Εφαρµογή των αποφάσεων 1799 (2008) και 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) περί Λ.Δ. Κονγκό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Παρατείνονται, από την 15η Φεβρουαρίου 2008, ηµεροµηνία υιοθέτησης της απόφασης 1799 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και µέχρι την 31η Μαρτίου 2008, τα µέτρα περί όπλων, που επιβλήθηκαν µε το άρθρο 2 του π.δ. 55/2005 (Α΄86), τα οποία είχαν παραταθεί, έως την 31η Ιουλίου 2005, βάσει του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγµατος 218/2005 (Α΄262), όπως τροποποιήθηκαν και επεκτάθηκαν στη συνέχεια, δυνάµει του άρθρου 1 του π.δ. 227/2006 (Α΄229) και τα οποία στη συνέχεια παρατάθηκαν, µέχρι την 31η Ιουλίου 2006, βάσει του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγµατος 239/2006 (Α΄ 252), µέχρι την 31η Ιουλίου 2007, βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 58/2008 (Α΄ 87) και παρατάθηκαν ξανά, µέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2008, βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 57/2009 «Περί εφαρµογής των αποφάσεων 1768 (2007) και 1771 (2007) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.» (Α΄ 79), λαµβανοµένων υπόψη και των οριζοµένων στην υπ’αριθµ. 176586/Ε3/26586/2.8.2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β΄1147).
Άρθρο 2
1.  
  Παρατείνονται, από την 15η Φεβρουαρίου 2008, ηµεροµηνία υιοθέτησης της απόφασης 1799 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και µέχρι την 31η Μαρτίου 2008, τα ταξιδιωτικά και οικονοµικά µέτρα που επιβλήθηκαν µε τα άρθρα 2 και 3 αντίστοιχα του π.δ. 227/2006, µε το άρθρο 1 του π.δ. 93/2007 (Α΄ 115) και µε το άρθρο 3 του π.δ. 58/2008.
Άρθρο 3
1.  
  Απαγορεύεται, για µια περαιτέρω περίοδο, από την 31η Μαρτίου 2008, ηµεροµηνία υιοθέτησης της απόφασης 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2008, η άµεση ή έµµεση προµήθεια, πώληση ή µεταφορά από το ελληνικό έδαφος ή από έλληνες υπηκόους ή µε τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σηµαία ή αεροσκαφών εγγεγραµµένων στα ελληνικά µητρώα, όπλων και οποιουδήποτε σχετικού υλικού και η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, συµβουλής ή εκπαίδευσης σχετικά µε στρατιωτικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης και της οικονοµικής βοήθειας, σε όλους τους µη κυβερνητικούς φορείς και τα άτοµα που επιχειρούν στο έδαφος της Λαϊκής Δηµοκρατίας του Κονγκό.
Άρθρο 4
1.  
  Τα µέτρα περί όπλων, που είχαν επιβληθεί αρχικά µε το άρθρο 2 του π.δ. 55/2005 και το άρθρο 1 του π.δ. 227/2006, τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, όπως ανανεώθηκαν µε το άρθρο 3 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, δεν ισχύουν, από την 31η Μαρτίου 2008, ηµεροµηνία υιοθέτησης της απόφασης 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, για την προµήθεια, πώληση ή µεταφορά όπλων και σχετικού υλικού και την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, συµβουλής ή εκπαίδευσης σχετικά µε στρατιωτικές δραστηριότητες, στην Κυβέρνηση της Λαϊκής Δηµοκρατίας του Κονγκό.
Άρθρο 5
1.  
  Από την 31η Μαρτίου 2008, ηµεροµηνία υιοθέτησης της απόφασης 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., τα µέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος δεν ισχύουν για: α. Προµήθειες όπλων και σχετικού υλικού καθώς και τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια που προορίζονται αποκλειστικά για την υποστήριξη της Αποστολής του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών στη Λαϊκή Δηµοκρατία του Κονγκό (ΜΟΝUC), ή για χρήση από αυτή, β. Προστατευτικό ιµατισµό, συµπεριλαµβανοµένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και στρατιωτικών κρανών, τα οποία εξάγονται προσωρινά προς τη Λαϊκή Δηµοκρατία του Κονγκό από προσωπικό των Ηνωµένων Εθνών, εκπροσώπους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και εργαζοµένους στον ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τοµέα και συναφές προσωπικό, µόνο για προσωπική τους χρήση, γ. Λοιπές προµήθειες µη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισµού, που προορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, και συναφή τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση, όπως θα έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος.
Άρθρο 6
1.  
  Αίρονται, από την 31η Μαρτίου 2008, ηµεροµηνία υιοθέτησης της απόφασης 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφα­λείας του Ο.Η.Ε., οι υποχρεώσεις του άρθρου 5 του π.δ. 227/2006 και του άρθρου 4 του π.δ. 57/2009 «Περί εφαρµογής των αποφάσεων 1768 (2007) και 1771 (2007) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 79).
Άρθρο 7
1.  
  Από την 31η Μαρτίου 2008, ηµεροµηνία υιοθέτησης της απόφασης 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωµένων Εθνών και µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2008, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές γνωστοποιούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, οποιαδήποτε αποστολή όπλων και σχετικού υλικού για τη Λαϊκή Δηµοκρατία του Κονγκό, ή οποιαδήποτε παροχή βοήθειας, συµβουλής ή εκπαίδευσης σχετικά µε στρατιωτικές δραστηριότητες στη Λαϊκή Δηµοκρατία του Κονγκό, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα εδάφια α) και β) του άρθρου 5 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος. Οι γνωστοποιήσεις αυτές πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, συµπεριλαµβανοµένου, όπου αρµόζει, του τελικού χρήστη, της προτεινόµενης ηµεροµηνίας παράδοσης και του δροµολογίου των αποστολών.
Άρθρο 8
1.  
  Απαγορεύεται, από την 31η Μαρτίου 2008, ηµεροµηνία υιοθέτησης της απόφασης 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, και µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2008, η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ή η διέλευση από αυτό, όλων των προσώπων που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, µε την επιφύλαξη ότι η παρούσα διάταξη δεν υποχρεώνει τις αρχές της Ελληνικής Δηµοκρατίας να αρνηθούν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος σε έλληνες υπηκόους
Άρθρο 9
1.  
  Τα µέτρα που επιβάλλονται µε το άρθρο 8 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος δεν ισχύουν: α) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, κρίνει εκ των προτέρων και κατά περίπτωση, ότι πρόκειται για µετακίνηση η οποία δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συµπε­ριλαµβανοµένων θρησκευτικών υποχρεώσεων, β) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η εξαίρεση θα προήγαγε τους σκοπούς των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή την ειρήνη και την εθνική συµφιλίωση στη Λαϊκή Δηµοκρατία του Κονγκό και τη σταθερότητα στην περιοχή. γ) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή εγκρίνει εκ των προτέρων και κατά περίπτωση τη διέλευση ατόµων τα οποία επιστρέφουν στο έδαφος του Κράτους της ιθαγένειάς τους, ή τα οποία συµµετέχουν στις προσπάθειες προσαγωγής στη δικαιοσύνη των δραστών σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
Άρθρο 10
1.  
  Δεσµεύονται, από την 31η Μαρτίου 2008, ηµεροµηνία υιοθέτησης της απόφασης 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, και µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2008, κεφάλαια, άλλα χρηµατο­οικο­νοµικά στοιχεία και οικονοµικοί πόροι που βρίσκονταν στο ελληνικό έδαφος από την 31η Μαρτίου 2008, ηµεροµηνία υιοθέτησης της απόφασης 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από πρόσωπα ή φορείς που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, ή τα οποία κατέχονται από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από αυτά τα πρόσωπα ή φορείς ή από οποιαδήποτε πρόσωπα ή φορείς που ενεργούν για λογαριασµό τους ή σύµφωνα µε οδηγίες τους, όπως προσδιορίζονται από την ανωτέρω Επιτροπή. Επίσης, απαγορεύεται όπως τα εν λόγω κεφάλαια ή οποιαδήποτε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ή οικονοµικοί πόροι τεθούν στη διάθεση ή προς όφελος αυτών των προσώπων ή φορέων από έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε πρόσωπα εντός του ελληνικού εδάφους.
Άρθρο 11
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος δεν εφαρµόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και οικονοµικούς πόρους που οι αρµόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι: α) είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συµπεριλαµβα­νοµένων των πληρωµών για τρόφιµα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρµακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και δαπάνες κοινής ωφέλειας ή για την πληρωµή εύλογων επαγγελµατικών αµοιβών και την αποζηµίωση για πραγµατοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται µε την παροχή νοµικών υπηρεσιών, ή αµοιβών ή χρεώσεων, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, για υπηρεσίες συνήθους διατήρησης ή φύλαξης των δεσµευµένων κεφαλαίων, άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και οικονοµικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, της πρόθεσης να επιτραπεί, όπου αρµόζει, η πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και οικονοµικούς πόρους και, εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής, εντός τεσσάρων εργασίµων ηµερών από αυτή τη γνωστοποίηση, β) είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, εφ’ όσον η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ή γ) είναι αντικείµενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσµευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω κεφάλαια, άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και οικονοµικοί πόροι, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσµευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσµευση ή η απόφαση εξεδόθη πριν από την 31η Μαρτίου 2008, ηµεροµηνία υιοθέτησης της απόφασης 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, δεν είναι προς όφελος ενός προσώπου ή φορέα που έχει προσδιοριστεί από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, και έχει γνωστοποιηθεί από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή.
Άρθρο 12
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος εφαρµόζονται στα ακόλουθα άτοµα και, όπως αρµόζει, φορείς, όπως προσδιορίζονται από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών: α) Πρόσωπα ή φορείς που ενεργούν κατά παράβαση των µέτρων που λαµβάνονται από τα Κράτη Μέλη του Ο.Η.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, β) Πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες αλλοδαπών ενόπλων οµάδων, οι οποίες επιχειρούν στη Λαϊκή Δηµοκρατία του Κονγκό, που παρεµποδίζουν τον αφοπλισµό και τον εθελοντικό επαναπατρισµό ή την επανεγκατάσταση των µαχητών οι οποίοι ανήκουν στις οµάδες αυτές, γ) Πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες Κονγκολέζικων πολιτοφυλακών, οι οποίες λαµβάνουν υποστήριξη από το εξωτερικό της Λαϊκής Δηµοκρατίας του Κονγκό, που παρεµποδίζουν τη συµµετοχή των µαχητών τους στις διαδικασίες αφοπλισµού, αποστράτευσης και επανένταξης, (δ) Πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες οι οποίοι επιχειρούν στη Λαϊκή Δηµοκρατία του Κονγκό και στρατολογούν ή χρησιµοποιούν παιδιά σε ένοπλες συρράξεις, κατά παράβαση του εφαρµοστέου διεθνούς δικαίου, (ε) Άτοµα τα οποία επιχειρούν στη Λαϊκή Δηµοκρατία του Κονγκό και τα οποία διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που αφορούν τη στόχευση παιδιών ή γυναικών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης, συµπεριλαµβανοµένης της δολοφονίας και του ακρωτηριασµού, της σεξουαλικής βίας, της απαγωγής και της αναγκαστικής εκτόπισης.
Άρθρο 13
1.  
  Από την 31η Μαρτίου 2008, ηµεροµηνία υιοθέτησης της απόφασης 1807 (2008) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, και έως την 31η Δεκεµβρίου 2008, τα µέτρα των άρθρων 8 και 10 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος συνεχίζουν να εφαρµόζονται στα άτοµα και τους φορείς που έχουν ήδη προσδιοριστεί σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 227/2006, µε το άρθρο 1 του π.δ. 93/2007 και µε το άρθρο 3 του π.δ. 58/2008, εκτός και αν υπάρξει διαφορετική απόφαση της Επιτροπής, η οποία έχει συσταθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
2.  
  Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οντότητες και οργανισµοί που προσδιορίζονται από την Επιτροπή που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 8 της απόφασης 1533 (2004) του Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., απαριθµούνται και στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού 1183/2005 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L193/­2005), όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει των Κανονισµών 1824/2005 (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L294/2005), 84/2006 (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L14/2006), 201/2007 (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L59/2007), 400/2007 (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L98/2007), 933/2007 (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L204/2007) και 1096/2007 (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L246/2007) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση του παρόντος Διατάγµατος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπο­δοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη την εκτέλεσή του.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργα­νισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε µε τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρ­µογής αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρµογής συστάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Τα π.δ. 184/2009 (Α΄ 213) και 185/2009 (Α΄ 213) και την υπ’ αριθµ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2234).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 7.3.2008 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3400.15/11/ΑΣ 330 «Εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 1799 (2008) απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λ.Δ. Κονγκό» (Α΄ 46).
 • Την από 9.5.2008 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3400.15/24/ΑΣ 639 «Περί εφαρµογής της υπ’ αριθµ. 1807 (2008) απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λαϊκής Δηµοκρατίας του Κονγκό» (Α’ 90).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
 • Τις υπ’ αριθ. 74/2009 και 82/2010 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/176586/Ε3/26586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/176586_Ε3_26586 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/218 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/218 2005
Περί εφαρμογής της απόφασης 1493 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/55 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/227 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1616 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/239 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1649 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/93 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1698 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/58 2008
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1768 (2007) και 1771 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/57 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί εφαρμογής της απόφασης 1857 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/29 2012
Περί εφαρμογής της απόφασης 1952 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/111 2013
Εφαρμογή της απόφασης 2021 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/168 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 1896 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/62 2013
Περί εφαρμογής της απόφασης 2078 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/125 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2198 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/15 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2136 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/8 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2293 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2017/126 2017