ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/43

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-06-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-06-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-05-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 8 Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Α.Δ. της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ.,Ημερησίων και Εσπερινών, μόνο των υποψηφίων μαθητών για τμήματα Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.λ.π. (Ομάδα Β΄), στα οποία αναγράφεται η προφορική βαθμολογία τους, αποστέλλονται υποχρεωτικά με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολείου στο αρμόδιο Γραφείο Ε.Ε. ή στη Διεύθυνση Δ.Ε., μέσα σε μία εβδομάδα από τη λήξη των μαθημάτων του κάθε τετραμήνου Επίσης, για τους ανωτέρω υποψηφίους μαθητές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά αρχεία των προφορικών βαθμολογιών Α΄ και Β΄ τετραμήνου, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, στη Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων .
2.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 50/2008, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Σε τάξεις ή τμήματα όπου το μάθημα διδάσκεται από ένα μόνο καθηγητή ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου ένας επιπλέον καθηγητής της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, ως συνεισηγητής του μαθήματος
3.  
  Μετά την ενότητα ΙΔ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008, προστίθεται ενότητα ΙΕ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008 ως ακολούθως: ΙΕ Διαχείριση Φυσικών Πόρων Η εξέταση του μαθήματος να περιλαμβάνει δύο ομάδες ερωτήσεων 1 Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. 2 Η δεύτερη αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές και ανακοινώνεται γραπτώς στους μαθητές .
4.  
  Προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Π.Δ. 50/2008 μεταξύ των φράσεων «…της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑ.Λ.» και «Στα ανωτέρω πτυχία…» ως ακολούθως: Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται σε δύο συνεχόμενα έτη κατά την Γ΄ και Δ΄ τάξη, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθήματος ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθήματος στα δύο αυτά έτη Ως συντελεστές στάθμισης λαμβάνονται οι διδακτικές ώρες του μαθήματος σε κάθε τάξη Ως αριθμός ωρών νοείται ο αριθμός ωρών διδασκαλίας του μαθήματος την εβδομάδα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 5 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 της ενότητας Α του άρθρου 24 του Π.Δ. 50/2008 αντικαθίσταται, ως ακολούθως «Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης που δεν προάγονται, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου (μεταφέροντας τον προφορικό βαθμό των δύο τετραμήνων) σε όλα τα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) .
6.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 της ενότητας Α του άρθρου 24 του Π.Δ. 50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά με τον τρόπο και τη διαδικασία των πτυχιακών και απολυτήριων εξετάσεων του Ιουνίου (μεταφέροντας τον προφορικό βαθμό των δύο τετραμήνων), ως ακολούθως
7.  
  Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 25 τουΠ.Δ. 50/2008, ως ακολούθως: 6 Στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών» υπάγονται και οι μαθητές που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996, και από αυτούς, μόνο αυτοί οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 25 του Π.Δ. 50/2008 Οι παραπάνω μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου 25 του παρόντος .
8.  
  Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 25 τουΠ.Δ. 50/2008, ως ακολούθως: 7 Στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών υπάγονται οι μαθητές της Β΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. του τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού Μηχανικών, της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. των ειδικοτήτων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού οι οποίοι διακόπτουν τη φοίτησή τους, εξαιτίας ανάληψης εργασίας στο ελληνικό εμπορικό ναυτικό Αυτοί οι μαθητές, εφόσον έχουν εν ισχύ το Ναυτικό τους Φυλλάδιο, μπορούν να εντάσσονται στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών Οι μαθητές εξετάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου 25 του παρόντος .
9.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29του Π.Δ. 50/2008, η φράση «κάποιο από τα δύο αυτά μαθήματα» αντικαθίσταται από τη φράση «το μάθημα».
10.  
  Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 32του Π.Δ. 50/2008, η λέξη «ενήλικος» αντικαθίσταται από τη λέξη «ανήλικος».
11.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του Π.Δ. 50/2008 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 2 Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.διενεργούνται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονται στην τελευταία τάξη και στα μαθήματα της Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., ο βαθμός των οποίων συνυπολογίζεται στο πτυχίο, ενώπιον εξεταστικών επιτροπών που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς των Δημοσίων ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3475/ 2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 1120/Η/7-1-2010 (ΦΕΚ 1 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».
 • Τις με αρ. 3/23-2-2009 και αρ. 26/12-10-09 γνωμοδοτήσεις του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Τις με αρ. 209/2009 και αρ. 60/2010 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη μετά από πρόταση της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2010/1120/Η (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/1120_Η 2010
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3475 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 2008/50 2008