ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/90

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-09-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-09-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-09-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2009/84/ΕΚ, 2009/85/ΕΚ 2009/86/ΕΚ, 2009/87/ΕΚ, 2009/88/ΕΚ, 2009/89/ΕΚ, 2009/91/ΕΚ, 2009/92/ΕΚ, 2009/93/ΕΚ, 2009/94/ΕΚ, 2009/95/ΕΚ, 2009/96/ΕΚ, 2009/98/ΕΚ, 2009/99/ΕΚ, 2009/107/ΕΚ, 2009/150/ΕΚ,2009/151/ΕΚ,2010/5/ΕΕ, 2010/7/ΕΕ, 2010/8/ΕΕ, 2010/9/ΕΕ, 2010/10/ΕΕ και 2010/11/ΕΕ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 205/2001 (Α΄160) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ/τα 159/2008 (Α΄219), 52/2009 (Α΄71), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες: 2009/107/ΕΚ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L262/40) της Επιτροπής. 2009/84/ΕΚ της 28ης Ιουλίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L197/67 2009/85/ΕΚ της 29ης Ιουλίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L198/28) 2009/86/ΕΚ της 29ης Ιουλίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L.198/31) 2009/87/ΕΚ της 29ης Ιουλίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L.198/35) 2009/88/ΕΚτης 30ης Ιουλίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L.199/15) 2009/89/ΕΚ της 30ης Ιουλίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L199/19) 2009/91/ΕΚ της 31ης Ιουλίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L.201/39) 2009/92/ΕΚ της 31ης Ιουλίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L.201/43) 2009/93/ΕΚ της 31ης Ιουλίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L.201/46) 2009/94/ΕΚ της 31ης Ιουλίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L.201/50) 2009/95/ΕΚ της 31ης Ιουλίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L.201/54) 2009/96/ΕΚ της 31ης Ιουλίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L.201/58) 2009/98/ΕΚ της 4ης Αυγούστου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L.203/58) 2009/99/ΕΚ της 4ης Αυγούστου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L.203/62) 2009/150/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L313/75) 2009/151/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2009 (Ε.Ε. Αριθ.L313/78) 2010/5/ΕΕ της 8ης Φεβρουαρίου 2010 (Ε.Ε. Αριθ.L36/24) 2010/7/ΕΕ της 9ης Φεβρουαρίου 2010 (Ε.Ε. Αριθ.L37/33) 2010/8/ΕΕ της 9ης Φεβρουαρίου 2010 (Ε.Ε. Αριθ.L37/37) 2010/9/ΕΕ της 9ης Φεβρουαρίου 2010 (Ε.Ε. Αριθ.L37/40) 2010/10/ΕΕ της 9ης Φεβρουαρίου 2010 (Ε.Ε. Αριθ.L37/44) 2010/11/ΕΕ της 9ης Φεβρουαρίου 2010 (Ε.Ε. Αριθ.L37/47) της Επιτροπής.
Άρθρο 2 "1) Το άρθρο 12 του π.δ. 205/2001 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «i) μέχρι τις 14 Μαΐου 2014 προκειμένου για πληροφορίες που υποβάλλονται για τους σκοπούς του παρόντος π.δ/τος, εκ [...]"
1.  
  Κατά περαιτέρω παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 5 παράγραφος 1, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 4, και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, οι κατά το άρθρο 26 αρμόδιες αρχές δύνανται μέχρι τις 14 Μαΐου 2014 να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν το ισχύον σύστημα ή την ισχύουσα πρακτική διάθεσης βιοκτόνων στην αγορά. Εάν μια απόφαση να περιληφθεί δραστική ουσία στο παράρτημα Ι ή ΙΑ ορίζει μεταγενέστερη ημερομηνία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3, από τη 14η Μαΐου 2014, η παρέκκλιση αυτή συνεχίζει να εφαρμόζεται για τα προϊόντα που περιλαμβάνουν την εν λόγω δραστική ουσία μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. Οι αρμόδιες αρχές κατά το άρθρο 26 μπορούν ιδίως, σύμφωνα με τους εθνικούς τους κανόνες, να εγκρίνουν τη διάθεση στην αγορά, στην επικράτεια της χώρας, βιοκτόνου που περιέχει δραστικές ουσίες οι οποίες δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή ΙΑ γι’ αυτόν τον τύπο προϊόντος. Οι εν λόγω δραστικές ουσίες πρέπει να διατίθενται στην αγορά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 34 του π.δ. 205/2001 (Α΄16), ως δραστικές ουσίες βιοκτόνου για σκοπούς άλλους από εκείνους που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ).».
 1. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
 2. Η φράση στο πρώτο στίχο «Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς περιόδου» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Κατά τη διάρκεια περιόδου δεκατεσσάρων ετών.».
Άρθρο 3
1.  
  (Άρθρο 1 Οδηγιών, 2009/84/ΕΚ, 2009/85/ΕΚ 2009/86/ΕΚ, 2009/87/ΕΚ, 2009/88/ΕΚ, 2009/89/ΕΚ, 2009/91/ΕΚ, 2009/92/ΕΚ, 2009/93/ΕΚ, 2009/94/ΕΚ, 2009/95/ΕΚ, 2009/96/ΕΚ, 2009/98/ΕΚ, 2009/99/ΕΚ, 2009/150/ΕΚ, 2009/151/ΕΚ, 2010/5/ΕΕ, 2010/7/ΕΕ, 2010/8/ΕΕ, 2010/9/ΕΕ, 2010/10/ΕΕ και 2010/11/ΕΕ της Επιτροπής). Το Παράρτημα Ι του άρθρου 30 του π.δ.205/2001 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 των π.δ/των 159/2008 (Α΄219) και 52/2009 (Α΄71), συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα που έχει ως ακολούθως:.
Άρθρο 4 "(Άρθρα 2 των Οδηγιών 2009/84/ΕΚ, 2009/99/ΕΚ, 2009/93/ΕΚ, 2009/92/ΕΚ, 2009/88/ΕΚ, 2009/87/ΕΚ, 2009/95/ΕΚ, 2009/86/ΕΚ, 2009/94/ΕΚ, 2009/98/ΕΚ, 2009/91/ΕΚ, 2009/96/ΕΚ, 2009/89/ΕΚ, 2009/85/ΕΚ και 2009/151/ΕΚ, 2009/150/ΕΚ,,2010/5/ΕΕ, 2010/7/ΕΕ, 2010/8/ΕΕ, [...]"
1.  
  Η διάταξη του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος, αρχίζει να ισχύει από την 14 Μαίου 2010
2.  
  Οι διατάξεις του Παραρτήματος Ι του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος αρχίζουν να ισχύουν κατά αύξοντα αριθμό δραστικής ουσίας ως ακολούθως: 01. “σουλφουρυλοφθοριδίου” την 1η Ιουλίου 2011.
12.  
  “χλωροφακινόνης” από την 1η Ιουλίου 2011
15.  
  “α-χλωραλόζης” την 1η Ιουλίου 2011
16.  
  “βρωδιφακούμης” την 1η Φεβρουαρίου 2012
17.  
  “βρωμαδιολόνης” την 1η Ιουλίου 2011
18.  
  “thiaclοprid” την 1ην Ιανουαρίου 2010
19.  
  “indοxacarb”την 1ην Ιανουαρίου 2010
20.  
  “φωσφορούχου αργιλίου” (Οδ. 2009/95/ΕΚ) την 1η Σεπτεμβρίου 2011.
21.  
  “fenprοpimοrph” την 1η Ιουλίου 2011
22.  
  “βορικού οξέος” την 1η Σεπτεμβρίου 2011
23.  
  “οξειδίου του βορίου” την 1η Σεπτεμβρίου 2011
24.  
  “τετραβορικού νατρίου” την 1η Σεπτεμβρίου 2011
25.  
  “τετραένυδρου οκταβορικού νατρίου” την 1η Σεπτεμβρίου 2011
26.  
  “φωσφορούχου μαγνησίου” την 1η Φεβρουαρίου 2012
27.  
  “άζωτο” την 1η Σεπτεμβρίου 2011
28.  
  “cοumatetralyl” την 1η Ιουλίου 2011
29.  
  “tοlylfluanid” την 1η Οκτωβρίου 2011
30.  
  “ακρολεϊνης” την 1η Σεπτεμβρίου 2010
31.  
  “flοcοumafen” την 1η Οκτωβρίου 2011
32.  
  “βαρφαρίνης” την 1η Φεβρουαρίου 2012
33.  
  “νατριούχου βαρφαρίνης” την 1η Φεβρουαρίου 2012. Στους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε την δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄34), όπως αντικαταστάθηκαν, το μεν πρώτο με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄110), το δε δεύτερο με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄312). β) Των άρθρων 1 περ. δ και 30 του ν. 721/77 (Α΄298), όπως η περ. δ και το άρθρο 30 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1παρ. 2 και 5α αντίστοιχα του ν. 2538/1997 (Α΄242). γ) Του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (Α΄3) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1965/91 (Α΄146). δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). ε) Του άρθρου 25 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262/23-12-2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και άλλες διατάξεις»
 • Την υπ’ αριθ. 316049/24-11-2009 (Β΄2401/1-12-09) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη».
 • Την υπ’ αριθ. 13284/22-2-2010 απόφαση της αντιπροέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 200/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/316049/24-11-2009(Β΄2401 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/316049_24-11-2009(Β΄2401 2009
ΝΟΜΟΣ 1977/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/721 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1965 1991
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις. 2008/3730 2008
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2001/205 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/50/[...]" 2008/159 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/ 2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2011/31 2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2012/34 2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/ 2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2013/27 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2013/54 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2014/144 2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2014/22 2014