ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/86

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-09-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-09-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση της 5ης Οκτωβρίου, εορτής της μνήμης της Οσίας Μεθοδίας, ως ημέρας αργίας για τη νήσο Κίμωλο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καθιερώνουμε την 5η Οκτωβρίου, εορτή της μνήμης της οσίας Μεθοδίας, ως ημέρα αργίας για τη νήσο Κίμωλο
Άρθρο 2
1.  
    Το παρόν διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α 195), β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98).
  • Την αριθ. 383/18.1.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (Β 29 και διόρθωση Β 60).
  • Την αριθ.2672/3.12.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β 2408), όπως ισχύει.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται επί του τακτικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών της Κοινότητας Κιμώλου και των λοιπών ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, από τυχόν απασχόληση κατά την 5η Οκτωβρίου, ημέρα αργίας για τη νήσο Κίμωλο, προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών της Κοινότητας Κιμώλου και λοιπών ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., που ενδεχομένως λειτουργούν στη νήσο Κίμωλο, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση και την ως εκ τούτου καταβολή της προβλεπόμενης για τις εξαιρέσιμες ημέρες, σχετικής αποζημίωσης. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση υπουργικής απόφασης ή απόφασης του οικείου Δ.Σ., κατά περίπτωση. Η εν λόγω δαπάνη, εφόσον συντελεστεί, θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων Υπουργείων, ο.τ.α. α’ βαθμού της νήσου και λοιπόν νομικών προσώπων δημοσίου ή/ και ιδιωτικού δικαίου, κατά περίπτωση.
  • Τη Δ 177/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/383 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/383 2010
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία