ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/68

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-07-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-07-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-07-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση άρθρου του καταστατικού τουΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το
Άρθρο Άρθρο4 "«Διοικητικό Συμβούλιο» αντικαθίσταται ως εξής:«"
1.  
  Το Ίδρυμα διοικείται από ενδεκαμελές (11) Συμβούλιο που αποτελείται από:
 1. Τον νυν Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, Ευστάθιο Φραγκούλη, ως ισόβιο Πρόεδρο
 2. Έξι (6) μέλη οριζόμενα από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
 3. Ένα (1) μέλος οριζόμενο από τη «Χριστιανική Κοινωνική Ένωση».
 4. Το οριζόμενο από τη «Χριστιανική Κοινωνική Ένωση» και με νομίμως λαμβανόμενη απόφαση του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, μέλος ή μη μέλος αυτής, πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του.
 5. Αν, για οποιονδήποτε δε λόγο δεν γνωστοποιηθεί εγγράφως και εμπροθέσμως το συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ορίζει με απόφασή του και κατά την ανέλεγκτο κρίση του, το μέλος αυτό που είναι δυνατόν να είναι οιοδήποτε πρόσωπο της δικής του εκλογής.
 6. τρία (3) μέλη οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, από τα οποία τα μεν δύο θα είναι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εν ενεργεία ή εν συντάξει, το δε τρίτο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, εν ενεργεία ή εν συντάξει
2.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής
3.  
  Τα Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ορίζει νέο μέλος αν η θέση του ισοβίου Προέδρου κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και τον Πρόεδρο, εφαρμοζομένων περαιτέρω εις το μέλλον των διατάξεων του άρθρου 6.» Στην Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 110 και 119 του Αστικού Κώδικα όπως ισχύουν. β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το καταστατικό του κοινωφελούς και επιστημονικού ιδρύματος Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου, το οποίο κυρώθηκε με το από 29.11.1943 Κ. Διάταγμα(Α 419) και το από 25.10.1950 ΒΔ (Α 260) και τροποποιήθηκε εν μέρει με τα κάτωθι Προεδρικά Διατάγματα:Π.Δ υπ’ αριθμ. 808/78 (Α 185), Π.Δ ημερ. 31.3.1986 (Β 140), Π.Δ υπ’ αριθμ. 314/92 (Α 160) και Π.Δ 45/97 (Α 43).
 • Το απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου της υπ’ αριθμ. 151/15.6.2009 Συνεδριάσεως.
 • Την υπ’ αριθμ. 832/08 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ32/2010 Γνωμοδότηση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-07-26 Τροποποίηση άρθρου του καταστατικού τουΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/122
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/808 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/808 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/314 1992
Περί τροποποίησης του καταστατικού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1997/45 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/63 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/63 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία