ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/9

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-02-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-01-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον κλάδο ΠΕ02 - Φιλολόγων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικών ΑΤ2 Φιλολόγων, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 και 8 περ. β’ του Ν. 1566/1985 (167 Α’) και ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1586/1986 (37 Α’) μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων.
2.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 και 3 του Ν. 1566/ 1985 (167 Α’).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 περ. β’ του Ν. 1566/1985 (167 Α’), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 περ. 3 του Ν.3577/2007 (130Α’).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 1586/1986 (37 Α’).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 3149/2003 (141 Α’).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Την αρ. 33/2008 Πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Το γεγονός ότι με τις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).
 • Την αριθμ. 146/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
ΝΟΜΟΣ 2007/3577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2007/3577 2007
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία