·
  2. κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθείεάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρουστο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου και
  3. κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν ταίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια τουκράτους μέλους που χορήγησε τον τίτλο.

 4. Εφόσον για την ανάληψη νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος στην Ελλάδα απαιτείται ένορκη ή επίσημη δήλωση, και στις περιπτώσεις που ο τύπος της εν λόγω (ένορκης ή επίσημης) δήλωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο, όταν αυτός είναι υπήκοος άλλου κράτους-μέλους, αυτός υποβάλλεται σε κατάλληλο και ισοδύναμο τύπο όρκου ή δήλωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 408 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.


Άρθρο 42


 1. Χρήση του επαγγελματικού τίτλου (Άρθρο 52 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) Εφόσον η χρήση του επαγγελματικού τίτλου σχετικά με μία από τις δραστηριότητες ορισμένου επαγγέλματος έχει ρυθμισθεί νομοθετικώς στην Ελλάδα, οι υπήκοοι των κρατών μελών που αποκτούν το δικαίωμα να ασκούν νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα βάσει του τίτλου III, φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο, ο οποίος στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο εν λόγω επάγγελμα, και κάνουν χρήση της ενδεχόμενης σύντμησής του. ΤΙΤΛΟΣ IV ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ


Άρθρο 43


 1. Γλωσσικές γνώσεις (Άρθρο 53 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) Οι δικαιούχοι της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 54 υποχρεούνται να διατυπώνουν, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πλήρως αιτιολογημένη κρίση σχετικά με τη γνώση της ελληνικής γλώσσας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος.


Άρθρο 44


 1. Χρήση του τίτλου εκπαίδευσης (Άρθρο 54 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 51, οι αρμόδιες αρχές αναγνωρίζουν στους ενδιαφερομένους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής, και ενδεχομένως τη σύντμησή του, στη γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής. Ο εν λόγω τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του ιδρύματος ή της εξεταστικής επιτροπής που τον χορήγησε. Εφόσον μπορεί να προκληθεί σύγχυση μεταξύ του εν λόγω τίτλου εκπαίδευσης που έχει χορηγήσει το κράτος μέλος καταγωγής και ενός τίτλου για τον οποίο απαιτείται στην Ελλάδα συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν διαθέτει ο δικαιούχος, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίσουν ότι ο δικαιούχος θα χρησιμοποιεί τον τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής με την ενδεικνυόμενη μορφή την οποία θα επισημάνει.


ΜΕΡΟΣ Β


Άρθρο 45


 1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ), είναι το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) που συνιστάται με το άρθρο 55 του παρόντος διατάγματος.

 2. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) είναι επίσης αρμόδιο για να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των κτηνιάτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 3. Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν διάταγμα έγγραφα, να λαμβάνει τις αποφάσεις χορηγήσεως άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος ή τίτλου ειδικότητας των ιατρών, νοσοκόμων, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, μαιών/μαιευτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ορίζεται η αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της επαγγελματικής εγκατάστασης των ως άνω επαγγελματιών ή της περιφέρειας στην οποία αυτοί προτίθενται να εγκατασταθούν.

 4. Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν διάταγμα έγγραφα και να λαμβάνει τις αποφάσεις χορηγήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτέκτονα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 5. Από 1-1-2013 αρμόδιες αρχές να δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδουν τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ) είναι οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις που είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Για τους επαγγελματίες για τους οποίους δεν υπάρχουν αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 46


 1. Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων(Άρθρο 56 § 3 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συλλογικό όργανο με τηνονομασία «Συμβούλιο Αναγνωρίσεως ΕπαγγελματικώνΠροσόντων», το οποίο έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντωνσύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ τουΤίτλου ΙΙΙ, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙτου Τίτλου ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος.Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:
  1. Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού για τη ρύθμισητου τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεωνγια αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, σύμφωναμε τους όρους του παρόντος διατάγματος.
  2. Η κρίση κάθε θέματος κρίσιμου για την αναγνώρισηεπαγγελματικών προσόντων και ιδίως του ζητήματοςαν απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησηςπροσαρμογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε δοκιμασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόμενο αυτής, στο πλαίσιο του άρθρου 14 του παρόντοςδιατάγματος.
  3. Η έκδοση απόφασης για την αναγνώριση ή μη τωνεπαγγελματικών προσόντων επί τη βάσει των προσκομιζομένων τίτλων ή της κεκτημένης επαγγελματικήςπείρας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγματος (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τμήμα 5).
  4. Ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης απότο αρμόδιο όργανο των αποφάσεών του στις περιπτώσεις επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής.
  5. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων αναγνώρισης τίτλωνεπαγγελματικής εκπαίδευσης του Τίτλου ΙΙΙ - ΚεφάλαιοΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, όταν αυτό ζητηθεί απότην αρμόδια αρχή.
  6. Ο έλεγχος των επαγγελματικών προσόντων τουπαρόχου υπηρεσιών, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσειςτου άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγματος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρμόδια αρχή τουάρθρου 7 παράγραφος 6 του παρόντος διατάγματος.


Άρθρο 47


 1. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων λειτουργεί σε δύο Τμήματα και σε Ολομέλεια.

 2. Η Ολομέλεια έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  1. μελετά θέματα γενικότερης σημασίας που παραπέμπονται από τα Τμήματα του Συμβουλίου ή είναι κοινούενδιαφέροντος για αυτά, και
  2. εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου.

 3. Το Τμήμα Α΄ αποφαίνεται επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων επιπέδου αντιστοίχου προς τα οριζόμενα υπό στοιχεία δ’ και ε’ του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος.

 4. Το Τμήμα Β΄ αποφαίνεται επί των λοιπών αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 55 του παρόντος διατάγματος.

 5. Το Τμήμα Α΄ του Συμβουλίου αποτελούν:
  1. Ο Νομικός Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου τουΚράτους (Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του άλλο Νομικό Σύμβουλο οριζόμενο με απόφασητου Προέδρου του Ν.Σ.Κ.
  2. Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου τουΔιεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με τον αναπληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου του οργανισμού αυτού.
  3. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης καιΘρησκευμάτων, με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιαςΔιεύθυνσης.
  4. Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιουΥπουργείου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του απότον οικείο Υπουργό.
  5. Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ήσυγγενούς επαγγελματικής οργάνωσης, οριζόμενος μετον αναπληρωτή του από την επαγγελματική οργάνωση.
  6. Ένας ειδικός επιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντωνοριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον ΥπουργόΠαιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  7. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 τουπαρόντος διατάγματος με αναπληρωτή του υπάλληλοτης ίδιας υπηρεσίας.Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθεφορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιοανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.

 6. Το Τμήμα Β΄ του Συμβουλίου αποτελούν:
  1. Ο Νομικός Σύμβουλος του Ν.Σ.Κ. στο ΥπουργείοΠαιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ωςΠρόεδρος, με αναπληρωτή του άλλο Νομικό Σύμβουλοοριζόμενο με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.
  2. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης καιΘρησκευμάτων με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιαςΔιεύθυνσης.
  3. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΕπαγγελματικώνΔικαιωμάτων και Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο τουΟ.Ε.Ε.Κ.
  4. Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιουΥπουργείου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του απότον οικείο Υπουργό.
  5. Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ήσυγγενούς επαγγελματικής οργάνωσης, οριζόμενος μετον αναπληρωτή του από την επαγγελματική οργάνωση.
  6. Ένας ειδικός επιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμόθεμάτων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντωνοριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον ΥπουργόΠαιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  7. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 τουπαρόντος διατάγματος με αναπληρωτή του υπάλληλοτου ίδιου τμήματος.Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθεφορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιοανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.

 7. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γραμματείς των Τμημάτων του Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγματος.

 8. Εάν οι οικείες αρχές και επαγγελματικές οργανώσεις δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός ενός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος ή εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις, το Συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκπροσώπους τους.

 9. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Συμβουλίου το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε.

 10. Κάθε Τμήμα του Συμβουλίου ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών του μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 11. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών του από τον Πρόεδρο, ο οποίος συντάσσει την ημερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη του Συμβουλίου.

 12. Εισηγητής ενώπιον του Τμήματος ορίζεται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του άρθρου 59 ένας υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, ο οποίος αναπτύσσει την εισήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση που έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώμες που διατυπώθηκαν στο σχετικό πρακτικό.

 13. Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρμόδιες αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 14. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, κατά την κρίση του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου, δύνανται να καλούνται εμπειρογνώμονες ή άλλοι ειδικοί προκειμένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανωτέρω συνεδριάσεις μπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του.

 15. Ο Γραμματέας του Τμήματος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο και μεριμνά για τη σύνταξη της αποφάσεως του Συμβουλίου.

 16. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συμβούλιοδύναται να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείςεπιτροπές, αποτελούμενες από:
  1. έναν εκπρόσωπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τον αναπληρωτή του,
  2. έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγγελματικής οργάνωσης με τον αναπληρωτή του, προτεινόμενους από την επαγγελματική οργάνωση,
  3. έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου η οποία είναι αρμόδια για θέματα άδειας άσκησης του επαγγέλματος που προτείνεται από τον οικείοΥπουργό, με τον αναπληρωτή του.Τα μέλη των τριμελών επιτροπών δεν δύνανται ναμετέχουν στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων.Εάν ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις και το οικείο Υπουργείο δεν υποδείξουν τονεκπρόσωπό τους εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψητου σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Παιδείας, Δια ΒίουΜάθησης και Θρησκευμάτων δύναται να υποδείξει εκπρόσωπο δικής του επιλογής.Στις εργασίες των τριμελών επιτροπών παρίσταταιάνευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.

 17. Έργο των τριμελών επιτροπών της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου είναι η διατύπωση γνώμης επί της αιτήσεως, επί της ανάγκης υποβολής του αιτούντος σε πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας, καθώς και επί του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή της δοκιμασίας επάρκειας, εντός ενός μηνός από της αποφάσεως της συγκροτήσεώς τους. Η γνωμοδότηση της επιτροπής διατυπώνεται στο σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται από τον εισηγητή στο Συμβούλιο.

 18. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών επιτροπών καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ40Α).

 19. Λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ολομέλειας του Συμβουλίου και των Τμημάτων διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄) και του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Άρθρο 48


 1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.

 2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του παραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ορίζεται ο αντίκλητος του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος Αθηνών. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου εντός ενός μηνός από την παραλαβή και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

 3. Η διαδικασία εξέτασης αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στα κεφάλαια Ι και ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος.

 4. Μετά την έκδοση αποφάσεως του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων περί επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων, ο αιτών γνωστοποιεί εγγράφως στο γραμματέα του Συμβουλίου την κατά το άρθρο 14 επιλογή του.

 5. Από την έκδοση της αναγνωριστικής απόφασης του Συμβουλίου ο αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή αρμόδια διοικητική αρχή υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να ενεργήσουν την εγγραφή του στα οικεία μητρώα και να εκδώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 6. Η απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή η μη έκδοσή της, δύναται να προσβληθεί με ένδικα μέσα ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.


Άρθρο 49


 1. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και παρέχουν αμοιβαία υποστήριξη με σκοπό την ευχερέστερη εφαρμογή του παρόντος διατάγματος. Οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσουν.

 2. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρχές των κρατών μελών καταγωγής, όσον αφορά τη λήψη πειθαρχικών μέτρων ή την επιβολή ποινικών κυρώσεων ή οποιεσδήποτε άλλες σοβαρές ειδικές περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην άσκηση των δραστηριοτήτων τις οποίες αφορά το παρόν διάταγμα, τηρούμενης της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται στις οδηγίες 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄), και 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α΄).

 3. Το κράτος μέλος καταγωγής εξακριβώνει τα πραγματικά περιστατικά, οι δε αρχές του αποφασίζουν για τη φύση και το εύρος των ερευνών που πρέπει να διενεργηθούν και κοινοποιούν στις αρμόδιες ελληνικές αρχές τα συμπεράσματα που συνάγουν από τις παρεχόμενες πληροφορίες.


Άρθρο 50


 1. Το Τμήμα που συστάθηκε με την παράγραφο 1 τουάρθρου 12 του Π.Δ. 165/2000 συνεχίζει να υφίσταται καιέχει τις εξής αρμοδιότητες:
  1. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο ΣυμβούλιοΑναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και ιδίωςδέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τις επεξεργάζεται,προετοιμάζει τους φακέλους των αιτούντων και τουςεισάγει στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως ΕπαγγελματικώνΠροσόντων για την έκδοση της απόφασης.
  2. Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τουςενδιαφερομένους και ιδίως:Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών, καθώς και στα σημεία επαφής τωνλοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθεχρήσιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόνδιάταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων καιιδίως σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει ταεπαγγέλματα και την άσκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνωνδεοντολογίας, όπου υπάρχουν.Συνδράμει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχει το παρόν διάταγμα και μέσω τηςσυνεργασίας με τα άλλα «σημεία επαφής» και τις λοιπέςαρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Ελλάδας.Αιτήσει της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,το Κεντρικό Σημείο Επαφής την ενημερώνει για τηνκατάληξη των υποθέσεων που χειρίζεται δυνάμει τουπροηγούμενου εδαφίου, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία επιλαμβάνονται των εν λόγωυποθέσεων.

 2. Ο συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
  4. β) Δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ με γνώσεις ή εμπειρία στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άριστη γνώση μίας τουλάχιστον από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική οι οποίοι θα ασκούν χρέη εισηγητού. γ) Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με άριστη γνώση μίας τουλάχιστον από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.
  (α) να προωθεί την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος διατάγματος και (β) να συγκεντρώνει κάθε χρήσιμη πληροφορία για την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος και ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν τους όρους ανάληψης νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στα κράτη μέλη.

 3. Τα εδάφια β) και γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 165/2000 τροποποιούνται ως εξής:

 4. Το εδάφιο δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 165/2000 καταργείται.


Άρθρο 51


 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι δε αρμοδιότητές τους περιέρχονται στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

 2. Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος ενώπιον των Συμβουλίων που καταργούνται με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υπάγονται εφεξής στην αρμοδιότητα των οργάνων που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και διέπονται από τις ρυθμίσεις του.

 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των κάτωθι Π.Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων: α . Π.Δ. 84/1986 (ΦΕΚ 31 Α΄), β. Π.Δ. 98/1986 (ΦΕΚ 35 Α΄), γ. Π.Δ. 40/2006 (ΦΕΚ 43 Α΄), δ. Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄), εκτός από την παρ. 2 του άρθρου 18, ε. Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), εκτός του άρθρου 12, στ. Π.Δ. 373/2001 (ΦΕΚ 251 Α΄), ζ. Π.Δ. 385/2002 (ΦΕΚ 334 Α΄), η. Π.Δ. 69/2003 (ΦΕΚ 72 Α΄), θ. Π.Δ. 213/2003 (ΦΕΚ 172 Α΄), ι. Π.Δ.38/2004 (ΦΕΚ 35 Α΄), ια. Π.Δ. 53/2004 (ΦΕΚ 43 Α΄), ιβ. Π.Δ. 240/2004 (ΦΕΚ 222 Α΄), ιγ. Π.Δ. 253/2006 (ΦΕΚ 278 Α΄), ιδ. Υπουργική Απόφαση 2/19732/0022/1999 (ΦΕΚ 574 Β΄), ιε. Π.Δ. 140/2007 περί


Άρθρο 52


 1. Η εκ προθέσεως παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, επισύρει τις ποινές που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.


Άρθρο 53


 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύνανται να τροποποιούνται τα παραρτήματα του παρόντος διατάγματος, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 21 παρ. 7 και 58 παρ. 2 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.


Άρθρο 54


 1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα κάτωθι παραρτήματα: ΦΕΚ 78 1561 ΦΕΚ 78 1577 ΦΕΚ 78 1593 ΦΕΚ 78 1609 ΦΕΚ 78 1625 ΦΕΚ 78 1641 ΦΕΚ 78 1649


Άρθρο 55


 1. Στην Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α΄), β) του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70 Α΄) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄) και γ) του άρθρου 5 του ν. 1338/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1440/1984.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 100.000 ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη για μεν το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-110 ΚΑΕ 0515), για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
Την υπ’ αριθ. 42/2010 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών - Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας - Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης - Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Τουρισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-05-25 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. "Α/2010/78"
2014-12-08 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. "Α/2014/258"
Τροποποίηση Άρθρο/56/Παράγραφος/2 Τύπος
Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων αποτελούν: α) Ένας Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του άλλον Σύμβουλο του ΝΣΚ, οριζόμενοι από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με τον αναπληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού αυτού. γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης. δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων. ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργάνωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την επαγγελματική οργάνωση, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων. στ) Ο Εθνικός Συντονιστής, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, ή ειδικός επιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρισμό των ως άνω θεμάτων. ζ) Ο Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του, υπάλληλο του Τμήματος που τον αναπληρώνει νομίμως στην άσκηση των κύριων υπηρεσιακών καθηκόντων του. Οι υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κατά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.
Τροποποίηση Άρθρο/56/Παράγραφος/8/Εδάφιο/1 Τύπος
Εισηγητής ενώπιον του Τμήματος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ένας υπάλληλος της Γραμματείας, ο οποίος αναπτύσσει την εισήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία.
Τροποποίηση Άρθρο/56/Παράγραφος/17 Τύπος
Η παρούσα συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 καταργείται και το Συμβούλιο επανασυγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.
Τροποποίηση Άρθρο/56/Παράγραφος/2 Τύπος
Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων αποτελούν: α) Ένας Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του άλλον Σύμβουλο του ΝΣΚ, οριζόμενοι από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με τον αναπληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού αυτού. γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης. δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων. ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργάνωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την επαγγελματική οργάνωση, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων. στ) Ο Εθνικός Συντονιστής, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, ή ειδικός επιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρισμό των ως άνω θεμάτων. ζ) Ο Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του, υπάλληλο του Τμήματος που τον αναπληρώνει νομίμως στην άσκηση των κύριων υπηρεσιακών καθηκόντων του. Οι υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κατά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.
Τροποποίηση Άρθρο/56/Παράγραφος/8/Εδάφιο/1 Τύπος
Εισηγητής ενώπιον του Τμήματος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ένας υπάλληλος της Γραμματείας, ο οποίος αναπτύσσει την εισήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία.
Τροποποίηση Άρθρο/56/Παράγραφος/17 Τύπος
Η παρούσα συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 καταργείται και το Συμβούλιο επανασυγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.