ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/111

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-11-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-11-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-11-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θέση σε κυκλοφορία νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € κοπής 2012 για τον εορτασμό της δεκαετούς επετείου κυκλοφορίας χαρτονομισμάτων και κερμάτων ευρώ και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τίθενται σε κυκλοφορία νέα αναμνηστικά μεταλλικά κέρματα κυκλοφορίας των 2 € για τον εορτασμό της δεκαετούς επετείου κυκλοφορίας χαρτονομισμάτων και κερμάτων σε ευρώ
2.  
  Τα κέρματα αυτά κόπτονται-τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 1.000.000 τεμαχίων με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και η περιφερειακή γραφή είναι ίδιες με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2012.
3.  
  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2 €, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ, όπως ισχύει. Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράστασης που επελέγη κατόπιν δημόσιας διαδικτυακής ψηφοφορίας από τους πολίτες και τους κατοίκους της ευρωζώνης το διάστημα μεταξύ 6 και 24 Ιουνίου 2011, είναι: Περιμετρικά στο Δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πυρήνα του κέρματος απεικονίζεται η παράσταση, η οποία συμβολίζει τον τρόπο κατά τον οποίο το ευρώ έχει καταστεί ένας παγκόσμιος παίκτης κατά την τελευταία δεκαετία και τη σημασία του για τις ζωές των κοινών ανθρώπων (που αναπαριστώνται με τον κόσμο στο σχέδιο), το εμπόριο (πλοίο), τη βιομηχανία (εργοστάσιο) και την ενέργεια (αιολικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής). Περιμετρικά και στο κέντρο αναγράφεται η χώρα έκδοσης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και τα έτη 2002-2012. Η ονομαστική αξία του νομίσματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 19/12/2008 Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 2
1.  
  Τις ποσότητες του εν λόγω κέρματος το Ελληνικό Δημόσιο θα παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το προϊόν από τη διάθεση των κερμάτων θα μεταφέρεται σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 3
1.  
  Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απεικονίζεται η νέα παράσταση της εθνικής όψης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2 €,ΚΟΠΗΣ 2012, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ.
Άρθρο 4
1.  
  Η κυκλοφορία των υφισταμένων κερμάτων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 975/1998 της 3ης Μαΐου 1998 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν» (ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σελ. 6), όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 423/1999 της 22.2.1999 (ΕΕ L 52 της 27.2.1999, σελ. 2).
 • Τις διατάξεις της Σύστασης της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2008 «για τη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία» (ΕΕ L 9 της 14.01.2009, σελ. 52).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4 (παραγρ. 1) και 6 (παραγρ. 1) του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α΄ 242).
 • Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου (παραγρ. 2) του ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21ην Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ής ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου, και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 203).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 (παραγρ. 1α΄) της υπ’ αριθ. Υ350/8-7-2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 1603).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, έτους 2012, φορέας 23-ΕΣΔ, ΚΑΕ Σ2536, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 400.000,00€ περίπου.
 • Την υπ’ αριθ. Δ259/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2011/Υ350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/Υ350 2011
Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. 2001/2948 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/488 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/488 1974
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία