Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Γιαννιτσών, του Δήμου Γιαννιτσών Νομού Πέλλας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ασκείται, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών», που υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Γιαννιτσών Νομού Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226-242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
2.  
  Από τον ανωτέρω έλεγχο, εξαιρούνται οι κατηγο­ρίες δαπανών που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 169 του ίδιου Κώδικα.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), της παρ. 4 του ίδιου άρθρου του ίδιου κώδικα, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) καθώς και αυτές του άρθρου τέταρτου του ν. 3463/2006.
 • Την υπ’ αριθμ. 163/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών Νομού Πέλλας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ 383/18-1-2010 (29 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 279/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2010/383 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/383 2010
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία