ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/93

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-09-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-09-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-09-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θέση σε κυκλοφορία νέων επετειακών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € κοπής 2010 με αφορμή τη συμπλήρωση 2.500 χρόνων από τη Μάχη του Μαραθώνα και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τίθενται σε κυκλοφορία νέα επετειακά μεταλλικά κέρματα κυκλοφορίας των 2 € με αφορμή τη συμπλήρωση 2.500 χρόνων από τη Μάχη του Μαραθώνα.
2.  
  Τα κέρματα αυτά κόπτονται-τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 2.500.000 τεμαχίων με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2010.
3.  
  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2 €, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ όπως ισχύει. Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράστασης είναι: Περιμετρικά στο Δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πυρήνα του κέρματος αναγράφονται περιμετρικά οι λέξεις: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 2500 ΧΡΟΝΙΑ 490 ΠΧ 2010 ΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καθώς και το ανθέμιο, σύμβολο του Εθνικού Νομισματοκοπείου. Στο κέντρο του πυρήνα απεικονίζεται σύνθεση μιας ασπίδας και ενός πολεμιστή δρομέα που συμβολίζουν τον αγώνα για την ελευθερία και όλα τα ευγενικά ιδεώδη που εκπορεύθηκαν από αυτή τη μάχη. Πάνω στην ασπίδα διακρίνεται σχέδιο πτηνού που συμβολίζει τη γέννηση του δυτικού πολιτισμού, με τα χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε σήμερα. Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 19/12/2008 Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 2
1.  
  Τις ποσότητες του εν λόγω κέρματος το Ελληνικό Δημόσιο θα παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το προϊόν από τη διάθεση των κερμάτων θα μεταφέρεται σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 3
1.  
  Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απεικονίζεται η νέα παράσταση της εθνικής όψης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2 €, ΚΟΠΗΣ 2010, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 2.500 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.
Άρθρο 4
1.  
  Η κυκλοφορία των υφισταμένων κερμάτων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2077/92 (Α΄ 136), όπως αποδόθηκε ενοποιημένα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 321/29.12.2006).
 • Τις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν (ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σελ. 6), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 423/1999 της 22.2.1999 (ΕΕ L 52 της 27.2.1999, σελ. 2)
 • Τις διατάξεις της Σύστασης της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2008 «για τη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία» (ΕΕ L9 της 14.01.2009, σελ 52).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3 και παρ. 1 του άρθρου4 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ Α΄ 242).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι΄ής ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων.» (ΦΕΚ Α΄ 203)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4α της αριθ. 2672/3-12-2009 (ΦΕΚ Β΄ 2408) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, έτους 2010, φορέας 23-200, ΚΑΕ 3326, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 525.000 € περίπου.
 • Την αριθ. 178/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. 2001/2948 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/488 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/488 1974
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία