Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών της Κοινότητας Οίας Νομού Κυκλάδων, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής, Μεγαλόπολης Νομού, Αρκαδίας και Δρυμαλίας Νομού Κυκλάδων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ασκείται, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών:
 1. της Κοινότητας Οίας Νομού Κυκλάδων,
 2. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
 3. β1. «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Δημητρίου», β2. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Δημητρίου» και β3. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίου Δημητρίου», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226-244 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,.
 4. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
 5. γ1. «Παιδικός Σταθμός Δήμου Μεγαλόπολης», γ2. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μεγαλόπολης», γ3. «Δημοτικό Στάδιο (ανοιχτό - κλειστό) Δήμου Μεγαλόπολης», γ4. «Δημοτική Κοινωνική Πρόνοια Μεγαλόπολης», γ5. «Οργανισμός Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Μεγαλόπολης», γ6. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μεγαλόπολης «Ο Πολύβιος», γ7. «Πνευματικό Κέντρο Λυκοχίων» και γ8. «Πνευματικό κέντρο Τριλόφου», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, καθώς και.
 6. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
 7. δ1. «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δρυμαλίας Νάξου», δ2. «Πολιτιστικός Οργανισμός Απεράθου Νάξου» και δ3. «Πολιτιστικός Οργανισμός Κορώνου Νάξου», που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Δρυμαλίας Νομού Κυκλάδων, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.
2.  
  Από τον ανωτέρω έλεγχο, εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), της παρ. 4 του ίδιου άρθρου του ίδιου Κώδικα, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263), καθώς και αυτές του άρθρου τέταρτου του ν. 3463/2006.
 • Την υπ’ αριθμ. 75/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 • Την υπ’ αριθμ. 202/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Οίας Νομού Κυκλάδων.
 • Την υπ’ αριθμ. 340/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής.
 • Την υπ’ αριθμ. 259/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 159/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δρυμαλίας Νομού Κυκλάδων.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ 383/18-1-2010 (29 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2010/383 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/383 2010
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία