ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/52

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-06-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-06-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-06-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 30/2007 (Α΄28) «Τροποποίηση των Διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, όπως αυτή ισχύει με την τελευταία τροποποίησή της με το Π.Δ. 30/2007 (Α΄28) παρατείνεται από τη λήξη της, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος και εν συνεχεία για πέντε (5) έτη.
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 30/2007 (Α΄ 28) αντικαθίσταται ως εξής: Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε ογδόντα τρεις (83) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κλάδους και κατηγορίες στις ακόλουθες ειδικότητες α) Κατηγορία ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ Πολιτικών Μηχανικών 15 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3 Μηχανολόγων -Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 5 Αγρονόμων -Τοπογράφων Μηχανικών 8 Χημικών Μηχανικών 1 Χημικών 2 Μηχανικών Γεωλογίας Γεωτεχνικής 1 Διοικητικών - Οικονομικών 2 Γεωλόγων 1 Γεωπόνων - Δασολόγων 1 Περιβάλλοντος 1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 2 Οικονομικών Επιστημών 1 β) Κατηγορία ΤΕ Μηχανικών 10 Πληροφορικής 1 Τεχνολόγων Γεωπονίας 1 Διοικητικού - Λογιστικού 1 γ) Κατηγορία ΔΕ Τεχνικού 16 Προσωπικού Η/Υ 5 Διοικητικού - Λογιστικού 4 δ) Κατηγορία ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (επιμελητών) 1 Προσωπικού καθαριότητας 1 ΣΥΝΟΛΟ 83
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (Α΄ 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 Ν. 1418/1984 (Α΄ 23). β. Της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». δ. Του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. ε. Της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». στ. Του Π.Δ/τος 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 • Την αριθ. οικ.69139/7766/21-12-2009 (Β΄ 2514) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
 • Την αριθ. 2672/3-12-2009 (Β΄ 2408) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
 • Τα αριθ. πρωτ. οικ.1932/24.8.2009 και οικ.2616/23.11.2009 έγγραφα της ΕΥΔΕ Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠΘ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: 5α. Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: ετήσια δαπάνη ύψους 4.400 € περίπου για το έτος 2010, 5.280 € περίπου για καθένα των ετών 2011 έως 2014 και 880 € περίπου για το έτος 2015, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ε.Φ. 39-130/ΚΑΕ 0215). 5β. Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ): δαπάνη ύψους 590.000 € περίπου, για το έτος 2010, 700.000 € περίπου για καθένα των ετών 2011 έως 2014 και 120.000 € περίπου για το έτος 2015, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 076/3 με κωδικό έργου 2001ΣΕ07630005.
 • Την αριθ. 69/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΠΡΑΞΗ 2009/69139/7766 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/69139_7766 2009
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση των Διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. 2007/30 2007
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία