Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστάται Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2.  
  Συνιστάται θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων
Άρθρο 2
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταφέρονται με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ 36/2000, όπως το άρθρο αυτό αντικατεστάθη με το άρθρο 1 του π.δ 79/2006 και τις θέσεις του προσωπικού τους, τα Τμήματα: α) Διεθνών Οργανισμών, και β) Ίσης Μεταχείρισης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρθρο 3
1.  
  Έργο της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι:
 1. Η καθιέρωση και η ενίσχυση κανόνων διαφάνειας στη λειτουργία των θεσμών του κράτους, λαμβανομένων υπόψη και των αρμοδιοτήτων άλλων Υπουργείων
 2. Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και σχεδίων δράσης κατά της διαφθοράς
 3. Η εμπέδωση και η προαγωγή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, με την ανάληψη όλων των αναγκαίων σχετικών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων και η συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας
2.  
  Για το σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία, ιδίως:
 1. Σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται τις προτεραιότητες της πολιτικής και τους άξονες δράσης για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 2. Αναλαμβάνει και προωθεί τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές πρωτοβουλίες, παρακολουθεί δε την εφαρμογή τους
 3. Μεριμνά για την παρουσίαση των εθνικών θέσεων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων Διεθνών Οργανισμών
 4. Προωθεί την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στις κατευθύνσεις που τίθενται από τους πιο πάνω Οργανισμούς
 5. Αναπτύσσει, μελετά και συντονίζει δράσεις που προωθούν τη διαφάνεια και εξασφαλίζουν την ακώλυτη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 6. Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων και διαβουλεύεται με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και με άλλες Εθνικές ή Διεθνείς Οργανώσεις σε θέματα διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 7. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 8. Στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παρ.6 περ. γ΄ και 8 παρ. 2 τουν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α΄) και αναριθμήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 τουν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.(ΦΕΚ 102 Α΄)». β) Των άρθρων 51 παρ. 1, 55 παρ. 13 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τουπ.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄ ). γ) Του π.δ. 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 189/2004 (ΦΕΚ 167 Α΄), 121/2005 (ΦΕΚ 177 Α΄) και 79/2006 (ΦΕΚ 81 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 2876/7-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 383/18-1-2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 2672/3-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010 δαπάνη ύψους 70.000,00 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για κάθε επόμενο οικονομικό έτος θα απαιτείται δαπάνη ύψους 250.000,00 ευρώ περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ετησίως προς το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την υπ’ αριθμ.127/2010 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΠΡΑΞΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΠΡΑΞΗ 2010/383 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/383 2010
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/36 2000
Τροποποίηση διατάξεων Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης». 2004/189 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση διατάξεων Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 36/2000 (ΦΕΚ 29Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης». 2006/79 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία