Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1801 (2008), 1816 (2008) και 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Επιβεβαιώνεται η συνέχιση της εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 51/2009 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1772 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 67) σε σχέση με την Αποστολή των Κρατών Μελών της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, η οποία είχε συσταθεί βάσει της παραγράφου 4 της απόφασης 1744 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και της οποίας η λειτουργία παρατάθηκε για 6 μήνες, από την 20η Φεβρουαρίου 2008, βάσει της παραγράφου 1 της απόφασης 1801 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και παρατάθηκε εκ νέου, για άλλους 6 μήνες, από την 19η Αυγούστου 2008, βάσει της παραγράφου 1 της απόφασης 1831 (2008).
Άρθρο 2
1.  
  Από την 2α Ιουνίου 2008, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1816 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., τα μέτρα του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 334/1993, τα οποία αναπτύχθηκαν περαιτέρω βάσει του άρθρου Μόνου του προεδρικού διατάγματος 54/2005, δεν εφαρμόζονται σε προμήθειες τεχνικής βοήθειας στη Σομαλία, εφόσον αυτές σκοπεύουν αποκλειστικά στην ενίσχυση της ικανότητας της Σομαλίας και των γειτονικών παράκτιων Κρατών, για τη διασφάλιση της παράκτιας και θαλάσσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στα ανοιχτά των Σομαλικών και των γειτονικών ακτογραμμών, οι οποίες προμήθειες έχουν εξαιρεθεί από αυτά τα μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 1(β) και 2 του π.δ. 51/2009 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1772 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 67). Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη την εκτέλεσή του.
 • Το π.δ. 51/2009 «Εφαρμογή της απόφασης 1772 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 67).
 • Το π.δ. 334/1993 «Εφαρμογή αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23ης Ιανουαρίου 1992» (Α΄143).
 • Το π.δ. 29/2004 «Εφαρμογή της απόφασης 1356 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄27).
 • Το π.δ. 54/2005 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 86).
 • Το π.δ. 46/2009 «Περί εφαρμογής της απόφασης 1744 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄ 60).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 57/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη,
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
 • Την από 30.7.2008 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών Φ:3460/25/ΑΣ 1044 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1801 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας» (Α΄ 167).
 • Την από 30.7.2008 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών Φ:3460/26/ΑΣ 1045 «Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1816 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας» (Α΄ 167).
 • Την από 19.1.2009 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών «Εφαρμογή της απόφασης 1831 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας» (Α΄ 10).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Εφαρμογή της 1356 (2001) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 2004/29 2004
Περί εφαρμογής της απόφασης 1425 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/54 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1744 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/46 2009
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2009/51 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2093 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/131 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 1897 (2009), 1910 (2010) και 1916 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/18 2014
Εφαρμογή των αποφάσεων 2002 (2011) και 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/37 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2060 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2014/78 2014
Εφαρμογή της απόφασης 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2015/17 2015
Εφαρμογή της απόφασης 2125 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/17 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/97 2016