ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/84

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-09-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικούπροσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων π.δ.319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 174) και π.δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187)."
1.  
  Το όγδοο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του π.δ.319/1995 (Α΄-174), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ.113/2008 (Α΄-178), και το έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 του π.δ.352/1995 (Α΄- 187), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του π.δ.113/2008, αντικαθίστανται ως εξής: Το διδακτικό προσωπικό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 67ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού του .
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του π.δ.319/1995, όπως αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 8 του π.δ.113/2008, στα μαθήματα με βαθμό του Β΄ έτους, οι περιπτώσεις 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αναριθμούνται, αντίστοιχα, σε 6, 7, 8, 9, 10 και 11 και προστίθεται περίπτωση 5, ως εξής: 5 Ελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία
Άρθρο 2 "Τροποποίηση διατάξεων π.δ.190/1996 «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα» (Α΄- 153)."
1.  
  Το άρθρο 15 του π.δ.190/1996 (Α΄- 153), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ.385/1998 (Α΄- 258), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 15
  1.  
   Άρθρο 15. Διάρκεια μετεκπαίδευσης. Η μετεκπαίδευση έχει διάρκεια έξι (6) εβδομάδων και αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με διαταγή του Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων κάθε τάξης είναι μεγάλος, μπορεί με την ίδια διαταγή να κατανέμονται σε περισσότερα του ενός Τμήματα, με τη λειτουργία κάθε επόμενου Τμήματος μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσης του προηγουμένου .
2.  
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ως άνω π.δ., όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.100/2008 (Α΄- 156), αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1 Τα θέματα τα οποία διδάσκονται οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης διακρίνονται, κατά γνωστικά αντικείμενα, στις ακόλουθες θεματικές ενότητες 1 Α΄ Ενότητα Θέματα οργάνωσης, διοίκησης και ηγεσίας – Ειδικά θέματα Αστυνομικού Δικαίου. 2 Β΄ Ενότητα Θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, ιδίως κρατικής και δημόσιας ασφάλειας, διαχείρισης κρίσεων, επιχειρησιακού σχεδιασμού και διακλαδικής συνεργασίας, αντεγκληματικής πολιτικής, επιστημονικής έρευνας του εγκλήματος, ανακριτικής, ιατροδικαστικής, σωφρονιστικής, αθλητικής βίας, τροχαίας. 3 Γ΄ Ενότητα Νομικά θέματα, ιδίως, Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, Δικαίου Κατάστασης Αλλοδαπών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 4 Δ΄ Ενότητα Εθνικά και διεθνή θέματα, ιδίως, μη Νόμιμης Μετανάστευσης, Διασυνοριακού και Υπερεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, Εσωτερικής και Διεθνούς Τρομοκρατίας. 5 Ε΄ Ενότητα Θέματα επικοινωνίας, ψυχολογίας, δημοσίων σχέσεων και σχέσεων κράτους – πολίτη .
 3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου του ως άνω π.δ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.81/2007 (Α΄- 96), αντικαθίσταται ως εξής:
 4. Στο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται διαλέξεις επί συγκεκριμένων κοινωνικών θεμάτων - όπως μετανάστες, παραβατικότητα ανηλίκων, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες - και άλλων συναφών αντικειμένων
 5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου του ως άνω π.δ., όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του π.δ.100/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
 6. Στους σπουδαστές δύναται να ανατίθεται η σύνταξη ατομικής εργασίας, την οποία υποχρεούνται να παραδώσουν μέχρι το τέλος της τέταρτης εβδομάδας της μετεκπαίδευσής τους στον προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων, σε τέσσερα (4) αντίτυπα
 7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου του ως άνω π.δ., όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 4 του π.δ.385/1998, αντικαθίσταται ως εξής:
 8. Μία εβδομάδα πριν τη λήξη της μετεκπαίδευσης πραγματοποιείται ευρεία συζήτηση (συνδιάσκεψη) μεταξύ των μετεκπαιδευόμενων Αστυνόμων Β΄ με ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, που έχουν σχέση με την καθημερινή επαγγελματική τους ενασχόληση και διατυπώνονται εισηγήσεις και προτάσεις στα ως άνω θέματα
3.  
 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ως άνω π.δ., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ.385/1998 και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του π.δ.100/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Η επίδοση των σπουδαστών, με την οποία καθορίζεται και η σειρά εξόδου από τη Σχολή, εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας με βάση το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων με τον αριθμό πέντε (5) και, σε περίπτωση ανάθεσης ατομικής εργασίας, με βάση το μέσο όρο της βαθμολογίας τους στη γραπτή εξέταση και στην ατομική εργασία
 3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής:
 4. Εάν προκύψει ισοβαθμία μεταξύ σπουδαστών, προηγείται εκείνος που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στις θεματικές ενότητες με τη σειρά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου και, στη συνέχεια, στην ατομική εργασία, στην περίπτωση που τους έχει ανατεθεί η σύνταξή της
4.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ως άνω π.δ., όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του π.δ.385/1998 και στη συνέχεια με το άρθρο 4 του π.δ.100/2008, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα έντυπα της γραπτής εξέτασης, καθώς και οι ατομικές εργασίες, μετά τη βαθμολόγησή τους, παραδίδονται στον προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων, με φροντίδα και ευθύνη του οποίου γίνεται η εξαγωγή του τελικού βαθμού επίδοσης και η ανακοίνωσή του σε κάθε σπουδαστή
5.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του π.δ.190/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η μετεκπαίδευση των ανθυπαστυνόμων αρχίζει τον Οκτώβριο και έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων είναι μεγάλος, μπορεί, με διαταγή του Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, να κατανέμονται σε περισσότερα του ενός Τμήματα, με τη λειτουργία κάθε επόμενου Τμήματος μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσης του προηγουμένου .
6.  
 1. Η περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ως άνω π.δ., όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ.100/2008 (Α΄- 156), τροποποιείται ως εξής:.
  • οι υποπεριπτώσεις (2) και (3) αντικαθίστανται ως εξής:
  • (2) Θέματα Δικονομικού Ποινικού Δικαίου – Εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων (3) Θέματα Εγκληματολογίας – Ανακριτικής
  • η υποπερίπτωση (5) καταργείται και οι υποπεριπτώσεις (6), (7) και (8) αναριθμούνται, αντίστοιχα, σε (5), (6) και (7)
 2. Από την περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του ιδίου ως άνω άρθρου του αυτού π.δ. καταργούνται οι υποπεριπτώσεις (1), (2), (8) και (12) και οι υποπεριπτώσεις (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11) και (13) αναριθμούνται, αντίστοιχα, σε (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) και (9).
7.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του ως άνω π.δ., όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του π.δ.100/2008, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι έκτακτες γραπτές εξετάσεις διενεργούνται μία τουλάχιστον φορά ανά δίμηνο, σε ώρα διδασκαλίας του μαθήματος και στη διδαχθείσα κατά την αμέσως προηγούμενη διδασκαλία του μαθήματος ύλη Προς τούτο ο καθηγητής μπορεί να συμπεριλάβει ύλη περισσοτέρων διδασκαλιών του μαθήματος Στην περίπτωση όμως αυτή ο καθηγητής ενημερώνει τη Σχολή και τους σπουδαστές για το χρόνο εξέτασης και την εξεταστέα ύλη, ενώ οι εξετάσεις μπορεί να πραγματοποιούνται και με το σύστημα πολλαπλής επιλογής Στην περίπτωση έκτακτης γραπτής εξέτασης ο καθηγητής ενημερώνει τη Σχολή, πριν την είσοδό του στην αίθουσα διδασκαλίας, για να διατεθούν οι απαιτούμενες κόλλες διαγωνισμού και αξιωματικοί επιτήρησης των σπουδαστών Τόσο οι έκτακτες, όσο και οι εξιτήριες γραπτές εξετάσεις διενεργούνται από τον καθηγητή του οικείου μαθήματος Κατά τις εν λόγω εξετάσεις και ιδίως στα μαθήματα «Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου» και «Δικονομικού Ποινικού Δικαίου - Εφαρμογής Ποινικών Υποθέσεων», οι σπουδαστές εξετάζονται υποχρεωτικά σε πρακτικά θέματα Η βαθμολογία των έκτακτων γραπτών εξετάσεων παραδίδεται στη Σχολή και ανακοινώνεται στους σπουδαστές εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών Εφόσον πρόκειται για το δεύτερο δίμηνο, η βαθμολογία αυτή ανακοινώνεται στους σπουδαστές τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των εξιτήριων εξετάσεων
8.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του π.δ.190/1996 προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Επίσης, στο ίδιο Τμήμα λειτουργεί Σχολείο Επιμόρφωσης, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων, στο οποίο μετεκπαιδεύονται υποχρεωτικά όλοι οι Αστυνομικοί Διευθυντές, γενικών και ειδικών καθηκόντων, εντός του έτους προαγωγής τους στο βαθμό αυτό. Εξαιρούνται, όσοι κατά το έτος αυτό καταλαμβάνονται από όριο ηλικίας ή συμπληρώνουν 35ετία και όσοι έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου. Το αντικείμενο της επιμόρφωσης περιλαμβάνει, ιδίως, θέματα σύγχρονου τρόπου διοίκησης (management), ηγεσίας, οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και τεχνικής επικοινωνίας (media training).
Άρθρο 3
1.  
  Η εισαγωγική πρόταση και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.82/2006 (Α΄- 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του π.δ.100/2008 (Α΄- 156), αντικαθίστανται ως εξής: Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα έχουν οι Αστυφύλακες, οι Υπαρχιφύλακες και οι Αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις 1 Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, και κατ΄εξαίρεση δύο (2) έτη οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων ή ένα (1) έτος από την ένταξή τους σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.3686/2008 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων .
2.  
  Το άρθρο 20 του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 20 προαγομένων 1 Οι προαγόμενοι στο βαθμό του αρχιφύλακα, κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, που προέρχονται από αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες ή αρχιφύλακες που κατείχαν οργανική θέση αστυφύλακα, παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάριο επιμόρφωσης στη Σχολή Μετεκπαίδευσης, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) εβδομάδων Σε περίπτωση που ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων είναι μεγάλος, μπορεί, με διαταγή του Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, να κατανέμονται σε περισσότερα του ενός Τμήματα, με τη λειτουργία κάθε επόμενου Τμήματος μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσης του προηγουμένου. 2 Στους μετεκπαιδευόμενους διδάσκονται τα ακόλουθα μαθήματα (1) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων (2) Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας (Γενικό Μέρος – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι) (3) Θέματα Γενικής Αστυνόμευσης - Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι (4) Θέματα Τροχαίας Η αναλυτική ύλη των διδασκόμενων μαθημάτων, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη μετεκπαίδευση, καθορίζονται από το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας και εγκρίνονται με διαταγή του Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 3 Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι μετεκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα Βαθμό επίδοσης κάθε μετεκπαιδευόμενου κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου επιμόρφωσης, από τον οποίο καθορίζεται και η σειρά εξόδου του απ΄αυτό, αποτελεί το πηλίκο μέχρι χιλιοστού μονάδας που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των εξεταζόμενων μαθημάτων με το αριθμό τέσσερα (4) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, αρχαιότερος θεωρείται όποιος έλαβε μεγαλύτερο βαθμό στα μαθήματα με τη σειρά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο Κατά τα λοιπά, για τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων, τη βαθμολογία, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και τα συναφή θέματα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Οργανισμού της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 4 Μετεκπαιδευόμενος στο σεμινάριο επιμόρφωσης του παρόντος άρθρου, ο οποίος κωλύεται συνέχεια ή τμηματικά πέραν του 1/7 του συνόλου των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης διακόπτει την εκπαίδευσή του με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού μετά από πρόταση της Σχολής και καλείται να παρακολουθήσει το σεμινάριο στην αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ο μετεκπαιδευόμενος κωλύεται κατά το χρόνο έναρξης της μετεκπαίδευσης και το κώλυμα πρόκειται να διαρκέσει πέραν του 1/7 των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης. 5 Αστυνομικός που προάγεται στο βαθμό του Αρχιφύλακα κατά τις διατάξεις του παρόντος και δεν ολοκληρώνει την εκπαίδευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ασκεί τα καθήκοντα του προηγούμενου βαθμού .
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4, 3 παρ. 4, 5 παρ. 4 και 7 παρ. 2 του ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄, στ΄ και ζ΄ και του άρθρου 53 του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄- 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄- 213).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2672 από 3-12-2009 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄- 2408).
 • Την υπ’ αριθμ. 7004/3/49 από 20-11-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα ΒΟΥΓΙΑ» (Β΄- 2365).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 179/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-09-03 Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικούπροσωπικού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/149
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1949/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/7004_3 1949
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικούτης Ελληνικής Αστυνομίας. 2008/3686 2008
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα. 1996/190 1996
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 1998/385 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 2006/82 2006
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π.δ. 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187), 190/1996 (Α΄ - 153) και 380/1996 (Α΄ - 251). 2007/81 2007
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του π.δ. 190/1996 (Α΄- 153) και άλλες διατάξεις. 2008/100 2008
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2008/113 2008
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009