ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/51

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-06-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 373/2002.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το στοιχείο (6) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 (Α΄ 320), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 1/2010 (Α΄ 1), αντικαθίσταται ως εξής: (6) Οι οικονομικοί πτυχίο Τμήματος αντίστοιχου της κατά περίπτωση ειδικότητας και, εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο Τμήμα, πτυχίο οικονομικού ή άλλου πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο τα οικονομικά Κατ’ εξαίρεση για τις ειδικότητες τραπεζικών και φοροτεχνικών εφαρμογών απαιτείται πτυχίο Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, ενώ για τους οικονομικούς υγείας γίνεται δεκτό πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος» Το στοιχείο (7) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ.373/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ.1/2010, αντικαθίσταται ως εξής «(7) Για τις ειδικότητες χημικού τοξικολόγου και φυσικού με εξειδίκευση στη βλητική, καθώς και για τις ειδικότητες χρηματοοικονομικής, λογιστικής και οικονομικών υγείας απαιτείται, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος αντίστοιχος της ειδικότητας Επίσης, για την ειδικότητα φοροτεχνικών εφαρμογών πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος με αντικείμενο τη φορολογία και ελεγκτική ή τη λογιστική ή τη χρηματοοικονομική, ενώ για την ειδικότητα τραπεζικών εφαρμογών απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος με αντικείμενο την τραπεζική ή τη λογιστική ή τη χρηματοοικονομική Ομοίως οι πτυχιούχοι Τμήματος Φυσικής ή Μαθηματικών που είναι υποψήφιοι για τις ειδικότητες ηλεκτρολόγων μηχανικών - μηχανικών υπολογιστών, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και μηχανικών τηλεπικοινωνιών και δικτύων απαιτείται να κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητας .
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 περιπτώσεις δ΄, στ΄ και η΄ και παράγραφος 7 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν.1590/1986 (Α΄ 49).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 91/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας. 2002/373 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2010/1 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. 2011/113 2011