ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/96

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-09-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-09-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-09-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Το Υπουργείο συγκροτούν, μεταφερόμενες σε αυτό με τις αρμοδιότητες, τις θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει, οι ακόλουθες υπηρεσίες:.
 1. Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 2. Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. α π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 50/2010).
 3. Η Γενική Γραμματεία αυτή μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και έχει τις αρμοδιότητες που είχε προτού μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009.
 4. Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:
  • Το Λιμενικό Σώμα και οι υπηρεσίες του
  • Οι υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο αυτό με το άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. γ’ του π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 50/2010, με εξαίρεση ααα) τον Κλάδο Β Λιμενικής Αστυνομίας (άρθρο 14 του π.δ. 242/1999, 201 Α΄, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 320/2001, 217 Α΄), με τις διευθύνσεις του (Λιμενικής Αστυνομίας, Ασφαλείας και Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, άρθρα 15 έως 17 του π.δ. 242/1999), βββ) τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Γ΄ Ναυτιλιακής Πολιτικής (άρθρο 21 του π.δ. 242/1999, που αναριθμήθηκε ως άρθρο 17 με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 320/2001) και.
  • τον Κλάδο Ε Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος (άρθρο 30 του π.δ. 242/1999, που αναριθμήθηκε ως άρθρο 26 με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 320/2001 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του τελευταίου π.δ/τος) με τις Διευθύνσεις του (Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. και Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. (άρθρα 31 και 32 του π.δ. 242/1999, που αναριθμήθηκαν ως άρθρα 27 και 28 με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 320/2001 και αντικαταστάθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 7 και 8 του τελευταίου π.δ/τος).
 5. Οι υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους, υπηρεσίες που έχουν συγχωνευθεί στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (βλ, άρθρο 4 παρ. 4 περιπτ. α΄ π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί), καθώς και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ έως και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί, ανήκουν στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, με την επιφύλαξη των υπηρεσιών με τις αρμοδιότητές τους που παραμένουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής.
 6. Από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο αυτό με την περίπτ. α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221).
 7. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο 1 π.δ. 356/1990, Α΄ 143).
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 4 παρ. 4 περίπτωση γ του π.δ. 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 50/2010) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.
3.  
  Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες παραμένουν με το παρόν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα του Υπουργείου αυτού. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικώς στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος. Μετακινήσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος από και προς τα Υπουργεία Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Προστασίας του Πολίτη γίνονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
Άρθρο 2
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού και των Υπουργείων: α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, γ) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, δ) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ε) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η) Πολιτισμού και Τουρισμού ανακατανέμονται ως ακολούθως:
 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:
  • από τον Πρωθυπουργό η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές (άρθρο 3 παρ.1 π.δ. 189/2009, σε συνδυασμό με πρώτο εδάφιο παρ.1 άρθρου 2 του ν. 3242/2004, Α΄ 102, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009, Α΄ 8).
  • από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (άρθρο 2 περιπτ. β’ π.δ. 189/2009).
 2. Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης, η οποία έχει μεταφερθεί στο τελευταίο αυτό Υπουργείο με το άρθρο 3 του π.δ. 185/1989.
 3. 1.
 4. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:.
  • από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η χάραξη και ο σχεδιασμός πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στα πιο πάνω θέματα (άρθρο 3 παρ.1 και 2 π.δ. 11/2010, Α΄ 15).
  • Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο συντονίζει τη λειτουργία της διυπουργικής επιτροπής παρακολούθησης της μεταναστευτικής πολιτικής (άρθρο 3 ν. 3386/2005, Α΄ 212) και ασκεί την εποπτεία και συντονίζει τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών (άρθρο 1 ν. 3536/2007, Α΄42), επιτροπών που προεδρεύονται εφεξής από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.
  • Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
  • Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (π.δ. 197/1997, Α΄ 156, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 π.δ. 185/2009).
  • Η εποπτεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού παραμένει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
  • Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (π.δ. 386/1991, Α΄ 139).
2.  
  Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανήκει η ανάπτυξη στρατηγικής, πολιτικών και δράσεων που ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες ιδιαίτερα στον τομέα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού με λιγότερο κόστος και περισσότερη αποτελεσματικότητα («κοινωνική καινοτομία»), ιδίως η ανάπτυξη «κοινωνικής επιχειρηματικότητας» που δημιουργεί βιώσιμες συνέργειες μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού οφέλους και την οικονομική ενασχόληση ατόμων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
 1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:
  • Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, οι ακόλουθες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (άρθρο 27 παρ. 1 ν.1558/1985, Α΄ 137):
  • Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού (άρθρο 3 π.δ. 77/ 1985, Α΄28) Διεύθυνση «Άθληση για Όλους» (άρθρο 39 ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 76 ν.3057/2002, Α΄239).
  • Η εποπτεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» παραμένει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (άρθρο 1 της 442/2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού (Β΄ 23).
  • Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εποπτεία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) (άρθρο 9 ν. 3752/2009 Α΄ 40).
 2. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:
 3. από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Μ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα Τμήματα Διοικητικής Εποπτείας Μ.Μ.Ε. και Ραδιοτηλεοπτικών Θεμάτων (άρθρο 9 παρ. 1 περιπτώσεις α και δ του π.δ. 258/1993, Α΄ 112, άρθρο 3 παρ. 2 π.δ. 189/2009 και άρθρο έκτο παρ. 4 περίπτ. στ΄ ν.3839/2010, Α΄ 51).
Άρθρο 3
1.  
  Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων στα Υπουργεία στα οποία μεταφέρεται το προσωπικό των μεταφερόμενων, με το παρόν, υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος
Άρθρο 4
1.  
  Οι αρμοδιότητες όλων των Υπουργείων όπως προσδιορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ανακατανέμονται αντίστοιχα προς το περιεχόμενο τους σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του διατάγματος αυτού
Άρθρο 5
1.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις του παρόντος, νοείται εφεξής ο Υπουργός στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα
Άρθρο 6
1.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέρονται με τις διατάξεις του παρόντος βαρύνουν ως τις 31.12.2010, τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται.
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24 παρ.4 του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137). β) Των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 123),186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄ 213), 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και Τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 56), 28/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄ 64) και 50/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων - Τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄89). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα ( π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.
 • Την 215/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/442 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/442 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. 2005/3386 2005
Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/3536 2007
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις. 2009/3752 2009
Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις. 2010/3839 2010
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/77 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/77 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/356 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/386 1991
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/258 1993
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1997/197 1997
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2001/320 2001
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2010/11 2010
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/50 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγώνκαι παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων. 2010/3892 2010
Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα. 2010/3895 2010
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 2013/4210 2013
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Τροποποίηση του π.δ. 138/2001 (ΦΕΚ Α΄ 120)«Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος». 2010/106 2010
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2010/127 2010
Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2010/99 2010
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα VΙ του Πρωτοκόλλου του 1997 το οποίο τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (Αναθεωρημένο Παράρτημα VΙ της Δ[...]" 2011/14 2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης» (Α΄ 66), σ[...]" 2011/17 2011
Τροποποίηση του π.δ. 12/1993 «Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων, ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία που φέρουν σημ[...]" 2011/3 2011
Κανονισμός ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων. 2011/38 2011
Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων. 2011/44 2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 281/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993» (Α΄ 198). 2011/49 2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 177/00«Κανονισμός καταλληλότητας οχηματαγωγών πλοίων και συμπληρωματικές διατάξεις για την εφαρμογή της Οδηγίας 98/18/ΕΚ (Πρόσθετα και ισοδύναμα μέτρα και εξαιρέσεις Ε/Γ που εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγία[...]" 2011/60 2011
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70). 2011/7 2011
Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γρ[...]" 2011/73 2011
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφ[...]" 2012/50 2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 “Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης”» (Α΄ 66), [...]" 2012/78 2012
Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σύμβαση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-[...]" 2012/80 2012
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ[...]" 2013/118 2013
Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 2013/44 2013