Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της...» όπως ισχύει σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/143/ΕΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/143/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ όσον αφορά την ανάθεση εργαστηριακών δοκιμών» (ΕΕ L318/23, 4.12.2009), καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1 περίπτωση στ), 5 παράγραφοι 1 και 2 και 7 παράγραφος 2.
Άρθρο 2 "Το Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Η δεύτερη υποπερίπτωση της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: - εγκρίνεται το περιεχόμενο και ο τύπος του από τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες της περίπτωσης ζ (ii) και χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής που αφορούν τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας χορήγησης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων
2.  
  Η περίπτωση ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 365/2002 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/143/ΕΚ του Συμβουλίου) αντικαθίσταται ως εξής: ζ Αρμόδιες αρχές:i) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφο 3 του παρόντος Η Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε ό,τι αφορά το συντονισμό των δασικών υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου κατά την εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει. ii) Υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου, για την εφαρμογή του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται καθώς και των Κανονισμών και των Αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ορίζονται 1 οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ειδικώς για τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και για τις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. 2 τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3 τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4 οι Δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων Διοικήσεων. και 5 άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. iii) Οι εργαστηριακές αναλύσεις, των επισήμων δειγμάτων που λαμβάνονται από τις υπηρεσίες της υποπερίπτωσης ii), μπορούν να διενεργούνται από τα ακόλουθα εργαστήρια 1 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2 του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Μ.Φ.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3 του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4 Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τρίτης βαθμίδας και τα ερευνητικά ιδρύματα, μετά από αίτημα τους και έγκριση από την εποπτεύουσα αρχή τους, εφόσον απαιτείται, και 5 ιδιωτικά εργαστήρια υπό οποιαδήποτε νομική μορφή αναγνωρισμένα από το εθνικό δίκαιο μετά από αίτημά τους Στα εργαστήρια των σημείων α), β), γ) και δ) της παρούσας υποπερίπτωσης iii), μπορούν να ανατίθενται και άλλες δράσεις για την εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας. iν) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατά περίπτωση του συναρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής — κατανέμονται οι αρμοδιότητες μεταξύ των υπηρεσιών της υποπερίπτωσης ii). — ορίζονται οι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές των υπηρεσιών της υποπερίπτωσης ii) και τα καθήκοντά τους. και— ορίζονται τα εργαστήρια της υποπερίπτωσης iii), τροποποιείται η έγκρισή τους, αναστέλλεται προσωρινά ή ανακαλείται οριστικά η έγκρισή τους. ν) Προκειμένου ένα εργαστήριο της υποπερίπτωσης iii) (κρατικό, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιωτικό) να οριστεί για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, σύμφωνα με το παρόν διάταγμα, πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις — το νομικό ή φυσικό πρόσωπο και το προσωπικό τους δεν πορίζονται κανένα προσωπικό όφελος από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων. — εξασφαλίζει την αμεροληψία, την ποιότητα και προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, και— δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της άσκησης των καθηκόντων που αιτείται να του ανατεθούν και των άλλων δραστηριοτήτων του Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατά περίπτωση του συναρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν τους όρους της έγκρισης, την τροποποίηση της έγκρισης, την προσωρινή αναστολή της έγκρισης ή την ανάκληση της έγκρισης και τους ελέγχους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου, στα εργαστήρια, ώστε να διασφαλίζονται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ως και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. νi) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής γνωστοποιεί στην Επιτροπή της Ε.Ε. τις αρμόδιες αρχές της Χώρας.
3.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση στη Χώρα ή μέσω αυτής στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Α΄, εκτός εάν πληρούνται οι σχετικές ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος αυτό του Παραρτήματος. 2 Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση εντός των Προστατευόμενων Ζωνών (Π.Ζ.) της Χώρας ή προς τις Π.Ζ. των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Β΄, εκτός εάν πληρούνται οι σχετικές ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος αυτό του Παραρτήματος.
4.  
  Στο άρθρο 7 παράγραφο 2 στίχο έκτο η φράση «του άρθρου 10» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 11»
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος(άρθρο 2 Οδηγίας 2009/143/ΕΚ)"
1.  
  Το παρόν διάταγμα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις α) Του άρθρου 4 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας». β) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά, και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101). γ) Του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων Π.Δ. δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98). ε) Του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β) του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
 • Την υπ’ αριθ. 155540/2011 (Β΄ 1588) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 292/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/155540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/155540 2011
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2009/143/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/143_ΕΕ 2009
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς τ[...]" 2002/365 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία