Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "(άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/43/ΕΚ)Αντικείμενο"
1.  
  Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της επιτροπής «για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (ΕΕL 94/8 της 5.4.2008).
Άρθρο 2 "(άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/43/ΕΚ)Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει εφαρμογή ως προς: α) τις εκρηκτικές ύλες που μεταφέρονται και παραδίδονται χωρίς συσκευασία ή σε αντλιοφόρα φορτηγά για την άμεση εκφόρτωσή τους στον τόπο χρήσης τους, β) τις εκρηκτικές ύλες που παρασκευάζονται στους τόπους ανατίναξης και χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την παραγωγή τους (παραγωγή «επί τόπου»), γ) τα πυρομαχικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Άρθρο 3
1.  
  Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον τομέα των εκρηκτικών υλών, οι οποίες παρασκευάζουν ή εισάγουν εκρηκτικές ύλες ή συναρμολογούν πυροκροτητές, επισημαίνουν τις εκρηκτικές ύλες και κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας με αποκλειστική αναγνώριση. Όταν μια εκρηκτική ύλη υπόκειται σε περαιτέρω μεταποιητική διαδικασία, οι κατασκευαστές δεν υποχρεούνται να επισημάνουν την εκρηκτική ύλη με νέα αποκλειστική αναγνώριση, εκτός εάν δεν υφίσταται πλέον η αρχική αποκλειστική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 5.
2.  
  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η εκρηκτική ύλη παράγεται για εξαγωγή και επισημαίνεται με αναγνώριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό της εκρηκτικής ύλης
3.  
  Η αποκλειστική αναγνώριση περιλαμβάνει τα στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτημα
4.  
  Για κάθε μονάδα παραγωγής ορίζεται ένας τριψήφιος κωδικός από την εθνική αρχή του άρθρου 16
5.  
  Όταν η μονάδα παραγωγής του κατασκευαστή βρίσκεται εκτός Κοινότητας, ο κατασκευαστής επικοινωνεί με την εθνική αρχή, προκειμένου η μονάδα παραγωγής να λάβει τον εν λόγω κωδικό. Όταν η μονάδα παραγωγής και ο κατασκευαστής βρίσκονται εκτός Κοινότητας, ο εισαγωγέας των συγκεκριμένων εκρηκτικών υλών επικοινωνεί με την εθνική αρχή, προκειμένου η μονάδα παραγωγής να λάβει τον εν λόγω κωδικό.
6.  
  Οι διανομείς, οι οποίοι επανασυσκευάζουν εκρηκτικές ύλες, υποχρεούνται με μέριμνα και ευθύνη των, να τοποθετούν την αποκλειστική αναγνώριση στις εκρηκτικές ύλες και σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας
Άρθρο 4 "(άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/43/ΕΚ)Επισήμανση και σταθερή τοποθέτηση"
1.  
  Η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται (ετικέτα) ή τίθεται σταθερά (εκτύπωση επί του υλικού) επί του εκάστοτε προϊόντος κατά τρόπον ώστε να είναι ανθεκτική και ευανάγνωστη
Άρθρο 5 "(άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/43/ΕΚ)Εκρηκτικές ύλες με τη μορφή φυσιγγίωνκαι εκρηκτικές ύλες σε σάκους"
1.  
  Για τις εκρηκτικές ύλες με τη μορφή φυσιγγίων και τις εκρηκτικές ύλες σε σάκους, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση σε κάθε φυσίγγιο ή σάκο. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο φυσιγγίων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή την οποία να θέτουν σε κάθε φυσίγγιο ή σάκο, και ομοίως, μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο φυσιγγίων.
Άρθρο 6 "(άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/43/ΕΚ)Εκρηκτικές ύλες δύο συστατικών"
1.  
  Για τις συσκευασμένες εκρηκτικές ύλες δύο συστατικών, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση σε κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας που περιέχει τα δύο συστατικά
Άρθρο 7 "(άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/43/ΕΚ)Κοινοί πυροκροτητές και επιβραδυντέςακαριαίας θρυαλλίδας"
1.  
  Για τους κοινούς πυροκροτητές και τους επιβραδυντές ακαριαίας θρυαλλίδας, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στο σώμα του πυροκροτητή. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο πυροκροτητών ή επιβραδυντών ακαριαίας θρυαλλίδας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε πυροκροτητή ή θρυαλλίδα, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο πυροκροτητών και επιβραδυντών ακαριαίας θρυαλλίδας.
Άρθρο 8 "(άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/43/ΕΚ)Ηλεκτρικοί, μη ηλεκτρικοί και ηλεκτρονικοίπυροκροτητές"
1.  
  Για τους ηλεκτρικούς, μη ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς πυροκροτητές, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται είτε με αυτοκόλλητη ετικέτα στα σύρματα ή καλώδια, είτε με απευθείας εκτύπωση στο σώμα του πυροκροτητή. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο πυροκροτητών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε πυροκροτητή, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο πυροκροτητών.
Άρθρο 9 "(άρθρο 9 της Οδηγίας 2008/43/ΕΚ)Εναυστήρες και ενισχυτές"
1.  
  Για τους εναυστήρες και τους ενισχυτές, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στον εναυστήρα ή στον ενισχυτή. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο εναυστήρων ή ενισχυτών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε εναυστήρα ή ενισχυτή, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο εναυστήρων ή ενισχυτών.
Άρθρο 10 "(άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/43/ΕΚ)Ακαριαίες θρυαλλίδες και θρυαλλίδες ασφαλείας"
1.  
  Για τις ακαριαίες θρυαλλίδες και τις θρυαλλίδες ασφαλείας, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στη μπομπίνα. Η αποκλειστική αναγνώριση σημειώνεται κάθε 5 μέτρα, είτε στο εξωτερικό περίβλημα της θρυαλλίδας είτε στο διαμορφωμένο με διέλαση πλαστικό εσωτερικό στρώμα, το οποίο βρίσκεται αμέσως κάτω από την εξωτερική ίνα της θρυαλλίδας. Σχετική ετικέτα τίθεται σε κάθε κιβώτιο ακαριαίων θρυαλλίδων ή θρυαλλίδων ασφαλείας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν εντός της θρυαλλίδας, και μια σχετική ηλεκτρονική επιγραφή για κάθε κιβώτιο θρυαλλίδων.
Άρθρο 11 "(άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/43/ΕΚ)Κυτία και βαρέλια που περιέχουν εκρηκτικές ύλες"
1.  
  Για τα κυτία και τα βαρέλια που περιέχουν εκρηκτικές ύλες, η αποκλειστική αναγνώριση επισημαίνεται με αυτοκόλλητη ετικέτα ή με απευθείας εκτύπωση στο κυτίο ή το βαρέλι που περιέχει εκρηκτικές ύλες. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μια παθητική, αδρανή ηλεκτρονική επιγραφή, την οποία να θέτουν σε κάθε κυτίο και βαρέλι.
Άρθρο 12 "(άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/43/ΕΚ)Αντίγραφα της πρωτότυπης ετικέτας"
1.  
  Οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν αποσπώμενα αυτοκόλλητα αντίγραφα της πρωτότυπης ετικέτας στις εκρηκτικές ύλες για χρήση από τους πελάτες τους. Τα εν λόγω αντίγραφα φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη ότι πρόκειται για αντίγραφα του πρωτοτύπου, προς αποφυγή οιασδήποτε αθέμιτης χρήσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ.
Άρθρο 13
1.  
  Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον τομέα των εκρηκτικών υλών υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύστημα συλλογής δεδομένων σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισής τους, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού και του κύκλου ζωής τους
2.  
  Το σύστημα συλλογής δεδομένων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τις εκρηκτικές ύλες έτσι ώστε να αναγνωρίζεται ανά πάσα στιγμή η ταυτότητα των κατόχων τους
3.  
  Οι ως άνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν καλώς ταξινομημένα τα συλλεγόμενα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισης και να φυλάσσονται αυτά επί δέκα (10) έτη μετά την παράδοση ή οποιοδήποτε γνωστό χρονικό σημείο μετά το πέρας του κύκλου ζωής της εκρηκτικής ύλης, ακόμη και αν οι επιχειρήσεις έχουν παύσει τις σχετικές εμπορικές τους δραστηριότητες
Άρθρο 14 "(άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/43/ΕΚ)Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων"
1.  
  Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον τομέα των εκρηκτικών υλών υποχρεούνται:: α) να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο όλων των στοιχείων αναγνώρισης των εκρηκτικών υλών, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του τύπου της εκρηκτικής ύλης, της εταιρείας ή του ατόμου που έχει αναλάβει τη φύλαξή της? β) να καταγράφουν τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη ενόσω η εκρηκτική ύλη είναι στην κατοχή τους ή υπό τη φύλαξή τους, έως ότου μεταφερθεί σε άλλη επιχείρηση ή χρησιμοποιηθεί? γ) σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχουν το σύστημα συλλογής στοιχείων που εφαρμόζουν, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητά του και την ποιότητα των καταγραφόμενων στοιχείων? δ) να τηρούν και να φυλάσσουν τα συλλεγόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισης, για την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14. Για το σκοπό του στοιχείου δ), η επιχείρηση, σε περίπτωση εκρηκτικών υλών που παρασκευάζονται ή εισάγονται πριν από την 5η Απριλίου 2012 τηρεί αρχεία σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις. ε) να προστατεύουν τα συλλεγόμενα στοιχεία από τυχαία ή εσκεμμένη ζημία ή καταστροφή ή διαρροή σε τρίτα μη αρμόδια πρόσωπα. στ) να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές, έπειτα από αίτησή της πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εκρηκτική ύλη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της και σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. ζ) να ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές το όνομα και τα στοιχεία ενός ατόμου που είναι σε θέση να παράσχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο στοιχείο στ) σε ώρες εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας. η) Οι κατασκευαστές και οι έμποροι εκρηκτικών υλών, δημιουργούν σχετικές στήλες, στα τηρούμενα – προβλεπόμενα βιβλία, από τις υπ’ αριθ.: α) 3009/2/26α από 18.6.1994 (ΦΕΚ Β΄ 513) και β) 3009/2/27γ από 21.9.1994 (ΦΕΚ Β΄ 795) αποφάσεις Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αντίστοιχα, στις οποίες καταχωρούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, όλα τα στοιχεία αναγνώρισης εκρηκτικών υλών, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της εκρηκτικής ύλης της εταιρείας». Παράλληλα με τα προβλεπόμενα βιβλία, υποχρεούνται να τηρούν μηχανογραφημένα τα ανώτερα στοιχεία, τα οποία θα καταχωρούνται στα τιμολόγια η τα δελτία αποστολής κατά την πώληση. θ) Να επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και αστυνομικούς των οικείων υπηρεσιών τη διενέργεια ελέγχων των ανωτέρω βιβλίων και στοιχείων και την πρόσβαση τους στα τηρούμενα μηχανογραφημένα στοιχεία και να παρέχουν σ’ αυτούς κάθε αναγκαία για την εκτέλεση του έργου τους διευκόλυνση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
Άρθρο 15
1.  
  Αρμόδια Εθνική Αρχή για την θέσπιση συστήματος αναγνώρισης ορίζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας διαβιβάζει αμελητί τα στοιχεία αναγνώρισης στο Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 7 παρ. 4 περίπτ. ζ΄ του π.δ.14/2001), για την ηλεκτρονική τους καταχώρηση στο αρχείο που τηρείται από την Υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του ν.2168/1993 και του άρθρου 17 του π.δ.455/1995.
Άρθρο 16
1.  
  Σε οποιονδήποτε παρασκευάζει ή εισάγει ή συναρμολογεί ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται πρόστιμο από 20.000 μέχρι 80.000 ευρώ με απόφαση του προϊσταμένου της αρμοδίας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε περίπτωση υποτροπής το ανωτέρω πρόστιμο διπλασιάζεται. Με την ίδια απόφαση δύναται να διαταχθεί απόσυρση από την κυκλοφορία και απαγόρευση διάθεσης των ανωτέρω προϊόντων στην αγορά με μέριμνα των κατά τόπους αστυνομικών Αρχών.
2.  
  Κάθε απόφαση πρέπει να αιτιολογείται και να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγκαίρως προκειμένου να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεώς της άλλως από τότε που έλαβε γνώση. Ο Υπουργός αποφασίζει επί της προσφυγής εντός εξήντα (60) ημερών από της υποβολής της εις αυτόν. Αφού ασκηθεί η προσφυγή μπορεί ο Υπουργός να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε η προσφυγή τριάντα (30) το πολύ ημέρες. Στην περίπτωση αυτή ο Υπουργός αποφασίζει επί της προσφυγής εντός τριάντα (30) ημερών.
3.  
  Στους παραβάτες της παρ. 1 δύναται να επιβάλλεται και προσωρινή, μέχρι τριών (3) μηνών ή και οριστική αφαίρεση των σχετικών αδειών εισαγωγής, παρασκευής, εμπορίας, αγοράς, μεταφοράς, κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, με αιτιολογημένη απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που χορήγησαν τις πιο πάνω άδειες, ανεξάρτητα από την αφαίρεση ή μη των σχετικών αδειών λειτουργίας εργοστασίων παραγωγής ή αποθηκών των παραπάνω υλών.
4.  
  Κατά της απόφασης της παρ. 3 επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εντός προθεσμίας τριάντα ημερών (30) ημερών από της κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της απόφασης.
5.  
  Ο Υπουργός στον οποίο υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, προσφυγή οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή του επί της προσφυγής εντός εξήντα (60) ημερών και μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης, κατά της οποίας ασκήθηκε η προσφυγή για τριάντα (30) το πολύ ημέρες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποφασίζει επί της προσφυγής εντός τριάντα (30) ημερών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Άρθρο 17
1.  
Παρατίθεται κατωτέρω παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και ισχύει ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΗ αποκλειστική αναγνώριση περιλαμβάνει: 1.ένα αναγνώσιμο από τον άνθρωπο μέρος της, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1)το όνομα του κατασκευαστή? 2)έναν αλφαριθμητικό κωδικό που περιλαμβάνει: i) 2 γράμματα τα οποία προσδιορίζουν το κράτος μέλος (τόπος παραγωγής ή εισαγωγής στην κοινοτική αγορά, π.χ. GR = Ελλάδα), ii) 3 ψηφία τα οποία προσδιορίζουν την ονομασία της μονάδας παραγωγής (τα οποία ορίζονται από την εθνική αρχή), iii) τον αποκλειστικό κωδικό προϊόντος και τις υλικοτεχνικές πληροφορίες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 2.ένα ηλεκτρονικά αναγνώσιμο μέρος της, με τη μορφή γραμμικού κωδικού (barcοde) ή/και πινακοποιημένου κωδικού, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης. Για παράδειγμα: 3.Για τα προϊόντα που είναι υπερβολικά μικρά ώστε να τεθεί ο αποκλειστικός κωδικός προϊόντος και οι υλικοτεχνικές πληροφορίες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή, θεωρούνται επαρκείς οι πληροφορίες που προβλέπονται στα σημεία 1 β) i), 1 β) ii) και 2.
Άρθρο 18 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, αρχίζει από τις 5 Απριλίου 2012. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ανατίθεται στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
 • Την υπ’ αριθ. Δ131/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Προστασίας του Πολίτη,
 • Το Π.Δ. 413/1977 (ΦΕΚ Α΄ 128) «Περί αγοράς, μεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
 • Τις διατάξεις: α. των άρθρων 3,4 και 5 του Νόμου 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Νόμου 1892/1990 (Α΄ 101), με το άρθρο 6 παρ. 4 του Νόμου 1440/1984 (Α΄ 70), με τα άρθρα 7 του Νόμου 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Νόμου 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του Νόμου 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του Νόμου 2789/2000 (Α΄ 21) και με το άρθρο 48 του Νόμου 3427/2005 (Α΄ 312). β. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». γ. Του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ Α΄ 96/) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων» του ΠΔ 396/89, του Π.Δ. 182/2005 (ΦΕΚ Α΄ 230) και του Ν. 2367/95 (ΦΕΚ Α΄ 261).
 • Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
 • Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2234) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
 • Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.λπ.».
 • Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 • Την υπ’ αριθ. 3329/89 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 132) «Κανονισμοί για την παραγωγή αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».
 • Το Π.Δ. 455/95 (ΦΕΚ Α΄ 268), για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, καθώς και την τροποποίηση και συμπλήρωση του με το Π.Δ. 2/2006 (ΦΕΚ Α΄ 1).
 • Το Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α΄ 147 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1926/3009/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1926/3009_2 1926
ΑΠΟΦΑΣΗ 1927/3009/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1927/3009_2 1927
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/3329 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξειςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 1993/2168 1993
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/413 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/413 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/229 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/396 1989
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 172). 1995/189 1995
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως. 1995/455 1995
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/182 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/182 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 455/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (Α΄ 268) σε συμμόρφ[...]" 2006/2 2006
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών 2009/187 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009