ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ)/2011/100
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2011-11-04
ΦΕΚ: Α/2011/234 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Γενικού Προξενείου Οδησσού.

Άρθρο 1


  1. Γενικού Προξενείου Οδησσού Μεταβάλλεται η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην πόλη Οδησσό της Ουκρανίας, η οποία πλέον εκτείνεται στις επαρχίες Kherson, Kirovohrad, Mykolaiv, Odessa και Vinnytsia, στην αυτόνομη δημοκρατία της Κριμαίας (Avtonomnaya Respublika Krym) και στην πόλη της Σεβαστούπολης (Sevastopol).


Άρθρο 2


  1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Έχοντας υπόψη:
Την παράγραφο 8 του άρθρου 50 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 117).
Την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κίεβο, όπως διατυπώθηκε στο Φ. 1150.2/12/ΑΣ 96/14.02.11 έγγραφό της.
Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Την 114/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-11-04 Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Γενικού Προξενείου Οδησσού. "Α/2011/234"