ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/83

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-08-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με το παρόν προεδρικό διάταγμα εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ της 20ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου (Ε.Ε. L337/05-12-2006,σελ. 21 επ.], η οποία θεσπίζει κοινοτικό σύστημα επιτήρησης και ελέγχου των διασυνοριακών αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου καυσίμου, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του πληθυσμού.
2.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται στις διασυνοριακές αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
 1. η χώρα προέλευσης ή η χώρα προορισμού ή η χώρα διαμετακόμισης είναι η Ελλάδα, και
 2. οι ποσότητες και η συγκέντρωση του φορτίου υπερβαίνουν τα επίπεδα που καθορίζονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1.1.6 του Κεφαλαίου 1.1 της υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94/25-01-2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» «Βασικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις» του Μέρους 1 «Αρχές Ακτινοπροστασίας» (ΦΕΚ 216 Β΄).
3.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις αποστολές πηγών εκτός χρήσης προς προμηθευτή ή κατασκευαστή ραδιενεργών πηγών ή προς αναγνωρισμένη εγκατάσταση
4.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις αποστολές ραδιενεργών υλικών, που ανακτώνται μέσω επανεπεξεργασίας για περαιτέρω χρήση
5.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις διασυνοριακές αποστολές αποβλήτων, που περιέχουν μόνο φυσικό ραδιενεργό υλικό, το οποίο δεν προκύπτει από πρακτικές
6.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το διεθνές δίκαιο
Άρθρο 2 "Επαναποστολές που σχετίζονται με εργασίεςεπεξεργασίας και επανεπεξεργασίας("
1.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν θίγει το δικαίωμα της Ελλάδας ή επιχείρησης που λειτουργεί στην επικράτεια της στην οποία: α) πρόκειται να αποσταλούν ραδιενεργά απόβλητα προς επεξεργασία, ή β) πρόκειται να αποσταλεί άλλο υλικό με σκοπό την ανάκτηση των ραδιενεργών αποβλήτων, να επιστρέφει τα ραδιενεργά απόβλητα στη χώρα προέλευσης τους, μετά την επεξεργασία, ούτε θίγει το δικαίωμα της Ελλάδας ή επιχείρησης που λειτουργεί στην επικράτεια της στην οποία πρόκειται να αποσταλεί αναλωμένο καύσιμο προς επανεπεξεργασία, να επιστρέφει τα ραδιενεργά απόβλητα, που ανακτώνται από τις εργασίες επανεπεξεργασίας
Άρθρο 3 "Διασυνοριακές αποστολές αναλωμένουκαυσίμου προς επανεπεξεργασία("
1.  
  Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας κάθε κράτους μέλους να καθορίζει την πολιτική του για τον κύκλο του αναλωμένου καυσίμου, το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν θίγει το δικαίωμα της Ελλάδας να εξάγει αναλωμένο καύσιμο προς επανεπεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κοινής πυρηνικής αγοράς, ιδίως την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Η επιτήρηση και ο έλεγχος της αποστολής και των εξαγωγών διενεργούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 4 "Επαναποστολή που αφορά μη εξουσιοδοτημένεςαποστολές και μη δηλωμένα ραδιενεργά απόβλητα("
1.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν θίγει το δικαίωμα της Ελλάδας να επιστρέφει με ασφάλεια στη χώρα προέλευσης: α) αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου καυσίμου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, αλλά δεν έχουν λάβει τη δέουσα άδεια, σύμφωνα με το παρόν προεδρικό διάταγμα, και β) απόβλητα που έχουν ρυπανθεί με ραδιενέργεια ή υλικό το οποίο περιέχει ραδιενεργή πηγή, όταν το εν λόγω υλικό δεν έχει δηλωθεί ως ραδιενεργό απόβλητο από τη χώρα προέλευσης
Άρθρο 5 "Ορισμοί("
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: 1) «ραδιενεργά απόβλητα», τα ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά μορφή, για τα οποία δεν προβλέπεται περαιτέρω χρήση από τις χώρες προέλευσης και προορισμού, ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου την απόφαση αποδέχονται οι χώρες αυτές, και τα οποία ελέγχονται ως ραδιενεργά απόβλητα από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), βάσει της υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94/25-01-2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας», όταν η Ελλάδα είναι χώρα προέλευσης ή προορισμού, 2) «αναλωμένο καύσιμο», το πυρηνικό καύσιμο το οποίο έχει ακτινοβοληθεί σε πυρήνα αντιδραστήρα και απομακρυνθεί μονίμως από αυτόν τα αναλωμένα καύσιμα μπορούν είτε να θεωρούνται χρησιμοποιήσιμος πόρος ο οποίος δύναται να υποβληθεί σε επανεπεξεργασία είτε να προορίζονται για τελική διάθεση χωρίς να προβλέπεται περαιτέρω χρήση και να αντιμετωπίζονται ως ραδιενεργά απόβλητα, 3) «επανεπεξεργασία», διεργασία ή μέθοδος, σκοπός της οποίας είναι η αφαίρεση ραδιενεργών ισοτόπων από αναλωμένο καύσιμο για περαιτέρω χρήση, 4) «αποστολή», το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου από τη χώρα ή κράτος μέλος προέλευσης στη χώρα ή κράτος μέλος προορισμού, 5) «ενδοκοινοτική αποστολή», αποστολή της οποίας η χώρα προέλευσης και η χώρα προορισμού είναι κράτη μέλη, 6) «εξωκοινοτική αποστολή», αποστολή της οποίας η χώρα προέλευσης ή/και η χώρα προορισμού είναι τρίτες χώρες, 7) «διάθεση», η εναπόθεση ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου σε μια εγκατάσταση, χωρίς πρόθεση ανάκτησης τους, 8) «αποθήκευση», η φύλαξη ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου σε εγκατάσταση που προβλέπει τη συγκράτηση τους, με πρόθεση την ανάκτηση τους, 9) «κάτοχος», φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, προτού διενεργήσει αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου, είναι υπεύθυνο, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94/25-01-2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» για τα υλικά αυτά και σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αποστολή προς κάποιον αποδέκτη, 10) «αποδέκτης», φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο αποστέλλονται ραδιενεργά απόβλητα ή αναλωμένο καύσιμο, 11) «χώρα ή κράτος μέλος προέλευσης» και «χώρα ή κράτος μέλος προορισμού», αντιστοίχως, χώρα ή κράτος μέλος, από το οποίο προγραμματίζεται να εκκινήσει ή εκκινεί αποστολή, και χώρα ή κράτος μέλος στο οποίο προορίζεται να καταλήξει ή καταλήγει κάποια αποστολή, 12) «χώρα ή κράτος μέλος διαμετακόμισης», χώρα ή κράτος μέλος, πλην της χώρας ή του κράτους μέλους προέλευσης ή της χώρας ή του κράτους μέλους προορισμού, από την επικράτεια του οποίου προγραμματίζεται να διέλθει ή διέρχεται αποστολή, 13) «αρμόδια αρχή», αρχή η οποία, δυνάμει των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων της χώρας προέλευσης, διαμετακόμισης ή προορισμού, έχει την εξουσία επιβολής του συστήματος επιτήρησης και ελέγχου των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου, 14) «κλειστή πηγή», ό,τι νοείται με αυτόν τον όρο στην υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94/25-01-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας»? ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνεται ως αναπόσπαστο μέρος της πηγής και η κάψουλα που περικλείει το ραδιενεργό υλικό, 15) «εκτός χρήσης πηγή», κλειστή πηγή η οποία δεν χρησιμοποιείται πλέον, ούτε προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε άδεια, 16) «αναγνωρισμένη εγκατάσταση», εγκατάσταση ευρισκόμενη στην επικράτεια χώρας, η οποία έχει λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές της εν λόγω χώρας, σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση ή διάθεση κλειστών πηγών, ή εγκατάσταση που έχει κατάλληλη άδεια, σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο, για την προσωρινή αποθήκευση κλειστών πηγών, 17) «δεόντως συμπληρωμένη αίτηση», το τυποποιημένο έγγραφο που πληροί όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 17. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ.
Άρθρο 6
1.  
  Ο κάτοχος, που σχεδιάζει να εκτελέσει από την Ελλάδα ενδοκοινοτική αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου ή να αναθέσει την εκτέλεση μιας τέτοιας αποστολής, υποβάλλει δεόντως συμπληρωμένη αίτηση για τη χορήγηση άδειας στην Ε.Ε.Α.Ε.
2.  
  Η αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερες της μίας αποστολές, εφόσον:
 1. τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο στα οποία αναφέρεται έχουν, ουσιαστικά, τα ίδια φυσικά, χημικά και ραδιενεργά χαρακτηριστικά, και
 2. οι αποστολές πρόκειται να διενεργηθούν από τον ίδιο κάτοχο προς τον ίδιο αποδέκτη και εμπλέκουν τις ίδιες αρμόδιες αρχές, και
 3. όταν οι αποστολές συνεπάγονται διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών, ή διαμετακόμιση αυτή διενεργείται μέσω του ίδιου συνοριακού φυλακίου εισόδου ή/και εξόδου από την Κοινότητα, και μέσω του ίδιου συνοριακού φυλακίου της ή των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, εκτός εάν έχει συναφθεί διαφορετική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών
Άρθρο 7
1.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι η χώρα προέλευσης, διαβιβάζει τη δεόντως συμπληρωμένη αίτηση, που προβλέπεται στο άρθρο 6, για συναίνεση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού και των τυχόν κρατών μελών διαμετακόμισης.
2.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε. λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αφορούν αποστολές που καλύπτονται από το παρόν προεδρικό διάταγμα, τυγχάνουν της δέουσας προσοχής κατά το χειρισμό τους και ότι προστατεύονται από οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση.
Άρθρο 8
1.  
  Εντός είκοσι ημερών από την παραλαβή της αίτησης, η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προορισμού ή διαμετακόμισης, ελέγχει αν η αίτηση είναι δεόντως συμπληρωμένη, κατά την έννοια της παραγράφου 17 του άρθρου 5.
2.  
  Εάν η αίτηση είναι δεόντως συμπληρωμένη, η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προορισμού, αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης και αντίγραφο της στις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, το αργότερο εντός δέκα ημερών μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1.
3.  
  Εάν η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, κρίνει ότι η αίτηση δεν είναι δεόντως συμπληρωμένη, ζητεί τις πληροφορίες που ελλείπουν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης και ενημερώνει σχετικά τις άλλες αρμόδιες αρχές. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προέλευσης, διαβιβάζει τις ζητηθείσες πληροφορίες στις οικείες αρμόδιες αρχές. Το αργότερο δέκα ημέρες από την ημέρα παραλαβής των πληροφοριών που ελλείπουν και όχι νωρίτερα από τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας, που ορίζεται στην παράγραφο 1, η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προορισμού, αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης και αντίγραφο της στις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.
4.  
  Τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για την έκδοση της βεβαίωσης παραλαβής είναι δυνατόν να συντμηθούν, εάν η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προορισμού ή διαμετακόμισης, κρίνει ότι η αίτηση είναι δεόντως συμπληρωμένη.
Άρθρο 9
1.  
  Το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής δεόντως συμπληρωμένης αίτησης, η Ε.Ε.Α.Ε., εφόσον η Ελλάδα είναι ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης την εκ μέρους της συναίνεση ή τους όρους που θεωρεί αναγκαίους για την παροχή συναίνεσης, ή την εκ μέρους της άρνηση συναίνεσης. Ωστόσο η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος προορισμού ή διαμετακόμισης, μπορεί να ζητεί παράταση της προθεσμίας κοινοποίησης της θέσης της, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, όχι πέραν του ενός μηνός.
2.  
  Εάν, μετά την εκπνοή των προθεσμιών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1, δεν έχει ληφθεί απάντηση εκ μέρους της Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος προορισμού ή διαμετακόμισης, θεωρείται ότι η Ελλάδα έχει δώσει τη συναίνεση της για την αιτηθείσα αποστολή.
3.  
  Η Ελλάδα αιτιολογεί την άρνηση συναίνεσης ή την παροχή συναίνεσης υπό όρους, ως εξής:
 1. ως κράτος μέλος διαμετακόμισης, βάσει της ελληνικής, κοινοτικής ή διεθνούς νομοθεσίας που διέπει τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών
 2. ως κράτος μέλος προορισμού, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου, ή βάσει της ελληνικής, κοινοτικής ή διεθνούς νομοθεσίας που διέπει τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών.
 3. Οι όροι που ενδεχομένως επιβάλλει η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα αποτελεί χώρα διαμετακόμισης ή προορισμού, δεν επιτρέπεται να είναι αυστηρότεροι των όρων που προβλέπονται για παρόμοιες αποστολές στο εσωτερικό της Ελλάδας.
4.  
  Εφόσον η Ελλάδα έχει συναινέσει σε διαμετακόμιση για συγκεκριμένη αποστολή, δεν επιτρέπεται να αρνηθεί να συναινέσει σε επαναποστολή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. όταν η αρχική συναίνεση αφορούσε αποστολή υλικού για λόγους επεξεργασίας ή επανεπεξεργασίας, εφόσον η επαναποστολή αφορά ραδιενεργά απόβλητα ή άλλα προϊόντα ισοδύναμα προς το αρχικό υλικό, ύστερα από επεξεργασία ή επανεπεξεργασία, και τηρούνται όλες οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις?
 2. υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στο άρθρο 12, εφόσον η επαναποστολή διενεργείται υπό τους ίδιους όρους και με τις ίδιες προδιαγραφές
5.  
  Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή/και έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους των αρμόδιων αρχών άλλου κράτους μέλους γνωστοποιείται στην Επιτροπή
Άρθρο 10
1.  
  Εάν έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες συναινέσεις για μια αποστολή, η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προέλευσης, δικαιούται να χορηγεί στον κάτοχο άδεια εκτέλεσης της αποστολής και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού και των τυχόν κρατών μελών ή τρίτων χωρών διαμετακόμισης.
2.  
  Η άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει επ’ ουδενί την ευθύνη του κατόχου, των μεταφορέων, του κυρίου, του αποδέκτη ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που εμπλέκεται στην αποστολή
3.  
  Μία και μόνη άδεια μπορεί να καλύπτει περισσότερες της μίας αποστολές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6
4.  
  Κάθε άδεια ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Για τον καθορισμό της περιόδου ισχύος, συνεκτιμώνται οι όροι της συναίνεσης των κρατών μελών προορισμού ή διαμετακόμισης.
Άρθρο 11
1.  
  Εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή, ο αποδέκτης αποστέλλει στην Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προορισμού, βεβαίωση παραλαβής για κάθε αποστολή.
2.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προορισμού, αποστέλλει αντίγραφα της βεβαίωσης παραλαβής στο κράτος μέλος προέλευσης και σε κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα διαμετακόμισης.
3.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προέλευσης, αποστέλλει αντίγραφο της βεβαίωσης παραλαβής στον αρχικό κάτοχο, μετά την παραλαβή της από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού.
Άρθρο 12
1.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προορισμού, προέλευσης ή διαμετακόμισης, μπορεί να αποφασίζει να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση αποστολής, σε περίπτωση που οι όροι αποστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, παύσουν να πληρούνται ή δεν είναι σύμφωνοι με τις άδειες ή τις συναινέσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το παρόν προεδρικό διάταγμα. Όταν η Ε.Ε.Α.Ε. λάβει τέτοια απόφαση, ενημερώνει αμέσως σχετικά τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών που εμπλέκονται στην αποστολή.
2.  
  Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση αποστολής ή δεν πληρούνται οι όροι αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προέλευσης, εξασφαλίζει ότι τα συγκεκριμένα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο επιστρέφονται στον κάτοχο τους, εκτός αν υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής ασφαλούς ρύθμισης. Η Ε.Ε.Α.Ε. εξασφαλίζει ότι το πρόσωπο που είναι υπεΐ)θυνο για την αποστολή λαμβάνει, εφόσον χρειάζεται, διορθωτικά μέτρα ασφάλειας.
3.  
  Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή επιτρεπτή η ολοκλήρωση της αποστολής, οι προκύπτουσες δαπάνες βαρύνουν τον κάτοχο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΕΞΩΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ.
Άρθρο 13
1.  
  Όταν προβλέπεται η είσοδος στην Κοινότητα ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένων καυσίμων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος προεδρικού διατάγματος και προέρχονται από τρίτη χώρα, η δε χώρα προορισμού είναι η Ελλάδα, ο αποδέκτης υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης στην Ε.Ε.Α.Ε. Η υποβαλλόμενη αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερες της μίας αποστολές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο στην παράγραφο 2 του άρθρου 6. Στην αίτηση περιλαμβάνονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αποδέκτης έχει συνάψει με τον εγκατεστημένο στην τρίτη χώρα κάτοχο συμφωνία, η οποία έχει γίνει δεκτή από τις αρμόδιες αρχές της συγκεκριμένης τρίτης χώρας και η οποία προβλέπει υποχρέωση του κατόχου να πάρει πίσω τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο, σε περίπτωση που η αποστολή δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5.
2.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προορισμού, διαβιβάζει την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, για συναίνεση, στις αρμόδιες αρχές των τυχόν κρατών μελών διαμετακόμισης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 9.
3.  
  Εάν έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες συναινέσεις για την αποστολή, η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προορισμού, δικαιούται να χορηγεί στον αποδέκτη άδεια εκτέλεσης της αποστολής και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους ή τρίτης χώρας προέλευσης ή διαμετακόμισης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 10.
4.  
  Εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της αποστολής, ο αποδέκτης αποστέλλει στην Ε.Ε.Α.Ε., εφόσον η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προορισμού, βεβαίωση παραλαβής κάθε αποστολής. Η Ε.Ε.Α.Ε. αποστέλλει αντίγραφα της βεβαίωσης στη χώρα προέλευσης και στα τυχόν κράτη μέλη ή τρίτες χώρες διαμετακόμισης.
5.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε., εφόσον η Ελλάδα αποτελεί το κράτος μέλος προορισμού ή διαμετακόμισης, μπορεί να αποφασίσει να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση της αποστολής, σε περίπτωση που οι όροι αποστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, παύσουν να πληρούνται ή δεν είναι σύμφωνοι με τις άδειες ή τις συναινέσεις, που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το παρόν προεδρικό διάταγμα. Όταν η Ε.Ε.Α.Ε. λαμβάνει τέτοια απόφαση, ενημερώνει αμέσως σχετικά τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης.
6.  
  Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή επιτρεπτή η ολοκλήρωση της αποστολής, οι προκύπτουσες δαπάνες βαρύνουν τον αποδέκτη
Άρθρο 14
1.  
  Όταν προβλέπεται η είσοδος στην Ελλάδα ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου, προερχόμενων από τρίτη χώρα και η χώρα προορισμού δεν είναι κράτος μέλος, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη διαχείρισης της αποστολής στην Ελλάδα, από τελωνειακό φυλάκιο της οποίας πρόκειται να εισέλθουν αρχικά τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο στην Κοινότητα («πρώτο κράτος μέλος διαμετακόμισης»), υποβάλλει αίτηση άδειας στην Ε.Ε.Α.Ε. Η υποβαλλόμενη αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερες της μίας αποστολές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6. Στην αίτηση περιλαμβάνονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα αποδέκτης έχει συνάψει με τον εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα κάτοχο συμφωνία, η οποία έχει γίνει δεκτή από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας και η οποία προβλέπει την υποχρέωση του κατόχου να πάρει πίσω τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο, σε περίπτωση που η ολοκλήρωση της αποστολής δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5.
2.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε., εφόσον η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος μέλος διαμετακόμισης, διαβιβάζει την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, για συναίνεση, στις αρμόδιες αρχές των τυχόν άλλων κρατών μελών διαμετακόμισης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 9.
3.  
  Εάν έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες συναινέσεις για την αποστολή, η Ε.Ε.Α.Ε., εφόσον η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος μέλος διαμετακόμισης, δικαιούται να χορηγεί στον υπεύθυνο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 άδεια εκτέλεσης της αποστολής και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές κάθε άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας διαμετακόμισης ή προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 10.
4.  
  Ο υπεύθυνος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Α.Ε., εφόσον η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος μέλος διαμετακόμισης, ότι τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο έφθασαν στον προορισμό τους στην τρίτη χώρα, εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία άφιξης και υποδεικνύει το τελευταίο τελωνειακό φυλάκιο της Κοινότητας, από το οποίο διήλθε το αποσταλέν φορτίο. Η γνωστοποίηση αυτή συνοδεύεται από δήλωση ή βεβαίωση του αποδέκτη, σύμφωνα με την οποία τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο έφθασαν στον προορισμό τους και στην οποία υποδεικνύεται το τελωνειακό φυλάκιο εισόδου στην τρίτη χώρα.
5.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος διαμετακόμισης, μπορεί να αποφασίζει να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση της αποστολής, σε περίπτωση που οι όροι αποστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, παύσουν να πληρούνται ή δεν είναι σύμφωνοι με τις άδειες ή συναινέσεις που έχουν χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Η Ε.Ε.Α.Ε., εφόσον λάβει τέτοια απόφαση, ενημερώνει αμέσως σχετικά τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή επιτρεπτή η ολοκλήρωση της αποστολής, οι προκύπτουσες δαπάνες βαρύνουν τον υπεύθυνο που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 15
1.  
  Όταν προβλέπεται η εξαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου από την Κοινότητα προς τρίτη χώρα, ο κάτοχος υποβάλλει στην Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προέλευσης, αίτηση για τη χορήγηση άδειας. Η υποβαλλόμενη αίτηση, μπορεί να αφορά περισσότερες της μίας αποστολές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6.
2.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προέλευσης,:.
 1. ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού πριν από την εκτέλεση της αποστολής και ζητεί τη συναίνεση τους?
 2. αποστέλλει την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, για συναίνεση, στις αρμόδιες αρχές των τυχόν κρατών μελών διαμετακόμισης.
 3. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 8.
3.  
  Εάν έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες συναινέσεις για την αποστολή, η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προέλευσης, δικαιούται να χορηγεί στον κάτοχο άδεια εκτέλεσης της αποστολής και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας προορισμού και κάθε κράτους μέλους ή τρίτης χώρας διαμετακόμισης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 10.
4.  
  Εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία άφιξης, ο κάτοχος γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προέλευσης, ότι τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο έφθασαν στον προορισμό τους στην τρίτη χώρα και υποδεικνύει το τελευταίο τελωνειακό φυλάκιο της Κοινότητας από το οποίο διήλθε το αποσταλέν φορτίο. Η γνωστοποίηση αυτή συνοδεύεται από δήλωση ή βεβαίωση του αποδέκτη, σύμφωνα με την οποία, τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο έφθασαν στον προορισμό τους και στην οποία υποδεικνύεται το τελωνειακό φυλάκιο εισόδου στην τρίτη χώρα.
5.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προέλευσης ή διαμετακόμισης, μπορεί να αποφασίζει να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση της αποστολής, σε περίπτωση που οι όροι αποστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, παύσουν να πληρούνται ή δεν είναι σύμφωνοι με τις άδειες ή συναινέσεις, που έχουν χορηγηθεί, κατ’ εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Η Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος διαμετακόμισης, εφόσον λαμβάνει τέτοια απόφαση, ενημερώνει αμέσως σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 12.
Άρθρο 16
1.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε. δεν χορηγεί άδεια για τις αποστολές:.
 1. προς τόπο προορισμού νοτίως των 60° νότιου γεωγραφικού πλάτους, ή
 2. προς κράτος, μέρος της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ του Κοτονού), το οποίο δεν είναι κράτος μέλος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, ή
 3. προς τρίτη χώρα, η οποία, κατά την κρίση της Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος προέλευσης, που διαμορφώνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δεν έχει τη διοικητική και τεχνική ικανότητα ούτε τη ρυθμιστική δομή, για να διαχειριστεί με ασφάλεια τα ραδιενεργά απόβλητα ή το αναλωμένο καύσιμο, όπως προβλέπεται στην κοινή σύμβαση.
 4. Η Ε.Ε.Α.Ε. διαμορφώνει την κρίση της, αφού λάβει δεόντως υπόψη κάθε σχετική πληροφορία που της παρέχουν άλλα κράτη Μέλη.
 5. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε.Α.Ε. ενημερώνει σε ετήσια βάση την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη συμβουλευτική επιτροπή του άρθρου 21 της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ.
2.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε., κατά τη διαμόρφωση της κρίσης της, για το εάν και κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που αφορούν τις εξαγωγές, λαμβάνει δεόντως υπόψη τα κριτήρια που καθορίζει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη διαδικασία του άρθρου 21 της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ, τα οποία στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στα σχετικά πρότυπα ασφαλείας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας (Δ.Ο.Α.Ε.). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 17
1.  
  Για όλες τις αποστολές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος προεδρικού διατάγματος, χρησιμοποιείται το τυποποιημένο έγγραφο, που προβλέπεται στο άρθρο 17 της Οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ, το οποίο αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Α.Ε.
2.  
  Η αίτηση άδειας, καθώς και τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα και πληροφορίες, που προβλέπονται στα άρθρα 10, 13, 14 και 15, όταν υποβάλλονται στην Ε.Ε.Α.Ε., συντάσσονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με το παρόν προεδρικό διάταγμα. Ο κάτοχος υποβάλλει στην Ε.Ε.Α.Ε., όταν η Ελλάδα είνα χώρα προορισμού ή διαμετακόμισης, επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
3.  
  Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης αποστολής επισυνάπτονται στο τυποποιημένο έγγραφο
4.  
  Με την επιφύλαξη των τυχόν πρόσθετων συνοδευτικών εγγράφων, που προβλέπονται από άλλες συναφείς διατάξεις, το συμπληρωμένο τυποποιημένο έγγραφο που πιστοποιεί τη δέουσα ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, συνοδεύει κάθε αποστολή, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια, αν και αφορά περισσότερες της μίας αποστολές, ενσωματώνεται σε ένα και μόνο έγγραφο
5.  
  Τα έγγραφα αυτά τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των χωρών προέλευσης, προορισμού και διαμετακόμισης
Άρθρο 18
1.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε., είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
2.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε., διαβιβάζει κάθε πληροφορία που απαιτείται, για την ταχεία επικοινωνία με την Επιτροπή και την ενημερώνει τακτικά για τις τυχόν μεταβολές των δεδομένων αυτών.
Άρθρο 19
1.  
  Με σκοπό την ασφαλή και αποτελεσματική διαβίβαση των εγγράφων και πληροφοριών που απαιτούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, η Ε.Ε.Α.Ε., λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που εκδίδει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ.
2.  
  Η Ε.Ε.Α.Ε. υποβάλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία και συντήρηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 της Οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ.
Άρθρο 20 "Τακτικές εκθέσεις("
1.  
  Έως τις 25 Δεκεμβρίου 2011 και, στη συνέχεια, ανά τριετία, η Ε.Ε.Α.Ε., υποβάλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του άρθρου 4.
Άρθρο 21 "Συμβουλευτική επιτροπή("
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., ορίζεται ο αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην επιτροπή συμβουλευτικού χαρακτήρα, που προβλέπεται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ.
Άρθρο 22
1.  
  Για τις αιτήσεις άδειας, που έχουν δεόντως εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές της χώρας ή του κράτους μέλους προέλευσης ή υποβληθεί στις εν λόγω αρχές πριν από τις 25 Δεκεμβρίου 2008, εφαρμόζεται η Οδηγία 92/3/Ευρατόμ σε όλες τις εργασίες αποστολής που καλύπτει η αντίστοιχη άδεια
2.  
  Κατά τη λήψη αποφάσεως για τις αιτήσεις αδείας που έχουν υποβληθεί πριν από τις 25 Δεκεμβρίου 2008 και αφορούν περισσότερες της μίας αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένου καυσίμου σε τρίτη χώρα προσδιορισμού, το κράτος μέλος προέλευσης συνεκτιμά όλους τους σχετικούς παράγοντες και ιδίως:
 1. το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης όλων των αποστολών που καλύπτονται από την ίδια αίτηση?
 2. την αιτιολόγηση υπαγωγής όλων των αποστολών στην ίδια αίτηση?
 3. τη σκοπιμότητα χορήγησης αδείας για αριθμό αποστολών που είναι μικρότερος από αυτόν που καλύπτεται από την αίτηση
Άρθρο 23 "Τελικές διατάξεις("
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 22 και 25 καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 22/1997 (ΦΕΚ 20 Α΄). Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Π.Δ. 22/1997, νοείται το παρόν.
Άρθρο 24 "Ποινές"
1.  
  Η εκ προθέσεως παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, επισύρει τις ποινές που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 25 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύουν από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην εκείνων στις οποίες δίνεται αναδρομική ισχύς. Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70 Α΄), καθώς και των διατάξεων του άρθρου 3, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70 Α΄) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄) και του άρθρου 5 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Ν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 171 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 190/19-12-2007).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 146/2010 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1014(ΦΟΡ)94 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1014(ΦΟΡ)94 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1987/1733 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1733 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Επιτήρηση και έλεγχος των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών -μελών της Κοινότητας, καθώς και προς και από την Κοινότητα. 1997/22 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/24 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία