ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/102

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-11-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-06-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-11-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (L.131/28.5.2009).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το παρόν προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας (L 131/28.05.2009 Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
2.  
  Σκοπός του παρόντος είναι:
 1. να εξασφαλιστεί ότι το κράτος δια των διοικητικών αρχών του εκπληρώνει με αποτελεσματικότητα και συνέπεια τις υποχρεώσεις του ως κράτος σημαίας? και
 2. να ενισχυθεί η ασφάλεια και να αποτραπεί η ρύπανση από πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία
3.  
  Το παρόν εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη της κοινοτικής ναυτιλιακής νομοθεσίας, όπως παρατίθεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (CΟSS), καθώς και του π.δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ ΕΚ και 1999/ 95/ ΕΚ» (Α΄124).
Άρθρο 2 "("
1.  
  Το παρόν εφαρμόζεται στις διοικητικές αρχές του κράτους, αρμόδιες για τα υπό ελληνική σημαία πλοία
Άρθρο 3 "("
1.  
  Για τους σκοπούς τον παρόντος νοούνται ως: α) «πλοίο»: πλοίο ή θαλάσσιο σκάφος φέρον τη σημαία κράτους μέλους και υπαγόμενο στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών συμβάσεων του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (Δ.Ν.Ο,), για το οποίο απαιτείται πιστοποιητικό? β) «διοικητικές αρχές»: οι αρμόδιες αρχές του κράτους για τα υπό ελληνική σημαία πλοία? γ) «αναγνωρισμένος οργανισμός»: ο οργανισμός που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων? δ) «πιστοποιητικά»: τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις του ΔΝΟ? ε) «έλεγχος ΔΝΟ»: έλεγχος διεξαγόμενος κατά τις διατάξεις του ψηφίσματος Α.974 (24), που υιοθέτησε η Συνέλευση του ΔΝΟ την 1η Δεκεμβρίου 2005.
Άρθρο 4
1.  
  Το κράτος διά των διοικητικών αρχών του, προτού επιτρέψει σε πλοίο στο οποίο έχει χορηγήσει το δικαίωμα να φέρει την ελληνική σημαία, να λειτουργήσει, λαμβάνει τα μέτρα που κρίνει ως αναγκαία, ιδίως με ελέγχους και επιθεωρήσεις, όπως προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το εν λόγω πλοίο συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες και κανονισμούς. Συγκεκριμένα, επαληθεύει τα καταγεγραμμένα σε αρχεία στοιχεία για την ασφάλεια του πλοίου με κάθε εύλογο μέσο. Εάν χρειαστεί, έρχεται σε επαφή με το προηγούμενο κράτος σημαίας, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον εξακολουθούν να εκκρεμούν τυχόν ελλείψεις ή ζητήματα ασφάλειας που εκείνο είχε επισημάνει.
2.  
  Οποτεδήποτε άλλο κράτος σημαίας ζητεί πληροφορίες για πλοίο το οποίο έφερε προηγουμένως την ελληνική σημαία, οι διοικητικές αρχές παρέχουν αμέσως στο αιτούν κράτος σημαίας λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις εκκρεμούσες ελλείψεις και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που άπτεται θεμάτων ασφάλειας
Άρθρο 5 "("
1.  
  Όταν οι διοικητικές αρχές πληροφορηθούν ότι ένα κράτος λιμένα έχει απαγορεύσει τον απόπλου πλοίου που φέρει την ελληνική σημαία, μεριμνούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση του εν λόγω πλοίου προς τις σχετικές συμβάσεις του ΔΝΟ
Άρθρο 6 "("
1.  
  Το κράτος διά των διοικητικών αρχών του διασφαλίζει ότι τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία φυλάσσονται και παραμένουν εύκολα διαθέσιμες για τους σκοπούς του παρόντος: α) στοιχεία του πλοίου (όνομα, αριθμός ΔΝΟ, κ.λπ.)? β) ημερομηνίες των επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπρόσθετων και συμπληρωματικών επιθεωρήσεων και ελέγχων? γ) στοιχεία των αναγνωρισμένων οργανισμών που συμμετείχαν στην πιστοποίηση και την κατάταξη του πλοίου σε κλάση? δ) στοιχεία της αρμόδιας αρχής η οποία επιθεώρησε το πλοίο δυνάμει των διατάξεων για τον έλεγχο από το κράτος λιμένα και τις ημερομηνίες των επιθεωρήσεων? ε) πορίσματα των ελέγχων από το κράτος λιμένα (ελλείψεις: ναι ή όχι, απαγορεύσεις απόπλου: ναι ή όχι)? στ) πληροφορίες σχετικά με ναυτικά ατυχήματα? ζ) στοιχεία πλοίων που έπαυσαν να φέρουν την ελληνική σημαία κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.
Άρθρο 7 "("
1.  
  Το κράτος, δια των διοικητικών αρχών του, συνεργάζεται με τον ΔΝΟ για τους ελέγχους του ΔΝΟ επί των αρχών αυτών τουλάχιστον άπαξ ανά επταετία, υπό την προϋπόθεση θετικής απάντησης του ΔΝΟ σε έγκαιρο αίτημά του και δημοσιεύει το αποτέλεσμα του ελέγχου σύμφωνα με τη συναφή εθνική νομοθεσία περί απορρήτου. Το παρόν άρθρο παύει να εφαρμόζεται το αργότερο την 17η Ιουνίου 2017 ή, εφόσον έχει τεθεί σε ισχύ υποχρεωτικό σύστημα ελέγχου για τα κράτη μέλη του ΔΝΟ, σε προγενέστερη ημερομηνία την οποία ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/21/ΕΚ.
Άρθρο 8
1.  
  Μέχρι τις 17 Ιουνίου 2012, το κράτος διά των διοικητικών αρχών του, καταρτίζει, εφαρμόζει και διατηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τα επιχειρησιακά μέρη των σχετικών με το κράτος ως κράτος σημαίας δραστηριοτήτων των διοικητικών του αρχών. Το εν λόγω σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ποιότητας.
2.  
  Εάν η Ελλάδα περιληφθεί στο μαύρο κατάλογο ή, επί δύο συνεχόμενα έτη, στο γκρίζο κατάλογο που δημοσιεύεται στην πλέον πρόσφατη έκθεση του Μνημονίου Συνεννόησης του Παρισιού για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα, διαβιβάζεται στην Επιτροπή έκθεση από τις αρμόδιες αρχές για τις επιδόσεις της Ελλάδας ως κράτους σημαίας το αργότερο τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση της εν λόγω ετήσιας έκθεσης. Στην έκθεση αυτή προσδιορίζονται και αναλύονται οι κυριότερες αιτίες της έλλειψης συμμόρφωσης που οδήγησε στις απαγορεύσεις απόπλου ή τις ελλείψεις λόγω των οποίων η Ελλάδα περιελήφθη στο μαύρο ή στο γκρίζο κατάλογο.
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 17η Ιουνίου 2011. Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), και του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄35).
 • Τις διατάξεις των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 123), π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και Τροποποιήσεις του π.δ 189/2009» (Α΄56), π.δ. 28/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α΄64), π.δ. 50/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων - Τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»” (Α΄89), π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 170), π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄214) και τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ/τος 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), όπως ισχύει.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 279/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΝΟΜΟΣ 2009/391 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/391 2009
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 2010/3862 2010
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ ΕΚ και 1999/ 95/ ΕΚ. 2003/152 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2011/67 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία