Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός και ορισμοί"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι να καθορίσει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων, καθώς και την αντικατάσταση της άδειας τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων του άρθρου 2 παρ. 2ιγ του ν. 1575/85, όπως ισχύει, σε τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων.
2.  
  Τεχνίτης αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων είναι ο τεχνίτης που αναλαμβάνει την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο (LΡG), πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CΝG)
Άρθρο 2 "Προσόντα και διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για τη κίνηση αυτοκινήτων"
1.  
  Για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για τη κίνηση αυτοκινήτων, ο υποψήφιος θα πρέπει:
 1. να είναι κάτοχος μιας, τουλάχιστον, εκ των αδειών άσκησης επαγγέλματος των αναφερομένων στο άρθρο 2 παρ. 2, περίπτωση α (μηχανοτεχνίτης), περίπτωση β (ηλεκτροτεχνίτης), περίπτωση ιγ (τεχνίτης συσκευών υγραερίου) και στο άρθρο 4 παρ. 4α (διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων) και παρ. 4β (τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων) του ν. 1575/85, όπως ισχύει,.
 2. να έχει προϋπηρεσία σε όμοια εργασία συνεργείου τοποθέτησης, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο (LΡG), πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CΝG), ο μεν κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη έξι (6) μήνες τουλάχιστον, ο δε κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη τουλάχιστον ενός (1) έτους,
 3. να έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση, κατόπιν επιτυχημένης παρακολούθησης, για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης, επισκευής, συντήρησης εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο (LΡG) και πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CΝG).
 4. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον εκατό (100) ωρών και θα γίνει είτε από Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ειδικά πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είτε από Τμήμα Ιδρύματος, ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης αντίστοιχης εξειδίκευσης, είτε από εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσης ή μεταλυκειακής βαθμίδας στο πρόγραμμα σπουδών του οποίου θα συμπεριλαμβάνεται η αντίστοιχη εξειδικευμένη ύλη και οι ώρες διδασκαλίας, είτε από επίσημο αντιπρόσωπο εισαγωγής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα, ο οποίος πρέπει να διαθέτει βεβαίωση επάρκειας ως εκπαιδευτής από το εργοστάσιο κατασκευής.
 5. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει και πρακτική εκπαίδευση.
 6. Η επιστημονική και τεχνική εν γένει επάρκεια των εκπαιδευτών θα προκύπτει από ονομαστική κατάσταση, στην οποία θα αναγράφεται η ιδιότητα καθενός από αυτούς και θα συνοδεύει την οικεία βεβαίωση εκπαίδευσης κάθε υποψηφίου.
 7. Στην περίπτωση κατά την οποία μεταξύ των εκπαιδευτών περιλαμβάνεται και επίσημος αντιπρόσωπος εισαγωγής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα, η βεβαίωση εκπαίδευσης πρέπει να συνοδεύεται και από την βεβαίωση επάρκειας του συγκεκριμένου ως εκπαιδευτή από το εργοστάσιο κατασκευής των εξαρτημάτων.
Άρθρο 3 "Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για τη κίνηση αυτοκινήτων"
1.  
  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για τη κίνηση αυτοκινήτων είναι τα εξής:
 1. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου)
 2. Πιστοποιητικό εργασίας σύμφωνα με την απόφαση του άρθρου 3 παρ. 8 του ν. 1575/85, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος απασχόλησης στο συγκεκριμένο αντικείμενο (ειδικότητα) της παρ. β του άρθρου 2 του παρόντος.
 3. Αποδεικτικό καταβολής του κατά το άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 1575/1985 επιβαλλομένου σχετικού παραβόλου (29,50 ευρώ).
 4. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες όμοιων διαστάσεων με τις φωτογραφίες δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνουν:
 6. - ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (δεν υπόκεινται στις στερήσεις των ανυπότακτων και λιποτακτών του άρθρου 19 του Ν. 1763/1988 «Στρατολογία των Ελλήνων»), - τα τυχόν μεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας.
 7. Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης με συνημμένη ονομαστική κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται η ιδιότητα του κάθε εκπαιδευτή και αν μεταξύ των εκπαιδευτών περιλαμβάνεται και επίσημος αντιπρόσωπος εισαγωγής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα και βεβαίωση επάρκειας του συγκεκριμένου ως εκπαιδευτή από το εργοστάσιο κατασκευής των εξαρτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο γ του παρόντος
 8. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος της παρ. 1α του άρθρου 2 του παρόντος.
2.  
  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για τη κίνηση αυτοκινήτων για τους εκμεταλλευτές ή συνεκμεταλλευτές νομίμως λειτουργούντων συνεργείων:
 1. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου)
 2. Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, ότι έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από την εκμετάλλευση συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων της παρ. β του άρθρου 2 του παρόντος.
 3. Βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ότι αποδεδειγμένα έχουν εκτελέσει αυτοπροσώπως τις αντίστοιχες επισκευές αυτοκινήτων της παρ. β του άρθρου 2 του παρόντος.
 4. Αποδεικτικό καταβολής του κατά το άρθρο 3 παρ. 9 του Ν. 1575/1985 επιβαλλομένου σχετικού παραβόλου (29,50 ευρώ).
 5. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες όμοιων διαστάσεων με τις φωτογραφίες δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνουν:
 7. - ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (δεν υπόκεινται στις στερήσεις των ανυπότακτων και λιποτακτών του άρθρου 19 του Ν. 1763/1988 «Στρατολογία των Ελλήνων»), - τα τυχόν μεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας.
 8. Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης με συνημμένη ονομαστική κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται η ιδιότητα του κάθε εκπαιδευτή και αν μεταξύ των εκπαιδευτών περιλαμβάνεται και επίσημος αντιπρόσωπος εισαγωγής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα και βεβαίωση επάρκειας του συγκεκριμένου ως εκπαιδευτή από το εργοστάσιο κατασκευής των εξαρτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο γ του παρόντος
 9. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος της παρ. 1α του άρθρου 2 του παρόντος.
 10. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3.  
  Για την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να εκδοθεί ή να βεβαιωθεί το προβλεπόμενο πιστοποιητικό προϋπηρεσίας, για τους τεχνίτες που ασχολούνται σε νομίμως λειτουργούντα συνεργεία για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 6557/406/9.2.90 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 99), ισχύουν οι διατάξεις αυτής.
4.  
  Ειδικά για τους αλλοδαπούς και τους Έλληνες που διαθέτουν προϋπηρεσία εκτός Ελλάδας υποβάλλεται, εκτός των ανωτέρω στην παρ. 1 περ. Α-α, γ, δ, δικαιολογητικών και τα εξής: - Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση ισοτιμίας με αντίστοιχο ελληνικό τίτλο ή βεβαίωση της παρ. 1 περ. Α.-στ. - Ειδικότερα για τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση που το επάγγελμα του τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων αυτοκινήτου είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) στο κράτος μέλος προέλευσης, απαιτείται αντί της ισοτιμίας τίτλων σπουδών, αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που πιστοποιούνται από συγκεκριμένο τίτλο εκπαίδευσης σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78) «οδηγία 2005/36 ΕΕL 255» - Πιστοποιητικό εργασίας που συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. Το πιστοποιητικό αυτό εάν μεν έχει εκδοθεί σε χώρα μέλος της Ε.Ε. πρέπει να φέρει θεώρηση της αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσής του άλλως πρέπει να είναι επικυρωμένο από Ελληνική Προξενική Αρχή. Από το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να προκύπτει σαφώς ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του ενδιαφερομένου στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος που θα εκδοθεί θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια παραμονής τους στην Ελλάδα και ανανεώνεται αναλόγως του χρόνου της άδειας παραμονής.
Άρθρο 4 "Αντικατάσταση άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων"
1.  
  Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων του ν. 1575/85 που επιθυμούν, λόγω επέκτασης αντικειμένου, την αντικατάστασή της με την άδεια τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για τη κίνηση αυτοκινήτων, υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 περ. 1Α πλην της περίπτωσης (β) (πιστοποιητικό εργασίας) ή περ. 1Β πλην των υποπεριπτώσεων β και γ (βεβαίωση Δ.Ο.Υ. και βεβαίωση Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου).
Άρθρο 5 "Λοιπές διατάξεις - υποχρεώσεις"
1.  
  Σε ότι αφορά υποχρεώσεις – κυρώσεις και γενικότερα θέματα άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για τη κίνηση των αυτοκινήτων, εφαρμόζονται γενικά οι διατάξεις του ν. 1575/85, όπως ισχύει. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δύναται να διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους. Για τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου συντάσσεται τεκμηριωμένη έκθεση αυτοψίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 1575/85.
Άρθρο 6
1.  
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος το Παράρτημα Ι. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 2.1. Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των αερίων CΝG και LΡG. 2.2. Εξαρτήματα εγκαταστάσεων αερίου. 2.2.1. Εξαρτήματα εγκατάστασης CΝG. 2.2.1.1.Υποχρεωτικά εξαρτήματα βάσει της Οδηγίας ΕCΕ R110. 2.2.1.2. Πρόσθετα εξαρτήματα βάσει της Οδηγίας ΕCΕ R110. 2.2.2. Εξαρτήματα εγκατάστασης LΡG. 2.2.2.1. Υποχρεωτικά εξαρτήματα βάσει της Οδηγίας ΕCΕ R67. 2.2.2.2. Πρόσθετα εξαρτήματα βάσει της Οδηγίας ΕCΕ R67. 2.3. Τεχνολογία εγκαταστάσεων και οχημάτων αερίου. 2.3.1. Συστήματα εγκατάστασης. 2.3.1.1. Συστήματα Βεντούρι (Ventοuri). 2.3.1.2. Συστήματα μουλτιπόϊντ (multipοint). 2.3.1.3. Σειριακά Συστήματα. 2.3.1.4. Οχήματα με κίνηση υδρογόνου. 2.3.2. Τύποι οχημάτων αερίου. 2.4. Οχήματα με κίνηση υδρογόνου. 3.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΟΥ 3.1. Μετατροπή σε εγκαταστάσεις αερίου. 3.1.1. Τοποθέτηση εγκατάστασης αερίου στο όχημα. 3.1.2. Απαραίτητες εργασίες κατά τη θέση σε λειτουργία. 3.2. Εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων αερίου. 3.2.1. Περιοδικοί έλεγχοι δεξαμενών καυσίμου. 3.2.2. Τοποθέτηση και αφαίρεση στοιχείων. 3.2.3. Έλεγχος στεγανότητας. 3.2.3.1. Έλεγχος στεγανότητας σε συστήματα CΝG. 3.2.3.2. Έλεγχος στεγανότητας σε συστήματα LΡG. 4.ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 4.1. Επίκαιρες Οδηγίες για οχήματα και εξαρτήματα CΝG και LΡG. 4.1.1. Οδηγία ΕCΕ R67 για οχήματα υγραερίου (LΡG). 4.1.2. Οδηγία ΕCΕ R110 για οχήματα φυσικού αερίου (CΝG). 4.1.3. Οδηγία ΕCΕ R115 για συστήματα μετατροπής σε CΝG και LΡG. 4.2. Εθνικοί κανονισμοί για οχήματα / εξαρτήματα αερίου. 4.3. Αδειοδότηση οχημάτων αερίου. 4.3.1. Οχήματα μαζικής παραγωγής με έγκριση τύπου. 4.3.2. Συστήματα μετατροπής με μερική έγκριση βάσει Οδηγίας ΕCΕ R115. 4.3.3. Μεμονωμένες εγκρίσεις οχημάτων αερίου. 4.4. Διατάξεις για ελέγχους οχημάτων αερίου. 4.4.1. Έλεγχος τοποθέτησης συστήματος αερίου (ΕΤΣΑ). 4.4.2. Έλεγχος εγκατάστασης αερίου (ΕΕΑ). 4.4.3. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας οχήματος και άδεια κυκλοφορίας. 4.4.4. Αλλαγές στην άδεια κυκλοφορίας και τα σχετικά έγγραφα.
Άρθρο 7 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ. 4α του άρθρου 9 του ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 216), β) του ν.1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 207), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμό 52 / 2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/6557/406 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/6557_406 1990
ΝΟΜΟΣ 1985/1575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1575 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2008/3710 2008
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005