ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/105

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-11-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-11-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-11-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ένταξη των Τοπικών Κοινοτήτων Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων του Δήμου Ιεράπετρας στον όμορο Δήμο Σητείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθ ρο μόνο Οι Τοπικές Κοινότητες Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων του Δήμου Ιεράπετρας εντάσσονται στον όμορο Δήμο Σητείας. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 5 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 περί διάσπασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Α΄ 147).
  • Τις υπ’ αριθμ. 1/2001 και 1/2011 αποφάσεις των συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Λιθινών και Πεύκων, αντίστοιχα, και τις υπ’ αριθμ. 1/2001 και 1/2011 αποφάσεις των Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων Χρυσοπηγής και Περβολακίων, αντίστοιχα, του Δήμου Ιεράπετρας, με τις οποίες εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη τους για την ένταξή τους στον όμορο Δήμο Σητείας.
  • Την υπ’ αριθμ. 39/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, με την οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του για την ένταξη στο Δήμο του των Τοπικών Κοινοτήτων Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων του Δήμου Ιεράπετρας.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Σητείας.
  • Την υπ’ αριθμ. 289/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,