ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/10

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-02-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-02-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται, από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, από το ελληνικό έδαφος ή από έλληνες υπηκόους ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή με τη χρήση αεροσκαφών εγγεγραμμένων στην Ελλάδα, προς το Ιράν ή για χρήση στο Ιράν ή προς όφελος του Ιράν, και ανεξαρτήτως αν αυτά προέρχονται ή όχι από το ελληνικό έδαφος, όλων των αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν στις δραστηριότητες του Ιράν που σχετίζονται με εμπλουτισμό, επανεπεξεργασία ή βαρύ ύδωρ, ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, και πιο συγκεκριμένα: (α) αυτών που ορίζονται στα κεφάλαια Β.2, Β.3, Β.4, Β.5, Β.6 και Β.7 της Ενημερωτικής Εγκυκλίου (ΙΝFCΙRC)/254/Reν.8/Μέρος(Ρart)1 του εγγράφου S/2006/814 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθεται ως Παράρτημα Β του παρόντος προεδρικού διατάγματος, (β) αυτών που ορίζονται στα κεφάλαια Α.1 και Β.1 της Ενημερωτικής Εγκυκλίου (ΙΝFCΙRC)/254/Reν.8/Μέρος (Ρart)1 του εγγράφου S/2006/814 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθεται ως Παράρτημα Β του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με εξαίρεση την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά: (i) εξοπλισμού που καλύπτεται από το κεφάλαιο Β.1, όταν ο εξοπλισμός αυτός αφορά αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος, (ii) ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού, που καλύπτεται από το κεφάλαιο Α.1.2, όταν αυτό είναι ενσωματωμένο σε συναρμολογημένα στοιχεία πυρηνικού καυσίμου για τέτοιους αντιδραστήρες, (γ) αυτών που ορίζονται στο έγγραφο S/2006/815 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθεται ως Παράρτημα Γ του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με εξαίρεση την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά των αντικειμένων που καλύπτονται από το είδος 19.Α.3 της Κατηγορίας ΙΙ, (δ) οποιωνδήποτε επιπρόσθετων αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας, που καθορίζονται ως απαραίτητα από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή από την Επιτροπή που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό ή επανεπεξεργασία ή βαρύ ύδωρ, ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων.
Άρθρο 2
1.  
  Απαγορεύεται, από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, από το ελληνικό έδαφος ή από έλληνες υπηκόους ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή με τη χρήση αεροσκαφών εγγεγραμμένων στην Ελλάδα, προς το Ιράν ή για χρήση στο Ιράν ή προς όφελος του Ιράν, και ανεξαρτήτως αν αυτά προέρχονται ή όχι από το ελληνικό έδαφος, των ακόλουθων αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας: (α) αυτών που ορίζονται στην Ενημερωτική Εγκύκλιο (ΙΝFCΙRC)/254/Reν.7/Μέρος (Ρart) 2 του εγγράφου S/2006/814 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθεται ως Παράρτημα Β του παρόντος προεδρικού διατάγματος, εάν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό, επανεπεξεργασία ή βαρύ ύδωρ, (β) οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, τα οποία δεν προσδιορίζονται στα έγγραφα S/2006/814 ή S/2006/815 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθενται ως Παραρτήματα Β και Γ αντιστοίχως του παρόντος προεδρικού διατάγματος, εάν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με εμπλουτισμό, επανεπεξεργασία ή βαρύ ύδωρ, ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, (γ) οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, εάν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κρίνουν ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με άλλα θέματα, αναφορικά με τα οποία ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει εκφράσει ανησυχίες ή έχει χαρακτηρίσει ως εκκρεμή.
Άρθρο 3
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διασφαλίζουν ότι, για την προμήθεια, πώληση ή μεταφορά όλων των αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας, που καλύπτονται από τα έγγραφα S/2006/814 και S/2006/815 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθενται ως Παραρτήματα Β και Γ αντιστοίχως του παρόντος προεδρικού διατάγματος, η εξαγωγή των οποίων στο Ιράν δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφοι (β) και (γ) και του άρθρου 2, παράγραφος (α) του παρόντος προεδρικού διατάγματος: (α) πληρούνται, όπως αρμόζει, οι απαιτήσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών, όπως ορίζονται στα έγγραφα S/2006/814 και S/2006/985 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., τα οποία παρατίθενται ως Παραρτήματα Β και Δ αντιστοίχως του παρόντος προεδρικού διατάγματος, και (β) έχουν αποκτήσει και είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά το δικαίωμα επαλήθευσης της τελικής χρήσης και της τοποθεσίας της τελικής χρήσης οποιουδήποτε παρεχόμενου αντικειμένου, και (γ) ενημερώνουν την Επιτροπή, που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., εντός δέκα ημερών σχετικά με την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά, και (δ) σε περίπτωση αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που περιλαμβάνονται στο έγγραφο S/2006/814 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθεται ως Παράρτημα Β του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ενημερώνουν επίσης και τον ΔΟΑΕ εντός δέκα ημερών σχετικά με την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά.
Άρθρο 4
1.  
  Απαγορεύεται, από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η παροχή στο Ιράν οποιασδήποτε τεχνικής βοήθειας ή εκπαίδευσης, οικονομικής βοήθειας, επενδύσεων, μεσιτείας ή άλλων υπηρεσιών, και η μεταφορά οικονομικών πόρων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με την προμήθεια, την πώληση, τη μεταφορά, την κατασκευή ή χρήση των απαγορευμένων αντικειμένων, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας που καθορίζονται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος
Άρθρο 5
1.  
  Απαγορεύεται, από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η προμήθεια από το Ιράν οποιουδήποτε από τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα S/2006/814 και S/2006/815 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., που παρατίθενται ως Παραρτήματα Β και Γ αντιστοίχως του παρόντος προεδρικού διατάγματος, από έλληνες υπηκόους, ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή με τη χρήση αεροσκαφών εγγεγραμμένων στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως αν αυτά προέρχονται ή όχι από το έδαφος του Ιράν.
Άρθρο 6
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με τα άρθρα 1, 2 και 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται όταν η Επιτροπή, που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., κρίνει εκ των προτέρων και κατά περίπτωση, ότι μια τέτοια προμήθεια, πώληση, μεταφορά ή παροχή αντικειμένων ή βοήθειας, που περιγράφονται στα άρθρα 1, 2 και 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, σαφώς δεν θα συνέβαλε στην ανάπτυξη των τεχνολογιών του Ιράν, που στηρίζουν τις ευαίσθητες, ως προς τη διάδοση, πυρηνικές του δραστηριότητες και την ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου τα αντικείμενα αυτά ή η βοήθεια προορίζονται για σκοπούς που σχετίζονται με τρόφιμα και για αγροτικούς, ιατρικούς ή άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι: (α) οι συμβάσεις για την παράδοση των αντικειμένων αυτών ή της βοήθειας αυτής περιλαμβάνουν κατάλληλες εγγυήσεις τελικού χρήστη, και (β) το Ιράν έχει δεσμευτεί να μην χρησιμοποιήσει τα αντικείμενα αυτά σε ευαίσθητες, ως προς τη διάδοση, πυρηνικές δραστηριότητες ή για την ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων.
Άρθρο 7
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές γνωστοποιούν στην Επιτροπή, που συστήθηκε με την παράγραφο 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., την είσοδο στην ελληνική επικράτεια ή τη διέλευση μέσω αυτής, των προσώπων που προσδιορίζονται στο Παράρτημα της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας, που παρατίθεται ως Παράρτημα Α του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθώς και πρόσθετων προσώπων, που ορίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Επιτροπή ότι εμπλέκονται, συνδέονται άμεσα ή παρέχουν υποστήριξη στις ευαίσθητες, ως προς τη διάδοση, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν και στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων μέσω της ανάμειξης στην προμήθεια των απαγορευμένων αντικειμένων, αγαθών, εξοπλισμού, υλικών και τεχνολογίας που προσδιορίζονται από τα μέτρα των άρθρων 1 και 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος και υπόκεινται στα μέτρα αυτά, εκτός από τις περιπτώσεις όπου μια τέτοια μετακίνηση αφορά δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τα αντικείμενα που παρατίθενται στο άρθρο 1, παράγραφος (β), εδάφια (i) και (ii) του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 8
1.  
  Η διάταξη του άρθρου 7 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν υποχρεώνει τις αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας να αρνηθούν την είσοδο στην ελληνική επικράτεια σε έλληνες υπηκόους
2.  
  Κατά την εφαρμογή του άρθρου 7 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη ανθρωπιστικούς παράγοντες, καθώς επίσης και την ανάγκη να εκπληρωθούν οι στόχοι της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., μεταξύ άλλων και όπου εφαρμόζεται το Άρθρο ΧV του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που έχει κυρωθεί με το Νομοθετικό Διάταγμα 3730/1957 (Α΄149).
Άρθρο 9
1.  
  Δεσμεύονται, από την 23η Δεκεμβρίου 2006, κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονταν στην ελληνική επικράτεια κατά την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. ή οποιαδήποτε στιγμή μεταγενέστερα, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται από τα πρόσωπα ή τους φορείς που προσδιορίζονται στο Παράρτημα της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας, που παρατίθεται ως Παράρτημα Α του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθώς και αυτά επιπρόσθετων προσώπων ή φορέων που ορίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Επιτροπή που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., ότι εμπλέκονται, συνδέονται άμεσα ή παρέχουν υποστήριξη στις ευαίσθητες, ως προς τη διάδοση, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων, ή από πρόσωπα ή φορείς που ενεργούν εκ μέρους ή σύμφωνα με εντολές τους, ή από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτά, μεταξύ άλλων μέσω παράνομων μέσων. Επίσης, δεν τίθενται στη διάθεση ή προς όφελος αυτών των προσώπων ή φορέων, από έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε πρόσωπα ή φορείς εντός της ελληνικής επικράτειας, οποιαδήποτε κεφάλαια, χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι.
2.  
  Τα μέτρα της ανωτέρω παραγράφου θα παύσουν να ισχύουν αναφορικά με τα πρόσωπα ή τους φορείς που περιγράφονται σε αυτή εάν και όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η Επιτροπή, που συστήθηκε με την παράγραφο 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., τα διαγράψει από το Παράρτημα της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας, που παρατίθεται ως Παράρτημα Α του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
Άρθρο 10
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι: α) είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την απόδοση πραγματοποιηθεισών δαπανών που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβές ή χρεώσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για υπηρεσίες συνήθους διατήρησης ή φύλαξης των δεσμευμένων κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή, που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., της πρόθεσης να επιτραπεί, όπου αυτό αρμόζει, η πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους και, εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός πέντε εργασίμων ημερών από αυτή τη γνωστοποίηση, β) είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, γ) είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εκδόθηκε πριν από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., δεν είναι προς όφελος ενός προσώπου ή φορέα που έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος και έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή. δ) είναι απαραίτητα για δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τα αντικείμενα που ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος (β), εδάφια (i) και (ii) του παρόντος προεδρικού διατάγματος και έχουν γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Επιτροπή.
Άρθρο 11
1.  
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να επιτρέψουν, από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., την πίστωση των λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με τόκους ή άλλα έσοδα που οφείλονται στους λογαριασμούς αυτούς ή με πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που έχουν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την 23η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι τόκοι, άλλα έσοδα και πληρωμές συνεχίζουν να υπόκεινται στα μέτρα του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος και παραμένουν δεσμευμένοι.
Άρθρο 12
1.  
  Τα μέτρα του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν εμποδίζουν κάποιο από τα πρόσωπα ή φορείς που προσδιορίζονται στο Παράρτημα της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο παρατίθεται ως Παράρτημα Α του παρόντος προεδρικού διατάγματος, από το να καταβάλει πληρωμή που οφείλεται βάσει σύμβασης που συνάφθηκε πριν από την εγγραφή του στο εν λόγω Παράρτημα της απόφασης 1737 (2006), υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν κρίνει ότι: (α) η σύμβαση δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε από τα απαγορευμένα αντικείμενα, υλικά, εξοπλισμό, αγαθά, τεχνολογίες, βοήθεια, εκπαίδευση, οικονομική βοήθεια, επενδύσεις, μεσιτεία ή υπηρεσίες που αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 και 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, (β) η πληρωμή δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπο ή φορέα που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, και κατόπιν γνωστοποίησης, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές προς την Επιτροπή, που συστήθηκε βάσει της παραγράφου 18 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., της πρόθεσης να προβούν σε τέτοιες πληρωμές ή να τις εισπράξουν ή να δώσουν την άδεια, όπου χρειάζεται, για την άρση της δέσμευσης των κεφαλαίων, των άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων ή οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την παροχή της εν λόγω άδειας.
Άρθρο 13
1.  
  Απαγορεύεται η εξειδικευμένη διδασκαλία ή εκπαίδευση Ιρανών υπηκόων, εντός της ελληνικής επικράτειας ή από έλληνες υπηκόους, σε επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι θα συνέβαλαν στις ευαίσθητες, ως προς τη διάδοση, πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν και στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς πυρηνικών όπλων. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στον ίδιο δε Υπουργό και στους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας την εκτέλεσή του.
 • 1.Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (Α΄242). 2.Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «Περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
 • Την από 29.1.2007 απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών Φ.3220/7/ΑΣ 160 «Εφαρμογή της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Ιράν» (Α΄ 22).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθ. 38/2009, 205/2010 και 11/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3730 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3730 1957
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005