΄Ιδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Νιγρίτας του Νομού Σερρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Γενικού Καταστήματος Κράτησης"
1.  
  Ιδρύεται Γενικό Κατάστημα Κράτησης «Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ» Β΄ Τύπου σε ακίνητο ευρισκόμενο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Νιγρίτας του νομού Σερρών, για το οποίο εγκρίθηκε τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο με το από 16-11-2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 578/Τ.Α.Α.και Π.Θ.).
Άρθρο 2
1.  
  Το ανωτέρω Κατάστημα Κράτησης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης η οποία συγκροτείται από τα κατωτέρω Τμήματα:
 1. Τμήμα Διοίκησης
 2. Τμήμα Οικονομικού
 3. Τμήμα Φύλαξης
 4. Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης
2.  
  Οι αρμοδιότητες των υπό στοιχ. α, β και γ οργανικών μονάδων καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α΄/17-2-2000), «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Οι αρμοδιότητες της υπό στοιχ. δ οργανικής μονάδας καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄/12-10-2006).
Άρθρο 3 "Προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων"
1.  
  Στις συνιστώμενες με το προηγούμενο άρθρο οργανικές μονάδες προΐστανται υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α΄/17-2-2000) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά και στο Π.Δ. 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄/12-10-2006).
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 18, 19 και 20 του Σωφρονιστικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2776/ 1999 (ΦΕΚ 291Α΄/24-12-1999), όπως η παρ. 2 του άρθρου 19 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112Α΄/10-7-2009) και η παρ. 3 του άρθρου 20 τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4Ζ του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄/12-9-2005). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/22-4-2005). γ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/5-11-2009), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56 Α΄/15-4-2010).
 • Την υπ’ αριθ. 28704/4362/26-11-2001 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Επιτροπής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης» (ΦΕΚ 1575Β΄/28-11-2001).
 • Το από 16-11-2009 Π.Δ. (ΦΕΚ 578 Τ.Α.Α. και Π.Θ./30-11-2009) με θέμα «Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή δήμου Νιγρίτας (Ν. Σερρών) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού».
 • Την υπ’ αριθ. 2672/3-12-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄/3-12-2009).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α) Επί του τακτικού προϋπολογισμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 1.200.000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία κατά το τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό των 800.000 ΕΥΡΩ περίπου και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ειδ. Φ. 17-110 και 310/ΚΑΕ ομ. 0200,0500, 0800, 1000). Κατά την επόμενη πενταετία, η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό. β) Επί του Π.Δ.Ε.: Εφάπαξ δαπάνη ύψους 31.000.000 ΕΥΡΩ, η οποία θα καλυφθεί από την οικεία ΣΑΕ.
 • Την υπ’ αριθ. 83/2010 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-07-07 ΄Ιδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Νιγρίτας του Νομού Σερρών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/108
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
Σωφρονιστικός Κώδικας 1999/2776 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/36 2000
Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης. 2006/215 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία