Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σολυγείας Νομού Κορινθίας και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Ζαρού Νομού Ηρακλείου, Καστοριάς Νομού Καστοριάς, Σπαρτιατών και Φαρίδος Νομού Λακωνίας καθώς και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Νομού Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ασκείται, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προληπτικός έλεγχος επί των δαπανών:
 1. του Δήμου Σολυγείας Νομού Κορινθίας,
 2. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ζαρού», που υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Ζαρού Νομού Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226-242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
 3. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Καστοριάς», που υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Καστοριάς Νομού Καστοριάς, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις,
 4. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών», που υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Σπαρτιατών Νομού Λακωνίας, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις,
 5. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικός Ν.Π. Παιδικός Σταθμός Δήμου Φαρίδος», που υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Φαρίδος Νομού Λακωνίας, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.
 6. Των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:
 7. α) Δημοτική Βιβλιοθήκη, β) Δημοτική Φιλαρμονική, γ) Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, δ) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, ε) Βρεφονηπιακός Σταθμός (Πρώην ΠΙΚΠΑ), στ) Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης, ζ) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων που υπάγονται στην εποπτεία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Νομού Αττικής, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις
2.  
  Από τον ανωτέρω έλεγχο, εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Την υπ’ αριθμ. 383/18.1.2010 (29Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄/98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄/221).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 169 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (Α΄/114), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 του Ν. 3731/2008 (Α΄/263).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 39/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 • Την υπ’ αριθμ. 9/92/27-5-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σολυγείας Νομού Κορινθίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 77/19-5-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαρού Νομού Ηρακλείου.
 • Την υπ’ αριθμ. 82/29-4-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς Νομού Καστοριάς.
 • Την υπ’ αριθμ. 100/8-4-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπαρτιατών Νομού Λακωνίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 65/18-3-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρίδος Νομού Λακωνίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 208/25-6-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλαιού Φαλήρου Νομού Αττικής.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/383 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/383 2010
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία