ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/44

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-06-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-06-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-05-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ορισμός μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ορίζεται μεταβατική έδρα του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, για την εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας και των προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως οι οποίες στρέφονται κατά πράξεων ή παραλείψεων διοικητικών αρχών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του νομού Κέρκυρας
2.  
  Το κατά την παράγραφο 1 μεταβατικό Εφετείο συνεδριάζει στην έδρα του Εφετείου Κέρκυρας δύο (2) φορές το έτος και συγκεκριμένα την τέταρτη εβδομάδα των μηνών Μαΐου και Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη τόπος, δε συνεδριάσεων αυτού ορίζεται η αίθουσα συνεδριάσεων του Εφετείου Κέρκυρας
3.  
  Ημερομηνία ενάρξεως των συνεδριάσεων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στην εν λόγω μεταβατική του έδρα ορίζεται η 26η Μαΐου 2010
4.  
  Οι υποθέσεις της περιφέρειας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον της κύριας έδρας του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως των συνεδριάσεων αυτού στη μεταβατική του έδρα δεν έχει ορισθεί δικάσιμος, εκδικάζονται στη μεταβατική έδρα αυτού
5.  
  Τα καθήκοντα του Γραμματέα του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στην εν λόγω μεταβατική του έδρα ασκεί υπάλληλος της Γραμματείας του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων ή υπάλληλος της Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, ο οποίος ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, η δε μεταφορά των φακέλων και των πινακίων γίνεται ταχυδρομικώς με απόδειξη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των παρ. 2 περίπτ. ε στοιχ. δδ΄ και 3του άρθρου 2 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» Κ.Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/1988) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) όπως το στοιχείο δδ΄ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2915/2001 (Α΄ 109), β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98), γ) της παρ. 3του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
 • Την υπ’ αριθ. 2672/3-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄ 2408).
 • Τη γνώμη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 50/29-1-2009.
 • Τη γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με αριθμό 571/29-1-2009.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται από το έτος 2010 και εξής δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 5.100,00 Ευρώ, περίπου, ετησίως, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδ. Φορέας Φ17-210/«Δικαστήρια»/ΚΑΕ ομάδων 0700 και 1000). Για τα επόμενα πέντε (5) έτη, η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό Δ265/2009 μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις. 2001/2915 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία