ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/11

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-02-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-02-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 214/1997 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)» (Α΄ 167), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ/γμα 142/2005 (Α΄197).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 214/1997 (Α΄167), προστίθεται ένα εδάφιο που έχει ως εξής: Το ανωτέρω τμήμα ασκεί και τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στις περιπτώσεις εκπόνησης μελετών μέσω των εγκατεστημένων εργολαβιών κατασκευής των έργων
2.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 214/1997 (Α΄167) αντικαθίστανται ως εξής: 2 Ο προϊστάμενος της ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος συμμετέχει στα αρμόδια τμήματα Κατασκευών και Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
3.  
  Τον προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών της Προϊσταμένης Αρχής και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Προγράμματος»
Άρθρο 2
1.  
  Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ), όπως αυτή ορίσθηκε με το Π.Δ. 214/1997 (Α΄167) και παρατάθηκε με το Π.Δ. 142/2005 (Α΄197), παρατείνεται από τη λήξη της για πέντε (5) έτη, ήτοι μέχρι 25-8-2015.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»(Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 Ν. 1418/1984 (Α΄23). β. Του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη. γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). δ. Της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247). ε. Της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄38). στ. Του άρθρου 6 παρ. 2 και του άρθρου 12 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221). 2α. Την αριθμ. οικ. 69139/7766/21-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»(Β΄ 2514). β. Την αριθμ. 2672/3-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄2408). γ. Την αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ1914/13-10-2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄1642). δ. Το άρθρο 5 παρ. 2 περ. γ’ και παρ. 3 περ. δ’ της αριθμ. 80855/5439/6.08.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄573).
 • Τα αριθμ. πρωτ. οικ. 269/16.2.2010 και οικ. 465/16.3.2010 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες: α. Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: δαπάνη ύψους 1.250 € περίπου για το έτος 2010, 3.750 € περίπου για καθένα των ετών 2011 έως 2014 και 2.500 € περίπου για το 2015 η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ε.Φ. 39-130/ΚΑΕ 0215). β. Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ): δαπάνη ύψους 152.100 € περίπου, για το έτος 2010, 460.500 € περίπου για καθένα των ετών 2011 έως 2014, και 308.400 € περίπου για το έτος 2015 η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 077/3 με κωδικό έργου 2002ΣΕ07730001.
 • Την γνωμοδότηση αριθμ. Δ 249/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2672 2009
ΠΡΑΞΗ 2009/69139/7766 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/69139_7766 2009
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος (ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ). 1997/214 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/142 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/142 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία