Ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύεται Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με έδρα την πόλη της Καστοριάς
2.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών στο Τμήμα αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος από το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει ως αποστολή:
 1. την καλλιέργεια και την προαγωγή, με τη διδασκαλία και την έρευνα, των επιστημονικών τομέων της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας – χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της προστασίας και της αποκατάστασης μνημείων και συνόλων και της περιβαλλοντικής – οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και
 2. την κατάρτιση αρχιτεκτόνων μηχανικών ικανών να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
Άρθρο 2
1.  
  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών
3.  
  Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος
Άρθρο 3 "Επαγγελματική κατοχύρωση"
1.  
  Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κατά τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 4 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Για τις ανάγκες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), δέκα (10) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δέκα (10) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων τέσσερις (4) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τέσσερις (4) κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και δύο (2) κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).
Άρθρο 5 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συνιστάται Γραμματεία η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος. Η γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος. Τα σχετικά με τον προϊστάμενο του Τμήματος ζητήματα ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 84 – 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).
Άρθρο 6
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή μετάκληση ή μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από εκλεκτορικά σώματα τα οποία συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3549/2007 και της υπ’ αρ. 38913/Β1/2007 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 608), η οποία συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 138390/Β1/2007 όμοια απόφαση (Β΄ 2360), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερα από ένδεκα (11), το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Τα οριζόμενα από τη Σύγκλητο ή τη Διοικούσα Επιτροπή μέλη πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. του ιδίου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων και να ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, αντίγραφο της οποίας, μαζί με το σχετικό πρακτικό, κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση Δ.Ε.Π. ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχονται, υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος, σε κοινή συνεδρίαση, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, την προθεσμία υποβολής της εισηγητικής έκθεσης και την κοινοποίησή της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ΄ του ν. 2083/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν, ενώ για τα λοιπά θέματα που αφορούν την εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. και δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από κλήρωση από κατάλογο με διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή, τον οποίο εισηγείται η Προσωρινή Γενική Συνέλευση. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Καθηγητές του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, οι οποίοι υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων, ο κατάλογος συμπληρώνεται με Καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. με μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2517/1997 (Α’ 160), όπως ισχύει.
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2517/1997 εφαρμόζονται και για την μετακίνηση Επιμελητών, Βοηθών και Επιστημονικών Συνεργατών από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου.
Άρθρο 7
1.  
  Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., κατά προτίμηση δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών εφόσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο Τμήμα. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του ν. 1268/1982, όπως ισχύει κάθε φορά. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 4 του ν. 2083/1992) και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος (άρθρα 21 του ν. 3549/2007 και 2 παρ. β του ν. 3685/2008, Α’ 148), με την επιφύλαξη αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ρυθμίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ή ο αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετέχει στη Σύγκλητο ή τη Διοικούσα Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, από τη Σύγκλητο ή τη Διοικούσα Επιτροπή, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων. Ομοίως η πρόσληψη Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών, ειδικών επιστημόνων και συμβασιούχων διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112) γίνεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής, εφαρμοζομένων ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης των οικείων κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
4.  
  Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τα εδάφια α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), τροποποιήθηκε με το εδάφιο α της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152) και το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 69), β) του άρθρου 79 παρ. 5 εδάφιο δ’ του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α’ 167), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107), γ) των άρθρων 15 παρ. 2 περ. θ΄ του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και 13 παρ. 49 εδ. α του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 141) και δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 90Α/15-4-2008).
 • Τη γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 12/24-7-2008).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται: α) Δαπάνη ύψους 300.000 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2010, 250.000 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2011 και 200.000 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα των ετών 2012 – 2014, από την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. β) Ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους: 1.350.000 ΕΥΡΩ περίπου από την πλήρωση θέσεων προσωπικού, 4.700 ΕΥΡΩ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης και εξόδων παράστασης, 43.380 ΕΥΡΩ περίπου για τη σίτιση των φοιτητών, 100.000 ΕΥΡΩ περίπου για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου Τμήματος και 150.000 ΕΥΡΩ περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η υπό στοιχείο α) δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250, Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.) Ομάδας 0200). Η δαπάνη για το επίδομα θέσης ευθύνης και τα έξοδα παράστασης η οποία για το οικονομικό έτος 2009 περιορίζεται στα 3.100 ΕΥΡΩ περίπου, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 19-110, Κ.Α.Ε. 5115 και από το 2010 και μετά θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδικός Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. 0200). Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 3.780 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2010, 13.680 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2011, 23.580 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2012, 33.480 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2013 και 43.380 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2014 και εξής θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδικός Φορέας 19-250, ΚΑΕ 2425). Η δαπάνη για τα λειτουργικά έξοδα ύψους 50.000 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2010, 90.000 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2011 και 100.000 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2012 και εξής θα βαρύνει τις πιστώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδικός Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. 2421). Η δαπάνη για την προμήθεια των συγγραμμάτων θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εκάστου οικονομικού έτους, στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδικός Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδικός Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. 2421).
 • Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).
 • Την υπ’ αρ. 281/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-02-09 Ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/13
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/138390/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/138390_Β1 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2007/38913/Β1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/38913_Β1 2007
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 2008/3685 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009