ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/54

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-06-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-06-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-06-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (ΦΕΚ Α΄ 109), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 207/2007 (ΦΕΚ Α΄ 233) και το π.δ. 66/2008 (ΦΕΚ Α΄ 95).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του π.δ. 133/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 207/2007 και το π.δ. 66/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
  Με εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο 2, κρίνονται κατάλληλες οι υποψήφιες γυναίκες σε ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ καθώς και όσες κατατάσσονται απευθείας στα μόνιμα στελέχη του Σώματος Αξιωματικών Νοσηλευτικής, καθώς επίσης και οι υποψήφιες εθελόντριες, εφόσον έχουν ανάστημα «ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60) και πάνω
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του π.δ. 133/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 207/2007 και το π.δ. 66/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
  Για όλες τις κατηγορίες προσωπικού της παραγράφου 1η του άρθρου 4, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) αυτών, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18-25
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 32 του Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302). β. Του άρθρου 2, παράγρ. 2 του Ν. 1911/1990 «Εισαγωγή Γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 166). γ. Του άρθρου 20, του Ν.Δ. 1327/1973 «Περί των Υγειο­νομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 16). δ. Του άρθρου 23, παράγρ. 9 του Ν.Δ. 1400/1973 «Περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 114). ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρ­νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 59/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
ΝΟΜΟΣ 2005/3421 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3421 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1327 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1400 1973
«Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». 2002/133 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση του π.δ. 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (ΦΕΚ Α΄ 109). 2007/207 2007
Μετάθεση του χρόνου έναρξης ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος 207/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 133/2002 ΄΄Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά΄΄ [...]" 2008/66 2008