Οργανισμός του Επιμελητηρίου Λακωνίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Επιμελητήριο Λακωνίας, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με έδρα το Γύθειο και αποτελεί υποχρεωτική αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική και επαγγελματική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Νομού Λακωνίας.
2.  
  Σκοπός του νομικού αυτού προσώπου είναι: α) η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια του, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας, καθώς και η οικονομική πρόοδος της περιφέρειας αυτής, β) η παροχή γνωμοδοτήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου στην πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της Εθνικής Οικονομίας και προς τα μέλη του καθώς και προς κάθε ενδιαφερόμενο
Άρθρο 2 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Λακωνίας λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: α) Τμήμα Ενημέρωσης και Τεκμηρίωσης β) Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού. γ) Τμήμα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών.
Άρθρο 3 "Α΄. Στην Αρμοδιότητα του Τμήματος Ενημέρωσης - Τεκμηρίωσης ανήκουν:"
1.  
  Η μελέτη κάθε θέματος που αφορά τη βιομηχανία, το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τα επαγγέλματα με σκοπό την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου
2.  
  Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού, η διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης αυτού, καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσής του, στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας
3.  
  Η στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής κίνησης, η συγκέντρωση και η μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων της μελέτης
4.  
  Η έκδοση άδειας των εγγεγραμμένων στα ειδικά μητρώα του Επιμελητηρίου, (Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Μεσίτες Ασφαλίσεων, Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων κ.α.).
5.  
  Η μελέτη και η πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών που ακολουθεί το Επιμελητήριο με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων
6.  
  Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και βεβαιώσεως τιμών
7.  
  Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών και η επίλυση εμπορικών διαφορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
8.  
  Η διαχείριση κάθε δαπάνης, η εκκαθάριση των αποδοχών και γενικά των αποζημιώσεων του προσωπικού
9.  
  Η είσπραξη κάθε εσόδου
10.  
  Η έρευνα της αγοράς, η καταγραφή και η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν στον τομέα του εμπορίου, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων, από τη λειτουργία λαϊκών αγορών, θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων και παρόμοιων εκδηλώσεων στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου
11.  
  Η εκτέλεση εργασιών (επισκευή και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού)
12.  
  Η διαχείριση και η εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου του Επιμελητηρίου
13.  
  Η δημιουργία ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου και η συνεχής ενημέρωσή της Γ΄. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών ανήκουν:.
14.  
  Η μετάφραση ξενόγλωσσων υπηρεσιακών εγγράφων, (προτάσεις, εισηγήσεις, κείμενα, κ.ά.).
15.  
  Η λειτουργία βιβλιοθήκης και ο εμπλουτισμός της με επίκαιρο υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
16.  
  Η διακίνηση της ηλεκτρονικής ή μη αλληλογραφίας και της εφημερίδας - Δελτίου του Επιμελητηρίου
17.  
  Η τήρηση ευρετηρίου των υφισταμένων Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων, συνεταιρισμών, ενώσεων κ.λπ.
18.  
  Η διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, κοινοτικών και εθνικών
19.  
  Η ανάπτυξη του Τουρισμού ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και η παρακολούθηση της τουριστικής συμπεριφοράς των μελών του Επιμελητηρίου, που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό
20.  
  Η συνεργασία του Επιμελητηρίου με άλλους φορείς σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και η διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων, συνεδρίων, Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών εκδηλώσεων
21.  
  Η ανάληψη πρωτοβουλιών μελέτης και έρευνας θεμάτων τουρισμού και πολιτιστικής δράσης
22.  
  Η ενίσχυση της διασύνδεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με επιχειρηματικά ενδιαφέροντα
23.  
  Η αυτοτελής ή συμπληρωματική ενίσχυση, συμμετοχή και επιχορήγηση διαφόρων τουριστικών και πολιτιστικών κέντρων του νομού Λακωνίας. Β΄. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού ανήκουν:.
Άρθρο 4 "Διάρθρωση μονίμων θέσεων"
1.  
  Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. Κλάδος Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού Θέσεις δυο (2) Κλάδος Π.Ε. Πληροφορικής, ειδικότητας Επιστήμης των Η/Υ Θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. Κλάδος Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού Θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικών - Γραμματέων Θέσεις δύο (2) Κλάδος Δ.Ε. Πληροφορικής ειδικότητας Χειριστών Η/Υ Θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. Κλάδος Υ.Ε. Επιμελητών Θέση μία (1).
Άρθρο 5 "Προσόντα Διορισμού"
1.  
  Προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού ορίζονται τα κατά κλάδο και ειδικότητα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει. Πρόσθετα προσόντα πρόσληψης καθορίζονται με την σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού.
Άρθρο 6
1.  
  Της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Λακωνίας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού. Εν ελλείψει υπαλλήλου κλάδου ΠΕ, της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού -Λογιστικού και εν ελλείψει αυτού, υπάλληλος του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
2.  
  Των Τμημάτων του Επιμελητηρίου Λακωνίας, πλην του Τμήματος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών, προΐσταται υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει αυτού, υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού και εν ελλείψει αυτού, υπάλληλος του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
3.  
  Του Τμήματος Μητρώου Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής. Εν ελλείψει αυτού υπάλληλος του κλάδου Δ.Ε. Πληροφορικής.
Άρθρο 7 "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ"
1.  
  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑΚΛΑΔΟΣ Π.Ε.ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚ. ΚΛΑΔΟΣ Π.Ε.ΠΛΗΡΟΦ. ΚΛΑΔΟΣ Τ.Ε. ΔΙΟΙΚ-ΛΟΓ. ΚΛΑΔΟΣ Δ.Ε.ΔΙΟΙΚ-ΓΡΑΜ. ΚΛΑΔΟΣ Δ.Ε.ΠΛΗΡΟΦ ΚΛΑΔΟΣ Υ.Ε.ΕΠΙΜΕΛ. Α. ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 1 1 1 3 Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 1 3 Γ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 1 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ 2 1 1 2 1 1 8.
Άρθρο 8 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου Λακωνίας, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες με τους κλάδους και τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος
Άρθρο 9 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Το Π.Δ. 317/95 (Α΄171) «Περί οργανώσεως των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λακωνίας» και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα της οργάνωσης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου και της διάρθρωσης των θέσεων του προσωπικού καταργούνται.
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3ζ του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄ 297).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας .....» (Α΄ 213).
 • Την αρ. 2672/3-12-2009 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄ 2408).
 • Την αρ. 5/7-7-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λακωνίας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Λακωνίας ύψους 5.250,00 € για το τρέχον έτος, η οποία καλύπτεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού. Για τα επόμενα έτη η δαπάνη, η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς λόγω πραγματικών γεγονότων (μισθοί προσωπικού κ.ά), καλύπτεται από ανάλογες πιστώσεις που εγγράφονται κατ’ έτος στον Προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
 • Την αρ. 256/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-08-02 Οργανισμός του Επιμελητηρίου Λακωνίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/126
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λακωνίας. 1995/317 1995
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία